Infracţiuni la alte legi speciale

Hotărâre 421 din 17.03.2016


Asupra cauzei penale de fata constata ca prin rechizitoriul procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău nr.  33/P/2014 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului  CM, pentru săvârşirea infracţiunilor de retransmitere prin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe fara autorizarea sau consimtamantul titularilor drepturilor si racordarea fara drept a altor persoane la servicii de programe cu acces conditionat, prev.de art.140 alin.1 lit.d, art.1411 alin.2 din Legea 8/1996 totul cu aplic.art.38 alin.2 CP.

In motivarea actului de sesizare se afirmă că inculpatul in data de 06.05.2010, in calitate de administrator al persoanei juridice SC A SRL, a retransmis prin intermediul acesteia, fara acordul titularilor de drepturi SC R&R SA si SC HR SRL, programele de televiziune GSP TV, Digisport, HBO, Favorit TV, Minimax, Acasa TV, N24, National Geographic si a racordat fara drept alte persoane la programele cu acces conditionat  GSP TV, Digisport, HBO, fapt ce a generat titularilor drepturilor prejudicii in valoare totala de 17.076 USD si 30.736  euro, nerecuperate.

 Pentru dovedirea situaţiei de fapt au fost propuse spre administrare următoarele mijloace de probă: sesizarea Consiliului National al Audiovizualului, raport constatare incheiat de inspector audiovizual CNA, plangerea persoanei vatamate SC R&R SA si precizari, procese-verbale de constatare si planse foto, extras ORC si act constitutiv, adresa SC A SRL, aviz de retransmisie si structura ofertei de servicii de programe retransmise legal de catre SC A SRL, acorduri de retransmisie obtinute ulterior comiterii faptei, pentru programele Favorit TV, Acasa TV si N24, contracte incheiate de abonati cu societatea inculpata,  licente audiovizuale, inscrisuri si decizii de autorizare SC R&R SA, constituire parte civila SC HBO Romania SRL, constituire parte civila SC R&R SA, raport de expertiza contabila, declaratie reprezentant persoana vatamata SC R&R SA, declaratie martor CI, declaratie martor ML, declaratie martor BCC, declaratii inculpat CM.

În faza de urmărire penală  inculpatul a declarat ca nu avea cunostinta despre faptele care i se retin in sarcina, intrucat nu a manipulat niciodata statia cap retea si nu are cunostinte tehnice necesare pentru transmiterea programelor, avand in acest sens angajati care se ocupau cu acest lucru. La solicitarea organului de cercetare de a indica persoanele responsabile cu aceste activitati tehnice, inculpatul a declarat ca nu isi aminteste care dintre angajati era in statie in momentul efectuarii controlului.

Cauza a fost înregistrată la Judecătoria Bacău la data de 16.09.2014 şi la judecătorul de cameră preliminară de la aceeaşi instanţă la aceeaşi dată sub nr. 14105/180/2014.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 26.11.2014 judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

La primul termen de judecată, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii în extras de către grefierul de şedinţă în baza art. 374 C. proc. pen. a actului prin care s-a dispus începerea judecăţii, instanţa l-a/i-a întrebat pe inculpat/inculpaţi dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen. iar, în urma răspunsului negativ al acestuia, a procedat la audierea lui în conformitate cu dispoziţiile art. 378 C.p.p..

Inculpatul a negat săvârşirea faptelor afirmând în faza de judecată că „S.C. CT SRL  a deţinut licenţă audiovizuală pentru postul GSP TV în perioada 24 ianuarie 2008-5 septembrie 2011 conform licenţei audiovizuale nr. S-TV 204/24 ianuarie 2008 emisă de către Consiliul Naţional al Audiovizualului . Începând cu data de 06 septembrie 2011, licenţa a fost cesionată, cu aprobarea Consiliului Naţional al Audiovizualului, către S.C. Antena Tv Group S.A.”.

Pentru motivele prezentate în considerentele încheierii de şedinţă din data de 21.01.2016 instanţa a admis proba cu înscrisuri, proba cu înscrisurile existente la dosarul cauzei, precum şi emiterea unei adrese către Consiliul Naţional al Audiovizualului Bucureşti.

A respins cererea apărătorului inculpatului de admiterea probei reprezentând practică judiciară de la Curtea Europeană de Justiţie.

