Contestaţie hotărâri ale ca al şcolii

Sentinţă civilă 983 din 15.12.2016


Contestaţie hotărâri ale CA al şcolii

Cuprins pe materii : Contencios-administrativ

 

Index alfabetic : contestaţie

La data de ....pe rolul Tribunalului Galaţi secţia contencios-administrativ a fost înregistrată sub nr ....cererea formulată de reclamantul în contradictoriu cu pârâta Şcoala Gimnazială Galaţi prin care a solicitat : 1) anularea adresei nr .......emisă de pârâtă , precum şi a art 5 din Hotărârea nr .....a Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale de Administraţie al Şcolii”,3) obligarea pârâtei la soluţionarea favorabilă a cererii nr .......privind detaşarea la cerere prin continuitate,4) obligarea pârâtei, ca o consecinţă a admiterii capetelor de cerere anterioare , la încadrarea ,cu respectarea principiului continuităţii activităţii didactice, la aceeaşi clasă de elevi cf art 20 alin 1 şi art 21 alin 1 din anexa la Ordinul nr 5559/2015, 5) obligarea pârâtei să răspundă cererilor reclamantului, cereri înregistrate la secretariatul unităţii şcolare sub nr .......şi nr .......privind eliberarea unor copii ale planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017, 6)obligarea pârâtei la soluţionarea favorabil a cererii reclamantului înregistrată sub nr .......la secretariatul unităţii şcolare , privind eliberarea unei copii a proiectului de încadrare cu personal didactic titular şi a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru anul şcolar 2016-2017. Reclamantul a precizat că unul dintre motivele pentru care pârâta i-a respins cererea de detaşare este acela că pentru profesor-educator nu ar exista catedră publicată vacantă din unitatea şcolară, însă nu i-a comunicat planul de şcolarizare şi proiectul de încadrare pentru anul 2016-2017, documente din care ar trebui să rezulte acest lucru. De asemenea, reclamantul a mai solicitat obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În temeiul art 15 din Legea nr 554/2004 reclamantul a solicitat şi suspendarea executării actelor administrative menţionate la capetele de cerere 1 şi 2 până la soluţionarea definitivă a cauzei.

În motivarea cererii sale, reclamantul a arătat că în fapt, a depus la Şcoala Gimnazială” Galaţi , în temeiul art 84 din anexa Ordinului nr 5559/2015, cererea prin care a solicitat aprobarea detaşării prin continuitate în anul şcolar 2016-2017 . Reclamantul a precizat că este profesor titular la Şcoala Gimnazială, iar în anii şcolari 2014-2015 şi 2015-2016 a fost detaşat la cerere pe un post de profesor-educator în cadrul pârâtei.

Cererea formulată de reclamant nr .......a fost discutată în Consiliul de Administraţie al Şcolii şi respinsă , potrivit art 5 din Hotărârea nr a Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale” Galaţi şi adresei nr ......emisă de pârâtă.

Reclamantul a menţionat că , în conformitate cu art 84 alin 4 din anexa Ordinului nr 5559/2015 a formulat contestaţie împotriva actelor emise de pârâtă prin care a fost respinsă cererea sa de detaşare la cerere prin continuitate. Contestaţia a fost depusă şi înregistrată la pârâtă sub nr .......şi, potrivit dispoziţiei legale menţionate anterior, reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art 7 din Legea nr 554/2004. Potrivit adresei nr ....emisă de pârâtă şi art 1 din Hotărârea nr .......a Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Galaţi, pârâta a decis respingerea contestaţiei sale.

Motivarea respingerii cererii de detaşare este apreciată de reclamant ca nelegală , neavând nicio legătură cu dispoziţiile legale care reglementează acest aspect.

Reclamantul a invocat şi o chestiune prealabilă referitoare la faptul că adresele nr ....şi nr .....emise de pârâtă sunt acte administrative. În acest sens, reclamantul a menţionat că adresa nr ........emisă de pârâtă a arătat că aceasta a reprezintă motivarea prevăzută la art 84 alin 2 teza I din anexa Ordinului nr 5559/2015.( Consiliul /consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ /CMBRAE/CJRAE comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităţii prin detaşare”).Prin urmare, reclamantul a subliniat că adresa este un act administrativ cu caracter individual întrucât este emisă de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea executării în concret a legii, dând naştere unui raport juridic. Adresa nr ......emisă de pârâtă este documentul cu care i s-a comunicat Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Galaţi şi reprezintă un accesoriu al acesteia, urmând a fi anulată împreună cu art 1 din Hotărârea nr ......

În termen legal, pârâta Şcoala Gimnazială a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată.

În motivarea întâmpinării, pârâta a arătat că hotărârile Consiliului de Administraţie ale pârâtei inclusiv nr .... şi ..... din data de .....se motivează prin procesul-verbal de şedinţă în baza căruia se redactează hotărârea şi nu prin conţinutul hotărârii. De asemenea a arătat că aceste hotărâri „pot fi contestate la instanţa de contencios-administrativ , cu respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului_administrativ nt 554/2004 „ aşa cum arată art 14 alin 4 din OMEN nr 4619/2014. Faţă de cele arătate, pârâta a precizat că reclamantul nu are calitatea de a formula cererea de anulare fie şi parţială a hotărârilor menţionate , iar condiţiile prev de art 84 din anexa OMECS nr 5559/2015 nu se constituie în motive şi nu impun obligarea Consiliului de Administraţie la acord/refuz pentru continuitate pentru detaşarea la cerere. S-a mai arătat că în adresa nr .......sunt enumerate motivele refuzului Consiliului de Administraţie referitoare la solicitarea profesorului educator

Pârâta a menţionat că reclamantul este titular pe perioadă determinată la Şcoala Gimnazială din Galaţi cf Deciziei de repartizare a Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi nr .......începând cu data de......, deci primirea refuzului pentru continuitate la Şcoala Gimnazială Galaţi n-l prejudiciază , acesta având loc de muncă .

Pârâta a arătat că reclamantul anticipează „producerea unei perturbări majore a activităţii de învăţământ cu efect asupra elevilor cu cerinţe speciale cărora li s-ar schimba profesorul declasă, dar omite să adauge că, în anul şcolar 2015-2016 nu s-a putut ocupa de colectivul de copii cu cerinţe speciale la care a fost încadrat în septembrie 2015, timp de 39 de zile lucrătoare(într-un singur an şcolar), aflându-se în concediu medical -31 de zile lucrătoare sau în învoiri -8 zile lucrătoare pentru rezolvarea unor probleme personale. Acest aspect a fost apreciat de către pârâtă ca fiind o perturbare a procesului instructiv-educativ.

Reclamanta a mai menţionat că adevăratul motiv al solicitării reclamantului ar fi posibilitatea prestării şi la cel de-al doilea loc de muncă (farmacia H) aflată în apropierea şcolii.

Pârâta a mai precizat că, chiar în situaţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art 84 alin 1şio alin 2 din anexa OMECS nr 5559/2015 de către reclamant care a solicitat continuitate pentru detaşare la cerere pe post , Consiliul de Administraţie are posibilitatea de a aproba cererea sau de a o respinge. Cererea reclamantului a fost respinsă de Consiliul de Administraţie prin vot secret ceea ce nu poate atrage răspunderea pentru votul exprimat, neexistând suspiciunea că s-ar fi făcut presiuni asupra membrilor acestui consiliu să voteze într-un anumit mod. Pârâta a precizat că reclamantul a înţeles şi interpretat , voit greşit, pentru a induce în eroare că „cererea de detaşare trebuia să fie validată de Consiliul de Administraţie al Şcolii, iar contestaţia formulată împotriva actelor emise de Şcoală trebuia să fie admisă.”Acest aspect nu reiese din art 84 alin 1, 2, 4 al OMECS nr 5559/2015.

Pârâta a ,menţionat că reclamantul , în calitate de profesor educator a solicitat prin cererea nr ...„detaşarea la cerere prin continuitatea începând cu 1 septembrie 2016 pe (la) postul publicat(ă) vacant(ă)/rezervat(ă) ÎNVĂŢĂTOR/PROFESOR EDUCATOR  de la unitatea de învăţământ Şcoala Gimnazială Galaţi. Pârâta a arătat că şcoala nu are loc vacant post/catedră de ÎNVĂŢĂTOR (aşa cum a solicitat reclamantul), cele 3 posturi vacante la data de ......fiind de învăţător educator nivel PRIMAR. S-a mai menţionat că reclamantul a considerat că această funcţie de învăţământ este inferioară funcţiei sale didactice de profesor educator (adresa ......a reclamantului către Colegiul de disciplină al ISJ Galaţi), , iar în cazul unui accept, Şcoala ar fi fost din nou în situaţia declanşării de către reclamant a unui nou proces.

În continuare s-a mai afirmat că, indiferent de afirmaţiile reclamantului, print-screen-urile demonstrează că toate cele 4 posturi sunt la nivel primar, neagreate de reclamant. Postul pe care a fost repartizat în acest an u reclamantul este al profesorului......, titulară a Şcolii Gimnaziale Galaţi, detaşată în acest an şcolar la Şcoala Gimnazială nr 2 Galaţi pe o catedră rezervată de istorie.

În acest sens, reclamantul cunoştea faptul că nu se pot declara vacant astfel de posturi, deşi pretinde cunoaşterea legislaţiei, omiţând aceste aspecte.

Pârâta a apreciat că răspunsurile date cererilor reclamantului au fost obiective şi argumentate. În continuare pârâta a menţionat procedura planului de şcolarizare. Astfel, directorul şcolii propune inspectoratului general proiectul planului de şcolarizare , avizat de consiliul profesoral şi aprobat de consiliul de administraţie. Proiectul planului de şcolarizare (nu planul , cum afirmă reclamantul) al şcolii a fost analizat şi avizat în şedinţa Consiliului Profesoral din decembrie 2015 la care a participat şi reclamantul. Planul de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat al Şcolii Gimnaziale, valabil pentru anul 2016-2017 , a fost aprobat prin HG nr 267/13.04.2016, şi a fost înregistrat la ISJ Galaţi sub nr 3935/02.06.2016. Cf art 84 alin 4 din anexa OMECS nr 5559/2015” în această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ /CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu de continuitate pentru detaşare la cerere pentru posturi didactice, iar în continuare, pârâta a precizat că reclamantul nu a făcut distincţia între”a trebui” şi „a putea”. De asemenea, pârâta a precizat că reclamantul a luat în derâdere votul secret al Consiliului de Administraţie, relevat în orice speţă. În continuare, pârâta a mai menţionat că firescul şi normalul pentru reclamant nu este neapărat şi pentru pârâtă, iar reclamantul nu poate fi decât subiectiv în acţiunea sa şi în interpretarea art 84 alin 1,2,3,4 din anexa OMECS nr 5559/2015.

Cu privire la şedinţele Consiliului de Administraţie ale Şcolii din datele de şi a fost convocat domnul VV ,observator sindical desemnat de către Sindicatul „prin preşedintele ...cu adresa nr.....

Pârâta a mai precizat că dreptul de petiţionare al reclamantului nu a fost restricţionat , fapt demonstrat de numărul mare de petiţii adresate atât unităţii de învăţământ , cât şi IŞJ Galaţi şi MENCŞ la care a primit răspuns. Şi răspunsurile la cererile nr .....şi nr ......s-au încadrat în termenul legal , iar nemulţumirile reclamantului au fost analizate şi soluţionate de Consiliul de Administraţie al Şcolii.

Lista posturilor vacante/rezervate publicată pe adresa http://titularizare.edu.ro/2016/ a fost cunoscută de reclamant şi studiată de acesta , iar din aceasta rezultă că unitatea şcolară pârâtă nu are în proiectul planului de şcolarizare post vacant de profesor educator la ciclul gimnazial , post solicitat de reclamant.

Pârâta a mai susţinut că proiectul planului de încadrare al şcolii a fost analizat şi avizat în şedinţa Consiliului Profesoral din data de ....la care a participat şi reclamantul . De asemenea pârâta a precizat că reclamantul a primit răspuns la cererea nr...., răspuns care îl nemulţumeşte.

Afirmaţiile reclamantului sunt apreciate de pârâtă ca hazardate , fără suport real, speculaţii pentru inducerea în eroarea  instanţei şi a şicana conducerea Şcolii.

În final, pârâta a reafirmat faptul că reclamantul este titular pe perioadă nedeterminată la Şcoala Gimnazială .....Galaţi , deci are loc de muncă pentru care a optat şi pe care l-a dorit. La Şcoala Gimnazială .....este angajat pe perioadă determinată , pentru un an şcolar. Refuzul Consiliului de Administraţie al Şcolii pârâte a fost apreciat ca fiind justificat şi că nu ar aduce prejudicii în nici un fel reclamantului.

Cu privire la suspendarea executării actelor administrative , pârâta a apreciat că nu sunt îndeplinite condiţiile prev de Legea nr 554/2004 .

În drept au fost invocate dispoziţiile art 205 Cpc.

Situaţia de fapt reţinută de instanţă constă în aceea că , reclamantul în calitate de PROFESOR EDUCATOR a depus la secretariatul şcolii pârâte o cerere înregistrată sub nr 1081/27.04.2016- fila 9 dosar,  cerere prin care a solicitat în temeiul art 84 din anexa Ordinului nr 5559/2015 aprobarea detaşării prin continuitate în anul şcolar 2016-2017. Din conţinutul cererii rezultă că reclamantul a mai beneficiat de detaşare la aceeaşi şcoală pârâtă în anii şcolari 2014-2015 şi 2015-2016.

Cererea reclamantului a fost analizată de consiliul de administraţie al şcolii pârâte şi respinsă prin art 5 din Hotărârea nr 8/05.05.2016 fila 11 dosar.  Din menţionatul articol rezultă că refuzul pârâtei a fost dat cf art 84 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar aprobată prin OMECS nr 5559/2015 şi în urma votului secret. Soluţia dată cererii de detaşare prin continuitate, de consiliul de administraţie al pârâtei a fost comunicată reclamantului prin adresa nr .... fila 10 dosar, unde s-a menţionat că refuzul a fost motivat de faptul că în învăţământul special nu există funcţia de învăţător, iar pentru profesor educator nu există catedră publicată vacantă în cadrul unităţii şcolare. Cf art 84 alin 4 din anexa Ordinului nr 5559/2015 reclamantul a formulat contestaţie, pe  cale administrativă împotriva actelor emise de pârâtă prin care aceasta i-a respins cererea de detaşare prin continuitate. Contestaţia a fost înregistrată la pârâtă sub nr .....fila 12 dosar, reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art 7 din Legea nr 554/2004. Soluţia dată reclamaţiei administrative de către pârâtă a fost de respingere, aşa cum rezultă din art 1 din Hotărârea nr 9.....fila 21dosar. Această soluţie a fost comunicată reclamantului prin adresa nr .....fila 20 dosar. În această adresă de comunicare se menţionează respingerea contestaţiei , precum şi faptul că „indiferent de toate condiţiile de adresabilitate privind dreptul de a beneficia de detaşare la cerere prin continuitate a activităţii reclamantului în unitatea pârâtă, una dintre condiţiile cumulative, este aceea de a avea acordul Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ.”

În urma acestor demersuri, reclamantul a formulat cerere cf Legii nr 554/2004 , înregistrată sub nr ......pe rolul Tribunalului Galaţi secţia contencios-administrativ.

Instanţa apreciază că reclamantul îndeplinea condiţiile prev de art 84 alin 1,2,4 din anexa Ordinului nr 5559/2015 în sensul că era profesor titular în învăţământul preuniversitar, .

Aşa cum rezultă şi din cererea formulată de reclamant şi înregistrată sub nr 1081/27.04.2016 acesta a solicitat detaşarea la cerere prin continuitate pe un post vacant sau catedră vacantă şi nu pe o anumită funcţie didactică. Cf art 64 din Ordinul nr 5573/2011 acttivităţile complementare de educaţie terapeutică complexă şi integrată sunt realizate de învăţători-educatori şi profesori-educatori . Funcţiile didactice sunt enumerate la art 247 din Legea nr 1/2011 , iar modalitatea de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante este reglementată prin anexa Ordinului ntr 5559/2015.

Din înscrisurile depuse la dosar rezultă că în cadrul pârâtei existau 3 posturi didactice /catedre vacante de învăţător-educator, institutor-educator, profesor-educator.

Cf art 84 alin 1-4 din anexa Ordinului nr 5559/2015 rezultă că , Consiliul de Administraţie analizează îndeplinirea condiţiilor şi decide în funcţie de acest aspect . Atâta timp cât, reclamantul nu a cerut o anume funcţie , ci un post , pentru care îndeplinea şi condiţiile prevăzute de Ordinul nr nr 5573/2011, instanţa apreciază cererea ca fiind întemeiată, urmând a o admite aşa cum a fost formulată.

Cu privire la cheltuielile de judecată, cf art 453 Cpc, instanţa va obliga pârâta la plata către reclamant a acestora în cuantum de 1850 de lei, din care 350 lei tată judiciară de timbru şi 1500 lei onorariu de avocat.

Tribunalul Galaţi sentinţa nr 983/15.12.2016