Dreptul pensionarilor proveniţi din societăţile comerciale desprinse prin acte normative din cadrul fostului Minister al Energiei Electrice, fostei ra Electricitate enel şi fostei c.n. de Electricitate s.a. de a beneficia de cote gratuite de electricitate

Decizie 47/CM din 17.02.2017


Conform disp. art. 3 din HG nr. 1041/2003, astfel cum a fost modificată prin HG nr. 1461/2003 „Persoanele pensionate după data de 30 septembrie 2000 din societăţile desprinse prin acte normative din cadrul fostului Minister al Energiei Electrice, fostei Regii Autonome de Electricitate „RENEL”, Companiei Naţionale de Electricitate S.A. şi ulterior acestora, prin programe de restructurare, reorganizare sau privatizare vor putea beneficia de cote gratuite de energie electrică dacă societăţile respective aveau prevăzute pentru angajaţii lor astfel de facilităţi, prin contractele colective de muncă”.

Din analiza probatoriului administrat în cauză rezultă că reclamantul se încadrează în categoria persoanelor vizate de art. 3 din HG nr. 1041/2003 modificată prin HG nr. 1461/11.12.2003, fiind întrunite cumulativ condiţiile legale pentru acordarea cotei de energie electrică gratuită.

În ceea ce priveşte însă cota de energie gratuită acordată acestor persoane, pensionate după data de 30.09.2000, aceasta este de 1200 Kw/an, iar nu de 3600 Kw/an, cum greşit a reţinut prima instanţă.

În cazul pensionarilor ce beneficiază de cota gratuită de energie electrică potrivit disp. art. 3 din HG nr. 1041/2003 modificată prin HG nr. 1461/2003 – categorie în care se încadrează reclamantul – legiuitorul a prevăzut modalitatea concretă de acordare a acestei facilităţi, în sensul că după plata facturilor emise de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. pe numele beneficiarului facilităţii în acelaşi regim ca pentru orice alt abonat casnic, acesta din urmă este îndreptăţit să obţină contravaloarea energiei electrice achitate, în limitele unei cote de 1200 Kw/an, societatea pârâtă fiind ţinută  să îi ramburseze această contravaloare.

Se reţine în raport de aceste dispoziţii legale că reclamantul nu este îndreptăţit să obţină de la pârâtă o sumă de bani reprezentând valoarea cotei de 1200 Kw/an, calculată de la momentul ieşirii la pensie, independent de suportarea sau nu a contravalorii facturilor emise  de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. pe numele reclamantului, ci dimpotrivă, după achitarea contravalorii energiei electrice consumate de către reclamant, - plată efectuată în temeiul facturilor emise în acelaşi regim ca pentru orice abonat casnic – pârâta este obligată să îi ramburseze reclamantului contravaloarea acestor facturi, în limitele cotei de 1200 Kw/an.

H.G. nr. 1041/2003, modificată prin H.G. nr. 1461/2003

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. …/118/2016, reclamantul [...] a solicitat în contradictoriu cu pârâtele  S.N. [...] S.A. şi Sucursala C.N.E. Cernavodă, să se dispună obligarea acestora la recunoaşterea drepturilor ce se cuvin reclamantului  potrivit HG nr.1041/2013 şi la acordarea cotei gratuite de energie electrică în limita a 3600 kWh/an, pentru consumul casnic, obligarea pârâtelor la plata retroactivă a sumelor reprezentând contravaloarea cotei de energie electrică în limita a 3600 kWh/an, calculate de la momentul ieşirii la pensie şi până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri judecătoreşti, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamantul a arătat că între părţi, S.N. [...] S.A. - Sucursala C.N.E. Cernavodă având calitatea de angajator, s-au desfăşurat relaţii de muncă în perioada 27.07.1998 – 17.12.2015, când relaţiile de muncă au încetat de drept, ca urmare a emiterii deciziei de pensionare.