I.SOLUŢIONAREA ACŢIUNII PENALE

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa reţine ca in data de 06.05.201, Bacău abonati ai SC A SRL, respectiv ”I IMLI” si SC C SRL, primeau prin intermediul retelei de cablu, alaturi de alte programe TV, si posturile indicate de persoana vatamata SC R& R SA respectiv TV „DIGI Sport” şi GSP TV. In afara celor doua programe mentionate, a fost identificat programul apartinand altui organism de televiziune, respectiv HBO pentru care au fost solicitate inculpatului acordurile scrise din partea titularilor de drepturi. Acesta nu a putut prezenta documentele cerute.  Pentru locatia respectiva nu existau alte surse de receptie programe TV, in afara de cele furnizate de SC ASRL.

SC R & R SA este titulara serviciului de programe DIGI SPORT, astfel cum reiese din licenta de emisie nr.S-TV 246.1/28.04.2009 eliberata de Consiliul National al Audiovizualului. Acest serviciu este unul cu acces conditionat, în acceptiunea Legii nr.8/1996, in sensul ca serviciile de programe TV DIGI SPORT nu sunt furnizate „free to air” (la liber), ci sunt servicii protejate printr-un serviciu de criptare – adica sunt programe cu acces conditionat. Titulara dreptului pentru difuzarea serviciului de programe de televiziune ”GSP-TV” este societatea comerciala SC CT SRL, care si-a exprimat acordul cu privire la preluarea si retransmiterea acestui program de catre SC R & R SA si care conform licentei audiovizuale nr.S-TV 204.1/24.01.2008 eliberata de CNA, are drept de difuzare a acestui program o perioada de 9 ani de la data obtinerii deciziei de autorizare audiovizuala, respectiv cea cu numarul 1490.0/22.07.2008.

Tot astfel, serviciile audiovizuale oferite de HBO, constand in canalul de televiziune HBO sunt servicii de televiziune cu acces conditionat. In mod legal, accesul sub o forma inteligibila la serviciul protejat HBO se face exclusiv in mod controlat, fie pe baza unei licente acordate in acest scop de catre titularul de drepturi operatorului care preia programul si il retransmite catre abonati, fie pe baza unei autorizari individuale prealabile in raport cu fiecare abonat acordata de operatorul de cablu abonatului consumator. Din adresa nr.4470/18.04.2011 a SC HBO Romania SRL, reiese ca HBO nu a autorizat niciodata in niciun mod Alpera SRL sa preia sau sa retransmita, codat sau necodat, programul HBO.

Astfel, titularul dreptului de programe dă în custodie clientilor un receiver fara de care nu se pot viziona posturile respective TV. Pentru receptionarea canalelor prin cablu TV, semnalul TV este decriptat în statia cap de retea, iar apoi distribuit abonatilor platitori ai serviciilor respective. Fraudand interesele titularilor licentei, inculpatul CM a receptionat serviciile de programe DIGI SPORT si GSP-TV si le-a retransmis neautorizat catre clientii proprii, în scop comercial.

SC A SRL este o societate cu obiect de activitate “activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu” si are un punct de lucru în localitatea PT. In structura ofertei de servicii de programe retransmise, nu se regaseste si retransmisia programelor sportive Digi Sport si GSP-TV si nici a programului HBO, de fapt exclusivitatea transmiterii sau retransmiterii primelor doua servicii apartinand SC R & R SA, societate care acorda diferitilor clienti, in baza unor contracte de licenta, dreptul neexclusiv de preluare a acestor programe purtatoare de drepturi de autor/conexe. Inculpatul CM in calitate de administrator al societatii, in mod nelegal, fara contract de licentiere, a preluat si retransmis in scop comercial aceste programe, cauzand prejudicii societatii titulare de drepturi. In acest sens, societatea detine un punct de lucru-statie cap retea, in localitatea PT, prin intermediul caruia retransmite programe de televiziune catre abonatii din localitate si din alte localitati limitrofe, conform grilei aprobate de CNA.  Inculpatul CM avea calitatea de administrator al SC A SRL.

