Contestaţie decizie de sancţionare

Sentinţă civilă 1750/2016 din 17.10.2016


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2016:010.001750

Cod operator 2442/2443

Dosar nr.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa nr. 1750/2016

Şedinţa publică de la 17 Octombrie 2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol fiind pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din data de 10.10.2016, privind pe reclamantul SAG în numele şi pentru membrul de sindicat NI în contradictoriu cu pârâtul SJA, având ca obiect contestaţie decizie de sancţionare şi a cererii reconvenţionale formulată de pârâtul - reclamant SJA G.

Procedura completă din ziua dezbaterilor.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 10.10.2016 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa vând nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la data de 17.10.2016.

INSTANŢA

Prin cererea formulată la data de 08.03.2016 şi înregistrată pe rolul  T G Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr.  reclamanta SA G reprezentată prin Preşedinte, în numele şi alături de membru de sindicat salariat NI, a solicitat ca în contradictoriu cu pârâta SJAG, să se dispună anularea (constatarea nulităţii absolute) dispoziţiei nr. 21/11.02.2016 a managerului general prin care s-a dispus aplicarea unei sancţiuni disciplinare  cu avertisment scris lui NI conform art. 248, al. 1, lit. a Codul Muncii şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii s-a arătat că în fapt este salariatul intimatei fiind încadrat în funcţia de ambulanţier în cadrul Substaţiei Tg-Cărbuneşti şi că aşa cum a precizat anterior, prin dispoziţia contestată, emisă de pârâtă, în baza disp. art. 248, al. 1, lit. a ş Codul Muncii, a fost sancţionat cu avertisment scris.

S-a reţinut că aşa cum rezultă din nota de constatare nr. 930/05.02.2016 întocmită cu ocazia constatării unor nereguli depistate, în urma verificării ambulanţei GJ, la cererea ambulanţierului care intrase în tură, dl. Băioi, Şefan, în urma verificărilor efectuate în ambulanţa s-a constatat că în salonul ambulanţei existau urme, de motorină scursă accidental, probabil din recipiente, contaminând astfel materialele sanitare existente în salon. S-a constatat că nu mai pot fi folosite 2 gulere cervicale, 3 canule de oxigen şi 4 granule.

S-a indicat că au fost încălcate prevederile Regulamentului Intern, art. 14, al. 4, 8 şi art.15, al. 9 şi 11) care precizează că „fiecare salariat răspunde la locul de muncă de respectarea consumurilor normate de materiale, combustibili, energie şi are totodată obligaţia să acţioneze pentru realizarea de economii, să asigure luarea măsurilor necesare pentru evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijenţe în păstrarea şi administrarea bunurilor, să respecte baremurile de medicamente şi să evite polpragmazia.,; al. 8 prevede:  „ca salariat al unităţii, fiecare persoană răspunde de apărarea proprietăţii unităţii (bunurilor) şi este obligat semnaleze sustragerile de bunuri din patrimoniul unităţii şi să ia toate măsurile necesare pentru evitarea degradării acestora.,,

ART. 15, AL. 9 „ să asigure luarea de măsuri necesare pentru evitarea risipei pentru evitarea, risipei, să înlăture orice neglijenţă în păstrarea şi administrarea bunurilor.,,

Al. 11 „să înştiinţeze pe şeful ierarhic superior imediat ce a luat cunoştinţă de existenţa unei deficienţe, nereguli, abateri, accidente de muncă, incendii,sustrageri, degradări ale aparaturii, greutăţi sau  lipsuri  de  aprovizionare  a  locului  de  muncă,  de  întreţinerea  ambulantelor; instrumentarului sau de orice altă natură şi să propună măsuri în raport cu posibilităţile pe care le au în prevenirea unor asemenea fapte.,,

În concluzie, susţine reclamantul din lecturarea normelor indicate rezultă că a fost neglijent cu bunurile aflate în  dotare şi că atitudinea reclamantului  ar fi dus la degradarea acestora, însă în sarcina sa s-a reţinut că a deteriorat  bunurile întrucât ar fi depozitat în salon motorină.

