Plangere contraventionala

Sentinţă penală 1432 din 27.10.2011


SENTINTA PENALA  NR.1432

Sedinta publica de 27 octombrie  2011

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata ca prin plângerea formulata la 30.05.2011 si înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. ..., petenta .... a solicitat instantei ca prin hotarârea pe care o va pronunta sa infirme solutia dispusa prin ordonanta pronuntata la 27.06.2011 în dosarul nr. 482/P/2010 al Parchetului de pe langa tribunalul ..., mentinuta prin rezolutia prim-procurorului din 02.08.2011 cu nr. ...

În motivarea plângerii, petenta a aratat ca, s-a început urmarirea penala în cauza împotriva numitului ... pentru ca, în calitate de reprezentant al ... au transmis în cursul anilor 2010-2011, prin cablu, postul de televiziune ..., fara acordul titularului de drept, respectiv ..., pe raza mai multor localitati din jud. ....) fapta prev. si ped. de art. 140 alin. 1 lit. e din Legea nr. 8/1996 ;i s/a adoptat solutia prevazuta de art. 10 lit. b  1 deoarece fapta, în continutul sau concret si prin atingerea minima adusa valorilor sociale ocrotite de lega penala, nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, întrucât învinuitul a avut o atitudine sincera în cursul urmaririi penale, recunoscând si regretând comiterea faptei, nu are antecedente penale.

Se arata ca, in ceea ce priveste aplicarea învinuitilor a unei masuri cu caracter administrativ procurorul considera ca prev.a art. 18 1 pot fi aplicate indiferent de recuperarea sau nu a prejudiciului si ca prev.art.74 1 nu-si gasesc aplicare in speta decât atunci cand prejudiciul este recuperat pana la primul termen de judecata, fapt infirmat de .art. 74 ind.l CP care se refera la 2 etape procesuale pana la care poate fi acoperit prejudiciul pentru a se putea aplica o sanctiune administrativa, fie pe parcursul urmaririi penale fie pe parcursul judecatii pana la solutionarea cauzei in prima instanta.

Prin urmare, din interpretarea logica a acestui text legal rezulta ca in situatia in care este vorba de o infractiune economica care a generat un prejudiciu , daca se tinde la aplicarea unei solutii de scoatere de sub urmarire penala si aplicare a unei sanctiuni cu caracter administrativ in faza de urmarire penala, este conditionata aplicarea unei astfel de sanctiuni de acoperirea prejudiciului tocmai pentru a nu încuraja aceste persoane in a persevera in savârsirea acestui gen de infractiuni.

Se învedereaza ca ceea ce priveste pozitia persoanei juridice ....in prezenta cauza sustinerile procurorului sunt de asemenea netemeinice; chiar daca s-ar fi formulat plângere penala doar impotriva administratorului acestei societati , daca se constata raspunderea solidara atat a persoanei juridice cat si a reprezentantilor legali ai acesteia procurorul are obligatia sa extinda cercetarile si cu privire la persoana juridica solutie care s-ar fi impus si in prezentul dosar.

Se mai arata ca nu s-a dat o încadrare juridica corecta faptelor sesizate, ce au fost confirmate în cursul urmaririi penale,  încadrarea corecta este aceea prev. si ped. de art. 141 ind. 1 alin. 2 din Legea 8/1996 si nu cea data de organul de urmarire penala - art. 140 lit. e din Legea 8/1996 modificata.

Faptul ca învinuitul a avut o atitudine sincera nu justifica aplicarea sanctiunii cu carcater administrativ. Atitudinea sincera reprezinta eventual o circumstanta atenuanta judiciara, putând fi astfel eficientizata. Oricum, fata de probele administrate, o alta atitudine decât cea de recunoastere, nu ar fi avut sens.

Pe de alta parte, faptul ca învinuitul nu are antecedente penale nu este motiv de aplicare a sanctiunii cu caracter administrativ. Din contra, antecedentele penal ar fi constituit un factor de agravare a raspunderii penale a numitului ...

