Încuviinţarea executării silite împotriva debitorului

Sentinţă civilă 2 din 13.07.2017


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. ..../260/2017, BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC O G, cu sediul în Bucureşti, ...... sector 4 Bucureşti, la cererea creditoarei xxxx I.F.N. S.A., cu sediul procesual ales .............., sector 3 Bucureşti, a solicitat încuviinţarea executării silite împotriva debitorului xxxx, în baza titlului executoriu:  contract de credit  pentru nevoi personale nr. nr...... din ......,

 La cerere au fost anexate: cererea de executare silită a creditoarei, contract de credit  pentru nevoi personale nr. nr...... din ......,, împuternicire avocaţială, încheiere admitere din  data de 20.03.2017, confirmare acordare credit şi dovada achitării taxei judiciare  de timbru în cuantum de 20 lei.

 Analizând înscrisurile depuse la dosar, instanţa reţine următoarele:

 Prin contractul de credit  pentru nevoi personale nr...... din ......, S.C. xxxx I.F.N. S.A., a acordat debitorului  un credit în sumă de  .... lei .

Debitorul  are de achitat creditoarei  suma de  1.557,00  lei.

 Potrivit art. 652 alin.1 din Noul C.pr.civ., dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri executorii se execută de executorul judecătoresc din circumscripţia Curţii de Apel în care se află imobilul, în cazul urmăririi silite a bunurilor imobile, al urmăririi silite a fructelor prinse de rădăcini, din circumscripţia Curţii de Apel unde se află domiciliul debitorului, în cazul urmăririi silite a bunurilor mobile, din circumscripţia Curţii de Apel unde urmează să se facă executarea, în cazul executării silite a obligaţiilor  de a face şi a obligaţiilor de a nu face.

Conform art. 664 din Noul C.pr.civ., cererea de executare silită se depune, personal sau prin reprezentant legal sau convenţional, la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin poştă, curier, telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative.

La cererea de executare silită se vor ataşa titlul executoriu în original sau în copie legalizată, după caz, şi dovada achitării taxei de timbru, inclusiv timbru judiciar, precum şi, dacă este cazul, înscrisurile anume prevăzute de lege.

Potrivit art. 632 din Noul C.pr.civ., executarea se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti executorii,  hotărâri definitive precum şi a oricărei alte hotărâri sau alte înscrisuri care potrivit legii, pot fi puse în executare.

Potrivit art. 663 alin. 1-alin. 4 Cod procedură civilă, executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă. Creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu. Creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui. Creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată.

Analizând cererea de executare şi înscrisurile ataşate, instanţa constată că se solicită începerea executării silite cu încălcarea dispoziţiilor art. 632 şi art. 663 Cod procedură civilă, în lipsa unui înscris care să reprezinte titlu executoriu şi, implicit, a unei creanţe certe.

În prezenta cauză, creditorul a depus o copie certificată de pe un contract pretins încheiat între F xxxIFN S.A. şi împrumutatul B C, acesta nefiind semnat de niciuna dintre părţi, aşadar nici de către instituţia financiară nebancară, pentru a fi aplicabile prevederile art. 52 din Legea nr. 93/2009.

 Contractul nu a fost semnat electronic, întrucât nu are ataşată sau asociată logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, conform art. 4 pct. 3 din Legea nr. 455/2001.

În consecinţă, actul depus nu reprezintă un înscris sub semnătură privată, conform art. 272 Cod procedură civilă, nefiind însuşit de niciuna dintre părţi prin semnătură, astfel încât nu constituie titlu executoriu şi nu face dovada privind existenţa neîndoielnică a creanţei pretinse.

Pentru aceste considerente, constatând că neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 632 şi art. 663 Cod procedură civilă reprezintă motivele prevăzute expres de art. 666 alin. 5 pct. 2 şi pct. 4 pentru respingerea cererii de încuviinţare a executării silite, instanţa va respinge cererea de încuviinţare a executării silite în dosarul de executare nr. 4649/2017 deschis la Biroul Executorului Judecătoresc xxx privind pe debitorul xxx.