Art.78 alin.2 C.proc.civ.

Decizie 188/2015 din 10.02.2015


Art.78 alin.2 C.proc.civ.

În materie contencioasă, când raportul juridic dedus judecăţii o impune, judecătorul va pune în discuţia părţilor necesitatea introducerii în cauză a altor persoane.

Deşi prima instanţă a pus în discuţia părţilor necesitatea introducerii în cauză a terţului I care este menţionat în titlul de proprietate a cărui nulitate o solicită, reclamantul nefiind de acord cu introducerea acestuia în cauză, în mod corect prima instanţă a respins cererea.

Astfel, neintroducerea celuilalt moştenitor menţionat în titlul de proprietate face inadmisibilă pronunţarea unei hotărârii judecătoreşti care să-i afecteze drepturile acestuia, fiind un beneficiar al titlului de proprietate contestat, fără a fi parte în proces.

Dosar nr.

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA I CIVILĂ

Decizia nr. 188

Şedinţa publică de la 10 Februarie 2015

Completul constituit  din:

Preşedinte

Judecător

Grefier

Pe rol se află judecarea apelului civil declarat de apelantul reclamant  I C împotriva sentinţei civile nr…. pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr…. şi în contradictoriu cu intimatele pârâte Comisia Locală B.. de Aplicare a Legii Fondului Funciar şi Comisia Judeţeană Gorj de Stabilire a Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns apelantul reclamant, lipsă fiind reprezentanţii legali ai intimatelor pârâte.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care, nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrate s-a constatat apelul în stare de judecată şi s-a acordat cuvântul.

Apelantul reclamant a expus oral motivele de apel aflate în scris la dosarul cauzei şi a solicitat admiterea apelului aşa cum a fost formulat şi emiterea unui titlu de proprietate pe numele acestuia.

TRIBUNALUL

Asupra apelului civil de faţă:

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu sub nr….., la data de 28.05.2014, reclamantul I C a chemat în judecată pârâţii Comisia Locală B de aplicare a Legii Fondului Funciar şi Comisia Judeţeană Gorj de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa  să se dispună rectificarea titlului de proprietate cu nr. 1332309 emis la data de 25. 09. 1996, precum şi a procesului verbal de punere în posesie ce a stat la baza emiterii acestui titlu de proprietate în sensul ca la rubrica defunct, în loc de D M să fie trecut  D A, iar la  rubrica moştenitori, în loc de I C şi I I, să fie trecut I C .

În motivarea acţiunii, a arătat că având în vedere poziţia de rol din B.A.P. perioada 1948-1952, la poziţia nr. 62 este evidenţiat ca titular de poziţie D I. A cu suprafaţa de 0,15 Ha teren cu vegetaţie forestieră, iar  în certificatul de deces seria D3 nr. 783438 eliberat la data de 20.07.1970 de Primăria comunei Bi, Gorj, la numele şi prenumele defunctului este evidenţiat D A cea care i-a testat întreaga avere mobilă şi imobilă prin testamentul autentificat de către Notariatul de stat judeţean Gorj sub nr. 1886 din 21.06.1984, apreciind că pentru acest motiv pe titlul de proprietate criticat nu mai trebuia trecut şi fratele său I A( în t. p. nr. 1332309 emis la data de 25. 09. 1996, fiind trecut în mod eronat I I).

Prin sentinţa civilă nr…./13.10.2014 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr….. a fost respinsă cererea  având ca obiect fond funciar-rectificare titlu de proprietate formulată de reclamantul I C în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală B De Aplicare A Legii Fondului Funciar, şi Comisia Judeţeană Gorj de Stabilire a Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut că în data de 25.09.1996 a fost eliberat titlul de proprietate nr.1332309 pe numele defunctei D M, cu moştenitori I C şi I I.

Că reclamantul a solicitat rectificarea titlului de proprietate în ce priveşte prenumele defunctei, în sensul de a se menţiona corect „A” în loc de „M”, cât şi menţionarea doar a reclamantului la rubrica moştenitori, cu înlăturarea moştenitorului I A care din eroare a fost menţionat „I I” în titlul de proprietate, în raport de motivul invocat instanţa constatând că se solicită constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate, în sensul înlăturării unui moştenitor.

