Art.129 C.pr.civ. Obligaţia instanţei de a stabili în mod corect cadrul procesual dedus judecăţii ,respectiv a obiectului acţiunii şi a părţilor procesului civil , cu respectarea principiului disponibilităţii .

Decizie 284 din 04.02.2011


Art.129 C.pr.civ.  Obligaţia instanţei de a stabili în mod corect cadrul procesual dedus judecăţii ,respectiv a obiectului acţiunii şi a părţilor procesului civil ,  cu respectarea principiului disponibilităţii .

Acţiunea Parchetului de pe lângă judecătorie prin care a solicitat desfiinţarea totală sau parţială a procesului verbal de punere în posesie motivând că documentul atestă date necorespunzătoare realităţii , trebuie să se soluţioneze în contradictoriu  cu persoanele pe care înscrisul respectiv le priveşte .

În condiţiile art.129 C.pr.civ., instanţa are obligaţia să stabilească în mod corect cadrul procesual dedus judecăţii prin stabilirea obiectului acţiunii şi a părţilor procesului civil , bineînţeles cu respectarea principiului disponibilităţii

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg.-Jiu sub nr. 2478/318/2010,  petentul Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu a solicitat instanţei ca, prin sentinţa  ce se  va pronunţa, în contradictoriu cu intimaţii C.V.şi V.G., să se  dispună desfiinţarea totală sau parţială a înscrisurilor, respectiv, proces verbal de punere în posesie nr. (…), document ce atestă date necorespunzătoare realităţii cu privire la moştenitorul V.E .

În motivarea cererii petentul a precizat că prin ordonanţa nr. (… ) a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg Jiu din data de 16.02.2010, s-a dispus  scoaterea de sub urmărire penală faţă de învinuita C.V.şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 289 C penal, cu motivarea că fapta nu prezintă gradul pe pericol social al unei infracţiuni, solicitând introducerea în cauză în calitate de pârâţi a celor doi, respectiv C.V.şi V.G..

Prin încheierea de şedinţă din data de 11.03.2010, s-a pus în discuţie necesitatea emiterii unei adrese către Parchetul Local de pe lângă Judecătoria Tg Jiu pentru a comunica în copie conformă cu originalul dosarul nr. (…. ).

Pârâta C.V.a formulat întâmpinare, prin care arată că situaţia descrisă de reclamant nu corespunde realităţii, întrucât s-a constatat nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. (…) eliberat pe numele numiţilor B.G., B.D. şi G.A. pentru suprafaţa de 3,3249 ha teren situat în comuna N . şi a procesului verbal de punere în posesie eliberat la data de 20.08.2002 de Comisia Locală N ., pronunţându-se sentinţa civilă nr(….) în dosarul nr. 10642/F/2006.

A mai arătat pârâta că aşa cum se precizează şi în ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală a fost cercetată cu privire la întocmirea unui proces verbal de punere în posesie nr.(… ) pe numele defuncţilor V.E. şi V.G., având ca moştenitori pe B.G., B.D. şi G.A. .

Prin sentinţa civilă nr. 2459/01.04.2010, a fost respinsă cererea formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu ca fiind promovată de către o persoană juridică fără legitimitate procesuală activă.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs recurentul reclamant Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu, iar prin decizia nr. 1551/28.06.2010 pronunţată de Tribunalul Gorj recurs  a fost  admis, casată sentinţa şi trimisă cauza spre rejudecare.

După rejudecare cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg Jiu sub nr. (… ).

Cu ocazia rejudecării, instanţa a luat o declaraţie pârâtului V.G. prin care acesta arată că îşi însuşeşte acţiunea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu privind anularea procesului verbal de punere in posesie nr. (… ).

Prin sentinţa civilă nr.6688/14.10.2010 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr.(… ) a fost admisă  acţiunea formulată de reclamantul Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg Jiu, împotriva pârâţilor C.V.şi V.G..

A fost anulat actul ce cuprinde date necorespunzătoare adevărului, respectiv procesul verbal de punere în posesie nr. (….) emis de Comisia Locală pentru aplicarea L.18/1991 Negomir.

