Contestaţie decizie de concediere

Sentinţă civilă 54/2017 din 19.01.2017


Cod operator 2442/2443

Dosar nr.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 54/2017

Şedinţa publică de la 19 Ianuarie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol judecarea cererii de chemare în judecată formulată de către reclamanta M.M.în contradictoriu cu pârâta S.C. M.S. S.A., având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat reclamanta personal, iar pentru societatea pârâtă s-a prezentat consilier juridic Ş.C.D., cu delegaţie la dosar.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa a acordat cuvântul pe fond părţilor.

Reclamanta a solicitat admiterea cererii de chemare în judecată aşa cum a fost formulată, având în vedere motivele expuse în concluziile scrise pe care le-a depus la dosarul cauzei . De asemenea, a solicitat obligarea societăţii pârâte la plata cheltuielilor de judecată .  Reclamanta  a depus  la dosarul cauzei notificarea  nr.6757/25.03.2015, nota nr. 8621 din 12.04.2016 privind aprobarea structurii organizatorice şi extras portal  instanţă  privind  cauze similare .

Reprezentantul societăţii pârâte a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată pentru motivele invocate prin întâmpinare şi concluziile scrise  formulate,  precizând că  nu solicită cheltuieli de judecată.

TRIBUNALUL

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, sub nr…., reclamanta  M.M. în contradictoriu cu pârâta S.C. M.S. S.A., a solicitat ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea deciziei nr.1407/15.06.2016 emisă de pârâtă, repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei contestate prin reintegrarea sa pe postul şi funcţia anterior deţinute emiterii înscrisului atacat, obligarea pârâtei la plata unor despăgubiri egale cu drepturile salariale indexate, majorate si actualizate  şi dobânda legală . Totodată, a solicitat obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, reclamanta a precizat că a fost angajata societăţii pârâte din 15.08.2002, ultimul loc de muncă de unde a fost de altfel concediată fiind sectorul de vest-punctul de lucru al UMC Lupoaia .

A arătat reclamanta că acest loc de muncă nu s-a desfiinţat, în locul său fiind aduşi  salariaţi de la alte locuri de muncă, deci desfiinţarea nu  a fost efectivă conform Codului muncii. Că există salariaţi care deşi au beneficiat de plăţi compensatorii, au rămas în continuare salariaţi în unitate . A mai precizat reclamanta că a fost transferată de la unitate minieră la S.C. M.S. S.A. Rovinari, fără însă a beneficia de plăţi compensatorii .  Potrivit criteriilor stabilite la art. 181(2), lit.d” se prevede că măsura de concediere să afecteze în ultimul rând salariaţii preluaţi de S.C. M.S. S.A. în anul înfiinţării societăţii ca urmare a externalizării din minerit a serviciilor specifice activităţii unităţii, precum şi salariaţii expropriaţi şi cazuri sociale „

 A menţionat reclamanta că se încadrează şi la acest criteriu  deşi nu a beneficiat de plăţi compensatorii  .

Cererea de chemare în judecată  nu a fost întemeiată în drept .

 În dovedirea contestaţiei, reclamanta a solicitat  proba cu înscrisuri şi interogatoriu pârâtei.

În probaţiune, reclamanta a depus la dosar, în copie xerox: decizia nr.1407/15.06.2016, extras CCM, adeverinţa nr.12768/15.06.2016, carnet de muncă.

La data de 19.09.2016 societatea pârâtă a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată.

În fapt, pârâta a arătata că reclamanta a fost salariata S.C. M.S. S.A. până la data de 15.06.2016 în temeiul art.65,67,68 şi art. 75 din Codul Muncii având în vedere concedierea colectivă la nivelul societăţii.

 Că reclamanta a fost angajata societăţii conform contractului individual de muncă nr. 387/15.08.2002, încheiat pe perioada nedeterminată, iar în conformitate cu  actul adiţional nr.3091/01.07.2015 şi actul adiţional nr.2624/03.05.2016 îşi desfăşura activitatea în funcţia de  muncitor necalificat la Sector Vest – Serviciul Curăţenie, benzi, role, demolări .

