Plângere împotriva refuzului executorului judecătoresc

Hotărâre **** din 14.09.2012


Dosar nr. ……/4/2012

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. ………

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 14.09.2012

COMPLETUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE : ……… 

GREFIER : ………..

Pe rol se află soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de contestatorul SC ......... SA în contradictoriu cu intimata Societatea Civilă Profesională de Executare Silită .........având ca obiect plângere împotriva refuzului executorului judecătoresc.

Dezbaterile si susţinerile părţilor au fost consemnate in încheierea de şedinţă din data de 05.09.2012 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea succesiv, la data de 12.09.2012, respectiv 14.09.2012.

I N S T A N Ţ A

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. de mai sus la data de 22.05.2012 reclamanta SC ......... SA a formulat în contradictoriu cu intimata BEJA .........plângere împotriva refuzului executorului judecătoresc de a soma ……. – ….. să consemneze suma de 29.630.816,62 lei în vederea aducerii la îndeplinire a obligaţiilor acestei instituţii prevăzute în sentinţa de validare a popririi nr. ……./26.07.2011 pronunţată de Judecătoria sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. ……/2011.

În motivarea cererii reclamanta a arătat, în esenţă, că S.C. ......... S.A. deţine titlul executoriu împotriva …….. - Sentinţa comerciala nr. ……23.02.2010 pronunţata de Tribunalul Bucureşti Secţia a Vl-a Comerciala in dosarul nr. ……./2008, definitiva si irevocabila, a cărei încuviinţare de începere a executării silite a fost admisa de Judecătoria Sectorului 4 in baza încheierii din 07.12.2010 pronunţata in dosarul nr. …./2010, creanţa pe care o deţine împotriva debitorului ………., rezulta din titlul executoriu mai sus menţionat, fiind in valoare de 27.226.500 euro, plătibili in lei la cursul BNR din ziua efectuării plaţii, la care se adaugă dobânda legala si cheltuielile de judecata în cuantum de 261.005 lei conform titlului executoriu mai înainte menţionat.

A mai arătat reclamanta că după pronunţarea sentinţei nr. …/23.02.2010 de către Tribunalul Bucureşti Secţia a Vl-a Comerciala, in data de 12.03.2010, SC ......... S.A. a comunicat …... adresa nr. ……/12.03.2010, prin care si-a exprimat "intenţia a de rezolva litigiul pe cale amiabila, in sensul de a găsi o cale legala prin care sa fie pusa in executare hotărârea judecătoreasca mai sus menţionata, dar care sa nu perturbe in nici un fel activitatea ……, eventual prin preluarea unor creanţe certe, lichide si exigibile, de care Autoritatea pentru …… le are fata de terţi solvabili" . Ca urmare a faptului ca nu au primit nici un răspuns de la debitorul …….. s-au adresat Biroului Executoriului Judecătoresc ……., care la rândul sau s-a adresat Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, care a pronunţat in dosarul nr. ……./2010 încheierea din data de 21.05.2010 prin care a admis cererea de încuviinţare a începerii executării silite împotriva ……….in temeiul art. 371 indice 1 c.pr.civ. care prevede ca "executarea silita are loc in oricare dintre formele prevăzute de lege". In data de 09.06.2010, BEJ …….. a adresat ……... somaţia de plata nr. ………09.06.2010, prin care a fost adusa la cunoştinţa acestei instituţii obligaţia sa de plata a sumelor de bani prevăzute in titlul nostru executoriu, precum si obligaţia de a efectua toate demersurile necesare obţinerii fondurilor, intr-un termen de 6 luni, astfel cum prevede art. 2 din OG nr. 22/2002.

