Lipsa identificării imobilului și lipsa notificării paratului.

Sentinţă civilă 634 din 03.11.2016


Judecătoria Târgu Bujor, secţia civilă, sentinţa  nr. 634/03.11.2016

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 26.10.2016, reclamantul  …, în contradictoriu cu pârâta ….. a solicitat evacuarea pârâtei din imobilul casă de locuit situat în loc. …, str. … nr. …, jud. G .

În motivare, pe fondul cauzei, reclamantul susţine că în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ……/19.11.1999 de BNP ….. a dobândit înainte de căsătorie imobilul casă de locuit situat în loc. T. B., str. B. nr. …., jud. G..

În drept, reclamantul îşi întemeiază cererea pe art. 1033, art. 1034 Cod procedură civilă.

Pârâta P.C., legal citată, nu a formulat întâmpinare.

Analizând, instanţa reţine următoarele:

În drept, potrivit art. 1034 Cod procedură civilă ,,dispoziţiile prezentului titlu se aplică în litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foştii locatari sau alte persoane,,.

Conform art. 1039 ,,atunci când proprietarul unui imobil doreşte să îl evacueze pe ocupantul acestuia, după ce dreptul de a ocupa imobilul a încetat, proprietarul va notifica în scris ocupantul, punându-i în vedere să elibereze imobilul pe care îl ocupă fără niciun drept, în termen de 5 zile de la comunicarea notificării,,.

Din actele depuse la dosar dar şi din susţinerile pârâtei rezultă că imobilul în care locuiesc părţile este altul (str. B nr. …, loc. T. B.) decât cel indicat în contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. …../19.11.1999 de BNP ….. (str. B… nr. ., loc. T. B.), că pârâta nu are calitate de locatar şi că aceasta nu a fost notificată să elibereze imobilul.

În consecinţă, pentru considerentele expuse, instanţa urmează să respingă ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul P I în contradictoriu cu pârâta P C.