Furt calificat

Sentinţă penală 222 din 21.11.2016


Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

Prin Rechizitoriul nr. 1292/P/2016 emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin la data de 15 iulie 2016 şi verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei, conform art. 328 alin. (1) Cod procedură penală, de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului P F L pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, faptă prevăzută de art. 228 alin. (1),  art. 229 alin. (1) lit. b) și d) Cod penal,  cu aplicarea art. 41 alin. (1) Cod penal.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Reghin sub nr. 2272/289/2016 la data de 15 iulie 2016.

Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, următoarea situaţie de fapt:

La data de 01/02.07.2016,  în jurul orelor 0447, inculpatul P F L, a pătruns prin efracţie în magazinul aparţinând persoanei vătămate SC MARPETRU SRL situat în municipiul Reghin, strada P,  , jud. Mureș, de unde a sustras aproximativ 130 pachete cu ţigări de diferite sortimente, în valoare de 2.100 lei, prejudiciul total cauzat fiind în valoare de 2.900 lei.

În cursul urmăririi penale au fost administrare următoarele mijloace de probă: proces verbal de cercetare la fața locului, însoțit de planșe fotografice (filele 25-26, 28-40, 44-55) declarații inculpat (filele 68, 71-72), declarații persoană vătămată (filele 17, 20), proces verbal de constatare a infracțiunii (filele 74, 78-80), dovadă predare bunuri (fila 77).

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Reghin sub nr. 2272/289/2016 la data de 15 iulie 2016. Prin Încheierea Penală nr. 137  a Judecătorului de Cameră Preliminară din data de 18 august 2016, rămasă definitivă, s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin privind pe inculpatul P F L, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi s-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul P F L.

La termenul de judecată din data de 20 septembrie 2016, ulterior citirii actului se sesizare, instanţa a adus la cunoştinţa inculpatului dispoziţiile art. 374 alin. (4) Cod procedură penală, raportat la art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, privind judecata în procedura simplificată, precum şi soluţiile posibile ca urmare a acestei proceduri.

În faţa instanţei inculpatul nu a recunoscut fapta reținută în rechizitoriu, astfel că pe cale de consecinţă, cauza a fost judecată pe baza procedurii obişnuite, fiind audiați în cursul cercetării judecătoreşti: inculpatul P F L și martorii  B F S, C F L și C M

În cursul urmăririi penale, persoana vătămată SC MARPETRU SRL s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 2900 lei, reprezentând prejudiciul cauzat prin comiterea faptei, iar la data de 16 august 2016, partea civilă SC MARPETRU SRL a depus la dosarul cauzei un înscris prin care a precizat faptul că nu mai are nici o pretenție de la inculpatul P F L.

La data de  10 noiembrie 2016, inculpatul P F L a depus la dosarul cauzei Acordul  de mediere încheiat la data de  08 noiembrie 2016.

Analizând actele şi lucrările dosarului, probatoriul administrat în cursul urmării penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarele:

I. În ceea ce privește schimbarea  încadrării juridice, pusă în discuția părților din oficiu de către instanță, din infracţiunea de furt calificat, faptă prevăzută de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b) și d) Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. (1) Cod penal în infracțiunea de furt calificat, faptă prevăzută de art. 228  alin. (1) lit. b) și d), alin. (2) lit. b) Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. (1) Cod penal, instanța urmează să o admită, având în vedere următoarele considerente:

În fapt, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin inculpatul P F L a fost  trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, faptă prevăzută de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b) și d) Cod penal, reținându-se faptul că la data de 02 iulie 2016, în jurul orelor 0447, inculpatul P F L, a pătruns prin efracție în magazinul aparținând persoanei vătămate SC MARPETRU SRL situat în municipiul Reghin, strada P,  , jud. Mureș, de unde a sustras aproximativ 130 pachete cu țigări de diferite sortimente. 

Instanța reține că pentru a se putea reține circumstanța agravantă prevăzută de art. 229 alin. (2) lit. b) Cod penal, respectiv săvârșirea infracțiunii de furt  calificat prin violarea sediului profesional, este necesar ca acțiunea de furt să se comită în urma unui acces neautorizat în sediul în care o persoană juridică sau fizică își desfășoară activitatea profesională.

Instanța apreciază că rațiunea acestei agravante este de a sancționa mai aspru furtul din locuințe și din alte spații private, spații în care făptuitorul își asumă să pătrundă fraudulos, acceptând în scopul sustragerii de bunuri, să încalce și valori privind viața privată, infracțiunea complexă urmând a fi reținută în acele situații în care există identitate între locul unde se află bunul sustras și cel care constituie obiect al protecției infracțiunii absorbite.

Analizând ansamblul probator administrat în prezenta cauză, instanța constată că inculpatul P F L a pătruns fără drept (acțiune), prin efracție în sediul unde  persoana juridică  SC MARPETRU SRL își desfășoară activitatea profesională, iar la momentul săvârșirii acțiunii a realizat că pătrunde fără drept și fără consimțământul persoanei juridice, titulară a sediului, urmărind ori acceptând încălcarea inviolabilității sediului profesional.

Având în vedere toate aceste aspecte, instanța va dispune schimbarea  încadrării juridică a faptei reținute în sarcina inculpatului P F L,  din infracțiunea de furt calificat, faptă prevăzută de art. 228, art. 229 alin. (1) lit. b) și d) Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. (1) Cod penal,  în infracțiunea de furt calificat,  faptă prevăzută de art. 228, art. 229 alin. (1) lit. b) și  d), alin. (2) lit. b) Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. (1) Cod penal. 

