Insolvenţă. Antrenare răspundere.

Sentinţă civilă 373 din 09.11.2016


Cuprins pe materii: Insolvenţă. Antrenare răspundere.

art. 169  lit. d şi e  din Leg 85/2016

Instanţa de fond a constatat că, vinovăţia pârâtului rezultă din însăşi încălcarea dispoziţiilor legale, în sensul că, deşi avea anumite obligaţii stabilite de Legea nr.31/1990 şi Legea contabilităţii nr.82/1991, a exercitat atribuţiile de administrator social fără respectarea acestor obligaţii, raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu fiind prezumat cât timp există starea de insolvenţă.

Curtea a statuat că, din înscrisurile depuse rezultă fără echivoc că, pârâtul Ş. C. a avut calitatea de administrator al SC T.C. SRL şi că  în mod eronat lichidatorul judiciar provizoriu C.I. Constantin Valerica desemnat în dosarul nr. 3602/121/2015 a făcut referire la o altă societate care nu are legătură cu niciuna din părţile din prezenta cauză.

 

Secţia II civilă, dec. civ. nr.373 din 09 noiembrie 2016

 

 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi - Secţia  civilă a II- a, C.I. Constantin Valerica în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC C. P. SRL Galaţi, a chemat in judecată pe pârâtul Ş.C. solicitând admiterea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale  pentru art. 169 lit. d şi e din Legea 85/2014.

Astfel, prin sentinţa civilă nr. 528/21.09.2016, Tribunalul Galaţi a admis cererea formulată de lichidator judiciar CII Constantin Valeria  în calitate de lichidator  judiciar al SC C.P. SRL jud. Galaţi şi în consecinţă  a dispus ca pasivul în cuantum de 93.533,28 lei rămas neîndestulat în urma procedurii de lichidare a S.C. C. P.  SRL să fie îndestulat din averea personală a pârâtului Ș. C. în calitate de fost administrator statutar al debitoarei.

Judecătorul sindic a constatat că, în cauză rezultă cu prisosinţă săvârşirea de către administratorul societăţii a faptei prevăzute de art.169 lit. d din Legea nr. 85/2014, deoarece prin nepredarea documentelor contabile către administratorul judiciar se dovedeşte îndeplinirea precară a îndatoririlor legale prevăzute de Legea nr. 31/1990, fiind dovedită culpa sa în acest fel. Tot judecătorul sindic a mai reţinut că, în cauză  sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.169 lit.” e” din Legea nr.85/2014, atât timp cât, pârâţi în calitatea lor de administratori ai debitoarei SC V. SA, se fac vinovaţi de săvârşirea faptelor ca au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea si au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acestei.

Împotriva sentinţei civile nr 528/21.09.2016 a Tribunalului Galaţi în termen legal, a declarat apel pârâtul Ş. C. invocând nelegalitatea şi netemeinicia acesteia. 

Curtea constată că, apelantul pârât Ş. C. nu a fost asociat şi nici administrator al SC C. P. SRL cu sediul în Târgovişte. Potrivit informațiilor solicitate şi primite de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, rezultă că această  societate a fost radiată la 29.06.2016.

De asemenea, din înscrisurile dosarului rezultă fără echivoc că pârâtul Ş.C. a avut calitatea de administrator al SC T.C.SRL şi că  în mod eronat lichidatorul judiciar provizoriu C.I. Constantin Valerica desemnat în dosar a făcut referire la o altă societate care nu are legătură cu niciuna din părţile din prezenta cauză.

Din înscrisurile depuse la dosar, rezultă că lichidatorul judiciar nu a respectat dispozițiile mai sus menţionate în sensul că din Raportul  Nr. 1 nu rezultă decât că pârâtul este administrator al SC T. C. şi că nu i s-au predat  documentele societăţii şi contabile, concluzionează în același raport că nu se pot stabili cauzele care au dus la apariţia insolvenței debitoarei.

Or, din raportul întocmit de lichidatorul judiciar nu rezultă elemente care să indice  culpa intimatului - pârât în producerea insolvenţei prin săvârşirea uneia sau a mai multor fapte dintre cele enumerate de prevederile art.169 lit. d şi e din  lege.

În speţă însă, din probatoriul administrat nu rezultă întrunirea condiţiilor pentru atragerea răspunderii patrimoniale conform dispozițiilor mai sus menţionate ci faptul că lichidatorul judiciar nu poate arăta cauzele care au dus la insolvenţă, nefiind în măsură să indice sau să definească fapta pârâtului.

Prin urmare, nu se poate concluziona faţă de cum a acționat pârâtul că a făcut să dispară documente contabile, nu a ţinut contabilitatea conform legii, sau nu a predat documentele contabile lichidatorului judiciar, neexistând nici o legătură de cauzalitate  cu starea de insolvență a debitoarei.