S-a arătat că decizia de concediere colectivă nr. 1407/15.06.2016 este temeinică şi legală  pentru următoarele considerente :

 Măsura a avut ca temei modificarea contractelor de prestări servicii încheiate cu Societatea Complexul Energetic Oltenia SA ce a  avut drept consecinţă reducerea numărului de personal  de la activitatea prestată de reclamantă.

În conformitate cu actul adiţional nr.2624/03.05.2016 la contractul individual de muncă 387/15.08.2012 reclamanta  îşi  desfăşura activitatea ca muncitor necalificat în cadrul sectorului de Vest, punct de lucru UMC Lupoaia – activitatea  curăţenie benzi .

 Prin actul adiţional nr.2624 din 03.05.2016 la acelaşi contract de muncă, reclamanta

îşi  desfăşura activitatea în cadrul sectorului de Vest, UMC Lupoaia – activitatea  curăţenie benzi, role, demolări, fiindu-i modificat salariul la suma de 1250 lei .

Societatea pârâtă pentru  anul 2016  şi-a  desfăşurat activitatea în baza  contractului de prestări servicii nr.4087/CEOSM/31.12.2015 încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în calitate de achizitor şi M.S. S.A. în calitate de prestator, având ca obiect "Servicii de Deservire Generală în cadrul sucursalelor S CEO SA – Lotul 5 : Servicii  aferente EL CFU Motru, conform art. 4, pct. 4.1 din contract. Contractul  de prestări servicii s-a încheiat pe tipurile de servicii prevăzute de art. 5 pct. 5.1, conform celor 10 Anexe,  care cuprinde şi Serviciul de demolări case, încărcări transport materiale la nivel de unitate minieră Cod CPV-45111260-8 Anexa 7, unde reclamanta  îşi desfăşura activitatea,  pentru acest serviciu fiind bugetate.

În conformitate cu actul adiţional nr.1/141/CEOSM/15.01.2016 la contractul nr.4803/CEOSM/31.12.2015, art.1, s-a introdus clauza 5.3.” Preţul contractului va fi obligatoriu revizuit şi va avea alt cuantum începând cu data de 31.03.2016”

La data de 31.03.2016 s-a încheiat Actul adiţional nr.2/872/CEOSM/31.03.2016 la Contractul de prestări - servicii nr.4087/CKOSM/31.12.2015. La art.1 s-a prevăzut ca începând cu data de 01.04.2016 se modifică valoarea contractului prin reducerea de servicii/activități, a cantităţilor de servicii si a numărului de personal, corespunzător programului de lucru aprobat si prognozat pe Semestrul II al anului 2016”.

 În conformitate cu Anexa 1.d din Actul adiţional nr.2/872/CLOSM/31.03.2016 cele 3 servicii activităţi prevăzute la art.5 pct.5.1 din contractul iniţial si anume Anexele 5. 6 si 7 s-au reunit intr-un nou serviciu numit "Servicii de curăţire trasee benzi, lucrări miniere, dezmembrări role, sortări materiale si demolări case".

  Astfel , raportat la Anexa 1.d. din actul adiţional nr. 2/872/CKOSM/31.03.2016, toate aceste 3 servicii s-au unit , formându-se un nou serviciu –„ serviciu de curăţire trasee benzi, lucrări miniere, dezmembrări role, sortări materiale si demolări case" având un număr total de 32 necalificaţi (22 necalificaţi anexa 5 , 2 necalificaţi  anexa 6, 8 necalificaţi anexa 7 ).

În  conformitate cu Anexa l.d din actul adiţional nr.2/872/CKOSM/31.03.2016. pentru punctul de lucru UMC Lupoaia  numărul de posturi desfiinţate pentru necalificaţi în urma reducerii serviciilor/activităţilor, cantităţilor de servicii şi a numărului de personal conform art.1 din actul adiţional nr.873/CEOSM/31.03.2016  la contractul de prestări servicii nr.4083/CEOSM/31.03.2015 este de 18.

A arătat pârâta că au fost respectate prevederile art.65 din Codul Muncii, cauza concedierii salariatei reprezentând-o desfiinţarea locurilor de muncă unde aceasta îşi desfăşura activitatea  datorită reducerii tipurilor de servicii /activităţi, a cantităţilor de servicii şi a  numărului de personal , serviciu prevăzute în anexele 5,6, şi 7 din contractul de prestări servicii nr.4083/CEOSM/31.03.2015, ce a avut ca efect desfiinţarea locului  de muncă din motive ce nu ţin de persoana salariatului, desfiinţare ce a fost efectivă, reală şi serioasă.

