Sentinta Civila

Sentinţă civilă 7220 din 05.12.2006


DOSAR NR.37434/3/2006

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A VIII A

CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE,

CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINTA CIVILA NR.7220

SEDINTA PUBLICA DE LA 5.12.2006

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PRESEDINTE :  CLAUDIA ALBEANU

JUDECATOR  :  MIOARA ALDEA

ASISTENT JUDICIAR  :  LIVIA SOARE

ASISTENT JUDICIAR :  ANDREESCU TUDOR

GREFIER  :  DANIELA VOINESCU

Pe rol solutionarea cauzei civile de fata, formulata de contestatorul ILIE TRAIAN  în contradictoriu cu intimata CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI având ca obiect contestatie decizie de pensionare.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns contestatorul prin avocat Carmen Stan cu împuternicire avocatiala la dosar  si intimata prin consilier juridic Iordache Florentina care depune delegatie la dosar .

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care :

Reprezentantul intimatei depune la dosar set de înscrisuri, pe care îl înmâneaza si aparatorului contestatorului.

Partile, având cuvântul pe rând, solicita încuviintarea probei cu înscrisuri.

Deliberând, în temeiul art. 167 Cod de procedura civila, considera utila, pertinenta si concludenta proba cu înscrisuri, motiv pentru care încuviinteaza acest tip de proba pentru ambele parti.

Partile, având cuvântul pe rând, arata ca nu mai au alte cereri de formulat, probe de propus sau exceptii de invocat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat sau exceptii de invocat, tribunalul constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul partilor pe fondul cauzei.

Contestatorul, prin aparator, solicita admiterea actiunii astfel cum a fost formulata, anularea deciziei aratând ca în conformitate cu HG 1550/2004 stagiul complet de cotizare trebuia sa fie de 20 de ani pentru ca petentul a avut o vechime în munca  în grupa I de  25 de ani, 9 luni, 23 zile, fiind pensionat în baza unei legi speciale, cu cheltuieli de judecata, depune chitanta nr. 429/5.12.2006.

Reprezentantul intimatei solicita respingerea actiunii ca neîntemeiata si mentinerea deciziei atacate ca fiind temeinica si legala.

Tribunalul retine cauza spre solutionare.

T R I B U N A L U L

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII a,  contestatorul ILIE TRAIAN  a formulat, în contradictoriu cu intimata CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI, contestatie împotriva deciziei nr. 158266/7.04.2006  emisa de Casa de Pensii Sector 3, solicitând sa se dispuna anularea acestei decizii si obligarea intimatei la recalcularea punctajului mediu anual în conformitate cu prevederile legale, dispunând ca stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual sa fie de 20 ani, obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii, contestatorul sustine ca este pensionat din data de 06.07.1998, în conformitate cu prevederile HG nr. 478/1990. În procedura reevaluarii pensiei, în conformitate cu prevederile HG nr. 1550/2004, punctajul mediu anual a rezultat mai mic, întrucât stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea acestuia a fost considerat de 30 ani. Considera ca stagiul complet de cotizare care trebuia utilizat era de 20 ani, fata de dispozitiile HG nr. 1550/2004 si ale HG nr. 478/1990.

Au fost depuse la dosar, în copie, înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului, tribunalul constata urmatoarele:

Prin decizia nr. 158266/07.04.2006 emisa de Casa de Pensii Sector 3, drepturile de pensie ale contestatorului au fost recalculate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 4/2005, începând cu data de 1.12.2005, fiind determinat un punctaj mediu recalculat de 1,09242. 

Din copia buletinului de calcul, depusa la fila 4 din dosar, rezulta ca, la determinarea punctajului mediu anual, a fost utilizat un stagiu complet de cotizare de 30 ani.

Potrivit dispozitiilor art. 4 alin.1 din OUG nr. 4/2005, determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii se face pe baza datelor, elementelor si informatiilor din documentatiile de pensie aflate în pastrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare în vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000.

Din art.2 alin.4 a anexei nr. 1 la HG nr. 1550/2004 rezulta ca  pentru persoanele beneficiare de pensii stabilite în conditii prevazute de acte normative cu caracter special, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este vechimea în munca necesara deschiderii dreptului de pensie prevazuta de aceste acte normative.

În speta, rezulta ca, în perioada  06.11.1974 – 1.03.1992, contestatorul a lucrat în locuri de munca în grupa I de munca în proportie de 100%, la Întreprinderea Acumulatorul, ce se încadreaza în Hotarârea 478/1990, totalizând 17 ani 3 luni si 25 de zile, conform pozitiilor 12 - 43 din copia carnetului de munca, depusa la dosar. Rezulta, de asemenea, din celelalte mentiuni ale carnetului de munca, respectiv pozitia 75, din fila carnetului de munca, depusa, în copie, la fila 29 din dosar, coroborate cu datele mentionate la filele 27, 28 din dosar, ca si în perioada 07.07.1992-01.07.1998 contestatorul a lucrat în acelasi conditii la aceeasi unitate.

Potrivit dispozitiilor art. 4 din HG nr. 478/1990 personalul din Întreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti, cuprins în grupele I si a II-a de munca, poate cere pensionarea daca a desfasurat activitati astfel: - minimum 20 de ani în grupa I de munca si are vârsta de 45 de ani;- minimum 25 de ani în grupa a II-a de munca si are vârsta de 50 de ani.

În speta, contestatorul a desfasurat activitati în grupa I de munca la Întreprinderea Acumulatorul o perioada de 23 ani , 3 luni si 25 zile, conform mentiunilor de la pozitia nr. 76 din carnetul de munca, fila 29 din dosar, coroborate cu cele din adeverinta nr. 703/17.10.2005 emisa de Acumulatorul SA, depusa, în copie, la fila 10 din dosar.

Fata de toate dispozitiile legale mai sus amintite, tribunalul constata ca în determinarea punctajului mediu anual intimata trebuia sa utilizeze un stagiu complet de cotizare de 20 ani.

Pentru motivele de fapt si de drept mai sus expuse, se va dispune admiterea actiunii, anularea deciziei nr. 158266/7.04.2006 emisa  de Casa de Pensii Sector 3, obligarea intimatei sa emita decizie de recalculare procedând la determinarea drepturilor de pensie recalculate prin raportare la un stagiu complet de cotizare de 20 ani, începând cu 1.12.2005.

În baza art. 274 Cod de procedura civila, se va dispune obligarea intimatei la plata  cheltuielilor de judecata efectuate de contestator, în cuantum de 300 lei, reprezentând onorariu avocat, conform chitantei de la dosar.

PENTRU ACESTE  MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite actiunea formulata de contestatorul  ILIE TRAIAN  cu domiciliul în Bucuresti, Sos. Garii Catelu nr. 166, sector 3 în contradictoriu cu intimata CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI cu sediul în Bucuresti, Calea Vitan nr. 6, sector 3.

Anuleaza decizia nr. 158266/7.04.2006 emisa  de Casa de Pensii Sector 3.

Obliga intimata sa emita decizie de recalculare procedând la determinarea drepturilor de pensie recalculate prin raportare la un stagiu complet de cotizare de 20 ani, începând cu 1.12.2005.

Obliga intimata la plata  cheltuielilor de judecata efectuate de contestator, în cuantum de 300 lei, reprezentând onorariu avocat, conform chitantei de la dosar.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 5.12.2006.

PRESEDINTE, JUDECATOR,

 CLAUDIA ALBEANU MIOARA ALDEA

ASISTENT JUDICIAR, ASISTENT JUDICIAR,

LIVIA SOARE TUDOR ANDREESCU

GREFIER,

DANIELA VOINESCU

Red. Jud. CA/03.01.2007/tehnored. CA/4 ex.