Evacuare. Dreptul nudului-proprietar de a sta în imobilul deţinut. Consimţământul tuturor titularilor dreptului de folosinţă a unui imobil pentru ca o terţă persoană să folosească imobilul.

Sentinţă civilă 4428 din 15.06.2016


Evacuare. Dreptul nudului-proprietar de a sta în imobilul deţinut. Consimţământul tuturor titularilor dreptului de folosinţă a unui imobil pentru ca o terţă persoană să folosească imobilul. Nudul-proprietar nu are nici un drept de folosinţă asupra imobilului care face obiectul nudei-proprietăţi. În cazul în care există mai mulţi titulari ai dreptului de folosinţă a imobilului, pentru ca nudul proprietar să folosească imobilul, este necesar ca toţi titularii dreptului de folosinţă să îşi dea acordul în acest sens.

 Sentința civilă nr. 4428/2016/15.06.2016

Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul P. G. a chemat în judecată pe pârâtul M. I., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună evacuarea acestuia din imobilul situat în ….

Prin Sentința civilă nr. 4428/2016/15.06.2016, instanța a admis acţiunea și a dispus evacuarea pârâtului şi a bunurilor acestuia din imobilul spaţiu de locuit,  ce aparţine reclamantului, situat din ….

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța a reținut următoarele:

În fapt, prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. … la BNP M. N., reclamantul a înstrăinat, împreună cu soţia acestuia, pârâtului nuda proprietate asupra imobilului situat în …, părţile convenind ca intrarea cumpărătorului în stăpânirea de drept asupra apartamentului să se facă la data semnării şi autentificării contractului iar în stăpânirea de fapt la data decesului vânzătorului (f. 7-9).

Prin sentinţa civilă nr. …/20.01.2015 pronunţată de Judecătoria Galaţi în dos. nr. … s-a dispus desfacerea căsătoriei dintre acesta şi P. L., mama pârâtului iar, urmare a revenirii în ţară, a solicitat pârâtului să elibereze apartamentul care a locuit şi locuieşte în acest spaţiu, ca urmare a unor înţelegeri verbale.(11).

(…)

În drept, potrivit art. 969 din Codul Civil 1865, sub imperiul căruia a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare, ce face obiectul prezentei cauze, contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante, acestea fiind ţinute să îşi îndeplinească obligaţiile asumate.

Potrivit prevederilor contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. … la BNP M. N., cumpărătorul intră în stăpânirea de drept asupra apartamentului vândut, de la data semnării şi autentificării contractului, iar în stăpânirea de fapt va intra la data decesului vânzătorilor, aceştia rezervându-şi dreptul de abitaţie viageră asupra apartamentului.

Corespunzător atributelor de posesie şi folosinţă din conţinutul dreptului său, reclamantul are dreptul exclusiv de a obţine posesia bunului, de a o exercita paşnic şi nestingherit şi dreptul de a folosi exclusiv bunul .

Potrivit dispoziţiilor art. 539 Cod civil, proprietarul nu poate prin faptul său nici cu orice chip vătăma drepturile reclamantului ca beneficiar al dreptului de habitaţie viageră.

Nudul proprietar are asupra bunului doar dreptul de dispoziţie, fiind obligat să respecte dreptul de posesie şi folosinţă, până la stingerea lui.

Reclamantul îşi poate apăra dreptul exclusiv de posesie şi folosinţă asupra imobilului inclusiv pe calea acţiunii în evacuare a pârâtului - nudul proprietar fără să justifice acest fapt.

Nu prezintă relevanţă în speţă dacă există sau nu culpă din partea nudului proprietar, întrucât acesta din urmă este obligat  să respecte dreptul de habitaţie al reclamantului.

Din administrarea probatoriului, în special a probei testimoniale, reiese că relaţiile dintre cele două persoane sunt tensionate şi s-a dovedit cã în prezent pârâtul locuieşte în imobilul situat în … iar reclamantul nu are permis acesul în acest imobil.

În concluzie, instanţa va admite acţiunea reclamantului P. G. şi va dispune evacuarea pârâtului M. I. şi a bunurilor acestora din imobilul spaţiu de locuit,  ce aparţine reclamantului, în devălmăşie cu fosta soţie, situat din ….

