Pretenţii

Sentinţă civilă 4431 din 06.06.2013


Dosar nr. 13507/318/2012

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa civilă  Nr. 4431/2013

Şedinţa publică de la 06 Iunie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE PARASCHIVA CATRINOIU

Grefier ALINA MEZDREA

Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe reclamanta SC...........S.R.L.  şi pe pârâtele SC ......................, SC .........................., SC ........................ SA ............. şi  SC ............. SA .............., având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, societatea reclamantă fiind reprezentată de avocat B. R., pârâtele SC .......................... şi SC .......................... fiind reprezentate de consilier juridic N. D. D.,  iar pârâtele SC ......................... şi  SC ........................ fiind reprezentate de consilier juridic O. D.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că se constată depusă la dosar, din partea societăţii reclamante, procura specială emisă de către SC TBI Leasing IFN SA, după care, se constată depusă, din partea experţilor M. A. şi B. I., completare la raportul de expertiză întocmit în cauză.

Avocat B. R. depune la dosar timbru judiciar şi chitanţe privind achitarea onorariului de avocat şi învederează că suma solicitată de la SC .................  este de 5.219,5 euro (23.117,69 lei),iar suma solicitată de la SC ..................... este de 3.829,7 euro (16.962,13 lei), aceste valori urmând a fi calculate în funcţie de cursul euro la data plăţii efective.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei şi pe fondul cauzei.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale active, avocat B. R. solicită respingerea ca neîntemeiată, având în vedere procura emisă de către SC TBI Leasing IFN SA prin care a fost mandatată să obţină despăgubirea.  Cu privire la fondul cauzei, avocat B. R. solicită admiterea în parte a acţiunii, conform raportului de expertiză, în sensul obligării SC .......................  la plata sumei de  5.219,5 euro (23.117,69 lei) şi obligării SC ........................ la plata sumei de 3.829,7 euro (16.962,13 lei), aceste valori urmând a fi calculate în funcţie de cursul euro la data plăţii efective, cu cheltuieli de judecată.  Precizează că dinamica producerii accidentului, contestată de SC ..................., este în concordanţă cu raportul de expertiză şi cu declaraţiile conducătorului auto şi că societatea reclamantă nu a avea încheiată o supra asigurare. De asemenea, solicită înlăturarea apărării formulată de SC .................. Depune la dosar concluzii scrise.

Consilier juridic N. D. D., pentru SC ....................... lasă la aprecierea instanţei, soluţia cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei. Cu privire la fondul cauzei  solicită respingerea acţiunii, precizând că la data încheierii contractului de asigurare la SC .............., societatea reclamantă avea deja încheiată o altă asigurare la SC ................., cu privire la acelaşi autoturism, însă administratorul reclamantei, C. P. D., a declarat că nu există încheiată altă asigurare, încercând astfel fraudarea în asigurări.  Depune la dosar concluzii scrise.

Consilier juridic O. D. pentru SC ......................... lasă la aprecierea instanţei, soluţia cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei. Cu privire la fondul cauzei  solicită respingerea acţiunii, precizând că societatea reclamantă nu a respectat clauzele contractuale, inducând în eroare, cu rea intenţie, ambele societăţi de asigurare.  Depune la dosar concluzii scrise, copia unui dosar de daună şi practică judiciară.

INSTANŢA

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu sub nr. 13507/318/2012, reclamanta SC...........S.R.L. a chemat în judecată pe pârâtele SC ......................... şi  SC ............................, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligate pârâtele la plata sumei de 67.244,34 lei, suma reactualizată la data plăţii efective, suma reprezentând despăgubirea cuvenită  in urma producerii evenimentului asigurat din data de 05.11.2011, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamanta a arătat că între SC ......................... şi SC ......................... s-a încheiat la data de 01.03.201  poliţa privind asigurarea facultativă a autoturismului marca Skoda Octavia cu numărul de înmatriculare B-51-CYS, nr. 0250337, SC ...................... SRL  având calitatea de utilizator.