Singura persoana care s-a ocupat de administrarea societatii, inclusiv de obtinerea autorizatiilor si avizelor pentru functionarea acesteia, a fost inculpatul CM. Prejudiciile provocate de inculpat ca rezultat al săvârşirii faptelor au fost estimate la următoarele cuantumuri:

- pentru programul HBO, titularul SC HBO SRL, a suferit o pagubă de de 17.076 USD,

-  pentru programul GSP TV titularul SC CT  SRL a suferit o pagubă de 25.044 euro,

-  pentru programul DIGISPORT titularul SC R & RSA a suferit o pagubă de 17.076 USD.

Prin intermediul SC A SRL inculpatul a retransmis programele TV mai sus arătate către 1423 de abonaţi.

Declaraţia inculpatului necoroborată cu alte probe ferme şi concordantenu poate forma convingerea instanţei asupra existenţei altei situaţii de fapt decât cea care a fost reţinută şi expusă pe larg  mai sus.

Apărările inculpatului referitoare la situaţia că nu avea cunoştinţă despre faptele care i se impută nu pot fi reţinute, intrucat pe de o parte, mijoacele tehnice necesare activitatii de telecomunicatii prin retele cu cablu, nu necesita prezenta fizica in locul de distributie iar pe de alta parte, CM era singura persoana raspunzatoare din cadrul societatii comerciale care se ocupa de obtinerea autorizatiilor si avizelor pentru functionarea acesteia. Dovada ca avea cunoştinţă că retransmisia posturilor este nelegală, o reprezinta imprejurarea ca imediat dupa controlul efectuat, acesta a intrat in legalitate pentru unele dintre programele care la data controlului erau retransmise in frauda titularilor de drepturi.

Tot în defavoarea inculpatului este şi răspunsul solicitat de acesta de la CNA. Potrivit acestuia  serviciile de programe DIGI SPORT şi GSP TV nu au fost incluse în topul staţiilor tv în vederea aplicării principiului „must carry” pentru respectarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2010.

Niciunul dintre înscrisurile propuse de inculpat spre administrare nu face dovada indubitabilă a existenţei vreunui acord scris din care să rezulte autorizarea sau consimţământul titularilor de drepturi arătaţi mai sus în vederea retransmiterii  prin cablu a operelor ori a produselor purtătoare de drepturi conexe.

Printre înscrisurile depuse de inculpat nu se identifică vreunul care să probeze dreptul acestuia la racordarea altor persoane la serviciile de programe cu acces condiţionat şi anume GSP TV, HBO şi DIGI SPORT.

Dovada că GSP TV, HBO şi DIGI SPORT  sunt  „ele însele titulare”  rezultă fără echivoc din licenţele primite de către aceste entităţi din partea CNA. Răspunsul dat către aceeaşi  instituţie şi aflat la fila 125 dosar instanţă lămureşte şi atributul titularilor de servicii de programe cu acces condiţionat. Cu privire la operele şi produsele purtătoare de drepturi în individualitatea lor, care au fost retransmise, prezentarea lor către acuzare în speţă ar depăşi limitele laturii obiective a infracţiunilor care constituie temeiul actului de sesizare, şi în consecinţă ar fi nerelevantă.

Inculpatul nu a prezentat nici un martor care să confirme că staţia cap reţea nu era funcţională.

În ce priveşte motivul nerăspunderii expertului la obiectivul formulat de inculpat acesta este înscris la fila 148 dosar instanţă, respectiv lipsa „probaţiunii administrative”.

La efectuarea expertizei  cu privire la obiectivul nr. 2, au fost avute  în vedere prevederile art. 139 alin.1,2  din Legea nr. 8/1996, cu algoritmul acolo reglementat.

Instanţa a reţinut situaţia de fapt descrisă anterior, în urma analizei coroborate a materialului probator administrat în cauză, atât în faza urmăririi penale cât şi în faza cercetării judecătoreşti, respectiv: : sesizarea Consiliului National al Audiovizualului, raport constatare incheiat de inspector audiovizual CNA, plangerea persoanei vatamate SC R&R SA si precizari, procese-verbale de constatare si planse foto, extras ORC si act constitutiv, adresa SC A SRL, aviz de retransmisie si structura ofertei de servicii de programe retransmise legal de catre SC A SRL, acorduri de retransmisie obtinute ulterior comiterii faptei, pentru programele Favorit TV, Acasa TV si N24, contracte incheiate de abonati cu societatea inculpata,  licente audiovizuale, inscrisuri si decizii de autorizare SC R&RSA, constituire parte civila SC HBO SRL, constituire parte civila SC R&R SA, raport de expertiza contabila, declaratie reprezentant persoana vatamata SC R&R SA, declaratie martor CI, declaratie martor ML, declaratie martor BCC, declaratii inculpat CM.

