Contestaţie la executare

Hotărâre 1800 din 14.03.2016


Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 15.10.2015 sub nr. de dosar ,,, contestatoarea UAT L, V, a chemat în judecată pe intimata S.C. C, C, SRL, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea formelor de executare din dosarul de executare nr. ,,,, al BEJ Păncescu Nicolae, efectuate după data achitării sumei de 100.000 lei reprezentând penalităţi şi suspendarea executării.

În motivarea acțiunii, contestatoarea a arătat, în esență, că prin somaţia din data de 07.10.2015 emisă de BEJ Păncescu Nicolae, i s-a solicitat să achite suma totală de 118.631,25 lei, formată din:

-56.508,25 lei, reprezentând penalităţi de întârziere calculate de la 03.06.2014 – 17.12.2014 conform calcul tabel din 07.10.2015;

-61.622,22 lei, reprezentând penalităţi de întârziere calculate până la 03.06.2014;

-500,96 lei, reprezentând onorariu şi cheltuieli de executare silită.

Contestatoarea a învederat că între Şcoala cu clasele I-VIII „Al. I. Cuza”, în calitate de achizitor, şi intimată, în calitate de executant, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 514/20.11.2008.

În ceea ce priveşte penalităţile solicitate, între cele două părţi ale contractului a fost încheiată o tranzacţie la data de 22.11.2014, conform căreia debitoarea Şcoala cu clasele I-VIII „Al. I. Cuza” se obliga să renunţe expres la acţiunea în anulare din dosarul nr. 17094/180/2014 şi să achite suma de 100.000 lei, cu titlu de penalităţi de întârziere, în termen de 10 zile de la aprobarea bugetului UAT L, V.

Din materialul probator reiese că cele stabilite în sarcina debitoarei au fost respectate, însă intimata nu a depus la BEJ Păncescu Nicolae cerere de renunţare la executare.

Contestatoarea a mai arătat că se impune şi suspendarea executării.

În drept au fost invocate dispozițiile art. 712-715 C. pr. civ. şi art. 719 alin. 1, alin. 4 pct. 3 C. pr. civ. pentru suspendarea executării.

În dovedire, contestatoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Contestatoarea a depus la dosarul cauzei o serie de înscrisuri (f. 6-19).

Intimata, legal citată, a depus la dosar întâmpinare (f. 50-52), prin care a solicitat respingerea acţiunii.

În motivarea întâmpinării, intimata a arătat, în esenţă, că după ce doar o parte din debitul stabilit de instanţă a fost achitat, creditoarea a solicitat BEJ Păncescu Nicolae continuarea executării silite, până la achitarea integrală a pretenţiilor.

Contestaţia a fost formulată doar de UAT com. L, V,, deşi titlul executoriu şi executarea silită priveşte şi pe Ş, G, L, V,, şi nu au fost invocate neregularităţi ale actelor de executare care să ducă la anularea acestora.

UAT com. L, V, invocă o tranzacţie în care nu este parte şi care nu constituie titlu executoriu.

Tranzacţia încheiată a vizat achitarea cu celeritate a penalităţilor de întârziere în cuantum de 100.000 lei, până la începutul celui de-al doilea trimestru din 2015, respectiv până la 01.05.2015, însă plata s-a făcut cu depăşirea acestui termen, motiv pentru care tranzacţia şi-a pierdut valabilitatea.

În ceea ce priveşte sumele solicitate, nu s-au făcut obiecţiuni cu privire la cuantumul acestora.

Pentru cererea de suspendare a executării silite, nu au fost invocate motive temeinice care să o justifice şi nu s-a achitat cauţiunea.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 712, 632-634, 638, 719 C. pr. civ.

La data de 23.11.2015, contestatoarea a depus la dosar răspuns la întâmpinare (f. 57), prin care a arătat, în esenţă, că în urma preluării Şcolii cu clasele I-VIII „Al. I. Cuza” de la Centrul bugetar nr. 14, a preluat şi achitarea plăţii contractului încheiat cu intimata.

