Recalcularea drepturilor de pensie, prin valorificarea veniturilor suplimentare la retribuţia tarifară de încadrare

Sentinţă civilă 3677 din 11.12.2014


Dosar nr. 2645/93/2014

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ILFOV

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3677

Şedinţa publică de la 11 Decembrie 2014

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE N.G.

Asistent Judiciar M.M.

Asistent Judiciar P.R.L.

Grefier M.M.P.

Pe rol judecarea cauzei Asigurări sociale privind pe reclamantul I.C. în  contradictoriu cu pârâta C.J.P.I., având ca obiect recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamantul personal şi pârâta prin consilier juridic A.M., care depune la dosar delegaţia de reprezentare.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă  care învederează tribunalului că prin serviciul registratură pârâta a depus la dosar înscrisurile aflate la dosarul de pensionare al reclamantului, şi concluzii scrise.

Tribunalul procedează la legitimarea reclamantului  Ilie Constantin prezentând CI seria IF nr. .../31.03.2005, având CNP – ....

Tribunalul, în aplicarea dispoz. art. 131 alin. 1 Noul Cod proc. civilă, constată competenţa generală, materială şi teritorială  de soluţionare a  prezentul litigiu, prin raportare la  dispoz. art. 153 şi 154 alin. 1 din Legea nr. 263/2010.

Tribunalul, în aplicarea dispoz. art. 238  alin. 1 Noul Cod proc. civilă pune în discuţia părţilor estimarea duratei cercetării procesului.

Reclamantul personal apreciază că dosarul poate fi soluţionat în termen de o lunp.

Pârâta prin consilier juridic, apreciază că dosarul poate fi soluţionat în termen de o lună.

Tribunalul, după deliberare, estimează că durata de cercetare a procesului este de o lună.

La interpelarea tribunalului, reclamantul personal şi pârâta prin consilier juridic învederează că nu are cereri prealabile de formulat.

Tribunalul acordă cuvântul pe probe.

Reclamantul personal  solicită proba cu înscrisurile aflate la dosar.

Pârâta prin  consilier juridic solicită proba cu înscrisurile aflate la dosar.

Tribunalul în temeiul art. 255 rap. la art. 258 Noul Cod proc. civilă încuviinţează pentru ambele părţi proba cu înscrisuri, apreciind-o admisibilă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

La interpelarea tribunalului, reclamantul personal  şi pârâta prin consilier juridic învederează că nu solicită termen pentru dezbaterea fondului

Tribunalul, în temeiul art. 244 Cod proc. civilă declară cercetarea procesului încheiată şi  în temeiul art. 392 Noul Cod de procedură civilă, constată deschise dezbaterile, sens în care acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reclamantul personal solicită admiterea acţiunii, obligarea pârâtei la recalcularea pensiei, obligarea pârâtei la plata diferenţelor dintre pensia încasată şi cea cuvenită.

Pârâta prin consilier juridic solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată în fapt şi în drept, pentru neîndeplinirea condiţiilor prev. de art. 165 din Legea nr. 263/2010 rap. la  art. 127 alin. 1 din HG nr. 257/2011, cu cenzurarea cheltuielilor de judecată.

Tribunalul, în temeiul art. 394 Cod proc. civilă constată închise dezbaterile în fond, sens în care reţine cauza spre soluţionare.

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Ilfov la data de 21.08.2014, reclamantul I.C. a chemat în judecată pe pârâta C.J.P.I. solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei la recalcularea drepturilor de pensie, prin valorificarea veniturilor suplimentare la retribuţia tarifară de încadrare realizate în perioada 01.12.1972 – 31.03.2001, care nu au fost trecute în cartea de muncă şi pentru ca s-au plătit contribuţii de asigurări sociale, conform adeverinţelor nr. ...2013 şi .../2013, obligarea pârâtei la plata diferenţelor de bani reprezentând prejudiciul pe care aceasta i la produs prin nevalorificarea veniturilor suplimentare, începând cu luna octombrie 2013, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a arătat că în urma deciziei nr. .../2013 a depus contestaţie în termen legal prin care solicita recalcularea drepturilor de pensie prin valorificarea veniturilor suplimentare la retribuţia tarifară de încadrare, care nu a fost trecută în cartea de muncă, conform adeverinţelor nr. .../2013 şi .../2013.

Cererea este întemeiată în drept pe dispoz.  Legii nr. 263/2010.