În raport de disp. art. 252, al. 2, lit. a, Codul Muncii a invocat nulitatea absolută a deciziei contestate, descrierea în fapt a faptei care constituie abatere disciplinară nu corespunde cu temeiul de drept.

De asemenea nu s-a menţionat data la care s-a săvârşit pretinsa abatere, din conţinutul dispoziţiei  reieşind că abaterea ar fi fost săvârşită la 05.02.2016 data întocmirii notei de constatare, în realitate  conducând această ambulanţă la 10.01.2016.

Potrivit jurisprudenţei dominante în materie, „în cazul în care descrierea faptei lipseşte cu desăvârşire sau aceasta este descrisă doar în mod generic, precum şi în cazul în care orice menţiune privind împrejurările în care fapta a fost săvârşită este inexistentă, duce la aplicarea sancţiunii nulităţii absolute a actului prin care s-a aplicat sancţiunea, sancţiune care nu poate fi acoperită în nici un fel. În realitate, lipsa menţiunilor sus arătate face imposibilă aprecierea gravităţii faptei săvârşite şi implicit a justeţei sancţiunii aplicate de către instanţa de judecată, singura în măsură să realizeze un control obiectiv şi imparţial al deciziei criticate.

Angajatorul are obligaţia să realizeze o descriere în concret a faptei, cu specificarea acţiunii sau inacţiunii autorului şi a tuturor circumstanţelor de natură a imprima faptei acest caracter".

În viziunea CEDO, „cerinţa este imperativă, întrucât raţiunea instituirii ei a fost aceea de a permite instanţei cercetarea legalităţii actului constatator prin stabilirea faptelor materiale verificarea încadrării juridice pe care acestea au primit-o şi a justeţei sancţiunii aplicate".

A susţinut reclamanta că şi chiar in condiţiile în care s-ar reţine în sarcina membrului de sindicat nerespectarea  vreunor dispoziţii legale (ceea ce nu este real), prezentarea fidelă a situaţiei de fapt şi a condiţiilor în care a săvârşit fapta ar fi condus la concluzia că acesta nu a  avut în mod obiectiv posibilitatea de a adopta o altă conduită.

În ceea ce priveşte situaţia de fapt, s-a arătat că aceasta nu corespunde realităţii.

Pentru o mai bună înţelegere a stării de fapt s-a arătat că membrul de sindicat, NI este ambulanţier la Substaţia Tg Cărbuneşti şi că în data de 10.01.2016 a fost sunat să se prezinte la Tg-Jiu cu ambulanţa înmatriculată sub nr. GJ pe care să o lase în staţie şi a o înlocui cu ambulanţa Gj. pentru a pleca în misiune în afara judeţului. Astfel a ajuns în Tg-Jiu în jurul orei 7 si a preluat ambulanţa  GJ  la 8,45.

Deşi angajatorul avea această obligaţie nu i-a înmânat foaie de parcurs.

Mai mult decât atât la întoarcerea din cursă a avut economie 20 l şi bineînţeles că nu a avut  lipsă în gestiune. În aceeaşi zi, la întoarcerea din cursă a lăsat ambulanţa GJ  şi a preluat ambulanţa GJ.

Abia după 25 de zile se susţine că s-ar fi sesizat cele menţionate în dispoziţia contestată. În toată această perioadă ambulanţa a fost condusă şi de alţi ambulanţieri, mirosul de motorină putând proveni şi de la intervenţia la vre-un accident rutier, iar cele trei categorii de obiecte (2 gulere cervicali, 3 canule de oxigen şi 4 granule) fiind consumabile, există posibilitatea să fi fost deteriorate ca urmare unor intervenţii anterioare sau ulterioare datei de 10.01.2016.

În altă ordine de idei, lunar se întocmesc FAZ în care trebuie menţionate toate consemnării neexistând un asemenea act din care să reiese că în luna ianuarie 2016 s-a constatat că în salon miros a motorină, ci din contră că s-a realizat economie.