Reclamanta a mai arătat că în data de 05.11.2011 ,in jurul orei 00,30, administratorul SC ................. se deplasa cu autoturismul menţionat mai sus pe centura municipiului Tg. - Jiu (direcţia de mers Bumbesti - Jiu - Tg- Jiu ), când a fost orbit de farurile unui autotren care se deplasa pe sensul opus, astfel având loc producerea evenimentului asigurat, în sensul că autoturismul a intrat într-o grămadă de bolovani aflată pe marginea drumului,  în urma acestui accident, autoturismul suferind avarii şi fiind deschis la nivelul asigurătorului SC ...................... dosarul de dauna nr. GJ10 1lCAOO 1465.

Că,  SC ................................. avea încheiată poliţa de asigurare  facultativa sus - menţionată cu acest asigurător,  astfel că pârâta SC ASTRA SA trebuia să acopere prejudiciul suferit de societatea reclamantă, în calitate de  utilizator, prin producerea evenimentului asigurat.

Că, a achitat primele de asigurare, in calitate de utilizator al autoturismului  asigurătorului, care era obligat să achite despăgubirea în urma producerii acestui accident, aşa încât refuzul asigurătorului de a achita despăgubirea este abuziv şi nejustificat.

Pentru dovedire, reclamanta a depus la dosar, în copie, dosarul de daună GJ10 1lCAOO 1465, împuternicire, un set de adrese, cerere pentru eliberarea unei împuterniciri pentru deschiderea dosarului de daună, procură specială, poliţa nr. 0250337/01.03.2011, convocare la conciliere.

Legal citată, pârâta SC ....................  a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată , arătându-se că dosarul de daună a fost respins la plată întrucât asiguratul prin utilizator nu a manifestat o atitudine sinceră la instrumentarea dosarului de daună, nedeclarând că pentru autoturismul asigurat mai era încheiată o asigurare facultativă la SC ......................... A ataşat întâmpinării decizia nr. 9/31.01.2008 pronunţată de  Tribunalul Prahova, sentinţa civilă nr. 2840/10.10.2007 pronunţată de Judecătoria Câmpina, adresele nr. 1195/11.06.2012 şi nr. 1006/15.05.2012, act de evaluare a pagubelor şi dosarul de daună GJ nr. 1011CA001465/10.11.2011.

La termenul de judecată din 15.11.2012, reclamanta a formulat cerere de introducere în cauză a asigurătorului SC .................................... şi SC ....................... având în vedere că între SC ........................... si SC .................. s-a încheiat, la data de 09.03.2011, poliţa privind asigurarea facultativa a autoturismului marca Skoda Octavia cu numărul de înmatriculare B51CYS, nr. 850066418, SC .................... SRL având calitatea de utilizator şi că SC .................. SRL având încheiată poliţa de asigurare  facultativa sus - menţionată cu SC ......................., acest asigurător  alături  de SC .......................... ( celalalt asigurător ) trebuie să acopere prejudiciul suferit prin producerea evenimentului asigurat din 05.11.2011.

Reclamanta a răspuns la întâmpinarea formulată de SC ........................., arătând că prin încheierea celor două contracte de asigurare facultative nu s-a ajuns la o supra asigurare, bunul nefiind asigurat în ambele poliţe de asigurare la o valoare mai mare.

Pentru  termenul de judecată din 10.01.2013, reclamanta a depus la dosar note de şedinţă-fila 122, iar SC ...................  a depus la dosar adresa nr. 16/08.01.2013.

La termenul de judecată din 24.01.2013, pârâta SC ....................  a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată – filele 133-138. A anexat întâmpinării înscrisuri cu privire la excluderile la asigurarea de avarii şi cu privire la obligaţiile asigurătorului.