S-a învederat că, potrivit art. 3 din HG nr. 1041/2003,  persoanele pensionate după data de 30 septembrie 2000 din societăţile desprinse prin acte normative din cadrul fostului Minister al Energiei Electrice, fostei Regii Autonome de Electricitate «Renel», Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. şi, ulterior acestora, prin programe de restructurare, reorganizare sau privatizare vor putea beneficia de cote gratuite de energie electrică dacă societăţile respective aveau prevăzute pentru angajaţii lor astfel de facilităţi prin contractele colective de muncă. Reclamantul a precizat că în speţă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de aceste dispoziţii legale. Astfel, a arătat că la data ieşirii la pensie era beneficiarul unei facilităţi de tipul ajutorului material sub forma unei cote anuale gratuite de energie electrică, astfel cum rezultă din cuprinsul Actului adiţional nr.20/2012 la contractul individual, dar şi colectiv de muncă la nivel de unitate.

În drept, au fost invocate prevederile art. 266 din Codul muncii, HG nr. 1041/2003.

Pârâta S.N. [...] S.A. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată. S-a a arătat, în esenţă, că prin coroborarea prevederilor art. 3 din HG nr. 1041/2003 cu art. 6.26 din CCM S.N.N. SA/2015, reclamantul nu are temei legal pentru a solicita plata contravalorii energiei electrice sau acordarea vreunei cote gratuite de energie electrică.

În drept, au fost invocate disp. art. 205 CPC, art. 1 , art. 3 şi art. 4 din HG nr. 1041/2003, art. 6.26 din CCM S.N.N. SA/2015.

Prin sentinţa civilă nr. 2322/30.09.2016 Tribunalul Constanţa a admis acţiunea reclamantului [...] în contradictoriu cu pârâtele S.N. [...] S.A, Sucursala C.N.E. Cernavodă şi a obligat pârâtele la recunoaşterea drepturilor ce se cuvin reclamantului potrivit HG nr. 1041/2013 şi la acordarea cotei gratuite de energie electrică în limita a 3600 Kwh/an pentru consumul casnic.

Au fot obligate pârâtele la plata retroactivă a sumelor reprezentând contravaloarea cotei de energie electrică în limita a 3600 Kw/an, calculate de la momentul ieşirii la pensie şi până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Au fost obligate pârâtele, către reclamant, la plata sumei de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut în esenţă că reclamantul a fost angajat la C.N. [...] S.A. – Sucurala C.N.E. Cernavodă în perioada 27.07.1998 – 17.12.2015, când a fost emisă decizia de pensionare, drepturile de pensie fiind stabilite începând cu data de 27.10.2015.

S-a mai reţinut că pârâta C.N. [...] S.A. a fost înfiinţată ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Electricitate „RENEL”, conform HG bnr. 365/1998, iar potrivit art. 2 lit.e) din actul adiţional nr. 20/2012 la CCM nr. 1395/27.07.1988, salariaţii pârâtei beneficiau de compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an, calculat la tariful CR de vânzare către populaţie, aprobat de A.N.R.E., drept menţionat la categoria „alte drepturi salariale”.

Raportat la această situaţie de fapt, a reţinut prima instanţă că reclamantului îi sunt aplicabile prevederile art. 3 din HG nr. 1041/2003, modificată prin HG nr. 1461/2003, la data ieşirii la pensie reclamantul fiind beneficiarul unei facilităţi de tipul ajutorului material sub forma unei cote anuale de energie electrică, drept recunoscut de legiuitor şi pentru persoanele care s-au pensionat după data de 30.09.2000 din societăţile desprinse prin acte normative din cadrul Regiei Autonome de Electricitate „RENEL”- cum este cauză pârâtelor din cauză.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a declarat apel S.N. [...] S.a., care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, sub aspectul existenţei dreptului reclamantului de a beneficia de facilitate la energhie electrică, cât şi sub aspectul limitei de 3600 Kwh/an energie gratuită recunoscută de prima instanţă în beneficiul reclamantului.

1. A susţinut apelanta pârâtă că reclamantul nu este îndreptăţit să beneficieze de facilităţile la energie electrică, întrucât începând cu anul 1999, S.N. [...] S.A. nu mai avea stabilită prin CCM facilitatea pentru angajaţii săi de a beneficia de cota de energie electrică şi după pensionare. Pe de altă parte, prevederile atr. 1 alin.(2) din HG nr. 1041/2003 stabilesc că persoanele pensionate din activitatea nucleară beneficiază de o cotă gratuită de energie electrică dacă s-au pensionat anterior datei de 01.08.1998, data reorganizării „RENEL”, iar reclamantul nu se afla în această situaţie, pensionarea sa intervenind la 17.12.2015.