De asemenea nu i s-a întocmit la predare fişa de inventar.

Mai mult decât atât, din conţinutul instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă reiese că are obligaţia de a verifica dacă autosanitara are rezervorul de combustibil plin.,, fară a avea obligaţia de a verifica şi obiectele medicale. (2 gulere cervicale, 3 canule de oxigen şi 4

granule).

 De asemenea dispoziţia contestată este lovită nulitate fiind emisă în perioada în care reclamantul se găsea în concediu medical, intimatei aducându-i-se la cunoştinţă până la momentul emiterii deciziei starea de incapacitate în care se afla salariatul, aspect ce reiese din certificatul de concediu medical seria CCMAE, nr. 2012965 pentru perioada 10.02.2016-12.02.2016.

Potrivit art. 50 C. Muncii, contractul individual de muncă se suspendă de drept în situaţia concediului pentru incapacitate temporară de muncă, iar potrivit disp. art. 49 C. Muncii în cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au legătură cu poate fi încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.

A depus în susţinerea cererii; dispoziţie contestată, instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă, nota de constatare '30/05.02.2015, fişa postului, copie CI, împuternicire sindicat, certificat medical.

S-a solicitat  emiterea unei adrese către intimată pentru a comunica: dacă la preluarea ambulanţei  angajatorul avea obligaţia de a întocmi foaie de parcurs şi dacă a fost înmânat un astfel de document, în caz afirmativ urmând a se depune la dosarul cauzei documentul; FAZ întocmit pentru luna ianuarie 2016; dacă la întoarcerea din cursă a avut economie 20 l şi dacă a avut lipsă în gestiune; data la care se susţine că a săvârşit abaterea ( dacă în perioada 10.01.2016-05.02.2016 ambulanţa  a fost condusă şi de alţi. Ambulanţieri).

Prin întâmpinarea formulată în cauză s-a solicitat respingerea contestaţiei ca netemeinica, nelegala si nefondata.

În motivare s-a arătat că în fapt, prin contestaţia înaintata, reclamantul solicita anulare(constatarea nulităţii absolute) deciziei nr.21/11.02.2016, întrucât din conţinutul dispoziţiei reiese ca abaterea ar fi fost săvârşita la data de 05.0Z2016, data întocmirii notei de constatare si descrierea faptei lipseşte cu desărvârsire.

S-a solicitat respingerea acţiunii, ca neîntemeiata, având in vedere ca decizia contestata a fost emisa cu respectarea prevederilor legale.

Prin descrierea faptei se înțelege precizarea împrejurărilor comiterii unei acţiuni sau inacţiuni culpabile a salariatului, care pot conduce la concluzia ca salariatul a încălcat normele de disciplina muncii săvârşite in legătura cu munca, respectiv a obligaţiilor izvorâte din contractul individual de munca, fisa postului si Regulamentul intern.

În aceste condiţii legiuitorul nu a impus anumite condiţii de forma in care trebuie descrisa fapta, angajatorul are posibilitatea de a prezenta asa cum apreciază, fapta săvârşita cu vinovăţie de salariat in legătura cu munca, pe care a calificat-o drept abatere disciplinara.

Pe scurt s-a precizat ca în data de 10.01.2016 ambulaţierul NI a fost de serviciu in cadrul substației Tg-Cărbunești, pe autosanitara , începând cu ora 07:00, foaie de parcurs nr.010636.

Întrucât, a fost nevoie pentru externarea unui pacient din Sibiu, ambulanţierul NI  a fost chemat la staţia centrala Tg-Jiu, de unde a preluat ambulanta GJ 08 AMB, la 08,30, foaie de parcurs nr.010637, ordin de deplasare si fisa solicitare.

La preluarea ambulantei GJ, ambulantierul nu a făcut nici o obiecțiune, nu a făcut nici o menţiune in jurnalul de bord al ambulantei.