Reclamanta a răspuns la întâmpinarea formulată de SC ........................., solicitând respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, precum şi respingerea excepţiei tardivităţii cererii de introducere în cauză a SC ..................... Cu privire la fondul cauzei, a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

La data de 28.01.2013, pârâta SC .....................  a depus la dosar note de şedinţă prin care a arătat că cererea reclamantei privind lărgirea cadrului procesual în sensul introducerii în cauză , în calitate de pârâtă, a SC .........................,  este tardiv formulată, având în vedere disp. art. 132 alin. 1 C. pr. civ şi că reclamanta, cu rea credinţă, a evitat introducerea în cauză a acestei societăţi de asigurare, prin cererea de chemarea în judecată iniţială.

Prin încheierea de şedinţă din data de 31.01.2013, instanţa a respins excepţia tardivităţii introducerii în cauză a  SC ...................... întrucât această cerere nu este întemeiată pe disp. art. 57 alin. 3 C. pr. civ., ci reprezintă o modificare a cererii de chemare în judecată prin lărgirea cadrului procesual , iar la primul termen de judecată după formularea acestei cereri SC ..................... nu s-a opus. De asemenea, instanţa a unit cu fondul cauzei excepţia lipsei calităţii procesuale active a societăţii reclamante.

În cauză a fost efectuată expertiză de specialitate, fiind numit expert M. A., fiind stabilite următoarele obiective: să se stabilească dinamica procedurii accidentului din data de 05.11.2011 şi dacă tipul şi dimensiunile avariilor concordă cu dinamica descrisă de conducătorul auto C. P. D.; să se calculeze contravaloarea reparaţiilor necesare aducerii autoturismului marca Skoda Octavia cu nr. de înmatriculare B-51-CYS la starea dinaintea producerii accidentului şi cât ar trebui să plătească fiecare asigurător Casco (pârâtele SC ................ şi SC .............................) având în vedere suma asigurată de fiecare dintre aceştia şi calculul depus de către SC ................. prin notele de şedinţă depuse la dosar.

Raportul de expertiză a fost depus la dosar la termenul de judecată din 25.04.2013.

Societăţile pârâte au formulat obiecţiuni cu privire la raportul de expertiză întocmit în cauză,  expertul depunând răspunsul la aceste obiecţiuni la data de 29.05.2013.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, excepţie pe care o va respinge cu următoarea motivare:

Calitatea procesuală activă reprezintă identitatea dintre persoana reclamantului şi titularul dreptului de proprietate.

În speţă, reclamanta, în calitate de utilizator al autoturismului avariat a formulat acţiune în pretenţii în baza procurii speciale dată de TBI Leasing IFN SA prin care reclamanta a fost mandatată să obţină despăgubirea de la asigurător ca urmare a producerii evenimentului rutier. Chiar dacă poliţa de asigurare a fost încheiată cu proprietarul autoturismului, utilizatorul a achitat ratele din contractul de asigurare, aşa încât despăgubirea trebuia achitată beneficiarului asigurării, aşa cum prevede şi art. 2199 C.civil.  De asemenea, instanţa constată că în poliţa de asigurare este menţionat numele reclamantei, la rubrica asigurat.

De altfel şi reprezentanta pârâtei care a invocat această excepţie a lăsat soluţia la aprecierea instanţei după ce a luat cunoştinţă de existenţa procurii speciale.

Pe fondul cauzei, instanţa constată acţiunea întemeiată, în parte, pentru următoarele considerente:

La data de 01.03.2011 între SC ........................... SA (de la care reclamanta a cumpărat autoturismul) şi SC ....................... SA s-a încheiat poliţa de asigurare facultativă cu privire la autoturismul marca Skoda Octavia cu nr. de înmatriculare B-51-CYS 0250337, iar la data de 09.03.2011, SC .................. SRL, în calitate de utilizator a încheiat cu SC ......................... SA poliţa de asigurare, de tip Casco, nr. 850066418.

La data de 5.11.2011 a avut loc un eveniment rutier cauzat de un alt vechiul care avea farurile puternice, în urma căruia autoturismul asigurat a fost avariat.