Art. 3 din HG nr. 1041/2003 acordă o posibilitate de acordare a acestei facilităţi persoanelor care s-au pensionat din unităţşile desprinse „ca urmare a reorganizării R.A. de Electricitate „RENEL”, şi nu stabileşte o obligaţie pentru S.N. [...] S.A., aceasta din urmă având dreptul de a insera în CCMla niel de unitate o clauză de acordare sau nu a acestor drepturi pentru pensionari.

2. Chiar dacă s-ar considera că intimatul reclamant beneficiază de disp. HG nr. 1041/2003, soluţia Tribunalului Constanţa este criticabilă sub aspectul limitei stabilite pentru acordarea acestor beneficii, HG nr. 1041/2001 prevăzând  o limită de energie gratuită de 1200 Kw/an, iar nu de 3600 Kw/an cum greşit a statuat prima instanţă, pentru pensionari.

Se arată că, în accepţiunea  instanţei, art. 3 din HG nr. 1461/2003 reprezintă vocaţia reclamantului de a beneficia de acest ajutor material, însă acest articol nu prevede cota de energie la care este îndreptăţit pensionarul, ci reglementează doar condiţia ca aceste facilităţi să fie prevăzute în contractele colective de muncă.

3. Sentinţa Tribunalului Constanţa este netemeinică întrucât nu ţine cont de prevederile H.G. nr. 1041/2003 care reglementează raportarea cotei de energie electrică, condiţionată de achitarea anticipată a acesteia.

Pentru a se stabili cu exactitate dacă reclamantul este îndreptăţit, cât  şi suma la care este îndreptăţit, conform HG nr. 1041/2003, instanţa de fond trebuia, ca pe lângă verificarea condiţiilor subiective pentru acordarea facilităţilor (calitatea de pensionar şi existenţa în contractele colective ce muncă a acestor facilităţi) să verifice şi condiţiile obiective, respectiv, dacă reclamantul poate face dovada achitării „ca orice abonat casnic” a contravalorii energiei consumate. O astfel de analiză ar fi însemnat inclusiv o verificare în concret a facturilor şi a cuantumului de energie de care a beneficiat reclamantul de la data pensionării.

Instanţa de fond, prin sentinţa pronunţată schimbă sensul facilităţilor prevăzute de HG întrucât obligă pârâta, independent de consum şi achitare cu anticipaţie, să restituire reclamantului cota gratuită de 3600 Kw/an.

Prin întâmpinare intimatul pârât [...] a solicitat respingerea apelului ca nefondat, sub toate aspectele invocate de apelanta pârâtă.

Se arată că prin reglementarea art. 3 din H.G. nr. 1041/2003 legiutorul a urmărit gratificarea pensionarilor din sectorul energetic prin acordarea cotei gratuite de energie electrică pentru consumul casnic.

Începând cu anul 1990, la solicitarea sindicatelor din sectorul energetic s-a promovat baza legala pentru acordarea unei cote gratuite de energie electrică salariaţilor şi pensionarilor din sectorul energetic.

Astfel, a fost iniţiată HG nr.279/1990 care a acordat unele facilitaţi la consumul casnic de energie electrică salariaţilor şi pensionarilor proveniţi din unităţi aparţinând fostului minister al energiei electrice.

Având în vedere ca actul sus-menţionat nu a fost publicat în Monitorul Oficial, fiind astfel lovit de nulitate, acordarea facilitaţilor a fost prevăzută în contractele colective de muncă ale RENEL ?i, ulterior, CONEL

Prin HG nr. 627/2000, CONEL s-a reorganizat in 4 unităţi independente, respectiv Termoelectrica, Hidroelectrica, Electrica, Transelectrica, cu bugete de venituri si cheltuieli proprii, care si-au desfăşurat activitatea pe principii strict comerciale.

