Succesiuni, moşteniri

Sentinţă civilă 155 din 02.02.2017


Prin acţiunea înregistrată la această instantă sub nr. (…/…) reclamanta (…) a chemat în judecată pe pârâţii (…) solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se constate deschisă succesiunea rămasă de pe urma defuncţilor (...), decedat la (…) şi (…), decedată la (…) ; să se constate că de pe urma defuncţilor au rămas ca succesori părţile, să se constate ca masa succesorală rămasă de pe urma celor doi defuncţi este compusa din: imobilul situat în (…), compus din (…) mp. curti-construcţii, (…) mp. vie si (…) mp. livada, suprafata de (…) mp teren livada din (…),  suprafaţa de (…) mp teren faneata situate in (…), suprafata de (…) mp teren faneata situate in (...) suprafata de (…) mp teren faneata situate in com. (…), suprafata de (…) mp teren faneata situate in (…)intre vecinii (…), suprafata de (…) mp teren faneata situate in (…) intre vecinii (…); să se dispună iesirea din indiviziune a părtilor şi să se atribuie în exclusivitate către reclamantă a imobilului situat în (…), compus din (…) mp. curti-construcţii, (…) mp. vie si (…) mp. livadă, locuinta si grajdul, ca urmare a intervenirii uzucapiunii ca efect al joncţiunii posesiilor.

In motivarea actiunii reclamanta arată că la data de (…) a decedat (…), iar la data de (…) a decedat (…), de pe urma cărora au rămas ca moştenitori părtile, iar ca bunurile terenurile si imobilul situate în (…)

In drept, a invocat dispozitiile art. 669, 670, 1143 cod civil si art. 979 cod procedură civilă.

A depus alăturat, in copie, înscrisuri.

La data de (…) pârâta (…) a formulat întâmpinare, prin care arată că este de acord cu acţiunea formulată de reclamantă. S-a precizat ca este de acord ca imobilul situat în (…), compus din (…) mp. curti-construcţii, (…) mp. vie si (…) mp. livadă, locuinta si grajdul sa revina in exclusivitate reclamantei ca urmare a intervenirii uzucapiunii.

De asemenea, a solicitat ca imobilul in suprafata de (…) mp teren livada din (…) sa ii revina ei in exclusivitate ca urmare a uzucapiunii.

La data de (…) pârâtul (…) a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei calitătii procesuale pasive a numitei (…) A mai precizat că nu este de acord cu atribuirea reclamantei, în exclusivitate a imobilelor casa, grajd si terenul în suprafaţă de cca.(…) mp. din pct. (…)

A depus alăturat, în copie, certificatul de moştenitor nr. (…/…)

La data de (…) reclamanta a depus la dosar o cerere de renunţare la judecată prin care arată că renunţă la capătul de cerere privind ieşirea din indiviziune cu privire la terenurile in suprafaţă de (…) mp teren faneata situate in (…), suprafata de (…)mp teren faneata situate in (…), suprafata de (…)mp teren faneata situate in (…), suprafata de (…) mp teren faneata situate in (…) intre vecinii (…), suprafata de (…) mp teren faneata situate in (…) intre vecinii (…)

Prin sentinta civila nr. (…/…) s-a constatat că reclamanta a renuntat la judecarea cererii de chemare în judecată cu privire la terenurile in suprafaţa de (…) mp teren faneata situate in (…) suprafata de (…) mp teren faneata situate in (…), suprafata de (…) mp teren faneata situate in (…), suprafata de (…) mp teren faneata situate in (…) intre vecinii (…), suprafata de (…) mp teren faneata situate in (…) intre vecinii (…) si s-a disjuns capatul de cerere formulat de reclamanta referitor la atribuirea in exclusivitate a imobilului situat in (…), compus din (…) mp curti-constructii, (…) mp vie si (…) mp livada, locuinta si grajdul ca urmare a intervenirii uzucapiunii ca efect al jonctiunii posesiilor.

Cererea a fost inregistrata sub nr. (…)

La data de (…) numitii (…) si (…) au formulat opozitie prin care au solicitat respingerea actiunii ca neintemeiată.

Au depus alăturat, in copie, înscrisuri.