Că deşi s-a pus în discuţie necesitatea introducerii în cauză a terţului I A, niciuna dintre părţile iniţiale nu a solicitat acest lucru.

S-a reţinut că deşi părţile iniţiale au calitate procesuală pasivă şi activă, este necesară completarea cadrului procesual cu o a treia parte, fiind contestat un titlu de proprietate în contradictoriu doar cu persoanele emitente, fără a se chema în judecată celălalt beneficiar al titlului de proprietate.

Împotriva sentinţei instanţei de fond a declarat apel reclamantul I C criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

A susţinut că în mod eronat a fost respinsă cererea formulată deoarece terenul îi aparţine numai acestuia potrivit testamentului autentificat de Notariatul de Stat Gorj sub nr.1886/21.06.1984, pârâta Comisia Locală B achiesând la cele solicitate şi fiind de acord cu modificarea titlului de proprietate şi a tuturor actelor premergătoare emiterii acestuia.

Că ulterior emiterii titlului de proprietate nr.1332309 din 25.09.1996 a depus la dispoziţia Comisiei Locale B copia testamentului nr. 1886/21.06.1984 emis de Notariatul de Stat Judeţean Gorj prin care a făcut dovada că este sigurul proprietar al terenului şi din acest motiv nu a fost de acord cu introducerea în cauză a fratelui său I A.

Verificând actele şi lucrările dosarului în raport de criticile aduse sentinţei tribunalul constată că apelul declarat în cauză este nefondat şi în baza art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă se va respinge ca atare cu următoarea motivare:

Titlul de proprietate nr.1332309/25.09.1996 a fost eliberat moştenitorilor autoarei D M, respectiv I I şi  C.

Cum prin cererea dedusă judecăţii reclamantul a solicitat rectificarea titlului de proprietate în ce priveşte prenumele defunctei, în sensul de a se menţiona corect „A” în loc de „M”, cât şi menţionarea doar a reclamantului la rubrica moştenitori, cu înlăturarea moştenitorului I A care din eroare a fost menţionat „I I” în titlul de proprietate, în raport de motivul invocat în mod corect prima instanţă a constatat că se solicită nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate în sensul  înlăturării unui moştenitor şi astfel este necesară judecarea litigiului şi în contradictoriu cu celălalt moştenitor menţionat în titlul de proprietate respectiv I A.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art.78 alin.2 C.proc.civ., în materie contencioasă, când raportul juridic dedus judecăţii o impune, judecătorul va pune în discuţia părţilor necesitatea introducerii în cauză a altor persoane.

În cauza de faţă, deşi prima instanţă a pus în discuţia părţilor necesitatea introducerii în cauză a terţului I care este menţionat în titlul de proprietate a cărui nulitate o solicită, reclamantul nefiind de acord cu introducerea acestuia în cauză, în mod corect prima instanţă a respins cererea.

Astfel, neintroducerea celuilalt moştenitor menţionat în titlul de proprietate face inadmisibilă pronunţarea unei hotărârii judecătoreşti care să-i afecteze drepturile acestuia, fiind un beneficiar al titlului de proprietate contestat, fără a fi parte în proces.

Este fără relevanţă în cauză susţinerea reclamantului că deţine testamentul autentic din care rezultă că este singurul proprietar al terenurilor în litigiu, întrucât acesta nu a solicitat introducerea în cauză şi a fratelui său menţionat pe titlul de proprietate şi a cărui nulitate se solicită pentru a se administra probatorii în contradictoriu cu acesta în vederea soluţionării pe fond a cauzei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat apelul declarat de apelantul reclamant  I C împotriva sentinţei civile nr…. pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr…. şi în contradictoriu cu intimatele pârâte Comisia Locală B de Aplicare a Legii Fondului Funciar şi Comisia Judeţeană Gorj de Stabilire a Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj, având ca obiect fond funciar.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 10.02.2015, la Tribunalul Gorj.