Arată reclamanta că în data de 30.06.2010, s-a publicat HG nr. 569/2010 in Monitorul Oficial nr.440 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al ……. pentru anul 2010 iar prin bugetul de venituri si cheltuieli al …… pe anul 2010 au fost alocate in mod expres sumele necesare pentru plata obligaţiilor băneşti stabilite prin titluri executorii, având in vedere faptul ca HG nr. 569/2010 s-a publicat in Monitorul Oficial din 30.06.2010, adică la mai mult de 4 luni de la data la care s-a pronunţat hotărârea ce constituţie titlul executoriu, respectiv sentinţa nr. 1…/23.02.2010. De asemenea, HG nr. 569/2010 a intrat in vigoare după 15 zile de la data la care ….. a primit somaţia de plata de la domnul executor ….., astfel cum am arătat mai înainte. De asemenea, in data de 30.06.2010, ……. avea in contul sau deschis la Trezorerie, suma de 42.000.000 lei pe care a folosit-o insa in alte scopuri decât pentru plata creanţei reclamantei.

S-a mai susţinut că în toata perioada de 6 luni, stabilita conform art. 2 din OG nr. 22/2002, ….. avea obligaţia de plata a sumelor născute din titlul executoriu, mai ales ca avea alocate prin bugetul sau toate sumele necesare efectuării acestor plaţi, insa …. nu a efectuat nici o plata de bunăvoie pana la aceasta data şi ca urmare a solicitărilor, Judecătoriile sectoarelor 5, 3, 4 şi „ din Bucureşti au admis cererea de încuviinţare a executării silite asupra debitorului …....

Arată reclamanta că termenul de 6 luni prevăzut de art. 2 din O.G. nr. 22/2002 a expirat la data de 10.12.2010, ca urmare, în cadrul executării silite desfăşurate împotriva ….. s-au întreprins mai multe acţiuni prevăzute de codul de procedura silita, respectiv executorul judecătoresc … a notificat in data de 24.05.2011 ……….. înfiinţarea a popririi asupra conturilor deţinute de ……. la aceasta instituţie, iar după trecerea celor 15 zile prevăzute de art. 456 c.pr.civ., întrucât ……nu a consemnat nici o suma de bani la dispoziţia acestuia, din sumele de bani intrate in conturile …., s-a constatat ca aceasta instituţie nu a respectat dispoziţiile art. 456, art. 457, art. 459 coroborat cu art. 562-571 c.pr.civ., motiv pentru care s-a adresat Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti cu o cerere de validare a popririi ce a făcut obiectul dosarului nr. …../2011, iar la data 26.07.2011 s-a pronunţat sentinţa nr. 5400 prin care s-a validat poprirea in dosarul de executare nr. ..2010 al BEJ ……, pana la concurenta sumei de 27.226.500 euro. 1.808.129.24 euro si 18.942.38 lei, fiind astfel sancţionată ………. pentru nerespectarea prevederilor art. 456 si art. 457 c.pr.civ., dar, chiar si in aceste condiţii, ………nu a consemnat pana in data de 12.12.2011 nici o suma de bani din cele care au intrat in conturile …… deschise la aceasta instituţie.

Se mai susţine că ……….. Bucureşti a consemnat anumite sume de bani doar din cele care au intrat in conturile ……. in perioada 12.12.2011 - 09.02.2012, pentru ca apoi sa reia consemnările începând cu data de 03.05.2012. După pronunţarea sentinţei de validare a popririi nr. …../26.07.2011 de către Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, a notificat in data de 27.07.2011 prin adresa nr. … ……………..sa-si execute de bună-voie obligaţiile prevăzute in sentinţa mai înainte menţionata, dar aceasta nu a dat curs solicitării motiv pentru care sentinţa nr. 5400 de validare a popririi, a devenit titlu executoriu împotriva …………. conform art. 460 alin. 4 c.pr.civ.