Retransmisia posturilor s-a efectuat în scopul atragerii clientilor subscrisei si sa produca profit învinuitei. De mentionat este faptul ca legea nu conditioneaza ori agraveaza raspunderea penala de un anumit interval minim de retransimtere a programelor.

Mai dorim sa precizam ca, vazând noile dispozitii legale, respectiv art. 74 1 Cod penal, în cazul infractiunilor economice ce au produs un prejudiciu de pâna la 50.000 EUR, aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrative este conditionata de recuperarea integrala a prejudiciului. Or, în cauza învinuitul nu a acoperit nici macar partial prejudiciul.

Se mai învedereaza ca motivarea d-lui prim procuror este total eronata, sustinându-se ca "învinuitul .... a folosit doua cartele de decodare achizitionate din comert in calitatea de persoana fizica si prin urmare racordarea învinuitului la programul de televiziune s-a facut in mod legal". Mentionam faptul ca respectivele cartele de decodare nu puteau fi achizitionate în mod legal din comert, ci numai luate in custodie, în baza unui contract, de la proprietara de drept .... In plus, chiar facand abstractie de modalitatea de provenienta a acelor cartele de acces, acestea puteau fi folosite doar pentru uzul casnic al invinuitului. Totusi, ... a dus acele cartele de acces in statia societatii pe care o administra si le-a conectat la o aparatura speciala -parte componenta a statiei de transmisie (reciver), pentru ca astfel sa retransmita programul tv Digi Sport.

In aceste conditii, încadrarea corecta este aceea prev. si ped. de art. 141 ind. 1 alin. 2 din Legea 8/1996 si nu cea data de organul de urmarire penala si sustinuta ca fiind legala de catre procuror si prim-procuror - art. 140 lit. e din Legea 8/1996 modificata.

Fata de cele aratate anterior, petenta solicita admiterea plângerii, retinerea cauzei spre judecare, iar în subsidiar trimiterea dosarului la procuror pentru redeschiderea urmaririi penale.

În urma cercetarilor efectuate în cauza, prin ordonanta pronuntata la 27.06.2011 în dosarul nr. .. al Parchetului de pe langa tribunalul ..., mentinuta prin rezolutia prim-procurorului din 02.08.2011 cu nr. ..., s-a dispus : în temeiul art. 249 1 C.p.p. raportat la art.ll pct.l lit.b C.p.p., art.10 lit.b1 C.p.p., art.181 Cp. coroborat cu art.91 Cp., scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului ..., cercetat sub aspectul savârsirii infractiunii prev. si ped. de art.140 alin.1 lit.e din Legea nr. 8/1996 si aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de  600 lei, iar în baza art. 228 alin.6 rap. la art.10 lit.a C.p.p. neînceperea urmaririi penale sub aspectul savârsirii infractiunii prev. de art. 9 al.1 lit.b din Legea nr. 241/2005.

Prin rezolutia prim-procurorului din 02.08.2011 cu nr. ... a fost respinsa plângerea împotriva solutiei mentionate anterior.

Împotriva acestei solutii petenta a înteles sa formuleze plângerea ce face obiectul prezentei cauze.

În temeiul art.2781 alin.7 C.p.p. instanta, procedând la judecarea plângerii formulate de petenta ... impotriva ordonantei pronuntata la 27.06.2011 în dosarul nr. 482/P/2010 al Parchetului de pe langa tribunalul .., mentinuta prin rezolutia prim-procurorului din 02.08.2011 cu nr. 257/II/2/2011, constata ca aceasta nu este întemeiata.

Din cuprinsul plângerii se retine ca aceasta vizeaza numai solutia de scoatere de sub urmarire penala a învinuitului ..., cercetat sub aspectul savârsirii infractiunii prev. si ped. de art.140 alin.1 lit.e din Legea nr. 8/1996, nu si cea de neîncepere a urmaririi penale sub aspectul savârsirii infractiunii prev. de art. 9 al.1 lit.b din Legea nr. 241/2005.

Din analiza dosarului de urmarire penala se retine ca în mod corect procurorul a constata existenta infractiunii prev. si ped. de art.140 alin.1 lit.e din Legea nr. 8/1996, insa a considerat ca fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni.

