Contestație la executare

Sentinţă civilă 797 din 11.04.2017


Pe rolul instanţei civile se află soluţionarea acţiunii civile având ca obiect contestație la executare formulată de contestatorul ……. SRL, cu sediul în ………. în contradictoriu cu intimata UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ …………, cu sediul în comuna …….

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 27.03.2017, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea la data de 11.04.2017, dată la care a pronunţat următoarea încheiere:

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploieşti la data de 04.11.2016 sub nr. de dosar …………, contestatorul ………… S.R.L., în contradictoriu cu intimata Unitatea Administrativ Teritorială …………, a formulat contestaţie la executare prin care a solicitat

-anularea executării silite înseşi şi a actelor de executare silită întocmite împotriva contestatoarei în cadrul dosarului de executare fiscală nr. ……. din data de ………..;

-anularea Somaţiei nr. ……… din ………. emisă de Unitatea

Administrativ Teritorială ………….;

-anularea Titlului executoriu nr. ………. emis de Unitatea Administrativ Teritorială ………….;

-restituirea către Contestatoare a sumei de 19.802 lei achitată de aceasta ca urmare a primirii Somaţiei şi Titlului executoriu ce fac obiectul dosarului de executare fiscală nr. ……………;

-obligarea Unităţii Administrativ Teritoriale ………. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate prin prezentul litigiu.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că, la data de 27 mai 2016, Unitatea Administrativ Teritorială ………… a emis Decizia de impunere nr. ……… prin care i s-a comunicat societăţii contestatoare că în sarcina sa au fost stabilite obligaţii de plată faţă de bugetul local în cuantum total de 202.965 lei după cum urmează: 189.599 lei cu titlu de impozit/taxă pe clădiri; 4.304 lei cu titlu de impozit/taxă pe teren;7.308 lei cu titlu de impozit/taxă auto; 1.754 lei cu titlu de impozit/taxă pentru camioane de peste 12 tone.

Precizează că, potrivit articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al …………… nr. 52 din 28 octombrie 2015, pentru anul 2016 a fost stabilită o bonificaţie de 10 % pentru plata integrală a impozitelor pe clădiri / terenuri / mijloace de transport la data de 30 iunie 2016. Menţionează ca, la data de 30 iunie 2016, contestatoarea a efectuat către bugetul local al UAT ……….. plăţi în cuantum total de 182.668,50 lei.

Mai arata ca, cu toate că, plata a fost efectuată de contestatoare în mod integral la data de 30 iunie 2016, intimata nu a aplicat bonificaţia de 10% şi a înţeles să emită Somaţia şi Titlul Executoriu potrivit cărora aceasta avea impozite restante ce trebuiau achitate până la data de 30 septembrie 2016 şi la acestea au fost calculate majorări

In drept, a invocat disp art. 260 şi următoarele din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală coroborate cu prevederile în materie prevăzute de Codul de Procedură Civilă,

Cererea fost legal timbrata cu suma de 1000 lei, conform OP din data de 05.01.2017. (f. 65)

Intimata a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare.

A invocat exceptia tardivitatii formularii contestatiei, fara a motiva insa acesta exceptie.

Pe fondul cauzei, a  arătat ca,  sumele achitate de reclamanta cu titlu de impozit au fost virate in contul intimatei la data de 04.07.2016, astfel ca, reclamanta nu putea sa beneficieze de bonificatie deoarece plata impozitelor nu s-a facut paa la data de 30.06.2016, conform prevedrilor legale.

În drept, a invocat prevederile art 205 C. Pr. Civ.

A solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.

Contestatorul a depus raspuns la intampinare, a solicitat respingerea excepţiei tardivităţii formulării contestaţiei ca neîntemeiată si admiterea contestatiei asa cum a fost formulata.

În cauză, a fost administrată proba cu înscrisuri.