Prin incheierea din (…), instanta a constatat indeplinite conditiile de formă ale cererii prev. de art. 194 si art. 1050 cod procedură civilă si a dispus emiterea somatiei prevăzută de art. 1051 alin. 1 cod procedură civila.

La data de (…) reclamanta (…) a formulat întampinare la opozitie .

In cauză s-a administrat proba cu înscrisuri si au fost audiati martorii (…)

Analizand actele si lucrările dosarului, instanta retine urmatoarele:

Uzucapiunea reprezintă un  mod originar de dobândire a dreptului de proprietate asupra unui imobil, ca efect al posesiei utile exercitată pe întreaga perioadă prescrisă de lege.

Conditia esentiala pentru a opera uzucapiunea reprezinta justificarea unei posesii utile si neviciate. Posesia trebuie sa fie, asadar, continua, neîntrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar (art. 1847 Cod civil).

Fiind concepută ca o sancţiune îndreptată împotriva proprietarului nediligent, posesorul trebuie să demonstreze că a posedat imobilul în mod exclusiv, pentru sine, sub nume de proprietar, paşnic şi public, continuu, timp de peste 30 de ani.

Este motivul pentru care, practica judiciară şi literatura de specialitate au statuat, în principiu, că un bun făcând parte dintr-o moştenire, deci un bun indiviz, nu poate fi uzucapat de unul dintre moştenitori, întrucât şi posesia este exercitată în comun, pentru succesiune şi nu pentru sine, sub nume de proprietar. Astfel, in ceea ce priveste situatia bunurilor asupra carora exista un drept de proprietate indiviz, coproprietarii sunt presupusi ca stapânesc bunurile unii pentru altii cât timp se gasesc în stare de indiviziune, motiv pentru care posesia lor, având un caracter echivoc, nu poate fundamenta dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune.

Cu titlu de excepţie, s-a admis că dacă un coindivizar probează că a exercitat o posesie neechivocă, exclusivă, numai pentru sine, nu pentru moştenire, împotriva celorlalţi moştenitori, pe întreaga perioadă de 30 de ani (fără a putea uni posesia sa cu a autorului său) poate dobândi dreptul de proprietate, ca efect al uzucapiunii.

În cauza, se invoca de catre reclamanta joncţiunea posesiei acesteia cu a autorilor sai, respectiv parintii decedati. Jonctiunea posesiilor reprezintă adăugarea, la termenul posesiei sale actuale, a timpului cât bunul imobil a fost posedat de autorul său; se indică o posesie actuală în favoarea reclamantei începând din 1992, dupa decesul mamei sale, (…), pana la data introducerii cererii, deci de aproximativ 21 de ani.

Chiar dacă pentru această perioadă de timp ar fi intervenit o intervertire în fapt a posesiei, nu este suficientă pentru invocarea sa şi pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului.

In aprecierea instantei, s-ar fi putut uni posesia sa cu cea a autorilor săi, în cazul în care ar fi fost unica moştenitoare a acestora.Dar, după cum rezultă din actele dosarului, s-a uzat de drepturile de moştenitor de pe urma autorilor comuni ai părţilor şi de către ceilalţi moştenitori, asa cum rezulta din certificatul de mostenitor nr. (…)

Se invocă astfel o joncţiune a posesiilor exercitata de reclamanta şi de autorii săi, în condiţiile în care celelalte părţi din cauză sunt moştenitorii autorilor alături de reclamanta. In aceste condiţii, pentru perioada de posesie exercitată de autorii părţilor, toate părţile beneficiază de drepturi egale, ca succesori ai acestora.

Pentru aceste considerente, instanta apreciaza ca posesia autorilor părţilor nu poate fi unită cu o posesie exercitată de către unul dintre moştenitori pentru împlinirea termenului de 30 de ani, în condiţiile în care acesta din urmă nu este singurul succesor care poate invoca drepturi de pe urma autorilor.

In concluzie, instanta  reţine că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a constata că un coindivizar a dobândit dreptul de proprietate, ca efect al uzucapiunii, asupra unui imobil succesoral, astfel incat va respinge cererea ca neintemeiata.