La intrarea in tura a echipajului din 11.01.2016, ambulantierul BS a sesizat dir. tehnic CC, ca exista o cantitate însemnata de carburant(motorina), scursa accidental in compartimentul din salonul ambulantei situat deasupra cabinei.

La fala locului a fost efectuata o verificare asupra celor sesizate si s-a constatat ca prin scurgerea carburantului in compartiment au fost deteriorate prin contaminare cu carburant fără a mai putea fi folosite: vesta reflectorizanta, husa extinctor, husa triunghi reflectorizant. 2 gulere cervicale, 3 cămile oxigen, 4 branule.

În acest sens a fost solicitata o declaraţie ambulantierului care a lucrat pe ambulanta anterior ambulanţierului NI, respectiv VM. Acesta a precizat ca la intrarea in tura si pe parcursul desfăşurării activităţii nu a simţit miros de carburant si nu a observat scurgeri de carburant in compartimentul din salonul ambulantei.

Susţinerile ambulantierului VM, sunt confirmate de către reclamant in întrucât la intrare in tura si preluarea ambulantei acesta nu a menţionat nimic in jurnalul de bord al ambulantei, nu a făcut nici o sesizare de a prezenta anumite nereguli existente.

Prin sesizarea efectuata de ambulantierul BS la intrarea in tura, asupra contaminării cu carburant a obiectelor de inventar enumerate mai sus. a rezultat ca singurul vinovat in cauza a fost ambulantierul care a folosit ambulanţa înaintea schimbului respectiv, în cauza ambulantierul NI(reclamantul).

S-a menţionat ca în urma sesizării efectuata de către ambulantierul BS, verificarea ambulantei a fost efectuata in prezenta mai multor persoane: BS; TM; CC si NM.

Ca urmare a verificărilor efectuate in baza sesizării, conducerea SAJ G a dispus sancţionarea reclamantului conform prevederilor art.248 alin. 1) lit. a) din Legea nr.53/2003. cu avertisment scris, in baza notei de constatare încheiata de către dir. teh.

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, art.25 î alin. (1) ,,sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute Ia art. 248 alin. (1) lit. a), nu poale fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile", rezulta ca sancţiunea reclamantului conform art.248 alin. l) lit. a), poate fi dispusa fără cercetare prealabila.

Susţinerea reclamantului ca dispoziţia este emisa in perioada in care reclamantul se afla in concediul medical este lipsita de relevanta întrucât sancţiunea prevăzuta de art.248 alin. I) lit. a) din Legea nr.53/2003 poate fi dispusa fără cercetare disciplinara prealabila, dar reclamantul a fost invitat in vederea formulării apărării dar acesta a refuzat sa se prezinte, iar nota de constatare a fost finalizata în data de 05.02.2016, data la care reclamantul nu se afla in concediul medical, dispoziţia fiind emisa la data de 11.02.2016 si comunicata prin posta in data de I2.02.20i 6.

Astfel ca, pe lângă dovada cu înscrisuri, a fost solicitată si proba cu martori.

In concluzie s-a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiata, nefondata si nelegala.

În drept, întâmpinarea  fost întemeiată pe prevederile art.205 C.p.civ.

Prin cererea reconvenţională formulată în cauză pârâta a solicitat obligarea reclamantului la plata sumei de 174.952 lei sumă ce constituie prejudiciu ca urmare a contaminării cu carburant a 2 gulere cervicale, 3 canule oxigen şi 4 branule.

S-a arătat că din verificările efectuate asupra celor sesizate s-a constatat că prin scurgerea carburantului în compartiment au fost deteriorate prin contaminare cu carburant fără a mai putea fi folosite 2 gulere cervicale, 3 canule oxigen şi 4 branule.

Ca urmare a fost solicitată o declaraţie a ambulanţierului care a lucrat pe ambulanţă anterior, acesta precizând că la intrarea în tură şi pe parcursul desfăşurării activităţii nu a simţit miros de carburant şi nu a observat scrugeri de carburant în compartimentul din salonul ambulanţei.