A depus diligenţe pentru achitarea obligaţiilor rezultate din tranzacţia de la data de 22.11.2014, ultimul ordin de plată fiind plătit după rectificarea bugetului local pe anul 2015, până la acea dată nemaiavând sume disponibile în buget care să fie avizate la plată cu acea destinaţie.

În dovedire, a depus la dosar copie după Hotărârea nr. ,,, a Consiliului Local L,V, privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 (f. 58).

Prin încheierea din data de 11.12.2015 (f. 63), instanţa a respins cererea contestatoarei de scutire de la plata cauţiunii în cuantum de 5687 lei.

La data de 17.12.2015, BEJ Păncescu Nicolae a înaintat copia dosarului de executare nr. ,,,, (f. 67-108) şi a solicitat recuperarea cheltuielilor ocazionate de fotocopierea acestuia, în cuantum de 83 lei (f. 66).

La termenul de judecată din data de 22.01.2016 (f. 113), contestatoarea a menţionat că nu mai insistă în cererea de suspendare a executării.

La data de 03.03.2016, contestatoarea a depus la dosar concluzii scrise.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

I. În fapt, la data de 20.11.2008, între intimata S.C. C, C, SRL, în calitate de executant, şi Şcoala cu clasele I-VIII „Al. I. Cuza” – Centrul bugetar nr. 14 (Şcoala Gimnazială Letea Veche), în calitate de achizitor, s-a încheiat contractul nr. ,,,, având ca obiect executarea unor lucrări de reabilitare, aspect necontestat de nici una dintre părţi.

În baza acestui contract, împotriva Şcolii Gimnaziale L,V, şi contestatoarei UAT L, V,, intimata a promovat acţiune având ca obiect ordonanţă de plată, iar prin sentinţa civilă nr. ,,,, pronunţată de Judecătoria Bacău în dosar nr. ,, (f. 106-108), s-a dispus obligarea debitoarelor la plata către intimată a sumelor de:

-289.785,9 lei, cu titlu de debit restant;

-136.219,22 lei, cu titlu de penalităţi de întârziere calculate până la data de 03.06.2014 şi în continuare până la plata efectivă a debitului;

-200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe, Şcoala Gimnazială L, V, a formulat la data de 04.11.2014 cerere de anulare a ordonanţei de plată, ce a format obiectul dosarului nr. ,,, al Judecătoriei Bacău.

La data de 22.11.2014, între intimata S.C. C, C, SRL şi Şcoala Gimnazială L, V, a fost încheiată o tranzacţie (f. 17), prin care Şcoala Gimnazială L, V, a recunoscut în totalitate debitul, care a fost achitat integral la data de 16.12.2014, precum şi penalităţile de întârziere, calculate până la data de 16.12.2014, şi s-a obligat să renunţe expres la acţiunea în anulare ce forma obiectul dosarului nr. ,,,, şi să achite suma de 100.000 lei cu titlu de penalităţi de întârziere cel mai târziu până la începutul celui de-al doilea trimestru al anului 2015.

Prin aceeaşi tranzacţie, intimata S.C. C, C, SRL a renunţat expres la diferenţa de penalităţi ce depăşea suma de 100.000 lei şi s-a angajat să depună la BEJ Păncescu Daniel cerere de suspendare a executării silite şi să facă demersuri în vederea ridicării popririi.

În baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. ,,,, pronunţată de Judecătoria Bacău în dosar nr. ,,,,, BEJ Păncescu Nicolae, la cererea intimatei, a dispus încuviinţarea executării silite împotriva debitoarelor UAT L,V, şi Şcoala Gimnazială L, V, în dosarul de executare nr. ,,, (f. 104) şi emiterea de somaţii şi înştiinţări privind înfiinţarea popririi (f. 100-102).

Prin încheierea nr. ,,,, s-a stabilit împotriva debitoarelor suma de 11.887,02 lei, reprezentând onorariu şi cheltuieli de executare silită (f. 103).

În urma îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin tranzacţie, contestatoarea UAT L,V, a solicitat ridicarea popririi (f. 88), însă intimata a solicitat continuarea executării împotriva debitorilor, motivat de faptul că sumele cerute nu fuseseră recuperate integral (f. 85).