În drept, faptele inculpatului CM care in ziua de 06.05.2010 in calitate de administrator al SC A SRL - punct de lucru PT a retransmis fara acordul titularilor de drepturi SC R&R SA si SC HBO  SRL, programele de televiziune GSP TV, Digisport, HBO, Favorit TV, Minimax, Acasa TV, N24, National Geographic si a racordat fara drept alte persoane la programele cu acces conditionat  GSP TV, Digisport, HBO, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de retransmitere prin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor si racordarea fara drept a altor persoane la servicii de programe cu acces conditionat, prev.de art.140 alin.1 lit.d, art.1411 alin.2 din Legea 8/1996 fiecare cu aplicarea art. 5 C.p. şi toate cu aplicarea art. 33 lit.b C.p.

În consecinţă în baza art. 386 C. proc. pen. va dispune  schimbarea încadrării juridice dată faptei prin actul de sesizare din infracţiunile de  retransmitere prin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe fara autorizarea sau consimtamantul titularilor drepturilor si racordarea fara drept a altor persoane la servicii de programe cu acces conditionat, prev.de art.140 alin.1 lit.d din Legea 8/1996 şi art.1411 alin.2 din Legea 8/1996 totul cu aplic.art.38 alin.2 CP, in infracţiunile de retransmitere prin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe fara autorizarea sau consimtamantul titularilor drepturilor si racordarea fara drept a altor persoane la servicii de programe cu acces conditionat, prev.de art.140 alin.1 lit.d din Legea 8/1996 şi art.1411 alin.2 din Legea 8/1996, fiecare cu aplic.art.5 CP şi  totul cu aplic.art.33 lit. b CP.

In temeiul art.396 C.p.p. constatand dincolo de orice indoiala rezonabila că faptele există, fiecare constituie infracţiune şi că au fost săvârsite  de către inculpat, urmează a dispune condamnarea acestuia.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea  rezultatului produs, lipsa antecedentelor penale ale inculpatului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, instanţa reţine că inculpatul CM..

Pentru aceste motive  va stabili pentru inculpat pedeapsa închisorii într-un  cuantum suficient pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de reeducare şi de exemplaritate ale sancţiunii.

Constatând îndeplinite condiţiile art.33 lit.b C.p. la aplicarea pedepsei rezultante instanţa va avea în vedere tratamentul sancţionator propriul concursului de infracţiuni prev.de art.34 lit b Cp.

Având în vedere că pedeapsa aplicată este mai mică de  2 ani, că inculpatul,  nu a  mai fost condamnat, anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni  şi că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executare, instanţa constatând întrunite condiţiile prevăzute de art.81 C.p., urmează a dispune suspendarea condiţionată a executării acesteia, va stabili termenul de încercare pe durata prev.de art.82 C.p. şi va atrage atenţia inculpatului, inculpaţilor asupra prev.art.83 C.p.

In temeiul art.71 al.1,2 C.p.instanţa va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II si b C.p.

In temeiul art.71 al.5 C.p.instanţa va suspenda executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II si b C.p. pe durata suspendării condiţionate a executarii pedepsei închisorii.

II. SOLUŢIONAREA ACŢIUNII CIVILE

În faza de urmărire penală persoanele vătămate  SC HBO SRL Bucuresti, SC CM SRL si SC R & R SA s-au constituit parti civile cu suma de 17.076 USD, 25.044 euro, respectiv 17.076 USD.

În faza de judecată SC CT SRL a majorat cuantumul pretenţiilor la 50.000 euro.

În motivarea cererii  se afirmă că « S.C. CT SRL  a deţinut licenţă audiovizuală pentru postul GSP TV în perioada 24 ianuarie 2008-5 septembrie 2011 conform licenţei audiovizuale nr. S-TV 204/24 ianuarie 2008 emisă de către Consiliul Naţional al Audiovizualului . Începând cu data de 06 septembrie 2011, licenţa a fost cesionată, cu aprobarea Consiliului Naţional al Audiovizualului, către S.C. A T G S.A.