Se arată că susţinerile ambulanţierului VM sunt confirmate de către reclamant întrucât la intrarea în tură şi preluarea ambulanţei acesta nu  menţionat nimic în jurnalul de bord al ambulanţei nu a făcut nici o sesizare în a prezenta anumite nereguli existente.

Or, în urma sesizării efectuată de către ambulanţierul BS, verificarea ambulanţei a fost efectuată în prezenţa mai multor persoane: BS, MJ, TM, CC, NM.

În concluzie a solicitat admiterea cererii reconvenţionale şi obligarea reclamantului la plata sumei de 174.952 lei.

Prin răspunsul la întâmpinare  şi întâmpinarea la cererea reconvenţională s-a solicitat pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate să fie admisă acţiunea privind anularea (constatarea nulităţii absolute) dispoziţiei nr. 23/11.02.2016 a managerului general prin care s-a dispus aplicarea unei sancţiuni disciplinare a sa cu avertisment scris conform art. 248, al.1, lit. a Codul Muncii şi respingerea cererii reconvenţionale formulată de SJAG, prin care a solicitat obligarea sa la plata prejudiciului de 174,952 lei reprezentând contravaloarea a două gulere, 3 canule oxigen, 4 branule.

În temeiul disp. art. 200, al. 2 şi 3 C.Proc.Civ raportat la disp. art. 194 C.Proc.Civ., s-a solicitat comunicarea pârâtului-reclamant în scris lipsurile cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii conform disp. art. 200, al. 3 C. Proc. Civ., prin încheiere, dată în camera de consiliu , respectiv: în raport de disp. art. 194, al. 1, lit. a şi c, respectiv să precizeze obiectul cererii, care este valoarea fiecărui obiect în parte două gulere, 3 canule oxigen, 4 branule, numai astfel putându-se verifica valoarea prejudiciului.

S-a solicitat a se observa că pârâta nu a făcut nici o apărare cu referire la motivul de nulitate invocat constatând în aceea că dispoziţia contestată a fost emisă în perioada în care reclamantul se găsea în concediu medical, intimatei aducându-i-se la cunoştinţă până la momentul emiterii deciziei starea de incapacitate în care se afla salariatul, aspect ce reiese din certificatul de concediu medical seria CCMAE, nr. 2012965 pentru perioada 10.02.2016-12.02.2016.

De asemenea, angajatorul nu a menţionat dacă şeful de garaj i-a dat ambulanţa în primire şi dacă i-a eliberat foaie de parcurs, dacă s-a întocmit la predare fişa de inventar. Mai mult decât atât, din conţinutul instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă reiese că a obligaţia: „ Verifică dacă autosanitara are rezervorul de combustibil plin.,, ;

Fără a avea obligaţia de a verifica şi obiectele medicale. (2 gulere cervicale, 3 canule de oxigen şi 4 granule)

În ceea ce priveşte cererea reconvenţională, consideră că se impune respingerea acesteia.

Pentru o mai bună înţelegere a stării de fapt, s-a arătat că cele trei categorii de obiecte medicale pretins deteriorate din culpa sunt consumabile, de unică folosinţă.

Arăt că în privinţa celor 2 gulere cervicale, acestea se găsesc din dotarea iniţială a Ambulanţei pe baremul maşinii, ambulanţa fiind echipată de DELTAMED CLUJ.

Aceste gulere sunt cele existente din dotarea iniţială a ambulanţei, adică de peste 5 ani.

Deşi după fiecare utilizare ar trebui să fie aruncate şi să primim altele noi, niciodată angajatorul nu a dispus înlocuirea acestora după accidente, acestea fiind spălate de sânge, de combustibil de la accidentele rutiere şi puse înapoi în salonul ambulanţei. Fac precizarea că de la data achiziţionării ambulanţei şi implicit a gulerelor acestea au fost folosite la sute de accidente.

În atare situaţie, angajatorul nu înregistrează nici un prejudiciu în contextul în care gulerele după folosire nu mai nici o valoare patrimonială (unică folosinţă).

