Încuviinţare executare silită. Administrator active.

Decizie 435 din 09.11.2016


Cuprins pe materii: Litigii profesionişti. Încuviinţare executare silită. Administrator active. 

art.666 alin.5  NCPC.

decizia nr.9/04.04.2016 a ÎCCJ

Instanţa de fond a constatat că, în cauză reprezentarea  creditoarei E. F. G.,  este dată unei  persoane  juridice, SC  E.  K.  R.  SRL, iar potrivit  art.84 alin.1  din NCPC o persoană juridică nu poate fi reprezentată convenţional de o altă persoană juridică.

Instanţa de control constată că SC E. K.R. SRL, în cauză,  este doar un mandatar, aşa cum a reţinut instanţa de fond şi nu administrator de active, în condiţiile art. 810 C.civ., astfel că nu putea să o reprezinte convenţional pe creditoarea  E.  F. G. în formularea cererii de executare silită.

Secţia II civilă, dec. civ. nr.435 din 09 noiembrie 2016

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tecuci, la data de 01.08.2016, Biroul Executorului Judecătoresc a solicitat, în cadrul dosarului de executare nr.219/29.07.2016 privind pe debitoarea  S. V., încuviinţarea executării silite, potrivit art. 666  NCPC. 

Prin încheierea de şedinţă din data de 05.08.2016, Judecătoria Tecuci a respins  cererea  de încuviinţare executare silită.

Aceasta a constatat că, potrivit art.84 alin.1 din  NCPC  persoanele juridice pot fi reprezentate convenţional în  faţa  instanţelor  de judecată numai prin  consilier  juridic sau  avocat. Însă, în cauză reprezentarea  creditoarei EOS  Finance GmbH.,  este dată unei  persoane  juridice, SC  EOS  KSI  ROMANIA  SRL, iar potrivit  art.84 alin.1  din NCPC o persoană juridică nu poate fi reprezentată convenţional de o altă persoană juridică în acest sens fiind şi decizia nr.9/04.04.2016 a ÎCCJ.

Împotriva sentinţei civile a formulat apel reclamanta arătând în motivare că, este administratorul activelor, conform contractului de cesiune de creanţe încheiat la data de 31.08.2011 şi a art. 810 C.civ. şi nu un simplu mandatar.

Instanţa de control a constatat că, potrivit art. 6 alin. 2 din Noul Cod civil:” actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare  a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor. Prin urmare,procura menţionată în cauză, nu putea să producă decât efectele juridice prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sale. Or, la acea dată nu se prevedea dreptul administratorului activelor de a sta în justiţie, respectiv dreptul de  reprezentare în justiţie a proprietarului sau beneficiarului  pentru orice cerere legată de administrarea bunurilor, aşa cum se prevede în Noul Cod civil la art. 810, astfel, în cauza de faţă,  apelantul este doar un mandatar, aşa cum a reţinut instanţa de fond şi nu administrator de active, în condiţiile art. 810 C.civ.