Anulare act

Hotărâre 7688 din 12.12.2016


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău în data de 29.05.2015,  reclamantul  SC G S SRL a chemat în judecată pe pârâtele E. M D SA si SC E E R SA solicitând instanţei să dispună anularea notei de constatare nr., a procesului verbal de analiza a abaterilor  seria si a procesului verbal de constatare a despagubirilor, anularea facturii seria; de asemenea, a solicitat obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu.

În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a arătat că in data de 29.10.2013 reprezentanti ai paratei s-au prezentat la locul de consum al societăţii din loc, efectuând o verificare la contorul aflat pe domeniul public. Urmare acestei verificări s-a întocmit procesul verbal de analiză abateri şi procesul verbal de stabilire despăgubiri nr. emiţând ulterior factura în cuantum de 2404,80 lei.E nu a precizat metodele folosite în vederea consumării în mod fraudulos a energiei electrice, nu s-a constatat existenţa vreunei instalaţii înainte de grupul de măsurare de natură a afecta modalitatea de măsurare a energiei electrice.La contor ar fi putut avea acces oricine, iar cantitatea de energie stabilită unilateral prin procesul verbal atacat, precum şi sumele reprezentând taxe pentru serviciile prestate nu sunt datorate deoarece nu au stabilirea acestora a fost realizată lapidar, fără precizarea concretă a modului prin care s-a consumat fraudulos energie electrică.

Cererea nu a fost întemeiată în drept.

În dovedirea cererii, reclamantul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri şi expertiză electroenergetică, martori şi a depus la dosar facturi fiscale si actele contestate.

A fost achitata taxa judiciara de timbru de 903,75 lei.

Pârâta E. E R S.A. a depus la dosarul cauzei întâmpinare(f.25), prin care a invocat excepţia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Bacau,exceptia lipsei calitatii procesual pasive a E E R S.A pentru capatul de cerere privind anularea inscrisurilor emise de E D R Sa(fosta E M D SA)  si exceptia inadmisibilităţii cererii . În ceea ce priveşte inadmisibilitatea, pârâtul a arătat că actele la care se refera reclamantul nu sunt acte juridice pentru că nu sunt întocmite cu intenţia de a produce efecte juridice, astfel că acestea nu pot fi anulate.

Pe fond, pârâtul a invocat faptul că in urma controlului efectuat in data de 29.10.2013 la locul de consum al reclamantului, s-a constatat  inteventia neautorizata asupra grupul  de masura, constatarile echipei de control fiind consemnate in nota de constatare, fiind intocmit si bonul de miscare contor electric nr..Potrivit procesului verbal de analiza a abaterilor incheiat de SC E. M  D SA s-a stabilit interventia neautorizata care a condus la neinregistrarea intregii cantitati de energie consumata. S-a procedat la recalcularea consumului de energeie consumată şi neînregistrată pentru perioada 29.04.2013-29.10.2013, fiind stabilită cantitatea de 22724 kw/h.

Pârâta a invocat art. 90 alin.2 din Hotărârea nr. 1007/2004 care defineşte consumul fraudulos ca fiind conectarea oricărui receptor sau a instalaţiei de utilizare înainte de grupul de măsurare şi orice intervenţie în instalaţia electrică ce afectează funcţionarea corectă a grupului de măsurare.

Pârâta a formulat şi cerere reconvenţională prin care a solicitat obligarea reclamantei la plata sumei de 15963,75 lei reprezentând c/v factură fiscală nr. reprezentând recalculare pentru perioada 29.04.2013-29.10.2013.

În drept a invocat Codul de procedură civilă, HG 1007/2004 şi Legea 123/2012.

Pârâta SC E D R SA a formulat întâmpinare (f.52) prin care a solicitat respingerea cererii, şi a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive cu privire la capătul de cerere privind anularea facturii fiscale nr.. Pe fond, a arătat pârâta că s-au făcut verificări la locul de consum al pârâtei şi s-au constatat plombe metrologice neconforme şi urme vizibile de intervenţie pe plăcuţa de identificare. Consumul fraudulos a fost stabilit conform art.142 din HG 1007/2003, în sistem pauşal, tariful avut în vedere este cel reglementat de ANRE, iar metoda de clacul cea prevăzută de lege.