Pe de altă parte, aceste materiale sanitare consumabile au o perioadă de valabilitate de maxim 2 ani, astfel că şi în situaţia în care nu ar fi fost niciodată utilizate (deşi aşa cum a arătat au fost spălate cu furtunul de sânge), fiind peste termenul de valabilitate nu au nici o valoare patrimonială.

De asemenea, s-a solicitat a se observa că deşi s-au reţinut că au fost regăsite urme de motorină, nu s-a susţinut niciodată că ambulanţa ar fi înregistrat pierderi de carburant, că ar fi sustras la acea dată motorină, astfel că angajatorul nu reuşeşte să găsească o explicaţie plauzibilă referitoare la modul de contaminare cu motorină.

În aceeaşi ordine de idei, în luna ianuarie 2016 ambulanţa nu a înregistrat cantităţi de carburant rezultat ca depăşire în FAZ.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată şi reţine următoarele:

În fapt, reclamantul NI este angajatul pârâtei SJAG

Prin dispoziţia nr. 21 din 11.02.2016 unitatea angajatoare a dispus sancţionarea disciplinară a reclamantului cu ,,avertisment scris” reţinând în sarcina sa încălcarea prevederilor din regulamentul intern al SAJ Gorj, respectiv art. 14 alin 4 şi 8  şi art. 15 alin 9 şi 11 în sensul că, în calitate de conducător auto al ambulanţei nr. GJ, în data de 10.01.2016 nu a luat toate măsurile necesare pentru păstrarea în cele mai bune condiţii a materialelor sanitare de pe ambulanţă, contaminând cu motorină două gulere cervicale, trei canule de oxigen şi patru branule. Scurgerile accidentale de motorină au condus la contaminarea şi degradarea materialelor menţionate.

Cele reţinute se regăsesc în nota de constatare înregistrată sub nr. 930/05.02.2016 întocmită de inginer CC, director tehnic interimar, în urma verificării ambulanţei GJ, la cererea ambulanţierului BS care a intrat în tură după reclamant. 

În cauză, s-a invocat de către reclamant nulitatea absolută a deciziei contestate, motivându-se că, pe o parte descrierea faptei care constituire abatere disciplinară nu corespunde cu temeiul de drept ,iar pe de altă parte în decizie nu s-a menţionat data la care s-a săvârşit abaterea, din conţinutul dispoziţiei reieşind că abaterea ar fi fost săvârşită la 05.02.2016 data întocmirii notei de constatare, în realitate ambulanţa fiind condusă de reclamant la data de 10.01.2016.

Susţinerile reclamantului nu sunt întemeiate.

Dispoziţiile art. 247alin. 2 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare,  definesc abaterea disciplinara ca fiind,,o fapta in legatura cu munca, ce consta intr-o actiune sau  inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile  legale ale conducatorilor ierarhici,,.

Potrivit  art. 252 codul muncii, angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa în forma scrisa, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data savârsirii faptei  iar conform art.252 alin.2 codul muncii ,, sub sanctiunea nulitatii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost încalcate de salariat;c) motivele pentru care au fost înlaturate apararile formulate de salariat în timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;d) temeiul de drept în baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;e) termenul în care sanctiunea poate fi contestata;f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata”.

Examinând decizia contestată de reclamant, instanţa reţine că la punctul 1 este descrisă în concret starea de fapt rezultată din nota de constatare înregistrată sub nr. 930/05.02.2016 întocmită de directorul tehnic interimar în sensul că, în urma verificărilor efectuate la data de 11.02.2016 în ambulanţa GJ  s-au constatat  urme de motorină scursă accidental, probabil din recipiente, contaminînd materialele sanitare existente în salon care n-au  mai fost folosite, respectiv două gulere cervicale, trei canule de oxigen şi patru  branule.

S-a mai reţinut că ultimul ambulanţier care a lucrat pe această maşină şi care nu are consemnări în jurnalul de bord este reclamantul NI care, mai întâi a fost contactat telefonic, apoi  i s-a emis  adresa nr. 832 din 03.02.2016  prin care i s-au adus la cunoştinţă cele constatate în urma verificării ambulanţei şi care, ulterior a fost invitat la sediul unităţii până în data de 10.02.2016 pentru a da o declaraţie în acest sens dar nu s-a prezentat pentru a formula apărări în favoarea sa.

După descrierea acestor împrejurări,  la punctul doi al deciziei menţionate au fost enumerate prevederile legale încălcate de către reclamant, respectiv  art. 14 alin 4 din Regulamentul Intern al SAJ Gorj. „fiecare salariat răspunde la locul de muncă de respectarea consumurilor normate de materiale, combustibili, energie şi are totodată obligaţia să acţioneze pentru realizarea de economii, să asigure luarea măsurilor necesare pentru evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijenţe în păstrarea şi administrarea bunurilor, să respecte baremurile de medicamente şi să evite polpragmazia şi al. 8 care prevede:  „ca salariat al unităţii, fiecare persoană răspunde de apărarea proprietăţii unităţii (bunurilor) şi este obligat semnaleze sustragerile de bunuri din patrimoniul unităţii şi să ia toate măsurile necesare pentru evitarea degradării acestora”.

De asemenea, s-a reţinut încălcarea dispoziţiilor  art. 15 alin 9 din Regulamentul Intern al SAJ Gorj „ să asigure luarea de măsuri necesare pentru evitarea risipei pentru evitarea, risipei, să înlăture orice neglijenţă în păstrarea şi administrarea bunurilor şi art.15 alin 11 „să înştiinţeze pe şeful ierarhic superior imediat ce a luat cunoştinţă de existenţa unei deficienţe, nereguli, abateri, accidente de muncă, incendii,sustrageri, degradări ale aparaturii, greutăţi sau  lipsuri  de  aprovizionare  a  locului  de  muncă,  de  întreţinerea  ambulantelor, instrumentarului sau de orice altă natură şi să propună măsuri în raport cu posibilităţile pe care le au în prevenirea unor asemenea fapte”.

Prin urmare, temeiurile de drept indicate în decizie au corespondent în starea de fapt descrisă anterior şi ca atare, decizia nu poate fi afectată de această cauză de nulitate.

Referitor la data săvârşirii abaterii disciplinare,  aceasta nu poate  fi confundată cu data întocmirii notei de constatare şi nici cu data emiterii deciziei de sancţionare întrucât, cronologia faptelor  atestă  fără  echivoc că reclamantul a fost solicitat şi a condus ambulanţa la data de 10.01.2016, sesizarea conducerii intimatei a avut loc la 11.01.2016  conform referatului nr. 222 întocmit de inginer CC, iar nota de constatare întocmită de acelaşi director tehnic interimar a fost înregistrată sub nr. 930 din 05.02.2016.

Nici criticile referitoare la denaturarea stării de fapt nu pot fi primite de către instanţă, acestea făcând referiri la lipsa foii de parcurs, la posibila deteriorare a materialelor sanitare înainte sau ulterior datei de 10.01.2016, la lipsa fişei de inventar.

Astfel, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, inclusiv depoziţiile martorilor PM, BS şi MFJ (f.149-151) rezultă că reclamantului, atunci când a preluat ambulanţa GJ  respectiv în dimineaţa zilei de 10.01.2016, i s-a predat foaia de parcurs nr.010637/10.01.2016, emisă pe numele său,  ordin de deplasare şi fişă solicitare.

Se mai reţine că, în jurnalul de bord al ambulanţei, din data de 10.01.2016, atunci când a plecat spre localitatea Sibiu, reclamantul nu a făcut nici un fel de obiecţiuni referitoare la starea de curăţenie în sensul că ar fi observat scurgeri de motorină, sau la starea materialelor sanitare,  ceea ce denotă că acestea corespundeau plecării în cursă.