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin ordonanţa nr. (… ) a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu din data de 16.2.2010 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală faţă de învinuita C.V.şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 289 Cod penal, reţinându-se  în sarcina învinuitei că la data de 20.08.2002 învinuita C.V.in calitate de secretar  al Primăriei comunie Negomir , în exercitarea atribuţiilor  de serviciu a întocmit şi eliberat procesul verbal de punere in posesie nr.3123 in care a consemnat date nereale în sensul că a trecut la rubrica „moştenitor” pe numita V.E , deşi aceasta nu avea această calitate.

În cauzele în care acţiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală, prin încetarea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală, în temeiul art. 245 alin. 1 lit. c1 şi al art. 249 alin. 2 din Codul de procedură penală, prin ordonanţa de încetare a urmăririi penale sau prin cea de scoatere de sub urmărire penală procurorul sesizează instanţa civilă competentă cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris.

Conform art. 245 lit.c1 C.p.p. Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu a sesizat instanţa civilă competentă cu privire la desfiinţarea înscrisului falsificat, respectiv procesul verbal de punere in posesie nr.(…. ), întrucât prin ordonanţa nr. (… )a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu din data de 16.02.2010 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală faţă de învinuita C.V. şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 289 Cod penal.

Instanţa  având în vedere considerentele expuse şi, raportat la disp. art. 184 C.p.civ., potrivit cu care, când nu este caz de judecată penală sau dacă acţiunea penală s-a stins sau s-a prescris, falsul se va cerceta de instanţa civilă prin orice mijloc de dovadă, precum şi actele state în dosarul nr.(… ) apreciază ca întemeiată acţiunea civilă de faţă urmând în consecinţă să o admită şi să dispună anularea actului falsificat, respectiv procesul verbal de punere in posesie nr.(….) eliberat de Comisia Locală de Fond Funciar N . .

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta C.V. criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

A motivat că  în cauză este incidentă excepţia autorităţii de lucru judecat, întrucât prin sentinţa civilă nr. 6674/05.10.2007 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr.(…) a fost respinsă acţiunea formulată de V.G., reţinându-se cu autoritate de lucru judecat că reclamanţii nu sunt persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 3,3249 ha teren agricol întrucât terenul nu provine de la autorul V. I.P.Ghe.  sau de la părinţii acestuia, ci de la S.I., bunicul matern al numiţilor B.G., B.D. şi G.A. .

A mai invocat recurenta că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.1201 C.civ. şi art.166 C.pr.civ., sentinţa civilă nr.6674/05.10.2007 fiind opozabilă pârâţilor în calitate de moştenitori ai defunctului V. I.P.Ghe. .

De asemenea a mai invocat că instanţa de fond trebuia să se pronunţe şi asupra excepţiei lipsei calităţii procesual active , dar şi asupra excepţiei lipsei calităţii procesual pasive, susţinând recurenta că în calitate de secretar al comunei nu are calitate procesuală pasivă în cauză, faţă de aceasta acţiunea trebuind să fie respinsă ca fiind promovată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă în cauză.

Recursul a fost întemeiat în drept pe dispoziţiile art.304 pct.4, 6, 7 , 8 şi 9 C.pr.civ.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor formulate, instanţa de recurs apreciază recursul ca fiind fondat pentru cele ce succed .

Prin acţiunea dedusă judecăţii, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu a solicitat desfiinţarea totală sau parţială a procesului verbal de punere în posesie nr.3123/2002, motivând că documentul atestă date necorespunzătoare realităţii cu privire la moştenitorul V. E. .

Instanţa a procedat la citarea în cauză a numitului V.G. în calitate de titular  al dreptului subiectiv dedus judecăţii a lui şi ca pârât a lui C. V. .

Observându-se procesul verbal de punere în posesie a cărei anulare se solicită se constată că acesta priveşte pe  B.G., B.D. şi G.A., V.G. şi V. E.  , instanţa de fond procedând la anularea procesului verbal de punere în posesie fără ca litigiul să se soluţioneze în contradictoriu  cu persoanele pe care înscrisul respectiv le priveşte .