Astfel, arată reclamanta, in data de 12.10.2011 a solicitat domnului executor judecătoresc …… sa înceapă executarea silita împotriva ………. dar, acesta, cu încălcarea prevederilor art. 373 ind. 1 c.pr.civ, a ezitat sa facă vreun demers în vederea punerii in aplicare a sentinţei de validare a popririi nr. 5400 pronunţata de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, trimiţând doar o adresă prin care „a solicitat" ………… sa se conformeze dispozitivului sentinţei nr. 5400, comunicata in data de 12.12.2011 şi ca urmare a acestei adrese, ………. a început sa consemneze anumite sume de bani din cele care au intrat in conturile ………in perioada 12.12.2011 - 09.02.2012, după care consemnările au încetat iar, in ciuda faptului ca intrau in continuare sume foarte mari de bani in conturile ………. deschise la aceasta instituţie. După data de 09.02.2012 când au încetat consemnările, au reluat discuţiile pe aceasta tema cu executorul judecătoresc, pentru a începe executarea silita împotriva ………….., dar, in loc sa se adreseze Judecătoriei Sectorului 4 cu o cerere pentru încuviinţarea executării silite, acesta s-a adresat Activităţii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucureşti prin care a solicitat sa i se comunice motivele pentru care aceasta instituţie a încetat consemnările şi văzând răspunsul ……….., la solicitarea executorului judecătoresc, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a încuviinţat începerea executării silite împotriva ……………i, pronunţând in dosarul nr. …../2012 încheierea din data de 30.03.2012.

Mai arată reclamanta că după primirea celor doua încheieri, domnul executor judecătoresc ………. nu a dorit sa efectueze nici un act de executare împotriva ……….., ceea ce a determinat sa ii solicite in scris somarea acestei instituţii sa-si îndeplinească obligaţiile prevăzute in sentinţa nr. 5400 de validare a popririi şi ca urmare a solicitării acesta a încheiat in data de 18.05.2011 procesul verbal prin care refuza să îndeplinească acest act de executare deoarece terţul poprit a reînceput să consemneze din sumele de bani intrate în contul ……

Consideră reclamanta că atitudinea domnului executor judecătoresc ……….. de tergiversare, contravine literei si spiritului executării silite, transpuse cel mai fidel ca o obligaţie a executorului judecătoresc in art. 373 ind. 1 alin. 6 c.pr.civ. aflându-se intr-o situaţie fără ieşire, căci pe de o parte ………. nu-si îndeplineşte obligaţiile prevăzute in titlul executoriu, ……… nu doreşte sa-si execute obligaţiile prevăzute in sentinţa de validare a popririi, iar domnul executor judecătoresc …………. are o teama nejustificata de a le obliga sa se conformeze dispozitivului unei hotărâri judecătoreşti. Motivul invocat de către domnul executor judecătoresc pentru care a refuzat somarea ………….. sa-si îndeplinească obligaţiile prevăzute in sentinţa de validare a popririi nr. 5400, respectiv sa consemneze suma de 29.630.816.62 lei intrata in contul A……… deschis la aceasta instituţie, in perioada 24.05.2011 (data notificării înfiinţării popririi) - 11.12.2011 si 10.02.2012 - 30.04.2012 (excluzând perioada in care a făcut consemnări, respectiv 12.12.2011 - 09.02.2012), nu este nici legal si nici corect, căci …….. a comunicat ce sume de bani au intrat in conturile sale in perioada mai sus menţionata, iar totalul acestora se ridica la valoarea de 29.630.816.62 lei; nu se poate justifica refuzul somării ……. de a-si îndeplini o obligaţie legala stabilita printr-o hotărâre judecătoreasca, prin faptul ca aceasta a început de la un anumit moment sa consemneze sumele de bani intrate in contul ........., căci sentinţa nr. 5400 si-a produs efectele juridice de la data pronunţării sale, respectiv 26.07.2011, efecte care nu s-au întrerupt sau suspendat in toata aceasta perioada de timp. Or, daca Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucureşti a incălcat art. 457 si art. 460 c.pr.civ., nu a respectat obligaţiile stabilite in sarcina sa prin sentinţa nr. 5400, este normal sa apeleze la instituţia executării silite prevăzute de codul de procedura civila. Este normal si legal ca Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucureşti sa consemneze la dispoziţia domnului executor judecătoresc ………. sumele de bani care in perioada cat a avut aceasta obligaţie, le-a lăsat la dispoziţia debitorului nostru …., contrar prevederilor art. 456, art. 457 si art. 460 c.pr.civ., căci instituţia validării popririi reprezintă in fapt o sancţionare a terţului poprit care a interes sa încalce legea. In cazul nostru, …………..a incălcat legea de mai multe ori, motiv pentru care atât Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a sancţionat-o pronunţând sentinţa nr. 5400, dar si Tribunalul Bucureşti care a confirmat faptul ca sentinţa nr. de validare a popririi nr. 5400 este temeinica si legala.