 S-a precizat că desfiinţarea  postului a fost efectivă, postul fiind suprimat din structura funcţional organizatorică în conformitate cu actul adiţional nr.873/CEOSM/31.03.2016  la contractul de prestări servicii nr.4083/CEOSM/31.03.2015. Din organigrama anterioară procedurii de concediere colectivă din 29.01.2016 unde pe Sectorul de Vest în care reclamanta îşi desfăşura activitatea erau 546 salariaţi şi organigrama ulterioară din 20.04.2016 unde , pentru sectorul de Vest figurează 323 salariaţi.  S-a motivat că desfiinţarea postului reclamantei a avut o cauză reală , a prezentat un caracter obiectiv, a fost serioasă şi nu a disimulat realitatea .

Astfel , măsura a fost determinată de reducerea contractelor de prestări servicii cu S. Complexul Energetic Oltenia SA, cu consecinţa reducerii personalului direct productiv şi implicit a veniturilor estimate a fi încasate de Minprest Serv SA pentru anul 2016 conform notei de fundamentare nr.8621/12.04.2016(pag.3 paragraf 1), măsuri concretizate în restructurarea societăţii cu consecinţa desfiinţării unor posturi, printre care şi cel al contestatoarei. S-a mai arătat că începând cu luna martie 2016, beneficiarul prestaţiilor efectuate de către  pârâtă , respectiv acţionarul majoritar Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a renunţat în totalitate la mai multe servicii contractuale , diminuând alte servicii, rezultând reducerea mai multor posturi, astfel că critica reclamantei cu privire la nedesfiinţarea postului pe care îşi desfăşura activitatea este nefondată.

 În conformitate cu pct.3 din Nota privind aprobarea structurii organizatorice coroborat cu art.115 alin.1 din CCM al M.S. SA în vigoare la data emiterii deciziei de concediere colectivă a reclamantei prevede că „ la aplicarea efectivă a reducerii de personal, măsura concedierii va afecta în primul rând salariaţii ale căror locuri de muncă sunt desfiinţate, departajarea făcându-se prin aplicarea calificativului obţinut în urma evaluării activităţii profesionale, fiind afectate în ordine, persoanele, care au obţinut calificativ foarte slab, slab , bun şi foarte bun. Pentru persoanele  care au obţinut acelaşi calificativ departajarea se va realiza prin raportate la punctajul obţinut.

 Alin.2 prevede că „ după aplicarea prevederilor art.1, în caz de egalitate al punctajului obţinut în urma evaluării, departajarea se va realiza prin aplicarea criteriilor prevăzute la lit.a-i”.

S-a arătat că reclamanta invocă motive străine de natura pricinii, respectiv incidenţa unor criterii referitoare la afectarea măsurii de concediere în ultimul rând a salariaţilor preluaţi de Minprest Serv SA în anul înfiinţării societăţii ca urmare a externalizării din minerit, a serviciilor specifice activităţii unităţii, precum şi salariaţii expropriaţi şi cazuri sociale avându-se în vedere faptul că pe de o parte la data emiterii deciziei de concediere  colectivă a reclamantei - 15.06.2016, acest criteriu nu era şi nici nu este prevăzut în contractul Colectiv de muncă al societăţii aşa cum rezultă din dispoziţiile legale mai sus menţionate , iar pe de altă parte , odată cu intrarea în vigoare a noului cod al muncii în anul 2011 , criteriul prioritar la concedierea salariaţilor este evaluarea activităţii profesionale a salariatului, acest aspect  rezultând din dispoziţiile art.17,40 şi aret.69 alin.3 Codul Muncii, coroborat  cu prevederile legale din decizia de  concediere nr.1408/15.06.2016 inserate la art.4 , prevederi care sunt în acord cu dispoziţiile codului Muncii şi cu contractul colectiv de muncă al Minprest Serv SA .