În condiţiile art.129 C.pr.civ., instanţa avea obligaţia să stabilească în mod corect cadrul procesual dedus judecăţii prin stabilirea obiectului acţiunii şi a părţilor procesului civil , bineînţeles cu respectarea principiului disponibilităţii .

În prezenta cauză calitate de reclamant are Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu, iar titularul dreptului este V.G., reclamantul în condiţiile art.112 C.pr.civ. avea obligaţia să indice părţile cu care înţelege să se judece şi motivele de nulitate absolută sau relativă pe care înţelege să le invoce, instanţa fiind ţinută să se pronunţe în limita acestor cereri . În măsura în care acţiunea nu îndeplinea condiţiile prevăzute de art. 112 C.proc.civ.  instanţa avea posibilitatea de a  suspenda cauza în  condiţiile art. 1151 Cproc.civ. până la complinirea de către reclamant a lipsurilor acţiunii  . 

Pentru o corectă soluţionare a cauzei, instanţa de fond trebuia să stabilească acest cadru procesual. În condiţiile în care instanţa a procedat la anularea procesului verbal de punere în posesie nr.(…) fără ca să se stabilească în mod corect cadrul procesual dedus judecăţii a pronunţat o sentinţă lipsită de temei legal.

Susţinerile recurentei C.V. potrivit căreia aceasta nu are calitate procesuală pasivă în cauză sunt corecte, pârâta C.V. fiind funcţionară în cadrul Comisiei Locale N. , în această calitate a întocmit procesul verbal de punere în posesie nu se poate reţine că aceasta are legitimitate procesuală pasivă într-o acţiune în anularea procesului verbal de punere în posesie, calitate procesuală având persoanele  pentru care s-a emis acest proces verbal de punere în posesie şi comisiile de fond funciar în condiţiile legilor fondului funciar .

De asemenea reţine instanţa de recurs că  în mod greşit instanţa de fond s-a raportat doar la ordonanţa pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu la 16.02.2010 în dosar (…) , fără a se administra un probatoriu complet menit să stabilească dacă procesul verbal  de punere în posesie nr.(…) prezintă date care nu corespund realităţii în sensul că ar fi fost menţionată o persoană care nu are calitatea de  persoană  îndreptăţită la reconstituire  .

Potrivit art. 22 alin 1 C.proc.pen. în faţa instanţei civile are autoritate de lucru judecat cu privire la existenţa faptei, a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia doar hotărârea definitivă a instanţei penale  , ordonanţa pronunţată de procuror neţinând instanţa civilă în nici un mod, aceasta din urmă fiind chemată să administreze probe pentru a stabili dacă înscrisul are sau nu un conţinut real .

În prezenta cauză instanţa avea obligaţia să verifice dacă sunt motive de anulare ale procesului verbal de punere în posesie, în sensul de a stabili dacă V. E.  are sau nu calitatea de  persoană îndreptăţită la reconstituire.

Din actele dosarului rezultă că părţile s-au mai judecat cu privire la anularea procesului verbal de punere în posesie , prin sentinţa civilă nr. 6674/5.10.2007 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu  , definitivă şi irevocabilă , respingându-se acţiunea în constare nulitate absolută titlu de proprietate (….) şi a actelor premergătoare , respectiv procesul verbal de punere în posesie din 20.08.2002  stabilindu-se că actele emise sunt legale  şi atunci se impune a se verifica dacă în cauză ne aflăm în prezenţa excepţiei autorităţii de lucru judecat.

Cu această motivare  va fi admis recursul , casată sentinţa şi trimisă cauza spre rejudecare , cu ocazia rejudecării urmând ca reclamantul Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu  să  stabilească cadrul procesual dedus judecăţii sub aspectul părţilor şi al obiectului  acţiunii  şi în raport de limitele învestirii instanţei să se administreze probe atât pe fondul cauzei  cât şi pe excepţiile invocate de recurenta pârâtă .

Văzând şi disp. art. 312 alin 1 şi 3 C.proc.civ.

DOSARNR..12404/318/2010  DECIZIA NR. 284 .Şedinţa publică din data de 04 Februarie 2011