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel pârâtul, solicitând respingerea în totalitate a cererii de chemare în judecată.

Prin decizia civilă nr. 581/2017/08.05.2017 Tribunalul Galaţi a respins apelul ca nefondat, reţinând următoarele:

În ceea ce priveşte situaţia de fapt, se constată că în mod corect a fost reţinută de instanţa de fond, în sensul că prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. … de BNP M. N., intimatul-reclamant P. G. a înstrăinat, împreună cu soţia acestuia P. L., apelantului-pârât M. I. nuda proprietate asupra imobilului situat în …, părţile convenind ca intrarea cumpărătorului în stăpânirea de drept asupra întregului apartament să se facă la data semnării şi autentificării contractului, iar în stăpânirea de fapt la data decesului vânzătorilor(file 7, 8 dosar fond).

Cu toate acestea, se constată că pentru o perioadă de timp pârâtul a locuit în apartament cu acordul ambilor soţi, care erau plecaţi la muncă în Italia, aspect menţionat de către reclamant chiar prin cererea de chemare în judecată.

Între timp, soţii vânzători au divorţat, prin sentinţa civilă nr. …/20.01.2015 pronunţată de Judecătoria Galaţi în dosarul nr. … dispunându-se desfacerea căsătoriei acestora, iar ca urmare a revenirii în ţară a intimatului-reclamant, acesta a solicitat apelantului-pârât să elibereze apartamentul în care locuieşte şi în prezent. Faptul că apartamentul este ocupat în prezent de apelantul-pârât este confirmat şi de martorii audiaţi în prezenta cauză, respectiv P. M. P. şi C. P.(file 64, 65 dosar fond).

Cert este că în prezent intimatul-pârât P. G. nu mai este de acord ca apelantul-pârât să locuiască în apartament, iar numita P. L. este de acord ca acesta să locuiască în continuare în imobil, sens în care s-a depus declaraţia de autentificare nr. … de BNP G. A.-C.(fila 29 dosar apel), precum şi faptul că apelantul-pârât are un copil minor împreună cu numita P. M.-P., astfel cum reiese din certificatul de naştere(fila 30 dosar apel), care a şi fost audiată în calitate de martor la fondul cauzei.

În ceea ce priveşte titlul sub care apelantul-pârât foloseşte apartamentul, instanţa de fond a constatat în mod corect că iniţial a existat acordul vânzătorilor, care la acest moment nu mai subzistă.

Se reţine în acest sens că dreptul de habitaţie viageră conferă titularilor acestuia dreptul de a folosi în exclusivitate întregul apartament şi că, odată încetat acordul de ar fi folosit şi de către nudul proprietar, acesta nu mai justifică niciun titlu pentru actele sale de folosinţă, acte ce au fost corect sancţionate prin măsura evacuării.

Iniţial a existat acordul ca apelantul-pârât să locuiască în imobil, însă ulterior relaţiile s-au deteriorat, situaţie care rezultă din faptul că soţii au divorţat şi care este confirmată şi de martorii audiaţi în cauză şi ca urmare, intimatul-reclamant nu mai este de acord ca apelantul-pârât să mai locuiască în imobil.

Dreptul nudului proprietar de a folosi bunul, de a folosi locuinţa, fundamentat pe contractul de vânzare-cumpărare, nu este actual, el este afectat de termen şi devine actual în viitor, după decesul persoanei care, atâta timp cât este în viaţă, are un drept de abitaţie asupra apartamentului. Chiar dacă, prin îngăduinţa titularului dreptului de abitaţie viageră, nudul proprietar a folosit bunul imobil, locuind în apartament, odată încetat acordul de a fi folosit şi de către nudul proprietar, acesta nu justifică niciun titlu pentru actele de folosinţă, acte ce sunt sancţionate prin măsura evacuării. Acest principiu îşi găseşte aplicarea şi în situaţia în care sunt doi nuzi proprietari şi există doar refuzul unui dintre aceştia.

(…)

Faţă de toate acestea, tribunalul constată că instanţa de fond a pronunţat o sentinţă legală şi temeinică, motiv pentru care nu se impune a fi reformată şi potrivit art. 480 alin. 1 C.pr.civ., va respinge apelul ca fiind nefondat.