Recuperarea sumele încasate cu titlu de prestaţii de asigurări sociale

Decizie 672/A din 11.11.2014


Recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale

 Prin Decizia menţionată s-a admis apelul formulat împotriva Sentinţei Tribunalului Harghita.

Instanţa de control judiciar a reţinut că, potrivit dispoziţiilor HG 1223/1990, personalul care este în activitate şi a lucrat în locuri de muncă cu condiţii nocive, grele sau periculoase, de pe şantierele de construcţii montaj, grupurile de şantiere şi întreprinderile-şantier, inclusiv unităţile de deservire ale acestora : bazele de producţie, depozitele, laboratoarele, unităţile de mecanizare se încadrează în grupa a II-a de muncă în vederea pensionării, pentru întreaga perioadă efectiv lucrată după 18 martie 1969.

Potrivit art. 2 din acelaşi act normativ, nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupa a II-a de muncă se face de consiliile de administraţie împreună cu sindicatele libere din unităţi. În aceste condiţii, se poate constata că legiuitorul nu a dat în competenţa caselor de pensii posibilitatea de a analiza şi a aprecia asupra condiţiilor efective de muncă.

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii Harghita a formulat întâmpinare, solicitând respingerea ca nefondat a apelului declarat de reclamant.

În opinia intimatei, hotărârea pronunţată de instanţa de fond este legală şi temeinică, întrucât s-a întemeiat pe înscrisurile aflate în dosarul de pensionare al contestatorului reclamant şi pe apărările formulate prin întâmpinare.

Asupra apelului declarat în cauză Curtea reţine următoarele:

La data de 22.12.2011, reclamantul a contestat Decizia nr. 170522 din 22.11.2011 a Casei Teritoriale de Pensii Harghita, sub aspectul revizuirii totale a deciziei de pensionare şi recalcularea pensiei cuvenite.

Prin Hotărârea nr. 5846/07.10.2013, Comisia Centrală de Contestaţii Pensii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice a respins contestaţia formulată de către reclamant ca neîntemeiată şi, în baza art. 13 din Regulamentul Comisiei, a dispus Casei Judeţene de Pensii revizuirea Deciziei nr. 170522/08.02.2011 şi a celor emise ulterior, sub aspectul valorificării perioadelor 15.05.1983 – 01.01.1994 şi 01.01.1994 – 01.04.2001, ca stagiu realizat în condiţii normale de muncă.

Ca urmare a pronunţării acestei hotărâri, Casa Judeţeană de Pensii Publice a emis Decizia nr. 170522 din 22.10.2013, prin care a revocat Deciziile nr. 170522/22.11.2011 şi nr. 170522/05.01.2012 privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă. În acelaşi context, s-a emis Decizia nr. 170522/23.10.2013 prin care s-a respins cererea reclamantului de înscriere la pensie pentru limită de vârstă şi Decizia nr. 170522/23.10.2013 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări speciale.

Potrivit probatoriul administrat în cauză (adeverinţele emise de angajator şi aflate la dosarul de pensionare), rezultă că în perioada 01.04.1974 – 01.12.1975; 01.02.1978 – 15.05.1983 şi 15.05.1983 – 01.01.1994, respectiv 01.01.1994 – 01.04.2001 reclamantul a desfăşurat activitate în cadrul societăţii SC A SA, în funcţiile de lăcătuş, mecanic auto, tehnician, subinginer, subinginer – şef atelier, revizor – şef garaj.

Dacă pentru perioada 01.04.1974 – 01.12.1975; 01.02.1978 – 15.05.1983 adeverinţa concordă cu înscrierile din carnetul de muncă fiind astfel recunoscută şi de pârâtă, perioada ulterioară respectiv15.05.1983 – 01.01.1994,  01.01.1994 – 01.04.2001a format obiectul verificărilor CNPP - Comisia de Contestaţii, în temeiul art. 13 din Regulamentul Comisiei.

Prin procesul verbal înregistrat sub nr. 2512/12.11.1994, aprobat în Şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 30.11.1994, Comisia formată din reprezentanţi ai societăţii şi ai sindicatului reprezentativ au stabilit pentru perioada 18.03.1969 - 30.09.1994, care sunt funcţiile ce se încadrează în grupa a II- a de muncă, potrivit Anexei nr. II la Ordinul nr. 50/1990, document din care rezultă în mod clar şi funcţiile deţinute de către reclamant  pe perioada 15.05.1983 – 01.01.1994,  01.01.1994 – 01.04.2001.

Cele reţinute prin procesul verbal nr. 2512/1994 au stat şi la baza emiterii adeverinţei nr. 1208/12.11.2004 vizând perioada de mai sus, prin care s-a recunoscut  pe seama reclamantului perioada stagiului de cotizare realizat în gr. a II-a de muncă

Potrivit art 6 din Ordinul 50/1990 „Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de munca se face de către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de munca concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.).” în acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art 2 a HG 1223/1990.

Din perspectiva dispoziţiilor legale arătate anterior pârâta nu avea calitatea de a lipsi de efecte adeverinţele emise de angajator întrucât, sub aspect formal, acestea s-au întemeiat în mod legal pe hotărârea Consiliului de administraţie nr. 10 din 30.11.1994, emisă cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la acel moment.

Având în vedere cele de mai sus, Curtea va admite apelul declarat şi pe cale de consecinţă va anula Hotărârea CNPP nr. 5846/07.10.2013 precum si deciziile emise de CJP Harghita în temeiul acesteia, respectiv deciziile având nr. 170522/ 22.10.2013; 23.10.2013; 23.10.2013.

Din cuprinsul adeverinţelor emise de angajator rezultă un stagiu total de cotizare în grupa a II-a de muncă de 24 ani şi 10 luni. Instanţa de apel constată că acest stagiu a fost avut în vedere la stabilirea drepturilor de pensie avându-se în vedere totodată şi celelalte elemente necesare determinării punctajului mediu anual.

Prin contestaţia formulată împotriva deciziei de stabilire a cuantumului drepturilor de pensie reclamantul nu a adus elemente noi şi nici nu a probat sau susţinut existenţa vreunor erori de calcul.

Având în vedere cele de mai sus instanţa de apel va menţine soluţia primei instanţe privind  respingerea capătului de cerere având ca obiect revizuirea deciziei 170522/22.11.2011 (revizuită la data de 05.01.2012) sub aspectul cuantumului drepturilor de pensie.