 S-a menţionat că reclamanta s-a încadrat la acest art.4 alin.2 din Decizia de concediere colectivă nr.1588/21.06.2016 respectiv la primul criteriu” evaluarea activităţii profesionale . La aplicarea efectivă a reducerii de personal , măsura concedierii va afecta  în primul rând salariaţii ale căror locuri de muncă, departajarea făcându-se prin aplicarea calificativului obţinut în urma evaluării activităţii profesionale, fiind afectate în ordine, persoanele, care au obţinut calificativ foarte slab, slab, bun şi foarte bun. Pentru persoanele  care au obţinut acelaşi calificativ departajarea se va realiza prin raportate la punctajul obţinut.

S-a apreciat că dispoziţiile art.76 alin.1 lit.c din Codul Muncii coroborat cu art.69 alin.2 lit.d şi art.69 alin.3 din Codul Muncii sunt incidente în situaţia de faţă, respectiv în cazul în care se desfiinţează o parte din posturile aferente unei structuri/activităţi, ca o entitate distinctă şui este necesară realizarea unei departajări a salariaţilor care ocupă acelaşi tip de post.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe prevederile art.205- cod de procedură civilă si art. 65-74 din  Codul muncii.

În probatoriu instanţa a încuviinţat şi administrat pentru părţi proba cu înscrisuri.

Instanţa a încuviinţat şi administrat pentru părţi proba cu înscrisuri, iar din oficiu a pus în discuţia părţilor şi a dispus emiterea unei adrese către pârâtă în scopul depunerii de înscrisuri în completarea probatoriului, răspunsul fiind comunicat cu notele nr.22648 din 21.11.2016 .

Reclamanta a formulat note de şedinţă (fila 159 din dosar) prin care a reiterat susţinerile formulate  prin cererea de chemare în judecată.

A mai arătat reclamanta că în nota nr.8621/12.04.2016 privind aprobarea structurii organizatorice se prevăd criteriile avute în vedere pentru stabilirea  ordinii de prioritate  la concediere la alin. 3 care prevede că „ concedierea  va afecta numai în ultimul  rând salariaţii care sunt unici întreţinători  de familie, au soţul afectat de aceeaşi măsură a concedierii sau fac parte din categoria salariaţilor preluaţi din cadrul CNL Oltenia, cum este şi cazul său.  Că această notă împreună cu alte documente au stat la baza  emiterii Hotărârii Consiliului de Administraţie  nr.8/20.04.2016 a S.C. M.S. S.A.  prin care s-a modificat structura organizatorică  a societăţii. 

 În acelaşi cadru procesual, pârâta a formulat  note de şedinţă (filele 161-164) prin care a răspuns susţinerilor reclamantei .

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

Reclamanta M.M.a fost angajata pârâtei M.S. SA în funcția de muncitor necalificat.

Prin decizia nr. 1407 din 15.06.2016, pârâta a dispus încetarea contractului individual de muncă al reclamantei, în temeiul dispozițiilor art. 65, 67, 68 și urm. din Codul muncii, pentru motive ce nu țin de persoana salariatei, ca urmare a concedierii colective, postul acesteia fiind desființat.

Motivul invocat în cuprinsul deciziei este diminuarea contractului de prestări servicii încheiat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, în sensul diminuării posturilor de la activitatea de curățire echipament de lucru. La articolul 5 din decizie se precizează criteriul aplicat la concedierea reclamantei, respectiv evaluarea profesională.

Reclamanta contestă decizia, susținând că desfiinţarea locului  său de muncă nu a fost efectivă şi nu a avut o cauză reală şi serioasă.

În conformitate  cu dispoziţiile art.76 din Codul muncii  „Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu:

a) motivele care determină concedierea;

b) durata preavizului;

c) criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai în cazul concedierilor colective;

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condiţiile art. 64.”

În speţă, decizia de concediere a reclamantei  cuprinde motivul de fapt al concedierii colective, care este menţionat la art. 2, constând în diminuarea contractului de prestări servicii încheiat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, în sensul reducerii posturilor de muncitor calificat de la activitatea de curăţire trasee benzi, dezmembrare, sortare materiale, demolări case –punctul de lucru U.M.C. Lupoaia .

Cât priveşte modalitatea în care a fost evaluată reclamanta, instanţa nu poate reţine că aceasta  nu a fost respectată, constatând că evaluarea s-a realizat în conformitate  cu prevederile contractului colectiv de muncă.