În data de 15.08.2001 a fost semnată de către Termoelectrica, Hidroelectrica, Electrica şi Transelectrica o notă comună în vederea acordării acestui drept deja dobândit, respectiv a unei cote gratuite de energie electrică de până la 1600 kw/h, începând cu luna august 2001, pensionarilor proveniţi din unităţile desprinse din fostul Minister al Energiei Electrice, inclusiv RENEL, CONEL şi unităţile subordonate acestora. Pentru acordarea acestei facilităţi, pensionarii trebuiau să fi avut o vechime de minim 15 ani in acest sector.

De asemenea, de acest drept putea beneficia şi soţia sau soţul titularului de drept decedat, daca acesta a lucrat minim 20 de ani intr-una din aceste unităţi şi nu s-a recăsătorit.

Având în vedere cele de mai sus, Ministerul Economiei si Comerţului a venit în sprijinul pensionarilor elaborând şi promovând HG nr. 1041/2003 privind unele măsuri de reglementare a facilitaţilor acordate pensionarilor din sectorul energiei electrice.

Totodată, pentru o mai uşoară aplicare a acestui act normativ şi pentru a nu fi private de aceste facilităţii anumite categorii de persoane pensionate din unităţi ce au aparţinut fostului minister al energiei electrice, a fost elaborată HG nr. 1461/2003.

Astfel, actul normativ anterior precizat a completat HG nr. 1041/2003 în sensul că a prevăzut aptitudinea de beneficia de cote gratuite de energie electrica şi persoanele pensionate după data de 30.09.2000 din societăţile desprinse prin acte normative din cadrul fostului Minister al Energiei Electrice, fostei Regii Autonome de Electricitate «Renel», Companiei Naţionale de Electricitate – S.A. şi, ulterior acestora, prin programe de restructurare, reorganizare sau privatizare.

În acest context, urmează a se observa că vocaţia persoanelor pensionate după data de 30.09.200 din societăţile desprinse din fostul Minister al Energiei Electrice, fostei Regii Autonome de Electricitate «Renel», Companiei Naţionale de Electricitate - SA şi, ulterior acestora, prin programe de restructurare, reorganizare sau privatizare s-a născut ope legis, în confirmarea unui drept câştigat încă din anul 1990 de salariaţii şi pensionarii din sectorul energetic.

Nu pot fi reţinute nici criticile apelantei pârâte privitoare la modalitatea de stabilire de către instanţa de fond a cuantumului cotei de energie electrica gratuita ia care este îndreptăţit reclamantul.

Dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 1041/2003 instituie măsurile de reglementare a facilităţilor reprezentând cota gratuită de energie electrica acordată persoanelor pensionate din unităţi care au aparţinut fostului Minister al Energiei Electrice, Regiei Autonome de Electricitate "RENEL", Companiei Naţionale de Electricitate – S.A. anterior datei de 30.09.2000. precum si persoanelor pensionate din activitatea nucleara anterior datei de 1.08.1994.

Pe de altă parte, disp. art. 3 din Legea nr. 1041/2003 instituie măsurile de reglementare a facilităţilor reprezentând cota gratuită de energie electrica acordată persoanelor pensionate din societăţile desprinse prin acte normative din cadrul fostului Minister al Energiei Electrice, fostei Regii Autonome de Electricitate «RENEL», Companiei Naţionale de Electricitate –S.A. şi, ulterior acestora, prin programe de restructurare, reorganizare sau privatizare, ulterior datei de 30.09.2000.

În acest context, câtă vreme relaţiile de muncă dintre reclamant şi Societatea Naţională [...] S.A. - Sucursala C.N.E. Cernavodă au încetat de drept, urmare emiterii deciziei de pensionare, la data de 17.12.2015, fără doar şi poate, în speţă, nu îşi găsesc incidenţă dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 1041/2003.

Totodată, dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 1041/2003 nu reglementează, în mod concret, cuantumul cotei gratuite de energie electrică la care sunt îndreptăţite persoanele pensionate din societăţile desprinse prin acte normative din cadrul fostului Minister al Energiei Electrice, fostei Regii Autonome de Electricitate «RENEL», Companiei Naţionale de Electricitate S.A. şi, ulterior acestora, prin programe de restructurare, reorganizare sau privatizare, ulterior datei de 30.09.2000.

