Plângere contravenţională. Comunicarea procesului-verbal cu nerespectarea disp. art. 27 din og nr. 2/2001. Lipsă titlu executoriu, nulitate executare silită însăşi. Comunicarea prin postă a procesului verbal s-a efectuat la o adresă, incompletă, fără et

Hotărâre 1031 din 25.01.2017


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 10.11.2016 sub nr de dosar A/299/2016 contestatorul  B.D. în contradictoriu cu intimata ANAF – S 1 MB – DGITL S 1 B a formulat contestaţie la executare împotriva titlului executoriu nr. a/2016 şi somaţia a/2016 în cadrul dosarului de executare nr. B/2016.

Contestatorul a arătat că nu are cunoştinţă de plata vreunei sume de bani, nu a fost înstiinţat de plata vreunei amenzi, învederând instanţei că are o situaţie personală dificilă, cu un handicap de vorbire (fiind operat la laringe de neoplasm).

Cererea nu a fost motivată în drept.

În dovedirea cererii, contestatorul a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 40 de lei conform art. 10 alin 2 din OUG 80/2013, astfel cum rezultă din chitanţa f. 50.

La data de 19.12.2016 intimata a depus întâmpinare f. 18 şi a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, învederând instanţei la transmiterea procesului verbal  de către IGPR este obligat să pună în executare procesul verbal, nefiind îndreptăţit să îl returneze decât în situaţiile prevăzute de art. 226 din legea 207/2015.

În drept, intimatul a invocat dispoziţiile art.205 C. proc. fiscală, OG 2/2001 şi legea 207/2015.

În dovedirea cererii, intimatul a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând probele administrate în vederea soluţionării contestaţiei la executare, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria A nr. X din 2016, petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 500 lei, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 2 pct. 25 din Legea 61/1991.

Procesul-verbal de contravenţie a fost afişat la domiciliul contravenientului, conform procesului-verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare încheiat în data 04.07.2016 de reprezentantul intimatei, acesta fiind semnat de martor C.M., după ce a fost comunicat prin postă cu confirmare de primire dar neridicat de către contestator.

La data de Y.Y.2016 intimata a emis acte de executare pe numele contestatorului, respectiv titlului executoriu nr. a/2016 şi somaţia a/2016  pentru punerea în executare a creanţei de 500 lei în baza procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. X/2016.

Aceasta fiind situaţia de fapt, instanţa reţine că, potrivit art. 711 alin. 1 Cod procedură civilă, împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. Contestaţia la executare este o cale specială de atac aplicabilă în faza executării silite prin care se poate obţine anularea actelor de executare efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale.

În speţă, instanţa constată că executarea silită contestată a fost pornită cu încălcarea flagrantă a dispoziţiilor art. 632 Cod procedură civilă raportat la art. 37 şi art. 27 din O.G. nr. 2/2001.

Astfel, conform art. 37 din O.G. nr. 2/2001, procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo alta formalitate. Potrivit art. 31 din O.G. nr. 2/2001, împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

În conformitate cu art. 27 din O.G. nr. 2/2001, comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată se face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului, iar operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor. Prin Decizia nr. 10/2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s-a stabilit că modalitatea de comunicare a procesului-verbal de contravenţie şi a înştiinţării de plată, prin afişare la domiciliul sau sediul contravenientului, este subsidiară comunicării prin poştă, cu aviz de primire.

Instanţa, faţă de dovada de comunicare f. 9, apreciază că nu s-a efectuat comunicarea procesului verbal de contravenţie pus în executare silită, prin poştă, cu aviz de primire la adresa corectă şi completă, astfel încât procedura de afişare a acestuia este nelegală, contravenind caracterului subsidiar al acestei modalităţi de comunicare.

Instanţa constată că comunicarea prin postă  a procesului verbal f. 9 s-a efectuat la o adresă, incompletă, fără etaj sau nr apartamentului, deşi actele de executare (somaţie şi titlu executoriu) au fost comunicate contestatorului la adresa completă şi corecte  f. 26 şi astfel au fost primite de contestator care a putut exercita împotriva acestora căile de atac prevăzute de lege

Având în vedere că procesul-verbal de contravenţie nu a fost înmânat sau comunicat în mod legal persoanei sancţionate contravenţional, acesta nu reprezintă titlu executoriu conform art. 37 din O.G. nr. 2/2001, întrucât nu a expirat termenul prevăzut de art. 31 din O.G. nr. 2/2001, în care se putea formula plângerea contravenţională.

În consecinţă, este întemeiat motivul invocat prin contestaţia la executare constând în necomunicarea, în mod legal, a procesului-verbal de contravenţie înainte de începerea executării silite a despăgubirilor stabilite prin acesta.

Pentru aceste considerente, având în vedere că executarea silită contestată se realizează în baza unui înscris care nu  reprezintă titlu executoriu, întrucât procesul-verbal de contravenţie nu a fost comunicat în mod legal către persoana sancţionată contravenţional, în termenul prevăzut de art. 26 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, fiind încălcate flagrant prevederile art. 632 Cod procedură civilă raportat la art. 37 şi art. 27 din O.G. nr. 2/2001, astfel cum a fost interpretat prin Decizia nr. 10/2013 privind judecarea recursului în interesul legii pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Dosarul nr. 7/2013, în temeiul art. 719 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa va anula procedura de executare silită în dosarul de executare nr. executare a/2016.

În baza art. 45 din OUG 80/2013 dispune restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 40 lei, la rămânerea definitivă a contestaţie la executare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite contestaţia la executare privind pe contestatorul B.D., cu domiciliul în …. şi pe intimata ANAF – S 1 MB – DGITL S 1 B, cu sediul în ….

Anulează actele de executare din dosarul de executare a/2016.

În baza art. 45 din OUG 80/2013 dispune restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 40 lei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ….