Art.246 c.p.civ. Renunţare la judecată. Recurs întemeiat pe art.304 pct.9 c.p.civ

Decizie 3241 din 06.11.2012


Art.246 c.p.civ. Renunţare la judecată. Recurs întemeiat pe art.304 pct.9 c.p.civ.

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA I CIVILĂ

Decizia Nr. 3241/2012

Şedinţa publică de la 06 Noiembrie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Judecător

Judecător

Grefier

Pe rol  fiind judecarea recursului civil declarat de recurenţii pârâţi: A I M, G M, M I N şi M I D împotriva încheierii nr. 307 din 21.09.2012 pronunţată de Judecătoria Tg Cărbuneşti în dosarul nr. …., în contradictoriu cu intimata reclamantă D R preşedintele Comisiei Locale de Fond Funciar S, intimaţii pârâţi: G C, G B,G D, M I I şi M I N şi  intimata Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  au lipsit părţile.

 Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, s-a  depus la dosar la data de  01.11.2012  prin serviciul registratură, note de şedinţă formulate de recurenţii pârâţi intitulate „ întâmpinare”, ataşând în copie decizia nr. 3054/2012 pronunţată de  Judecătoria Tg Cărbuneşti în dosarul nr…, după care,

Nemaifiind alte cereri de formulat şi excepţii de invocat şi constatând recursul în stare de judecată, s-a trecut la soluţionare.

TRIBUNALUL

Asupra recursului civil de faţă.

Prin încheierea  nr. 307 din 21.09.2012 pronunţată de  Judecătoria Tg Cărbuneşti în dosarul nr. …. s-a luat  act de renunţarea reclamantului la judecarea cauzei având ca obiect fond funciar, formulată de D R C în calitate de preşedinte al Comisiei Locale S de aplicarea Legii 18/1991, în contradictoriu  cu pârâţii A M, G M, G C, G B, G D,  M I. N, M I. I, M I. D,  M I N şi Comisia Judeţeană Gorj de aplicarea Legii 18/1991, cu sediul în Tg.Jiu, jud. Gorj.

Pentru a pronunţa această încheiere, instanţa de fond a reţinut că la data de 09.08.2012 prin serviciul registratură, reclamantul a depus  la dosar adresa nr. 3731 din 01.08.2012 prin care a formulat cerere de renunţare la judecată.

Astfel, instanţa  de fond luând act de cererea de renunţare la judecată formulată de reclamant,  în calitate de preşedinte al Comisiei Locale Săuleşti de aplicarea Legii 18/1991, a admis cererea de renunţare la judecată având în vedere disp. art.246 C.pr.civ., potrivit cărora oricând în cursul judecăţii reclamantul poate renunţa la judecată, fie prin cerere scrisă, fie verbal în şedinţă publică.

Având în vedere manifestarea de voinţă a reclamantului, în temeiul art.246 C.pr.civ., instanţa a luat act că acesta renunţă la judecarea cererii ce face obiectul dosarului nr. ….

 Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs recurenţii pârâţi: A I M, G M, M I N şi M I D, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Consideră că în mod  nelegal au fost introduşi mai mulţi moştenitori în hotărârea comunicată,  în condiţiile în care există o altă hotărâre în care sunt menţionaţi doar şase  moştenitori ai autorului pentru care s-a emis titlul de proprietate. Ca atare, apreciază că  moştenitorii celor decedaţi, în speţă M I I şi G I E, îşi pot valorifica drepturile la momentul  în care se va face ieşirea din indiviziune. În concluzie,  greşită a fost introducerea  a nouă moştenitori în loc de şase.

Nu a fost motivat în drept recursul.

A ataşat  copia sentinţei civile  nr. 2343/2011 a Judecătoriei Tg Cărbuneşti, prin care s-a constatat nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 123/2002 şi a actelor premergătoare emiterii acestuia, cu obligaţia stabilită în sarcina Comisiei Locale S de Fond Funciar, de a proceda la emiterea  unui nou titlul de proprietate pentru aceeaşi suprafaţă de 6,5100 ha teren cu vegetaţie forestieră pe acelaşi amplasament, pe numele  moştenitorilor  autorului  M D I, respectiv: M I I, M I N, M I D, A M, G M şi G E.

A fost depus un înscris intitulat  întâmpinare de către recurenţii  M I N, G I M, M I D, A I M. Au ataşat  sentinţa civilă nr. 3054/2012 a Judecătoriei Tg Cărbuneşti.

Recursul nu este fondat.

Recurenţii  fac confuzie  în ceea ce priveşte obiectul prezentei cauze, şi anume îndreptarea  unei erori materiale  în ceea ce priveşte  situarea amplasamentului în tarlalele 33 şi 34, pentru a se putea pune în aplicare sentinţa civilă nr. 2343/2011, în vederea emiterii titlului de proprietate  pentru cei şase moştenitori, şi hotărârea nr. 2343/2011 ce reprezintă titlul executoriu al părţilor.

Astfel, prin această ultimă sentinţă s-a stabilit irevocabil  care moştenitori trebuie introduşi în titlul de proprietate ce se va emite. În prezenta cauză, reclamantul a dorit îndreptarea unei erori în ceea ce priveşte situarea terenului din titlul de proprietate,  fiind firesc, pentru îndeplinirea condiţiei capacităţii procesuale, să fie introduşi în cauză  moştenitorii  unora dintre copii autorului, decedaţi.

Pe cale de consecinţă, la acest moment recurenţii sunt beneficiarii sentinţei civile nr. 2343/2011.

Motivul renunţării la judecarea acţiunii este acela că prin  sentinţa nr. 3054/2012  de la fila 20 dosar recurs, s-a modificat procesul verbal de punere în posesie, în sensul că terenul cu vegetaţie forestieră este situat  în tarlaua 34 parcela 8  şi în tarlaua 33 parcela 8/1, fiind posibil a se emite titlul de proprietate în raport de sentinţa civilă nr. 2343/2011.

Faţă de cele de mai sus, instanţa de fond  în mod corect a aplicat dispoziţiile art. 246 C proc civilă,  luând act de renunţarea la judecată pentru o situaţie  juridică ce a fost rezolvată între timp prin sentinţa civilă nr. 3054/2012, încât, în  baza art. 312 alineat 1 C proc. Civ., se va respinge recursul ca nefondat. Cazul de recurs invocat indirect în dezvoltarea motivelor scrise, anume 304 pct. 9 rap. la art. 246 C proc  civilă este neîntemeiat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge  recursul declarat de  recurenţii pârâţi: AI M, G M, M I N şi M I D împotriva încheierii nr. 307 din 21.09.2012 pronunţată de Judecătoria Tg Cărbuneşti în dosarul nr. …