A mai arătat reclamanta că …………… a încălcat art. 6 alin 1 din Convenţia Europeana a Drepturilor si Libertăţilor Fundamentale ale Omului, prin faptul ca nu a dus la îndeplinire, de bunăvoie o hotărâre judecătoreasca, încălcând astfel dreptul subscrisei la un proces echitabil - a se vedea Hotărârea CEDO din 02.06.2005 publicata in M.Of. nr. 770/24.08.2005 in cauza sabin Popescu împotriva României care prevede: Curtea aminteşte că dreptul de acces la justiţie, garantat de aii. 6 din Convenţie, protejează, de asemenea, şi executarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi obligatorii, care. într-un stat care respectă preeminenţa dreptului, nu pot rămâne fără efect în detrimentul unei părţi. în consecinţă, executarea unei hotărâri judecătoreşti nu poate fi împiedicată, anulată sau întârziată într-un mod excesiv (a se vedea, printre altele, hotărârile Hornsby împotriva Greciei din 19 martie 1997, Culegere 1997-II, p. 510-511, paragraful 40; Burdov împotriva Rusiei, Cererea nr. 59.498/00, paragraful 34, 7 mai 2002; Jasiuniene împotriva Lituaniei, precitată; Ruianu împotriva României, Cererea nr.34.647/97, 17 iunie 2003). In plus, Curtea a considerat că. (V dacă se poate admite că statele intervin într-o procedură de executare a unei hotărâri judecătoreşti, o asemenea intervenţie nu poate avea drept consecinţă împiedicarea, anularea sau întârzierea într-un mod excesiv a executării, nici, cu atât mai mult, repunerea în discuţie a fondului acestei hotărâri (a se vedea hotărârile Immobiliare Saffi împotriva Italiei, 28 iulie 1999, Culegere 1999-V, paragrafele 63 şi 66; Satka şi alţii împotriva Greciei, Cererea nr. 55.828/00, paragraful 57, 27 martie 2003). Curtea aminteşte că dreptul la executarea unei hotărâri judecătoreşti este unul dintre aspectele dreptului de acces la justiţie (a se vedea Hotărârea Hornsby împotriva Greciei, precitată, paragraful 40); art. 21 alin. 3 din Constituţia României prin nerespectarea hotărârii judecătoreşti si neexecutarea sentinţei nr.-1911, conducând astfel la încălcarea dreptului subscrisei la un proces echitabil; art. 371 ind. 1 c.pr.civ. prin neexecutarea culpabila a sentinţei nr. 1911; art. 2 din OG nr. 22/2002 întrucât, după ce a primit somaţia in data de 09.06.2010 de la domnul executor judecătoresc ........., nu a efectuat nici un demers pentru plata creanţei. Aceste demersuri ar fi putut fi următoarele: plata creanţei din contul sau deschis la Trezoreria Sectorului 1 in care se afla la data de 30.06.2010 suma de 42.000.000 lei, pentru ca o săptămâna mai târziu ......... sa încaseze încă 8.000.000 lei in contul propriu, pe care insa i-a folosit in alte scopuri; apelarea la credite bugetare, pe care insa nu l-a făcut, justificarea fiind următoarea: "nu putem da curs solicitării dumneavoastră de a efectua demersuri in vederea obţinerii unui credit bugetar, exclusiv pentru acoperirea creanţei dumneavoastră" - adresa …… nr. 4714/03.06.2011; art. 12 alin. 1 lit. e din OUG nr. 51/1998 modificata prin OUG nr. 23/2004 care prevede obligaţia ......... de a exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar a statului la capitalul social al ……., care potrivit art. 67 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 are dreptul de a incasa dividende din profitul obţinut de E……… in anii anteriori; or, ......... a lăsat la dispoziţia ……. cea mai mare parte din profitul obţinut de …… in anii 2008, 2009 si 2010, neefectuand nici un demers pentru încasarea dividendelor din profitul obţinut si rămas la dispoziţia ……. in anii mai înainte menţionaţi; profitul rămas la dispoziţia …… este de aproximativ 50 milioane euro, cu mult peste valoarea creanţei pe care o deţinem asupra .........; atitudinea pasiva, culpabila pe care o exprima ......... chiar prin propriile sale motive de apel, nu poate reprezenta in nici un caz un motiv întemeiat pentru neîncasarea dividendelor si a dobânzilor legale scurse in aceasta perioada de timp, datorate de ……..