Ca urmare a acestui accident s-a deschis de către asigurătorul SC ................. SA dosarul de daună nr. GJ1011CA001465, costul estimativ al reparaţiilor fiind de 65.038,71 lei, consemnându-se existenţa daunei totale.

Prin adresa nr. 1006/15.05.2012 asigurătorul SC ..................... SA a încunoştinţat reclamanta despre faptul că a respins cererea de despăgubire deoarece conducătorul auto nu a menţionat în cererea de despăgubire faptul că pentru autoturismul avariat s-a mai încheiat o poliţă de asigurare cu SC ..................... SA.

Având în vedere refuzul societăţii de asigurare de a plăti despăgubirea, reclamanta a formulat prezenta acţiune.

Potrivit art. 2199 C. civil „Prin contractul de asigurare contractantul asigurării sau asigurătorul se obligă să plătească o primă asiguratului, iar acesta din urmă se obligă ca, în cazul producerii riscului asigurat, să plătească o indemnizaţie beneficiarului asigurării”.

Având în vedere că autoturismul avariat a fost asigurat la cele două societăţi pârâte, în temeiul art. 29 din Legea 136/1995, acestea vor fi obligate proporţional cu suma asigurată.

Din raportul de expertiză întocmit în cauză reiese că avariile produse autoturismului s-au datorat impactului cu corpuri de tipul celor indicate de conducătorul autoturismului , respectiv o grămadă de pământ, bolovani, fragmente de beton etc.

De asemenea, expertul precizează că, din analiza materialului fotografic digital reiese că au fost avariate componentele menţionate în procesele verbale de constatare a daunelor, iar suma de 65.038,71 lei cuprinsă în devizul estimativ reprezintă contravaloarea reparaţiilor necesare pentru readucerea autoturismului la starea dinaintea producerii accidentului.

Valoarea de despăgubire a fost stabilită de expert proporţional cu suma asigurată, rezultând suma de 5.219,5 euro datorată de pârâta SC .................... SA şi suma de 3.829,7 euro datorată de pârâta SC ..................... SA, aceasta din urmă rezultând din răspunsul la obiecţiuni (fila 264) prin care a fost recalculată suma ca urmare a existenţei unei franşize de 20 % prezentată în poliţa de asigurare nr. 850064418/9.03.2011.

Pârâta SC ....................... SA susţine că în mod corect a fost respins dosarul de daună motivat de faptul că reclamanta nu a înştiinţat asigurătorul de producerea riscului asigurat.

Nu se va reţine această susţinere pentru că potrivit art. 32 lit. v din Condiţiile generale ale contractului „ asigurătorul nu acordă despăgubirea la asigurarea de avarii dacă asiguratul nu a înştiinţat asigurătorul despre producerea riscurilor asigurate…. cu excepţia cazurilor în care asigurătorul pe baza constatărilor proprii şi/sau ale autorităţilor publice poate determina cauzele şi împrejurările producerii riscurilor asigurate”. Or, în speţă, dosarul de daună a fost deschis de celălalt asigurător, respectiv SC .......................... SA, fiind întocmit procesul verbal ce cuprinde cauzele producerii accidentului şi cuantumul pagubei, aspecte confirmate şi de raportul de expertiză efectuat în cauză.

De asemenea, nu se va reţine faptul că reclamanta ar obţine o supraasigurare mai mare decât prejudiciul suferit deoarece aceasta a solicitat obligarea fiecărei pârâte la plata unei despăgubiri proporţională cu suma asigurată şi nu a solicitat suma totală de la fiecare asigurător.

Nu se va reţine nici faptul că asiguratul a fost de rea credinţă în momentul în care a formulat cerere de despăgubire pentru că nu a precizat dacă a încheiat un contract de asigurare cu altă societate. Nu se va reţine această susţinere pentru că a doua asigurare a fost încheiată de către SC .................... SRL, iar cererea de despăgubire a fost formulată de SC ....................SA, care nu avea cunoştinţă de poliţa de asigurare încheiată de SC ................... SRL.