Prin incheierea din data de 27.02.2017, instanta a respins excepţia tardivităţii formulării contestaţiei ca neîntemeiată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Decizia de impunere nr. ……………, au fost stabilite, in sarcina contestatoarei, obligaţii de plată faţă de bugetul local în cuantum total de 202.965 lei. (f. 6)

Prin Hotararea Consiliului Local …………. nr. 52 din data de 28.10.2015, s-a stabilit la art. 2, bonificatia prevazuta de art. 462 alin 2, art. 467 alin2 si art 472 alin 2 din Leea 227/2015, prevazuta pentru anul fiscal 2016, dupa cum urmeaza: in cazul impozitului pe cladiri – la 10%, in cazul impozitului pe teren – la 10%, in cazul impozitului pe mijloacele de transport – la 10%.

Potrivit art. 495^1 din Legea nr. 227/2015, (1) „Pentru anul 2016, primul termen de plata a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, prevazut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) si la art. 472 alin. (1), se proroga de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) si art. 472 alin. (2), pentru anul 2016, contribuabilii care achita integral, pana la 30 iunie 2016, impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport beneficiaza de bonificatia stabilita de consiliul local."

La data de 30.06.2016, contestatoarea a efectuat către bugetul local al UAT Brazi plăţi în cuantum total de 182.668,50 lei, după cum urmează:

-170.639,10 lei cu titlu de impozit clădiri potrivit ordinului de plată nr. 416 din data de 30 iunie 2016 vizat de UniCredit Bank (f. 19);

-3.873,60 lei cu titlu de impozit teren potrivit ordinului de plată nr. 417 din data de 30 iunie 2016 vizat de UniCredit Bank (f. 20);

-6.577,20 lei cu titlu de impozit auto potrivit ordinului de plată nr. 418 din data de 30 iunie 2016 vizat de UniCredit Bank (f. 23);

-1.578,60 lei cu titlu de impozit camioane de peste 12 tone potrivit ordinului de plată nr. 418 din data de 30 iunie 2016 vizat de UniCredit Bank (f. 25).

La data de 11.10.2016, intimata a emis, in dosarul de executare nr. ……, Somaţia nr. …….si Titlul executoriu nr. ……., prin care inceput executarea silita impotriva contestatorului pentru suma de 19.802 lei, reprezentand impozit datorat intimatei.

Potrivit art 163 alin 11 din Codul de procedură fiscală (Legea 207/2015), „în cazul stingerii prin plată a obligaţiilor fiscale, momentul plăţii este: c) în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară, data la care băncile debitează contul persoanei care efectuează plata pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel cum această informaţie este transmisă prin mesajul electronic de plată de către instituţia bancară iniţiatoare, potrivit reglementărilor specifice în vigoare, cu excepţia situaţiei prevăzute la articolul 177, data putând fi dovedită prin extrasul de cont".

Din Ordinele de plata nr. 416, 417, 418 si 419 din data de 30 iunie 2016 vizate de UniCredit Bank, rezulta ca data debitarii contului contestatorului este 30.06.2016.

Instanta retine ca, contestatoare a achitat obligaţile de plată faţă de bugetul local, stabilite prin Decizia de impunere nr. 13042 din data de 27.05.2016, la data de 30.06.2016, deci in temenul prevazut de art. 495^1 din Legea nr. 227/2015 pentru a beneficia de bonificatia stabilita de consiliul local al ………… prin Hotararea nr. 52 din data de 28.10.2015.

Astfel, prin Decizia de impunere nr. 13042 din data de 27.05.2016, s-au stabilit in sarcina contestatoarei obligaţii de plată faţă de bugetul local în cuantum total de 202.965 lei. La data de 30.06.2016 contestatoarea a achitat intregral aceste obligatii, respectiv suma de 182.668,50 lei (202.965 lei – 10%).

În aceste condiţii, instanţa urmează să admită contestaţia la executare, să anuleaze executarea silită ce face obiectul dosarului de executare fiscala nr. ……. intocmit de intimata, sa anuleaze Somatia nr. ……… emisa de Unitatea Administrativ teritoriala ……. si sa anuleaze Titlul executoriu nr. ……… emis de Unitatea Administrativ teritoriala ……….

Potrivit art. 722 alin 1 C.pr.civ. „ În toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia ”.

Întrucât instanta urmeaza sa să admită contestaţia la executare, să anuleaze executarea silită ce face obiectul dosarului de executare fiscala nr. ……….. intocmit de intimata, sa anuleaze Somatia nr. ………….. emisa de Unitatea Administrativ teritoriala ………. si sa anuleaze Titlul executoriu nr. ……….. emis de Unitatea Administrativ teritoriala ………., contestatorul, în temeiul art. 723  C.pr.civ., este îndreptăţit să solicite prin prezenta acţiune obligarea intimatei la restituirea sumei achitate cu titlu de impozit.