În ceea ce priveste sustinerea petentei ca procurorul avea obligatia sa extinda cercetarile si cu privire la persoana juridica al carei administrator este învinuzitul, în mod corect s-a retinut ca ...  s-a racordat în mod legal la cele doua programe de televiziune cu acces conditionat prin utilizarea unor cartele achizitionate din comert, a retransmis programele respective catre public, dar nu în realizarea obiectului de activitate al societatii pe care o administreaza, sau în interesul ori în numele acesteia, din moment ce din documentele contabile verificate nu a rezultat încasarea unor sume de bani de la abonati pentru difuzarea acestor programe care au fost retransmise ocazional si nu cu scopul de a obtine venituri sau alte foloase în mod ilegal.

În ceea ce priveste încadrarea juridica, petenta sustine ca încadrarea corecta este aceea prev. si ped. de art. 141 1 alin. 2 din Legea 8/1996 si nu cea data de organul de urmarire penala - art. 140 lit. e din Legea 8/1996 modificata.

Potrivit art. 141 1 alin. 2 din Legea 8/1996, constituie infractiune "fapta persoanei care se racordeaza fara drept sau care racordeaza fara drept o alta persoana la servicii de programe cu acces conditionat.".

Potrivit art. 140 lit. e din Legea 8/1996, constituie infractiune "retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe".

Din probele administrate în cauza de retine ca nu sunt întrunite decât elemenetle constitutive ale infractiunii  prev. de art. 140 lit. e din Legea 8/1996, petentul a retransmis fara acordul petentei doua programe de televiziune cu acces conditionat, în mod ocazional si doar la cererea abonatilor care doreau sa urmareasca meciuri de fotbal fara a taxa aceste servicii folosind doua cartele de decodare achizitionate în calitate de persoana fizica si nu de administratorArticolul 181, în alineatul (1) Cod penal, prevede: "Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, daca prin atingerea minima adusa uneia din valorile aparate de lege si prin continutul ei concret, fiind lipsita în mod vadit de importanta, nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni".

Prin introducerea art. 181 în Codul penal a fost consacrata institutia faptei prevazute de legea penala care nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, ca parte integranta a institutiei fundamentale a dreptului penal, care este infractiunea.

Faptele savârsite de partea interesata ...., desi format realizeaza continutul infractiunii, în concret, prin gradul de pericol social redus, prin atingerea minima adusa valorilor sociale nu prezinta gradul de pericol socila al unei infractiuni.

 În conformitate cu dispozitia art. 181 alin. (3) C. pen., în cazul faptelor prevazute în prezentul articol, procurorul sau instanta aplica una din sanctiunile cu caracter administrativ prevazute de art. 91 C. pen., si anume: mustrarea, mustrarea cu avertisment sau amenda de la 10 lei la 1000 lei.

 Instanta va respinge sustinerea petentei cum ca ar fi aplicabile dispozitiile art. 74 1 Cod penal, în cazul infractiunilor economice ce au produs un prejudiciu de pâna la 50.000 EUR, aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrative este conditionata de recuperarea integrala a prejudiciului, iar în cauza învinuitul nu a acoperit nici macar partial prejudiciul.

Articolul invocat prevede obligativitatea aplicarii sanctiunii administrative atunci când procurorul a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata, iar instanta constatând existenta infractiunii este obligata sa dispuna o sanctiune administrativa si nu o pedeapsa, daca sunt întrunite elementele prevazute la art. 74 1 alin.2 teza finala Cod penal.

În cauza pendenta sunt aplicabile dispozitiile cu caracter general prevazute de art. 18 1 Cod penal.

Fata de cele expuse, instanta va respinge plângerea petentei ... impotriva ordonantei pronuntata la 27.06.2011 în dosarul nr. ... al Parchetului de pe langa Tribunalul ..., mentinuta prin rezolutia prim-procurorului din 02.08.2011 cu nr. ...  si va mentine ordonanta atacata.

În baza art. 192 alin.2 c.p.pen obliga petenta la plata sumei de 75 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Domenii speta