Or, potrivit regulii „ubi tex non distinguit, nec nos distinguere debemus", generalitatea formulării unui text legal conduce la generalitatea aplicării lui, fără a se introduce distincţii pe care textul respectiv nu le conţine.

Mai mult, urmează a se observa că, în speţă, cuantumul cotei gratuite de energie electrică la care este îndreptăţit reclamantul, respectiv 3600 kw/an, a fost stabilit convenţional prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, precum şi prin actele adiţionale la contractul individual de muncă al reclamantului, acte juridice ce reprezintă legea părţilor.

3. In ceea ce priveşte susţinerile apelantei pârâte referitoare la pretinsa „analiză superficială" a instanţei de fond a dispoziţiilor art. 4 alin. 1 lit. b din HG nr. 1041/2003, se arată că şi aceste sunt nefondate, pentru următoarele motive:

Potrivit art. 4 alin. 1 lit. b din HG nr. 1041/2003, „Contravaloarea cotei de energie electrică va fi suportată diferenţiat, astfel: (...) b)pentru persoanele pensionate prevăzute la art. 3, Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A va încasa contravaloarea energiei electrice consumate în acelaşi regim ca pentru orice abonat casnic, urmând ca, în baza facturilor emise, fiecare societate să le ramburseze acestora contravaloarea consumului respectiv".

Raportat la dispoziţiile legale anterior citate, urmează a se observa că acestea stabilesc modalitatea de plată a contravalorii cotei energie electrică, aceasta urmând a se face exclusiv în baza facturilor emise de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» S.A., fără a impune ca şi „condiţie de fond" plata anticipată a contravalorii acestei de către consumator.

Nu în ultimul rând, urmează a se observa că reclamantul a înţeles să îşi îndeplinească  întocmai şi la timp obligaţiile de plata ce îi incumbau în temeiul contractului de furnizare de energie electrică, astfel cum rezultă din facturile fiscale şi extrasul de cont depuse alăturat întâmpinării.

Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Constanţa în raport cu criticile apelantei pârâre S.N. [...] S.A., Curtea reţine următoarele:

1. Criticile apelantei pârâte ce vizează inexistenţa dreptului reclamantei de a beneficia de facilităţile la energie electrică reglementate de art. 3 din HG nr. 1041/2003, modificată, se reţin a fi nefondate pentru următoarele considerente:

Reclamantul [...] a avut calitatea de salariat al pârâtei S.C. [...] S.A. – Sucursala C.N.E. Cernavodă  în perioada 27.07.1998 – 17.12.2015, astfel cum rezultă din contractul individual de muncă nr. …/27.07.1998, modificat prin actele adiţionale nr. …/14.07.2012 şi nr. …/17.01.2013.

La data de 17.12.2015 relaţiile de muncă dintre părţi au încetat conform art. 56 alin.(1) lit. c) codul muncii, reclamantului deschizându-i-se drepturile de pensie prin decizia nr. …/17.12.2015 emisă de Casa de Pensii … Constanţa, fiindu-i acordată pensia pentru limită de vârstă.

Conform disp. art. 3 din HG nr. 1041/2003, astfel cum a fost modificată prin HG nr. 1461/2003 „ Persoanele pensionate după data de 30 septembrie 2000 din societăţile desprinse prin acte normative din cadrul fostului Minister al Energiei Electrice, fostei Regii Autonome de Electricitate „RENEL”, Companiei Naţionale de Electricitate S.A. şi ulterior acestora, prin programe de restructurare, reorganizare sau privatizare vor putea beneficia de cote gratuite de energie electrică dacă societăţile respective aveau prevăzute pentru angajaţii lor astfel de facilităţi, prin contractele colective de muncă”.

Textul legal instituie dreptul pensionarilor de a beneficia de cote gratuite de energie, conform art. 1 din HG nr. 1041/2003, şi pentru persoanele care au dobândit calitatea de pensionari după 30.09.2000, dacă sunt întrunite cumulativ mai multe condiţii:

1. persoanele pensionate după 30.09.2000 au fost salariaţii unor societăţi comerciale/regii autonome desprinse prin acte normative din cadrul unor persoane juridice limitativ prevăzute în actul normativ;

2. societăţile respective aveau prevăzute pentru salariaţii lor astfel de facilităţi prin contracte colective de muncă.