Astfel potrivit procedurii din CCM, evaluarea profesională a activităţii se realizează anual, semestrial sau ori de câte ori societatea se găseşte în situaţia de a concedia salariaţi , de către salariaţii care au calitatea de evaluatori, salariatul evaluat având în principal următoarele atribuţii şi obligaţii: exprimă punctul său de vedere în ceea ce priveşte punctajul aplicat; prezintă dovezi care contrazic punctajul obţinut şi comentează calificativul de evaluare acordat; manifestă colaborare în procesul de evaluare; participă la identificarea necesităţilor sale de dezvoltare profesională. Evaluatorii completează fişele de evaluare, salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării iniţiale putând depune contestaţie la serviciul personal în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă a calificativului acordat.

Prin urmare, procedura de evaluare aprobată prin CCM încheiat la nivelul unităţii  pârâte nu instituia obligaţia evaluatorilor de proceda la evaluarea activităţii profesionale a salariaţilor în prezenţa acestora, ci este prevăzut dreptul salariaţilor de a contesta calificativul obţinut în urma evaluării.

Potrivit art.65 din codul muncii, concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă”.

Desfiinţarea este efectivă atunci când locul de muncă este eliminat din structura angajatorului, când nu se mai regăseşte în organigrama acestuia, măsură care să se întemeieze pe o situaţie concretă care trebuie dovedită.

Cauza este reală şi serioasă dacă are un caracter obiectiv, ceea ce înseamnă că nu trebuie să dea expresie unor motive de ordin subiectiv ale angajatorului şi nu ascunde realitatea. Cauza este serioasă când se impune din necesităţi evidente privind îmbunătăţirea activităţii şi nu disimulează realitatea.

În speţă, analizând cele două organigrame ale societăţii pârâte, respectiv cea aprobată în data de 29.01.2016 şi cea aprobată în data de 20.04.2016, se poate observa că au intervenit unele modificări în structura organizatorică, modificări ce au generat printre altele, şi desfiinţarea postului ocupat de reclamantă (filele 96-97 din dosar). Astfel, reclamanta şi-a desfăşurat activitatea la punctul de lucru UMC Lupoaia –Sectorul Vest, serviciul de curăţenie, benzi, role, dezmembrări conform actelor adiţionale la contractul individual de muncă nr.3091/01.07.2015 şi 1624/03.05.2016. Noul serviciu rezultat din comasarea celor trei servicii prevăzute la art.5 punct 5.1 din contractul de prestări servicii încheiat cu Complexul Energetic Oltenia SA a fost constituit dintr-un număr de 18 posturi de muncitori faţă de 30 posturi cât au fost prevăzute iniţial, fiind astfel concediaţi 12 salariaţi, printre care şi reclamanta din cauza de faţă.

Instanţa de judecată, poate aprecia că desfiinţarea locului de muncă, este efectivă, dacă locul de muncă, este suprimat din schema de personal şi nu se mai regăseşte în organigrama acestuia ori în statul de funcţii. Ori, aşa cum s-a arătat mai sus, din compararea celor două organigrame depuse la dosar de pârâtă, rezultă fără echivoc, faptul că postul ocupat de reclamantă a fost desfiinţat, nemaigăsindu-se în schema de personal, după data de 20.04.2016.

Pentru ca măsura concedierii să fie legală se impune însă, ca pe lângă condiţia efectivităţii desfiinţării  locului de muncă să fie îndeplinită cumulativ şi condiţia privind existenţa unei cauze reale şi serioase.

În ceea ce priveşte caracterul real şi serios al restructurării postului, din conţinutul materialului probatoriu administrat în cauză, rezultă că acesta  a fost unul real, dar nu si serios.

Se reţine astfel că, motivul de fapt al concedierii reclamantei l-a constituit desfiinţarea locului de muncă ocupat de aceasta, ca urmare a diminuării contractului de prestări servicii încheiat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, ceea ce a generat implicit o reducere a veniturilor societăţii pârâte, concedierea având aşadar un caracter real.

În privinţa caracterului serios, instanţa reţine că prin hotărârea nr.8 din 20 aprilie 2016 a Consiliului de Administraţie al Minprest Serv SA a fost aprobată modificarea structurii organizatorice(organigrama şi statul de funcţii), în forma prezentată  şi asumată de conducerea executivă a societăţii prin intermediul notei înregistrată sub nr.8621 din 12.04.2016.

De asemenea, nota privind aprobarea noii structuri organizatorice a fost întocmită în data de 12.04.2016, modificările propuse fiind concretizate prin adoptarea hotărârii Consiliului de Administraţie mai sus menţionată. Tot cu această ocazie au fost stabilite şi criteriile avute în vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere.

Cu toate acestea, reclamantei M.M. i-a fost emis preavizul de concediere în data de 11.04.2016, aşadar înainte de aprobarea structurii organizatorice de către Consiliul de Administraţie al M.S. SA şi chiar înainte de întocmirea notei privind aprobarea structurii organizatorice(filele 79-92 din dosar).

Este adevărat că potrivit fişelor de evaluare depuse la dosarul cauzei,  reclamanta a obţinut un punctaj mai mic decât ceilalţi salariaţi care ocupau posturi similare, însă aceste fişe nu poartă nici un număr de înregistrare, fiind menţionată doar data primirii acestora de către salariaţi, aşa încât nu se poate aprecia în ce măsură fişele de evaluare au fost întocmite pentru a fi avute în vedere la concediere.

Aşa cum rezultă din prevederile art.152 punctul 3 din CCM - procedura de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor, evaluarea intervine ori de câte ori societatea se găseşte în situaţia de a concedia salariaţi.

În speţă, primul act întocmit de societate cu privire la intenţia de concediere a fost nota privind aprobarea structurii organizatorice, înregistrată sub nr.8621 din 12.04.2016, astfel că procedura de evaluare a activităţii salariaţilor trebuia să se realizeze începând din data respectivă.

Pe de altă parte, din economia dispoziţiilor art.65-76 din codul muncii concedierea colectivă cuprinde mai multe etape: stabilirea noii structuri organizatorice;  identificarea locurilor de muncă propuse a fi desfiinţate; identificarea salariaţilor care urmează sa fie concediaţi; preavizul salariaţilor; trecerea salariaţilor într-o altă muncă; emiterea deciziei  de concediere. 

Aceste etape nu au fost respectate în cazul reclamantei Frăţilă Victoria Nicoleta, aceasta fiind preavizată în sensul desfiinţării locului său de muncă înainte de a fi aprobată modificarea structurii organizatorice, concedierea reclamantei fiind astfel pur formală, devreme ce fusese deja notificată în acest sens.

În atare situaţie, instanţa constată că măsura dispusă faţă de reclamantă nu a fost întemeiată pe o cauză serioasă în sensul art.65 alin.2 Codul Muncii ceea ce atrage anularea deciziei de concediere.

În consecinţă, tribunalul va admite contestaţia,  va dispune anularea de concediere nr. 1407 din 15.06.2016 emisă de SC M.S. S.A, repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei de concediere în sensul reîncadrării reclamantei pe postul deţinut anterior. Va fi obligată pârâta să plătească reclamantei despăgubiri egale cu drepturile salariale indexate, majorate şi actualizate, pe perioada 15.06.2016 şi până la reintegrarea efectivă.

În baza dispoziţiilor art.452 Cod procedură civilă instanţa respinge va respinge cererea reclamantei privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată având în vedere că nu a depus la dosarul cauzei documente justificative în acest sens .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de către reclamanta M.M. cu domiciliul ….., având CNP …., în contradictoriu cu pârâta S.C. M.S. S.A., cu sediul ….

Anulează decizia de concediere nr. 1407 din 15.06.2016 emisă de SC M.S. S.A.

Dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei de concediere în sensul reîncadrării reclamantei pe postul deţinut anterior.

Obligă pârâta să plătească reclamantei despăgubiri egale cu drepturile salariale indexate, majorate şi actualizate, pe perioada 15.06.2016 şi până la reintegrarea efectivă.

Respinge cererea reclamantei privind plata cheltuielilor de judecată ca nedovedită.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică din 19 ianuarie 2017, la Tribunalul Gorj .

Red. E.B/ex.4

17 Februarie 2017