Instanta constata ca, contestatorul, a achitat intimatei, in baza Somatiei nr. …………si a Titlul executoriu nr. …….., suma de 19.802 lei (f. 33-36)

Repunerea părţilor în situaţia anterioară presupune restituirea în integralitate a sumelor plătite de către contestatoare, astfel încât patrimoniul acesteia să nu fie afectat sub nicio formă si pe cale de consecinta va admite cererea reclamantei avand ca obiect intoarcerea executarii silite si dispune restiuirea catre contestatoare a sumei de 19.802 lei achitata in baza Somatiei si a Titlului executoriu ce fac obiectul dosarului de executare fiscala nr. ……..

In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, contestatoarea a solicitat obligarea intimatei la plata sumei de 6.519, 57 lei reprezentand cheltuieli de judecata, compusa din: onorariu avocat 5.406,84 lei, taxa judiciara de timbru 1000,50 lei, cheltuieli posta 12,22 lei si cheltuieli de deplasare 100,01 lei.

In ceea ce priveste onorariu avocatial in valoare de 5.406,84 lei, instanta apreciaza ca acesta este excesiv, raporatat la complexitatea cauzei (in cauza a fost administrata doar proba cu inscrisuri, iar durata cauzei a fost de doua termene). Pentru aceste considerente, instanta urmeaza sa reduca onoraroiu de avocat la suma de 2000 lei, si urmeaza sa oblige intimata la plata către contestatoare a sumei de 2112,23 lei reprezentând cheltuili de judecata constand in onorariu avocat diminuat, cheltuili posta si cheltuieli de deplasare.

In ceea ce priveste taxa de timbru, potrivit art 45 din OUG 80/2013,

 „(1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, dupa cazT integral, partial sau proportional, la cererea petitionarului, in urmatoarele situatii:

f) cand contestatia la executare a fost admisa, iar hotararea a ramas definitiva;”

Aşadar, în cazul admiterii contestaţiei la executare, pentru recuperarea cheltuielilor făcute cu taxa judiciară de timbru, legea prevede o soluţie diferită de cea de la art. 453 alin. (1) C.proc.civ., în sensul că nu partea căzută în pretenţii este cea obligată să achite contestatorului suma reprezentând taxa judiciară de timbru, ci acesta din urmă are posibilitatea de a obţine restituirea taxei judiciare de timbru, în măsura rămânerii definitive a hotărârii de admitere a contestaţiei la executare. Or, în cauza de faţă, avand in vedere ca instanta urmeaza sa admita contestatia la executare, contestatoarea are posibilitatea sa solicite restituirea taxei judiciare de timbru la ramanerea definitiva a prezentei hotarari.

Pentru aceste considerente, instanta ca respinge cererea de obligare a intimatei la plata către contestatoare a cheltuielilor de judecată constând în taxă judiciară de timbru, ca inadmisibila.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTÂRÂŞTE

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul ……..SRL, cu sediul în ………. în contradictoriu cu intimata UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ………. cu sediul în …………

Anulează executarea silită ce face obiectul dosarului de executare fiscala nr. ……… intocmit de intimata.

Anuleaza Somatia nr. ……… emisa de Unitatea Administrativ teritoriala ………

Anuleaza Titlul executoriu nr. ………….. emis de Unitatea Administrativ teritoriala ………..

Admite cererea de intoarcere a executarii silite si dispune restiuirea catre contestatoare a sumei de 19.802 achitata in baza Somatiei si a Titlului executoriu ce fac obiectul dosarului de executare fiscala nr. ………….

Obligă intimata la plata către contestatoare a sumei de 2112,23 lei reprezentând cheltuili de judecata constand in onorariu avocat diminuat, cheltuili posta si cheltuieli de deplasare.

Respinge cererea de obligare a intimatei la plata către contestatoare a cheltuielilor de judecată constând în taxă judiciară de timbru, ca inadmisibila.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se introduce la Judecătoria Ploieşti.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 11.04.2017.