De asemenea, instanţa constată că administratorul SC ....................... SRL nu a dat nici o declaraţie inexactă cu ocazia încheierii poliţei CASCO pentru că aceasta a fost încheiată la data de 09.03.2011, dată ulterioară încheierii poliţei cu SC .......................SA şi despre care SC ................... SRL nu avea cunoştinţă.  Astfel nu se poate reţine că reprezentantul utilizatorului ar fi dat o declaraţie inexactă „ făcută cu rea credinţă”, aşa cum prevede art. 2204 C. civil pentru că reaua credinţă trebuie dovedită, iar potrivit art. 2204 alin. 2 C.civil „ declaraţia inexactă sau reticentă din partea asiguratului ori a contractantului asigurării a cărui rea credinţă nu a putut fi stabilită nu atrage nulitatea asigurării”. Aşadar, pârâta nu a dovedit că reclamanta ar fi fost de rea credinţă în momentul în care a încheiat a doua asigurare, aşa încât susţinerile acesteia sunt neîntemeiate.

Cu aceste considerente, instanţa va admite în parte acţiunea, va obliga pârâta SC ................SA la plata sumei de 5.219,5 Euro în echivalent în lei la cursul BNR la data efectuării plăţii şi va obliga pârâta SC ........................ SA la plata sumei de 3.829,7 Euro în echivalent în lei la cursul BNR la data efectuării plăţii.

În temeiul art. 274 alin.3 C. pr. civ. va micşora onorariul avocat la suma de 2.500 lei, considerându-l suficient pentru munca depusă de avocat, respectiv formularea acţiunii, depunere răspuns la întâmpinare, note de şedinţă, propuneri de obiective şi concluzii.

Va constata că taxa de timbru aferentă sumei de 40.079,82 lei (solicitată prin precizarea la acţiune) este de 2.219,19 lei.

În temeiul art. 274  C. pr. civ. va obliga pârâtele la plata către reclamantă a sumei de 6.319,19 lei cu titlu de cheltuieli de judecată din care suma de 2.500 lei reprezintă onorariu avocat, suma de 2.219,19 lei reprezintă taxă de timbru, iar suma de 1.600 lei reprezintă onorariu experţi, cheltuielile de judecată urmând a fi achitate proporţional cu despăgubirile acordate, respectiv 0,57 pentru SC ......................... SA şi 0,43 pentru SC .................... SA.  Astfel, pârâta SC ................... SA va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată în sumă de  3.601,93 lei ce reprezintă 0,57 din totalul de 6.319,19 lei, iar pârâta SC ............... SA va fi  obligată la plata cheltuielilor de judecată în sumă de  2.717,25 lei ce reprezintă 0,43 din totalul de 6.319,19 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei.

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta SC...........S.R.L. cu sediul ................................... în contradictoriu cu pârâtele SC ................................. cu sediul în .........................................,  SC ................... SA . cu sediul în ................................., SC .............................. SA . cu sediul în ................................................ şi  SC ............................. SA . cu sediul în ..........................................

Obligă pârâta SC .............................. SA la plata sumei de 5.219,5 Euro în echivalent în lei la cursul BNR la data efectuării plăţii.

Obligă pârâta SC ......................... SA la plata sumei de 3.829,7 Euro în echivalent în lei la cursul BNR la data efectuării plăţii.

Obligă pârâta SC ............................. SA la plata sumei de 3.601,93 lei cheltuieli de judecată şi pârâta SC ......................... SA la plata sumei de 2.717,25 lei  cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Iunie 2013.

Preşedinte,

PARASCHIVA CATRINOIU

Grefier,

ALINA MEZDREA

Red. C.P/Tehnored. A.M. 10 Iunie 2013

7 ex

Domenii speta