Prin incheierea din 16.11.2015 instanta a respins exceptiile necompetentei teritoriale, si a inadmisibilitatii actiunii şi a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei SC E E R SA cu privire la capetele de cerere privind anulare acte emise de SC E D SA. Instanţa a admis totodată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a SC E D SA pentru capătul de cerere având ca obiect anulare factură.

În cauză, instanţa a încuviinţa şi administrat proba cu înscrisurile depuse de părţi la dosar şi proba cu expertiză electroenergetică, fiind depus la dosar raportul întocmit de expert F R (filele 18-20 vol.II).

Analizând în mod coroborat materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, reclamantul SC G S SRL este beneficiarul serviciilor de furnizare a energiei electrice la consumatorii finali, industriali şi similari nr. (fila 41), pentru punctul de consum situat.

La data de 29.10.2013 pârâta E. M D SA  a emis nota de constatare seria NC nr. (fila 11) in cuprinsul careia s-a consemnat faptul că contorul prezenta plombe metrologice neconforme, plăcuţa de identificare era zgâriată în dreptul cifrelor, sârma de la plumbii metrologici nu avea forma cifrei 8. A fost emis si procesul verbal de analiza a abaterilor seria in cuprinsul caruia s-a consemnat ca aspectele constatate se considera interventie neautorizata asupra grupului de masura fapt ce a condus la neinregistrarea intregii cantitati de energie consumate.

 La data de 14.11.2013 s-a emis de catre parata SC .E. M D SA  procesul verbal de constatare a despagubirilor nr. prin care au fost stabilite despagubiri de 22724 kwh reprezentând cantitatea de energie electrica consumata si neinregistrata.În baza acestor înscrisuri s-a emis factura fiscală nr. pentru perioada 29.04.2013-29.10.2013, în valoare de 15975,90 lei.

Din raportul de expertiză electroenergetică efectuată în cauză (filele18-20 vol II), întocmit de către expert F G R pe baza înscrisurilor de la dosar, instanţa reţine că sigiliul de unică folosinţă a fost găsit aplicat pe firida de branşament şi a fost sesizat ca neconform sau violat, iar integritatea sigiliului aplicat pe firida debranşament îl scoate pe reclamant din culpă în ceea ce priveşte modificarea sigiliilor metrologice şi acţionarea asupra indexului mecanismului integrator al contorului.Din concluziile aceluiaşi raport de expertiză instanţa reţine că în speţă se putea doar compara consumul calculat pe baza istoricului de consum cu cel calculat în mod pauşal pe baza consumatorilor găsiţi la faţa locului.Din istoricul de consum al reclamantului rezultă un consum mediu zilnic pentru un an anterior de 11,78 kwh şi de 11,04 kwh pentru un an după schimbarea contorului, astfel că nu se confirmă presupusa intervenţie asupra indexului contorului.

Instanta retine ca in cauza nu a fost administrata nicio proba de catre parate pentru a justifica pretinsul prejudiciu si culpa reclamantului in producerea prejudiciului, acestea fiind prezumate de catre parate, fără vreo justificare sau minime indicii factuale.

Dat fiind că pârâtele nu au dovedit fapta ilicită, legătura de cauzalitate, prejudiciul şi vinovăţia reclamantului, simpla constatare unilaterală nefiind de natură a proba săvârşirea faptei ilicite, în lipsa unor elemente obiective, instanţa va constata că reclamantul nu datorează suma mentionata in actele a caror anulare s-a solicitat,respectiv nu exista nici un drept de creanta al paratelor cu privire la aceasta suma.

În baza art.453 din Noul Cod de procedură civilă, va obliga pârâtele la plata către reclamant a sumei de 903,75 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru  şi a sumei de 1060 lei cu titlu de onorariu expert.

Având în vedere soluţia dată capătului principal de cerere, instanţa va respinge ca neîntemeiată cererea reconvenţională formulată de pârâta SC E E R SA, motivat de faptul că a constatat anterior inexistenţa dreptului de creanţă al pârâtei cu privire la suma de 15975,90 lei reprezentând c/v energie consumată şi neînregistrată.