În dovedirea cererii au fost depuse la dosar înscrisuri, respectiv: contestaţia nr. ..../2013,  decizia nr. ..../2014,  decizia nr. .../2013, anexă la decizie, adeverinţele nr. .../2013, .../2013, act de identitate.

Legal citată, pârâta  C.P.I. nu a formulat întâmpinare, însă a depus la dosar înscrisurile aflate la dosarul de pensionare al reclamantului şi concluziile scrise, exprimându-şi poziţia procesuală în sensul respingerii cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

În cauză a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisuri.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, Tribunalul retine următoarele :

Reclamantului  i-au fost stabilite drepturile de  pensie anticipată parţial  la data de 02.09.2013 în baza Legii nr.263/20100, astfel cum rezultă din copia Deciziei nr. 146889/10.10.2013. ( fila 7)

La data de 24.10.2013 reclamantul  a  solicitat C.J. P.I. recalcularea drepturilor de pensie prin valorificarea  veniturilor suplimentare atestate de adeverinţa cu nr..../30.09.2013 eliberată de către S.C.ISPE S.A.

În soluţionarea acestei cereri pârâta  a emis Decizia nr..../23.07.2014 (fila 6) prin care a respins solicitarea reclamantului, motivat de faptul că veniturile suplimentare  nu reprezintă sporuri cu caracter permanent prevăzute în Anexa nr. 15 din  Normele de aplicare ale prevederilor Legii nr. 263/2010, aprobate prin H.G. nr. 257/2011.

Tribunalul apreciază că veniturile suplimentare solicitate de către reclamant  prin cererea de chemare în judecată spre a fi valorificate şi  menţionate în adeverinţa cu nr..../30.09.2013, trebuie  luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual având în vedere următoarele:

Potrivit  dispoziţiilor art. 107 alin 3 şi alin. 4 din Legea nr. 263/2010 în vigoare la data depunerii cererii de recalculare:

(3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.

Prin adeverinţa mai sus menţionată, reclamantul dovedeşte că în perioada  dec.1972-martie 2001 a realizat venituri suplimentare. Totodată, în cuprinsul înscrisului cu nr..../30.09.2013., ce completează  menţiunile din adeverinţa cu nr. .../30.09.2013, angajatorul S.C.ISPE S.A  precizează că aceste venituri au fost incluse în baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, temeiul în baza căruia au fost acordate aceste venituri, respectiv Legea nr. 57/1974, precum şi faptul că pentru aceste sume a plătit şi virat la zi contribuţia de asigurări sociale.

 În ceea ce priveşte sumele realizate pentru munca în acord global, Tribunalul reţine că această formă de retribuire presupunea salarizarea angajaţilor în funcţie de realizările profesionale, ceea ce înseamnă că lunar aceştia puteau obţine venituri mai mici sau mai mari decât salariile tarifare înscrise în carnetul de muncă.

Tribunalul are în vedere şi dispoziţiile Legii nr. 27/1966 care prevedea că plata contribuţiei de asigurări sociale era datorată de angajator şi se calcula prin raportare la venitul brut realizat de angajat, precum şi prevederile art. 1 din  Decretul nr.389/1972 cu privire la contribuţia de asigurări sociale de stat prin care de dispunea ca angajatorii să verse la bugetul asigurărilor sociale de stat o contribuţie de 15%, asupra câştigului  brut realizat de personalul salariat. Se observă, aşadar, că pentru toate aceste sume angajatorii calculau şi virau contribuţii de asigurări sociale, aspect confirmat şi de către unitatea emitentă a adeverinţei, prin înscrisul  cu nr. 1160/30.09.2013.

Odată reţinut acest aspect se cuvin a fi menţionate prevederile art. 2 lit.c din Legea nr. 263/2010 care statornicesc principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite.

În anexa 15, pct. VI la Normele de aplicare a Legii 263/2010 se menţionează că nu vor fi luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, pentru că nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:

- formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;

 …

- formele de retribuire pentru orele suplimentare realizate peste programul de lucru;

- alte sporuri care nu au avut caracter permanent.

Apreciem ca în speţă au prioritate dispoziţiile legale cu valoare de principiu, adică cele de la art.2 lit.c din Legea nr.263/2010, faţă de cele care decurg din acesta dar nu-l respectă, pentru că soluţia contrară presupune încălcarea principiului contributivităţii, cu consecinţa nerealizării scopului avut în vederea de legiuitor la edictarea acestuia.

