Obligaţie de a face

Sentinţă civilă 20/2015 din 09.01.2015


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVILĂ NR.20/2015

Şedinţa publică de la 09 Ianuarie 2015

Obiectul cauzei:obligaţie de a face

TRIBUNALUL

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 29.11.2013, reclamantul (...) în contradictoriu cu pârâta (...) a solicitat obligarea acesteia la plata salariilor pentru perioada octombrie 2011 – februarie 2012 în sumă de 20.880 lei, precum şi daune interese în sumă de 16.831 lei. S-au solicitat cheltuieli de judecată.

Motivând cererea în fapt, reclamantul (...) a arătat că a fost angajat cu contract individual de muncă al pârâtei în perioada august 2011-februarie 2012, în funcţia de manager de proiect al cererii de finanţare nr. 80385/24.09.2010 (cerere aprobată încă din noiembrie 2010, proiectul fiind demarat abia în august 2011). Arată reclamantul că după semnarea contractului de finanţare, anume august 2011, a fost plătit în contul personal deschis la ING BANK numai pentru lunile august, septembrie şi jumătate din octombrie 2011.

În drept au fost invocate disp.art.166 alin.4 C.muncii.

S-au solicitat probele cu înscrisuri şi interogatoriul pârâtei.

Formulând întâmpinare la data de 20.05.2014, pârâta (...) a solicitat respingerea cererii ca nefondată arătând în esenţă că începând cu noiembrie 2011 nu s-au mai achitat salariile întrucât, în urma unui control efectuat de o societate de audit financiar, s-a stabilit că implementarea proiectului a eşuat din pricina unor grave probleme de management de care răspunde însuşi managerul de proiect. Drept consecinţă, s-a dispus restituirea prefinanţării şi rezilierea contractului de finanţare POSDRU/108/2.3/80385, iar pârâta a fost exclusă pe viitor, mai exact pe o perioadă de 2 ani de la data rezilierii, de la participarea la selecţia publică de proiecte, suportând neacordarea finanţării nerambursabile. În susţinere s-au depus înscrisuri.

Reclamantul nu a formulat răspuns la întâmpinare în condiţiile art.201 alin.3 C.proc.civ.

Întrucât prin cererea de chemare în judecată reclamantul a solicitat, pe lângă proba cu înscrisuri, şi proba cu interogatoriu, instanţa i-a dat acestuia posibilitatea, prin acordare de termen, de a formula acest interogatoriu şi de a-l depune la dosarul cauzei în vederea comunicării lui către pârâtă – demers rămas fără finalitate din partea reclamantului.

În raport de materialul probator administrat în cauză, instanţa constată:

Reclamantul (...) a fost angajatul pârâtei, în baza contractului individual de muncă încheiat la data de 10.08.2011, în funcţia de manager proiect (filele 12-15).

În condiţiile în care pârâta a obţinut un contract de finanţare POSDRU nr.80385/24.09.2010 din partea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, aceasta a primit cu titlu de prefinanţare suma de 105.117,95 lei, achitată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în scopul demarării proiectului.

În cadrul Fundaţiei, persoana însărcinată cu gestionarea banilor primiţi şi management de valorificare, pe bază de proiect, a sumelor respective a fost reclamantul căruia începând cu luna august 2011 i s-au achitat din prefinanţare sume de bani în scopul conceperii proiectului şi ulterior lunar drepturi salariale pentru activitatea de manager.

Suspicionând eşuarea proiectului, fondatorul pârâtei a solicitat unei societăţi de audit financiar şi expertiză contabilă efectuarea unui control care a avut ca obiective, pe lângă conformitatea evidenţelor contabile cu legislaţia în vigoare, şi modul concret în care au fost folosiţii banii primiţi de la donatori. Această societate a întocmit „Raportul de audit special” în care s-a stabilit că eşuarea probabilă a implementării proiectului nu este dată de efectuarea de evidenţe contabile eronate ci de gravele probleme de management constând în neîntocmirea unui grafic privind cererile de rambursare, care trebuia să aibă la bază un buget de venituri şi cheltuieli amănunţite şi în temeiul unei prognoze de încasări şi plăţi, întrevăzându-se astfel deficitul de resurse şi modalităţile de asigurare a surselor atrase – toate atribuţiile stând în sarcina managerului de proiect.

Întrucât reclamantul, în calitate de manager de proiect, nu a efectuat niciuna dintre activităţile enumerate în raportul de audit, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) a apreciat încălcate disp.art.7 alin.3 din contractul de finanţare POSDRU nr.80385/24.09.2010 şi, în consecinţă, a notificat pârâta cu rezilierea acestuia, solicitând şi restituirea sumelor achitate cu titlu de prefinanţare în baza art.6 alin.4 din acelaşi contract. Mai mult, pârâta a fost exclusă pe viitor, mai exact pe o perioadă de 2 ani de la data rezilierii, de la participarea la selecţia publică de proiecte, suportând şi neacordarea finanţării nerambursabile.

Prin urmare, se constată că în condiţiile în care contractul de finanţare a fost oprit din derulare, nici activităţile ce se desfăşurau în temeiul acestui contract nu au mai avut loc şi nici redevenţele ce se plăteau drept recompensarea „muncii” nu s-au mai achitat, astfel că pârâta are o justificare legală şi temeinică pentru refuzul de a remunera pe reclamant. Dacă se are în vedere că situaţia financiară şi de colaborare cu parteneri comerciali şi nu numai în care a ajuns pârâta se datorează în mare parte reclamantului, care nu a efectuat niciuna dintre activităţile care stăteau în sarcina sa ca manager, instanţa apreciază neîntemeiată cererea de chemare în judecată şi prin prisma aplicării concrete a principiului de drept civil „în apărarea/valorificarea drepturilor proprii nimeni nu poate invoca propria culpă/imoralitate/turpitudine”.

În consecinţă, faţă de cele ce preced, instanţa va respinge acţiunea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea  formulată de reclamantul (...) , în contradictoriu cu pârâta (...) .

Respinge cererea de acordare a  cheltuielilor de judecata formulata de pârâtă. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, apel ce se va depune la Tribunalul Argeş. Pronunţată în şedinţă publică, azi 09.01.2015, la Tribunalul Argeş - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.