Din analiza probatoriului administrat în cauză rezultă că reclamantul se încadrează în categoria persoanelor vizate de art. 3 din HG nr. 1041/2003 modificată prin HG nr. 1461/11.12.2003, fiind întrunite cumulativ condiţiile legale pentru acordarea cotei de energie electrică gratuită.

Astfel se reţine că reclamantul a fost pensionat după data de 30.09.2000, respectiv la data de 17.12.2015, şi anterior a fost salariatul S.N. [...] S.A.

Angajatorul său, S.N. [...] S.A. a fost înfiinţată prin HG nr. 365/1998, ca urmare a reorganizării R.A. de Electricitate „RENEL”, fiind astfel îndeplinită şi condiţia potrivit cu care beneficiarul trebuie să se fi pensionat „din societăţi desprinse prin acte normative din cadrul (…) fostei Regii Autonome de Electricitate „RENEL”.

Conform art. 2 lit. c) din actul adiţional nr. …/14.07.2012 la contractul individual de muncă, respectiv art. 2 lit. e) din actul adiţional nr. …/17.01.2013 la contractul individual de muncă nr. 1395/27.07.1998, reclamantul, în calitate de salariat, a beneficiat de „alte drepturi salariale” reprezentând „compensare consum de energie electrică în limita a 3600Kw/an, calculat la tariful CR de vânzare către populaţie, aprobat de AN.R.E”.

Izvorul acestui drept menţionat în contractul individual de muncă al reclamantului, anterior pensionării l-a constituit art. 6.26 din CCM S.N.N. S.A./2015 potrivit cu care: „salariaţii S.N.N. S.A. beneficiază de un ajutor acordat ca avantaj în natură sub forma compensării consumului de energie electrică şi termică (sau lemne de foc, cărbuni sau altele). De aceste drepturi beneficiază toţi salariaţii, indiferent de natura contractului, cu condiţia ca în luna în care se acordă ajutorul, să obţină pe statul de plată al unităţii venituri din salarii sau indemnizaţii în vederea impozitării ajutorului acordat”.

Raportat la aceste înscrisuri depuse la dosar, Curtea constată că reclamantul îndeplineşte cumulativ condiţiile impuse de art. 3 din HG nr. 1041/2003, astfel cum a fost modificată prin HG nr. 1461/2003 pentru a beneficia de cotele gratuite de energie electrică după data pensionării, respectiv după data de 17.12.2015.

2. Criticile apelantei pârâte referitoare la cota gratuită de 1200 Kw/an cuvenită reclamantului, precum şi cele la modalitatea de acordare a  acestor facilităţi către reclamant se reţin a fi fondate pentru următoarele considerente:

2.1. Beneficiul cotei gratuite de energie electrică în limita a 1200 Kw/an a fost reglementat pentru persoanele pensionate din unităţi care au aparţinut fostului Minister al Energiei Electrice, Regiei Autonome de Electricitate „RENEL”, Companiei Naţionale de Electricitate S.A. care întruneau condiţiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din HG nr. 1041/2003, respectiv pentru persoanele care s-au pensionat până la data de 30.09.2000 din unităţile mai sus menţionate şi care la data pensionării aveau o vechime în aceste unităţi de  minimum 15 ani, până la momentul desprinderii din fostul Minister al Energiei Electrice, R.A. Electricitate „RENEL” şi C.N. Electricitate S.A.

Pentru persoanele pensionate din activitatea nucleară acordarea beneficiului cotei gratuite de 1200 Kw/an era condiţionată de pensionarea anterior datei de 01.08.1998, data reorganizării Regiei Autonome de Electricitate „RENEL”.

Aceleaşi facilităţi erau acordate prin HG nr. 1041/2003 şi soţiei/soţului supravieţuitor al titularului de drept al contractului de furnizare a energiei electrice de tip standard fără abonament, dacă titularul a lucrat în condiţiile prevăzute de art. 1 minimum 20 de ani, dacă facilităţile erau prevăzute în contractele colective, pensionarii de invaliditate gr. I şi II care îndeplineau condiţiile art. 1 din actul normativ şi persoanele care au fost disponibilizate în urma unor măsuri de concediere colectivă şi care, ulterior, s-au pensionat fără a mai  fi încadrate în muncă până la data pensionării,  dacă îndeplineau condiţiile prevăzute de art. 1 din HG nr. 1041/2003.