Astfel, prin somaţia din data de 07.10.2015, s-a solicitat contestatoarei achitarea către creditoare a sumei totale de 118.631,43 lei (f. 6).

II. În drept, potrivit art.712 alin. 1 C. pr. civ.,”împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare”.

În speţă, instanţa observă că cererea contestatoarei este întemeiată.

Aceasta deoarece, pe de o parte, prin tranzacţia încheiată la data de 22.11.2014 (f. 17), intimata a renunţat expres la diferenţa de penalităţi ce depăşea suma de 100.000 lei, deci şi la penalităţile în cuantum de 56.508,25 lei, solicitate prin somaţia din 07.10.2015.

Pe de altă parte, suma de 61.622,22 lei, reprezentând penalităţi de întârziere calculate până la 03.06.2014, nu era datorată, întrucât în suma de 136.219,22 lei (la care contestatoarea fusese obligată prin sentinţa civilă nr. ,,) erau cuprinse şi penalităţile calculate pentru neplata debitului până la data de 03.06.2014, penalităţi care au fost achitate integral (suma de 100.000 lei prin ordinele de plată depuse la dosar – f. 15-16, iar pentru rest s-a renunţat expres prin tranzacţie).

În ceea ce priveşte suma de 500,96 lei, reprezentând onorariu şi cheltuieli de executare silită, contestatoarea nu poate fi obligată la plata acesteia, deoarece, aşa cum s-a arătat anterior, continuarea executării împotriva debitoarei s-a dispus în mod nelegal, atât timp cât aceasta îşi respectase obligaţiile asumate prin tranzacţie.

Apărarea intimatei, conform căreia tranzacţia încheiată a vizat achitarea cu celeritate a penalităţilor de întârziere în cuantum de 100.000 lei, până la începutul celui de-al doilea trimestru din 2015, respectiv până la 01.05.2015, însă plata s-a făcut cu depăşirea acestui termen, motiv pentru care tranzacţia şi-a pierdut valabilitatea, nu poate fi primită.

Aceasta deoarece, la momentul emiterii somaţiei din data de 07.10.2015, contestatoarea îşi îndeplinise toate obligaţiile asumate prin tranzacţie, ultima tranşă a sumei de 100.000 lei fiind achitată la data de 29.07.2015, aşa cum reiese din O.P. nr. 233 (f. 15).

De asemenea, criticile intimatei, potrivit cărora contestaţia a fost formulată doar de UAT com. L, V,, deşi titlul executoriu şi executarea silită privea şi pe Şcoala Gimnazială L, V,, iar UAT com. L, V, invocă o tranzacţie în care nu este parte şi care nu constituie titlu executoriu, nu pot fi nici ele reţinute.

Aceasta deoarece, chiar dacă UAT L, V, nu este parte în tranzacţia invocată, aceasta este parte în executarea silită pornită în dosarul nr. ,,,, împotriva acesteia fiind emisă somaţia din data de 07.10.2015, iar prin emiterea somaţiei i s-a produs o vătămare, conform art. 712 alin. 1 C. pr. civ.

Pentru aceste motive, instanţa urmează să admită cererea contestatoarei şi să anuleze formele de executare din dosarul de executare nr. ,,, al BEJ Păncescu Nicolae Daniel, efectuate după plata sumei de 100.000 lei reprezentând penalităţi.

În ceea ce privește cererea BEJ Păncescu Nicolae (f. 66), formulată în baza art. 717 alin. 2 C. pr. civ., instanţa observă că s-a solicitat obligarea contestatoarei la plata sumei de 83 lei, reprezentând contravaloare copie dosar executare nr. 728/2014.

Cu toate acestea, potrivit art. 452 C. pr. civ., „partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condiţiile legii, dovada existenţei şi întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei”, lucru pe care, însă, BEJ Păncescu Nicolae nu l-a făcut, astfel că instanţa constată că nu se poate dispune obligarea contestatoarei la plata sumei de 83 lei.