A doua zi, respectiv la 11.01.2016, ambulanţierul BS, care a preluat aceeaşi ambulanţă, a refuzat să completeze în jurnalul de bord rubricile referitoare la starea de curăţenie şi la funcţionalitatea echipamentelor medicale, menţionând că, la intrarea în tură a constatat miros de motorină în salonul din spate iar în sertarul frontal se aflau urme de motorină vizibile (f.22). Aşa fiind, la cererea ambulanţierului BS, au fost efectuate verificări asupra ambulanţei şi prin referatul nr.222/11.01.2016  s-a adus la cunoştinţă conducerii SJA existenţa neregulilor depistate.

De reţinut este şi faptul că, nici ambulanţierul VM, care a condus acelaşi vehicul cu o zi înaintea reclamantului, adică la 09.01.2016, nu a sesizat nimic în legătură cu starea ambulanţei sau a materialelor sanitare şi nu a făcut nicio menţiune în jurnalul de bord, aceste aspecte fiind declarate şi în scris conducerii unităţii la data de 29.01.2016.

Prin urmare, contrar susţinerilor sale, reclamantul nu a dovedit o altă stare de fapt, a primit şi a semnat foaia de parcurs (f.24), a completat jurnalul de bord şi de asemenea, i s-a înmânat ordin de deplasare (f.26) iar pe de altă parte, acesta avea cunoştinţă de atribuţiunile şi sarcinile stabilite prin fişa postului inclusiv aspectul că nerespectarea acestor sarcini conduce la aplicarea unor sancţiuni disciplinare.

 Cum reclamantul a ignorat aceste prevederi ale regulamentului intern precum şi sarcinile din fişa postului şi contractul individual de muncă, este evident că a încălcat normele de disciplină a muncii, sancţiunea aplicată de către angajator şi anume ,,avertismentul scris”,  fiind cea mai uşoară  sancţiune care poate fi aplicată unui salariat.

Cu privire la critica referitoare la faptul că  decizia  contestată ar fi fost emisă în perioada în care reclamantul se afla în concediu medical, instanţa reţine că nici această critică nu este întemeiată.

Aşa cum corect arată şi pârâta în întâmpinarea depusă la dosarul cauzei,  sancţiunea prevăzuta de art.248 alin I lit. a din Legea nr.53/2003 poate fi dispusa fără cercetare disciplinara prealabila astfel încât, certificatul medical invocat de reclamant din perioada 10-12.01.2016 nu produce nici un fel de efecte cu privire la legalitatea emiterii dispoziţiei prin care s-a aplicat ,,avertismentul scris”.

Faţă de cele ce preced, instanţa ajunge la concluzia că decizia emisă de către pârâta este legală şi temeinică urmând a fi menţinută în această formă.

Cât priveşte cererea reconvenţională formulată de pârâtă, reprezentând contravaloarea celor două gulere cervicale, trei canule de oxigen şi patru branule, se apreciază că aceste materiale sanitare nu mai pot fi evaluate  câtă vreme sunt echipamente medicale de unică folosinţă, chiar dacă unele dintre acestea erau spălate, dezinfectate şi reutilizate, aspect confirmat de martorii audiaţi în cauză. Ori, în condiţiile în care se solicită plata unor materiale sanitare deja utilizate se apreciază ca neîntemeiată cererea reconvenţională, urmând a fi respinsă ca atare.

Opinia asistenţilor judiciari este conformă cu prezenta hotărâre.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia formulată de reclamanta SA cu sediul în ........ prin Preşedinte AC  cu loc de muncă la SAG, CNP ................... în baza împuternicirii scrise conform disp. art.28, alin2 din Legea 62/2011, în numele şi alături de membrul de sindicat salariat NI, domiciliat în  CNP ..........., în contradictoriu cu pârâta SJAG  cu sediul...........

Respinge cererea reconvenţională formulată de pârâta SJAG........

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Octombrie 2016 la Tribunalul Gorj.

Preşedinte,

Asistent  judiciarAsistent  judiciar

Grefier,