În forma sa iniţială, HG nr. 1041/2003 nu acorda nicio facilitate de această natură persoanelor fizice care s-au pensionat după septembrie 2000 din unităţi economice desprinse din fostul Minister al Energiei Electrice sau din Regia Autonomă de Electricitate „RENEL”.

Prin HG nr. 1461/2003 s-a modificat art. 3 din HG nr. 1041/2003, în sensul extinderii sferei beneficiarilor cotei gratuit de energie electrică, prevăzându-se acordarea acestor facilităţi şi persoanelor pensionate după data de 30.09.2003 din cadrul aceloraşi persoane juridice enumerate la art. (1), cu condiţia reglementării unor astfel de facilităţi prin contractele colective de muncă pentru angajaţii lor.

Prin urmare izvorul acestui drept îl constituie HG nr. 1041/2003 modificat prin HG nr. 1461/2003, iar nu contractul colectiv de muncă, cum eronat susţine apelanta pârâtă, actul normativ condiţionând acordarea către pensionari a cotei gratuite de 1200 Kw/an, de existenţa acestei facilităţi pentru salariaţii angajatorului.

În ceea ce priveşte însă cota de energie gratuită acordată acestor persoane, pensionate după data de 30.09.2000, aceasta este de 1200 Kw/an, iar nu de 3600 Kw/an, cum greşit a reţinut prima instanţă.

Cota de energie gratuită reglementată prin actul normativ de acordare a acestor facilităţi pentru pensionarii din unităţile desprinse din fosta Regie Autonomă de electricitate „RENEL” este de 1200 Kw/an este menţionată expres de art. 1 alin.(1) din HG nr. 1041/2003,  potrivit cu care : „(1) Persoanele pensionate din unităţi care au aparţinut fostului Minister al Energiei Electrice, Regiei Autonome de Electricitate „RENEL”, Companiei Naţionale de Electricitate S.A. beneficiază de o cotă de energie electrică gratuită de 1200 Kw/an pentru consumul casnic (…)”.

Dispoziţiile cuprinse în art. 1 alin. (1) lit. a) şi h), art. 2 şi art. 3 din HG nr. 1041/2003 modificată prin HG nr. 1461/2003 reglementează condiţiile în care se acordă această facilitate, condiţionând acordarea cotei gratuite de 1200Kw/an fie de prestarea unei activităţi în cadrul acestor unităţi de minimum 15 ani, fie de existenţa unei clauze în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul acestor unităţi care acordă o astfel de facilitate salariaţilor lor.

Nu se poare reţine ca fondată susţinerea reclamantului potrivit cu care este îndreptăţit să primească o cotă gratuită de energie electrică în limita a 3600 Kw/an  - cota prevăzută în CCM la momentul pensionării sale – întrucât prin actul normativ nu s-a prevăzut un asemenea drept. Deşi în art. (3) din HG nr. 1041/2003 modificată nu este prevăzută în mod expres cota gratuită de 1200 Kw/an pentru persoanele pensionate după 30.09.2000, nu se poate reţine că legiuitorul a urmărit  să acorde pensionarilor proveniţi din unităţile desprinse din fosta Regie Autonomă de Electricitate „RENEL”  drepturi la acelaşi nivel cu cele acordate salariaţilor acestor societăţi prin contractele colective de muncă; în această situaţie ar fi prevăzut în mod expres că pensionarii beneficiază de aceleaşi drepturi prevăzute în contractele colective de muncă la data pensionării lor.

O astfel de reglementare regăsim în art. 6 din H.G. nr. 1461/2003 în referire la persoanele pensionate din unităţile care s-au desprins din cadrul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 643/2002, legiuitorul prevăzând în mod expres că aceste persoane „vor putea beneficia de cota gratuită de energie electrică în conformitate cu prevederile contractelor colective de muncă în limita fondurilor prevăzute în bugetele de venituri i cheltuieli ale societăţilor comerciale respective”.