Consideră reclamanta că A.C.T.P.M.B. a încălcat art. 457 c.pr.civ. care o obliga la consemnarea sumelor de bani intrate in conturile ......... după ce i-a fost comunicata notificarea de înfiinţare a popririi in data de 24.05.2011, de către domnul executor judecătoresc .........; art. 460 c.pr.civ., întrucât după pronunţarea sentinţei nr. 5400/21.07.2011 de către Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti prin care s-a validare poprirea asupra sumelor de bani intrate in conturile ......... deschise la A.C.T.P.M.B., acesta instituţie nu a consemnat nicio suma de bani pana in data de 12.12.2011, când a consemnat sumele de bani intrate in contul ......... pana in data de 09.02.2012, pentru ca apoi sa reia consemnările începând cu data de 03.05.2012, fără a exista nici un motiv legal care să-ai fi dat dreptul sa întrerupă consemnările; probabil ca A.C.T.P.M.B. a reînceput consemnările după ce a constatat ca Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a încuviinţat executarea silita împotriva sa; art. 6 alin 1 din Convenţia Europeana a Drepturilor si Libertăţilor Fundamentale ale Omului, prin faptul ca nu a dus la îndeplinire, de bunăvoie o sentinţa nr. 5400/21.07.2011 de validare a popririi, încălcând astfel dreptul subscrisei la un proces echitabil; art. 21 alin. 3 din Constituţia României prin nerespectarea hotărârii judecătoreşti si neexecutarea sentinţei nr. 5400/21.07.2011 de validare a popririi, conducând astfel la încălcarea dreptului subscrisei la un proces echitabil; art. 371 ind. 1 c.pr.civ. prin neexecutarea culpabila a sentinţei nr. 5400/21.07.2011 de validare a popririi pronunţata de Judecătoria Sectorului 4

Bucureşti in dosarul nr. ………./4/2011; iar în ceea ce priveşte Trezoreria Sectorului 1 Bucureşti, aceasta a încălcat art. 457 c.pr.civ. care o obliga la consemnarea sumelor de bani intrate in conturile ......... după ce i-a fost comunicata notificarea de înfiinţare a popririi in data de 18.02.2011, de către domnul executor judecătoresc .........; ......... a avut conturi deschise la Trezoreria Sectorului 1 Bucureşti pana in data de 09.03.2011, când le-a mutat la A.C.T.P.M.B., iar in perioada 18.02.2011 - 09.03.2011, in conturile ......... au intrat sume mari de bani, pe care insa ........., cu acordul Trezoreriei Sectorului 1 le-a folosit in alte scopuri.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 399 şi urm. Cpc, art. 456, 457, 460 alin 4 şi art. 372 şi urm Cpc.