De altfel principiul contributivităţii este preluat din vechea reglementare respectiv din Legea nr. 19/2000 şi se rezumă în esenţă la faptul că orice element salarial efectiv încasat pe parcursul întregului stagiu de cotizare, pentru care salariatul şi/sau angajatorul (în funcţie de reglementarea în vigoare) au achitat statului contribuţii de asigurări sociale, trebuie să se reflecte în cuantumul pensiei.

Prin Decizia nr.19/17.10.2011 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost admis Recursul în interesul legii cu privire la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, prin luarea în considerare a formelor de retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin.1 lit. a din Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974. Astfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că :formele de retribuire obţinute în acord global prevăzute de art. 12 alin 1 lit. a din Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut şi, pentru acestea, s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Raportând situaţia de fapt reţinută la dispoziţiile legale mai sus expuse, instanţa reţine că veniturile  suplimentare atestate de adeverinţa cu nr.1159 /30.09.2013 trebuie luate în considerare la determinarea punctajului mediu anual şi a pensiei ca prestaţie de asigurări sociale, deoarece pentru  aceste sume, s-au achitat contribuţiile de asigurări sociale astfel cum este specificat în cuprinsul înscrisului cu nr. 1160/30.09.2013 , de către emitentă.

Pentru motivele de fapt şi de drept anterior expuse , în baza art. 2 lit. c rap. la art. 96 precum şi în temeiul art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010,  tribunalul va admite  cererea şi va dispune recalcularea drepturilor de pensie cuvenite reclamantului retroactiv, cu luarea în considerare  şi a venituri suplimentare  realizate de acesta în perioada dec.1972-martie 2001 şi  atestate de adeverinţa nr..../30.09.2013 completată  cu adeverinţa nr..../30.09.2013 ambele  eliberate  de către  SC. ISPE S.A.

În ceea ce priveşte data de la care pârâta va efectua recalcularea cu valorificarea veniturilor menţionate anterior, se vor avea în vedere dispoziţiile art. 107 alin. 5 din Legea nr. 263/2010, conform cărora „ sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) şi (4) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea”.

 Observând că reclamantul  a  depus adeverinţele la C.J.P.I  la data de 24.10.2013, Tribunalul urmează a dispune ca recalcularea să se realizeze începând cu data de 01.11.2013.

Având în vedere dreptul beneficiarului prestaţiei de asigurări sociale de a încasa pensia în cuantumul legal cuvenit, ţinând cont de obligaţia pârâtei de a face plata acestor drepturi, de faptul că prin plata unei pensii cu o valoare mai mică decât cea cuvenită, în patrimoniul reclamantului s-a cauzat un prejudiciu constând în diferenţa dintre pensia cuvenită şi cea efectiv încasată, tribunalul va dispune  obligarea pârâtei  la plata către reclamant a sumelor reprezentând diferenţa dintre pensia cuvenită  potrivit prezentei sentinţe şi cea efectiv încasată în perioada de la 01.11.2013 şi până la emiterea noii decizii de recalculare.

Cu privire la cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, Tribunalul observă că  nu s-a făcut dovada efectuării acestora şi în consecinţă urmează a respinge cheltuielile de judecată solicitate, ca neîntemeiate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamantul I.C., CNP – .... domiciliat în P., str. .... nr. ...., judeţ Ilfov în  contradictoriu cu pârâta C.J.P.I. cu sediul în B., Bd. .... nr. ...

Obligă pârâta să recalculeze drepturile de pensie cuvenite reclamantului  şi să emită o nouă decizie în acest sens  retroactiv  începând cu data de 01.11.2013 cu luarea în considerare şi a veniturilor suplimentare atestate de adeverinţa nr..../30.09.2013 completată cu adeverinţa nr..../30.09.2013 ambele  eliberate  de către  SC. ISPE S.A.

Obligă pârâta la plata către reclamant a sumelor reprezentând diferenţa dintre pensia cuvenită potrivit prezentei sentinţe şi cea efectiv încasată în perioada de la 01.11.2013 şi până la emiterea noii decizii de recalculare.

Respinge cheltuielile de judecată solicitate de către reclamant,ca neîntemeiate.

Executorie.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Ilfov.

 Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Decembrie 2014.

PRESEDINTE, ASISTENT JUDICIAR, ASISTENT JUDICIAR,  GREFIER, 

M.M. 16 Decembrie 2014

Redactat  NG – 18.12.2014 – 4 ex.

Com. 19.12.2014 – 2 ex.