Prescriere executare amenzi contravenţionale – art.2537 pct.4 Cod Civil raportat la art.91 din og 92/2003

Sentinţă civilă 1539 din 15.07.2016


Prin cererea  înregistrată la Judecătoria Tecuci,reclamantul A N a solicitat, în contradictoriu cu UAT T, a se constata că debitele provenite din amenzi s-au prescris.

În motivare, reclamantul a arătat că hotărârea îi este necesară la Primăria T, la compartimentul urmăriri amenzi.

În dovedirea cererii a solicitat proba cu înscrisuri.

A depus la dosar adresa nr.19457/R/PF/26.04.2016, lista calculului din 26.04.2016.

În urma comunicării cererii, conform art.201 Cpr.civ., intimata Unitatea Administrativ Teritorială T a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca nefondată.

În motivare, intimata a arătat că, în cauză, s-au efectuat mai multe acte de executare silită , vizând debitele reclamantului provenite si din toate amenzile neachitate, după cum urmează: titlu executoriu nr.37755/462/PJ/24.30.2013; somaţie nr. 37755 /462/24.10.2014;somaţie nr.46476/491/PJ/23.11.2015; titlu executoriu nr.46476/ 491/ PJ/23 .11.2015.În cauză se aplică prevederile art.217 lit. c) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, care prevede ca termenul de prescripţie prevăzut la ari. 215 se întrerupe "pe data îndeplinirii, în cursul executării silite, a unui act de executare silită”, în acelaşi sens sunt şi prevederile art.2537 pct.4 CC, care prevăd ca prescripţia se întrerupe prin orice act prin care cel în folosul căruia curge prescripţia este pus in întârziere. În cazul de fata , cursul prescripţiei este întrerupt de la data de 24.10.2013- data primului act de executare (motivat de îndeplinirea, în cursul executării silite, a unor acte de executare silită)- iar un nou termen de prescripţie a început sa curgă la data de 23.11.2015- data ultimului act de executare.

În drept, şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.205-208 NCPC, art.217 !it. c) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, , art.2541 si art art.2537 pct.4 CC.

A depus la dosar procesele-verbale de contravenţie  nr.1281546/13.12.2003; nr.484067/ 04.05.2004; nr.296987 /25. 04. 2004; nr.3773532 /05 .03. 2005 ; nr.485064 /06 .07 .2005;nr.137696/10.06.2008;nr.2305782/04.01.2005;nr.8828039/05.05.2011;nr.3013005/19.09.20113;nr.2307357/16.03.2006

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Din conţinutul înscrisurilor depuse la dosar de părţi a rezultat că reclamantul figurează la Primăria Tecuci cu mai multe debite provenind din amenzi contravenţionale.

Potrivit art.91 din OG nr.92/2003, aplicabil la data începerii prescripţiei amenzilor contravenţionale:(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel; (2) Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel.

Potrivit art.92 din acelaşi act normativ:(1) Termenele de prescripţie prevăzute la art. 91 se întrerup:

a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune;

b) la data depunerii de către contribuabil a declaraţiei fiscale după expirarea termenului legal de depunere a acesteia;

c) la data la care contribuabilul corectează declaraţia fiscală sau efectuează un alt act voluntar de recunoaştere a impozitului datorat.

Potrivit art.2537 pct 4 C.civ., prescripţia dreptului a acţiune se întrerupe prin orice act prin care cel în folosul căruia curge prescripţia este pus în întârziere.

Potrivit art.91 din OG nr.92/2003, termenul de prescripţie pentru procesele-verbale de contravenţie au început să curgă astfel: pentru procesul-verbal nr.1281546/13.12.2003 de la data de 01.01.2004, fiind împlinit în  2009; pentru  procesele-verbale nr.484067/04.05.2004 şi nr.296987/25.04.2004 de la data de 01.01.2005, fiind împlinit în  2010; pentru procesele-verbale nr.3773532/05.03.2005, nr.485064/06.07.2005 şi nr.2305782/04.01.2005; de la data de 01.01.2006, fiind împlinit în  2011;pentru procesul-verbal nr.2307357/16.03.2006 de la data de 01.01.2006, fiind împlinit în  2011.

Rezultă că pentru aceste  procese-verbale, având în vedere că primele forme de executare au fost emise în anul 2013, termenul de prescripţie de 5 ani s-a împlinit după cum s-a arătat, însă pentru amenzile contravenţionale aplicate prin celelalte procese-verbale, termenul de prescripţie  a fost întrerupt prin emiterea formelor de executare.

Pentru aceste motive, instanţa urmează să admită  în parte contestaţia la executare, să constate ca fiind prescrisă executarea următoarelor amenzi contravenţionale: suma de 60 lei ron, aplicată prin procesul-verbal nr.1281546/13.12.2003; suma de 120 lei, aplicată prin procesul-verbal nr.484067/04.05.2004; suma de 50 lei, aplicată prin procesul-verbal nr.296987/25.04.2004; suma de 50 lei, aplicată prin procesul-verbal nr.3773532/05.03.2005; suma de 50 lei, aplicată prin procesul-verbal nr.485064/06.07.2005;suma de 110 lei, aplicată prin procesul-verbal nr.2 305782/04.01.2005;suma de 500 lei, aplicată prin procesul-verbal nr.2 307357/16.03.2006.