În susţinerea cererii, au fost depuse la dosarul cauzei, în copie, următoarele înscrisuri: Sentinţa comerciala nr. 1911/23.02.2010 pronunţata de Tribunalul Bucureşti Secţia a Vl-a Comerciala in dosarul nr. …….2008; încheierea din 21.05.2010 pronunţata in dosarul nr. 19204/299/2010 de Judecătoria Sectorului 1; Somaţia de plata nr. ……09.06.2010; certificat de grefa; încheierea din 07.12.2010 pronunţata de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti in dosarul nr. ……….2010; certificat de grefa emis la data de 15.04.2011 de către înalta Curte de Casaţie si Justiţie Secţia Comerciala in dosarul nr. …../2008; notificarea SC ......... SA nr. 42286/27,07.2011 adresata ………………Bucureşti; notificarea de înfiinţare a popririi emisa de BEJ .........in data de 24.05.2011; cererea de executare silita împotriva …………….. Bucureşti din 12.10.2011; cererea de continuare a executării silite împotriva ……………. din 29.02.2012; adresa nr. 17688/07.03.2012 comunicata de ……………..; cererea de executare silita împotriva …………… din 20.03.2012; încheierea de încuviinţare a executării silite pronunţata in data de 30.03.2012 de către Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti in dosarul nr. ………./2012; încheierea de încuviinţare a executării silite pronunţata in data de 09.04.2012 de către Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti in dosarul nr. ………./2012; adresa ......... nr. 2511/30.03.2012; adresa ......... nr. 2511/30.03.2012; adresa ......... nr. 3202/23.04.2012; adresa ......... nr. P/3637/14.05.2012; procesul verbal încheiat in data de 18.05.2012, in dosarul de executare nr. 149/2010.

La dosar nu a fost depusă întâmpinare.

Instanţa a administrat proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.

Analizând ansamblul materialului probator, instanţa reţine că:

La data de 21.04.2010 creditoarea SC ......... SA a solicitat BEJ .........începerea executării silite împotriva de.........oarei, în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. …………./23.02.2010 a Tribunalului Bucureşti. Ulterior, sentinţa menţionată a rămas irevocabilă prin decizia civilă nr. ………./13.04.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Executorul judecătoresc a emis somaţia în cadrul dosarului de executare nr……./2010, la data de 03.06.2010, recepţionată de către de.........oare la data de 09.06.2010

La data de 14.12.2010 executorul judecătoresc a dispus înfiinţarea popririi asupra oricăror sume de bani sau titluri de valoare ori bunuri mobile incorporale pe care le datorează terţul poprit ……… Bucureşti debitoarei .........., până la concurenţa sumei de 27.226.500 euro de......... actualizat, 1.475.949 euro dobândă legală, 261.005 lei cheltuieli de judecată şi 134.262,38 lei cheltuieli de executare.

Prin adresa înregistrată sub nr. ……../21.12.2010 terţul poprit a comunicat BEJ .........că nu poate proceda la înfiinţarea popririi, întrucât debitoarea nu mai are conturi deschise la această instituţie, conturile fiind transferate la Trezoreria sectorului 1.

Conturile deschise la Trezoreria sectorului 1 au fost închise la data de 09.03.2011, motiv pentru care executorul judecătoresc a procedat la emiterea unei noi adrese de înfiinţare a popririi către terţul poprit ………..Bucureşti, la data de 20.05.2011, recepţionată de terţul poprit la data de 24.05.2011. S-a luat act de sumele achitate de către debitoare, astfel încât poprirea s-a înfiinţat pentru suma de 27.226.500 euro de......... principal, suma de 1.808.129,24 euro dobândă legală şi suma de 18.942,38 lei cheltuieli de executare.

Întrucât debitoarea nu a efectuat plata în termenul de 6 luni prevăzut de OG nr. 22/2002, executorul judecătoresc a procedat la executarea silită potrivit dreptului comun, prin înfiinţarea popririi.

Ca urmare a cererii de validare a popririi, înregistrate pe rolul Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti sub nr. ………./2011 la data de 9.06.2011, constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 3 din O.G. 22/2002 şi de art. 460 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa a admis cererea şi a dispus prin sentinţa nr……../26.07.2011 validarea popririi înfiinţate de BEJ .........în dosarul nr. 149/2010, obligând terţul poprit să plătească creditoarei, în limita creanţei de 27.226.500 euro, 1.808.129,24 euro şi 18.942,38 lei, suma datorată de.........oarei.

Prin încheierea din 30.03.2012 a Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti, pronunţată în dosarul nr…………/2012 instanţa a încuviinţat executarea silită pentru creanţa datorată în temeiul titlului executoriu – sentinţa civilă de validare a popririi mai sus menţionată.