Începând cu data de 4 iulie 2011 postul GSP TV a fost inclus de către Consiliul Naţional al Audiovizualului în lista posturilor tv  «must carry »  ca fiind liber la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, în conformitate cu prevderile art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare, şi ca urmare, toţi distribuitorii de programme tv sunt obligaţi să îl retransmită gratuit.

În perioada cuprinsă între obţinerea licenţei pentru postul tv GSP TV (24 ianuarie 2008) şi declararea postului GSP TV liber la retransmisie (4 iulie 2011),  perioadă în care era obligatorie obţinerea acordului pentru retransmisia portului tv în discuţie, subscrisa nu i-am acordat inculpatului CM  sau vreunei alte persoane reprezentate de acesta autorizarea pentru retransmiterea programelor  postului de televiuiune GSP TV.

În perioada 24 ianuarie 2008 (obţinerea licenţei audiovozuale) – 4 iulie 2011 (declararea postului GSP TV liber la retransmisie), SC CT SRL, în calitate de deţinătoare a licenţei audiovizuale pentru postul GSP TV percepea pentru retransmiterea programelor postului e televiuiune GSP TV, taxa lunara de 2,4 euro/abonat pentru un număr de abonaţi de până la 100.000 dar nu mai puţin de 50.000 euro/lună.

În măsura în care fapta a fost săvârşită în perioada 28.01.2008-04.07.2011 (data la care postul tv  GSP TV a fost declarat must carry), SCA CT SRL  în calitate de deţinătoare a licenţei pentru acest post de televiziune, se consideră  prejudiciată prin săvârşirea infracţiunii de retransmitere fără drept a programelor postului de televiziune GSP TV, fapta prevăzută şi sancţionată de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cum completările şi modificările ulterioare.

Pentru dovedirea pretenţiilor părţile civile au propus spre administrare proba cu înscrisurile existente în dosarul de urmărire penală.

La termenul din data de 21.01.2016 instanţa a admis proba cu înscrisurile existente la dosarul cauzei formulată de apărătorul părţii civile.

La acelaşi termen, pentru considerentele  exprimate în expozitivul încheierii de şedinţă instanţa  în temeiul art. 249 C.p.p. respinge cererea de instituire a măsurii asiguratorii asupra bunurilor  inculpatului.

Pentru determinarea cuantumurilor prejudiciilor, în faza de urmărire penală s-a efectuat o  expertiză contabilă judiciară.

Potrivit acestui mijloc d e probă în adresa fără număr din data de 07.06.2010 emisă de SC A SRL către Inspectoratul de poliţie Judeţean Bacău atesta ca la dta de 06.05.2010 societatea deţinea un număr de 1423 de abonaţi în cadrul reţelei de cablu.

Din plângerile formulate de către SC R R SA, SC CT SRL şi SC HBO SA rezultă că societatea comercială  A SRL nu avea încheiat un contract de retransmitere a programelor TV DIGI SPORT, GSP TV şi HBO.

Conform art. 2.1 din contractul cadru utilizat de către SC RR SA  în raport cu societăţie de retransmitere a programelor de televiziune, perioada minimă de sub licenţiere este de 1 an iar costul pentru un abonat este de 1 euro+TVA/luna/abonat (art. 8.1 din contractul cadru) astfel în plângerea penală se solicită despăgubiri în raport cu contractul cadru.

Conform celor prezentate expertiza contabilă a efectuat calculul privind valoarea depăgubirilor aferente societăţii SC RR SA  rezultând următoarele :

Pentru trasmiterea programului DIGI SPORT – fără licenţă :

-suma datorată în cazul transmiterii într-o singură lună : 14233 abonaţi *1 euro/abonat = 1423 euro fără TVA/luna;

-suma datorată în cazul transmiterii într-un an : 14233 abonaţi *1 euro*12 luni = 17076 euro fără TVA/an.

Expertiza contabilă a efectuat calculul privind retransmiterea programului GSP TV în baza plângerii societăţii comerciale CT SRL fără a avea la baza un contract cadrul rezultând următoarele:

suma datorată în cazul transmiterii într-o singură lună : 14233 abonaţi *0,8 euro/abonat = 1138 euro fără TVA/luna;

-suma datorată în cazul transmiterii într-un an : 14233 abonaţi *0,8 euro*12 luni = 13660 euro fără TVA/an.

În plângerea formulată de către HBO SRL  solicita despăgubiri societăţii comerciale A SRL pentru retransmitere programe televiziune având în vedere că între cele două entităţi nu există un contract.

Valoare despăgubirilor solicitate se calculează în funcţie de tariful lunar solicitat de acesta, respectiv 4 USD/abonat/luna dar şi cu aplicarea prevederilor art. 139 alin.2 lit.b din Legea 8/1996 privind drepturile de autor, care prevede: „fie acordarea de despăgubiri reprezentând tripul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a făcut obiectul faptei ilicite, în cazul în care nu se pot aplica criteriile prev. la lit.a respectiv: criterii cum ar fi consecinţele economice negative, în special câştigul nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept de făptuitor şi atunci când este cazul, alte elemente în afara factorilor economici, cum ar fi daunele morale cauzate titularului dreptului.

Expertiza contabilă  a efectuat calculul privind valoarea despăgubirilor rezultând următoarele: 1423 abonaţi*4 USD/luna= 5692 USD/luna

Aplicând prevederile Legii  8/1996, art. 139 alin.2 lit.b rezultă următoarele: 5962/USD/luna*3= 17076 USD”.

Cu privire la paguba pricinuită părţii civile SC CT SRL, expertul a calculat valoarea acesteia numai pe 12 luni luând în considerare durata minimă de contractare de 1 an.

Întrucât în temeiul DECIZIEI DE AUTORIZARE AUDIOVIZUALĂ nr. 1490/2008 titularul drepturilor a început să emită din iulie 2008 rezultă că până la data săvârşirii faptei  respectiv 06.05.2010 inculpatul a retransmis programele pe o durată de  22 de luni.

Folosind acelaşi algoritm de calcul pe care l-a folosit şi expertul, instanţa cuantifică paguba provocată părţii civile SC CT SRL  la valoarea de 25.044 euro.

Examinând pretenţiile părţilor civile prin prisma probelor administrate, instanţa va reţine elementele de fapt şi împrejurările care vor fi expuse în continuare .

Cu privire la acţiunea inculpatului (fapta ilicită) rezultatul socialmente periculos generator de prejudicii  în patrimoniul părţilor civile legătura de cauzalitate între acţiunea inculpatului şi rezultatul generator de prejudicii  şi culpa acestuia , instanţa va avea în vedere aceeaşi situaţie de fapt aşa cum a fost expusă în mod detaliat la soluţionarea acţiunii penale.

La reţinerea situaţiei de fapt, instanţa a avut în vedere probele administrate la soluţionarea acţiunii penale.

Potrivit art. 25 alin.1 din Codul de procedură penală rezolvarea acţiunii civile în procesul penal: (1) Instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre atât asupra acţiunii penale, cât şi asupra acţiunii civile.

Potrivit art 397 alin.1 Cpp  rezolvarea acţiunii civile: (1) Instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre şi asupra acţiunii civile

Prin art. 1357 din Codul civil, care constituie temeiul răspunderii civile delictuale, se prevede că “(1) Cel care cauzeaza altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, savarsita cu vinovatie, este obligat sa il repare.

(2) Autorul prejudiciului raspunde pentru cea mai usoara culpa.” şi potrivit art. 6 paragraful 1 din CEDO, orice persoană are dreptul la judecarea, în mod echitabil şi intr-un termen rezonabil, de către o instanţă care să hotărască nu numai cu privire la temeinicia acuzaţiei penale, ci şi asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil.

In temeiul art.25 C.p.p., art.397 C.p.p instanţa constatând îndeplinite in mod cumulativ condiţiile răspunderii civile delictuale subiective pentru fapta proprie respectiv fapta ilicită prezentată mai sus, raportul de cauzalitate între aceasta şi prejudiciul produs, existenţa prejudiciului şi culpa inculpatului, urmează a dispune obligarea acestuia la repararea pagubei produsă părţilor civile ca rezultat al săvârşirii infracţiunilor.

Având în vedere criteriile folosite pentru calculul despăgubirilor şi prezentate mai sus instanţa va admite în totalitate pretenţiile părţilor civile SC HBO SRL şi SC RR SA şi în parte pentru SC CT SRL.

În temeiul art. 274 alin.1 C.p.p. instanţa constatând culpa procesuală  a inculpatului , urmează a dispune  obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.