Per a contrario, ceilalţi pensionari, proveniţi din unităţile desprinse prin acte normative din cadrul fostului Minister al Energiei Electrice, fostei Regii autonome de Electricitate „RENEL”,Companiei Naţionale de electricitate S.A., beneficiază de cota gratuită de energie electrică în limita a 1200 Kw/an, conform art. 1 alin.81) din HG nr. 1041/2003, dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile impuse de art. 1 alin.(1) lit. a) şi h), sau de art. 3 din HG nr. 1041/2003 modificată prin HG nr. 1461/2001, după caz.

Existenţa unei dispoziţii în contractul colectiv de muncă la nivelul S.N. [...] S.A. în sensul acordării acestui drept propriilor salariaţi, constituie doar o condiţie pentru acordarea unei astfel de facilităţi şi persoanelor care s-au pensionat după 30.09.2000 din S.N. [...] S.A., limita cotei de energie electrică acordată pensionarilor fiind stabilită de legiuitor la 1200 Kw/an, conform art. 1 alin.(1) din H.G. nr. 1041/2003.

Pentru considerentele expuse, urmează să fie admise ca fondate criticile apelantei pârâte sub acest aspect, iar hotărârea primei instanţei va fi reformată în sensul recunoaşterii dreptului reclamantului de a beneficia de decontarea contravalorii unei cote de energie electrică în limita a 1200 Kw/an.

2.2. Se reţin a fi fondate şi criticile apelantei pârâte ce vizează modalitatea concretă de acordare a acestei facilităţi legale, conform art. 4 din HG nr. 1041/2003.

Conform disp.art. 4 alin.(1) din HG nr. 1041/2003 modificată prin HG nr. 1461/2003 : „ (1) Contravaloarea cotei de energie electrică va fi suportată gratuit astfel:

a) (…)

b) pentru persoanele pensionate prevăzute la art. 3, Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. va încasa contravaloarea energiei electrice consumate în acelaşi regim ca pentru orice abonat casnic, urmând ca, în baza facturilor emise, fiecare societate să le ramburseze acestora contravaloarea consumului respectiv.

Prin urmare, în cazul pensionarilor ce beneficiază de cota gratuită de energie electrică potrivit disp. art. 3 din HG nr. 1041/2003 modificată prin HG nr. 1461/2003 – categorie în care se încadrează reclamantul – legiuitorul a prevăzut modalitatea concretă de acordare a acestei facilităţi, în sensul că după plata facturilor emise de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. pe numele beneficiarului facilităţii în acelaşi regim ca pentru orice alt abonat casnic, acesta din urmă este îndreptăţit să obţină contravaloarea energiei electrice achitate, în limitele unei cote de 1200 Kw/an, societatea pârâtă fiind ţinută  să îi ramburseze această contravaloare.

Se reţine în raport de aceste dispoziţii legale, că reclamantul nu este îndreptăţit să obţină de la pârâtă o sumă de bani reprezentând valoarea cotei de 1200 Kw/an, calculată de la momentul ieşirii la pensie, independent de suportarea sau nu a contravalorii facturilor emise  de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. pe numele reclamantului, ci dimpotrivă, după achitarea contravalorii energiei electrice consumate de către reclamant, - plată efectuată în temeiul facturilor emise în acelaşi regim ca pentru orice abonat casnic – pârâta este obligată să îi ramburseze reclamantului contravaloarea acestor facturi, în limitele cotei de 1200 Kw/an.

Pentru considerentele expuse, în baza art. 480 Cod proc.civ. se va admite apelul pârâtei S.C. [...] S.A. şi se va schimba în parte hotărârea Tribunalului în sensul recunoaşterii dreptului reclamantului în temeiul art. 1 alin.(1) coroborat cu art. 3 şi 4 lit. h) din HG nr. 1041/2003 modificată prin HG nr. 1461/2003 de a i se rambursa contravaloarea consumului de energie electrică facturat pe numele reclamantului, în limitele unei cote de 1200 Kw/an.

Obligă pârâta S.C. [...] S.A. să ramburseze reclamantului contravaloarea energiei electrice facturată şi achitată de reclamant, în limita a 1200 Kw/an, începând cu data pensionării (17.12.2015) şi până la pronunţarea prezentei decizii.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei cu privire la plata cheltuielilor de judecată.