La data de 18.05.2012 executorul judecătoresc a întocmit un proces verbal prin care şi-a consemnat refuzul de soma terţul poprit să consemneze sumele de bani la dispoziţia sa în baza titlului executoriu – sentinţa de validare a popririi ce fusese investită cu titlu executoriu – în temeiul dispoziţiile art. 56 din legea 188/2000.

Împotriva acestui refuz a formulat plângere creditoarea SC ......... SA.

În drept, potrivit art. 56 din Legea 188/2000 -  (1) Refuzul executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită se motivează, dacă părţile stăruie în cererea de îndeplinire a actului, în termen de cel mult 5 zile de la data refuzului. (2) În cazul refuzului nejustificat de întocmire a unui act partea interesată poate introduce plângere în termen de 5 zile de la data la care a luat cunoştinţă de acest refuz la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul biroul executorului judecătoresc.(3) Judecarea plângerii se face cu citarea părţilor. În cazul admiterii plângerii instanţa indică în hotărâre modul în care trebuie întocmit actul.  (4) Hotărârea judecătoriei este supusă recursului

Potrivit art. 460. CPC – „Dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi. Instanţa va cita creditorul urmăritor, debitorul şi terţul poprit şi, dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorului, va da o hotărâre de validare a popririi prin care va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi. Terţul poprit, care, cu rea-credinţă, a refuzat să-şi îndeplinească obligaţiile privind efectuarea popririi, va putea fi amendat, prin aceeaşi hotărâre, cu o sumă cuprinsă între 2.000.000 lei şi 10.000.000 lei. Dacă sumele sunt datorate periodic, poprirea se validează atât pentru sumele ajunse la scadenţă, cât şi pentru cele care vor fi scadente în viitor, validarea producându-şi efectele numai la data când sumele devin scadente. După validarea popririi, terţul poprit va proceda, după caz, la consemnarea sau plata prevăzută la art. 456, în limita sumei determinate expres în hotărârea de validare. În caz de nerespectare a acestor obligaţii, executarea silită se va face împotriva terţului poprit, pe baza hotărârii de validare ce constituie titlu executoriu”.

Potrivit dispoziţiilor legale citate mai sus, dacă s-a validat poprirea, terţul poprit va fi obligat să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debit orului, născându-se, astfel, cel de al treilea raport, prin care terţul poprit devine debit orul direct al creditorului popritor numai dacă nici după validarea popririi terţul poprit nu-şi respectă obligaţiile ce îi revin, potrivit art. 456 Cpc.

Aşadar, se reţine că după validarea popririi înfiinţate de BEJ .........în dosarul nr. …../2010 de către instanţa de judecată prin sentinţa nr. 5400/26.07.2011 pronunţată în dosarul nr. ……./2011 al Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti, terţul poprit a început să consemneze sume de bani (începând cu data de 12.12.2011 astfel cum rezultă din situaţia plăţilor efectuate de ATCPMB în dosarul de executare nr. 149/2010 – adresa nr. 63273/13.08.2012). Se constată că terţul poprit, în continuare, şi înainte de încuviinţarea începerii executării silite în baza titlului executoriu reprezentat de hotărârea de validare a popririi a consemnat sumele disponibile din conturile ........., potrivit aceluiaşi înscris.

Constatând că după validarea popririi terţul poprit a început să îşi îndeplinească obligaţiile ce îi revin – respectiv să consemneze sumele de bani urmăribile, în mod corect executorul judecătoresc a refuzat emiterea somaţiei, având în vedere dispoziţiile art. 460 alin 4 Cod procedură civilă.

Pentru toate aceste considerente, instanţa va respinge ca neîntemeiată cererea creditoarei SC ......... SA.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge  cererea, formulată de contestatorul SC ......... SA, cu sediul ……………. sector 1, în contradictoriu cu intimata Societatea Civilă Profesională de Executare Silită .........şi Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, ……………….ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14.09.2012.

PREŞEDINTEGREFIER