II. În ceea ce privește solicitarea inculpatului P F L de a se dispune încetarea procesului penal ca urmare a încheierii Acordului de mediere nr. 160 din 08 noiembrie 2016, instanța o va  respinge având în vedere următoarele considerente:

Prin Decizia nr. 9/2015, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a stabilit că în aplicarea dispozițiilor art. 67 din Legea  2/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, încheierea unui acord de mediere constituie o cauză sui-generis care înlătură răspunderea penală, distinctă de împăcare, iar încheierea unui acord de mediere în condițiile Legii  2/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator poate interveni în tot cursul procesului penal, până la rămânerea definitivă a hotărârii penale.

Ulterior, prin Decizia nr. 397/2016, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 67 din Legea  2/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în interpretarea dată prin Decizia nr. 9/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, sunt constituționale în măsura în care încheierea unui acord de mediere cu privire la infracțiunile pentru care poate interveni împăcarea produce efecte numai dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței.  Decizia Curții Constituționale a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 532/2016 și, de la data publicării, adică de la data de 15.07.2016 decizia este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Curtea Constituțională a constatat că efectul juridic al interpretării date dispozițiilor art. 67 din Legea  2/2006 prin Decizia nr. 9/17.04.2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție este acela că în cauzele penale care privesc infracțiuni pentru care poate interveni împăcarea, odată ce a fost depășit momentul procesual al citirii actului de sesizare a instanței, inculpatul şi persoana vătămată/partea civilă, deși nu se mai pot împăca în fața instanței de judecată, pot recurge la mediere, iar instanța care soluționează cauza, în primă instanță sau în apel, este obligată să ia act de acordul de mediere şi să înceteze procesul penal ca urmare a medierii realizate de mediator, în condițiile în care aceeași instanță judecătorească nu mai poate să ia act, în mod nemijlocit, de voința inculpatului şi a persoanei vătămate/părții civile de a stinge litigiul penal. Pe această cale se ajunge la eludarea finalității urmărite de legiuitorul noului Cod penal prin reglementarea termenului citirii actului de sesizare a instanței ca ultim moment până la care poate interveni împăcarea – finalitate care vizează, limitarea în timp a stării de incertitudine în derularea raporturilor juridice – aducându-se atingere prevederilor art. 124 alin. (2) din Constituție care consacră unicitatea, imparțialitatea şi egalitatea justiției.

Astfel, în ceea ce privește termenul până la care poate interveni încheierea unui acord de mediere cu privire la latura penală a cauzei, deși art. 67 din Legea  2/2006 nu prevede un anumit stadiu procesual, Curtea Constituțională a reținut că acordul de mediere nu poate fi încheiat oricând în cursul procesului penal, ci doar atât timp cât poate interveni şi împăcarea, şi anume până la citirea actului de sesizare a instanței, așa cum prevede art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal.

În ceea ce privește solicitarea inculpatului privind aplicarea dispozițiilor art. 5 Cod penal, privind legea penală mai favorabilă, instanța  apreciază că principiul mitior lex nu este incident în cauză, având în vedere faptul că în perioada anterioară  Deciziei Curții Constituționale, se puteau încheia acorduri de mediere în orice fază a procesului penal doar ca urmare și în baza unei decizii interpretative a Înaltei Curți de Casație și Justiție și nu în baza unei norme. Ori ca să fie aplicabil principiul mitior lex trebuie să avem o lege mai favorabila, o normă, o dispoziție legală,  ori cum Înalta Curte de Casație și Justiție nu are rol de legiuitor și nu poate edicta norme/legi/dispoziții legale, ci poate doar da o interpretare unitară unei norme, în cauză nu se poate reține incidența unei legi mai favorabile, deși aparent situația este mai favorabilă.

Instanța constată că la data de 15 iulie 2016, ora 1415 s-a încheiat Contractul de Pregătire a Medierii nr. 149, între Biroul de Mediator A R P și inculpatul P F L (filele 100-105), iar ca urmare a neacceptării invitației la mediere de către partea civilă SC MARPETRU SRL (filele 137-142), la data de 16 septembrie 2016 s-a întocmit Procesul Verbal  nr. 149 de constatare a neacceptării medierii (filele 143-144), astfel fiind incidente dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea  2/2006 privind închiderea procedurii de mediere. 

Totodată instanța reține faptul că la data de 16 august 2016, partea civilă SC MARPETRU SRL a depus la dosarul cauzei un înscris prin care a învederat instanței faptul că nu dorește să se împace cu inculpatul P F L, iar la la data  13 septembrie 2016, la primul termen de judecată, instanța a mai acordat un termen în vederea încheierii acordului de mediere.

Mai mult, instanța reține faptul că la data de 20 septembrie 2016, ca urmare a prezentării de către mediatorul a eșecului medierii, s-a dat citire actului de sesizare al instanței, iar inițierea și încheierea  Acordul de mediere nr. 160 a fost încheiat la data de  08 noiembrie 2016 (filele 241-243), deci după publicarea în Monitorul Oficial al României a Deciziei Curții Constituționale

 Având în vedere toate aceste aspecte, instanța apreciază că în cauză nu sunt incidente dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. g) Cod procedură penală privind încetarea procesului penal ca urmare a încheierii unui acord de mediere în condițiile legii.

 III. În fapt,  în noaptea de 01/02.07.2016,  în jurul orelor 0447, inculpatul P F L, a pătruns prin efracție în magazinul aparținând părții civile SC MARPETRU SRL situat în municipiul Reghin, strada P,  , jud. Mureș, de unde a sustras aproximativ 91 de pachete cu ţigări de diferite sortimente, în valoare de 2.100.

Această situație de fapt a rezultat în urma analizării întregului material probatoriu administrat în prezenta cauză, respectiv din coroborarea declarațiilor părții civile, mențiunile procesului-verbal de constatare a infracțiunii flagrante, mențiunile procesului verbal de cercetare la fața locului însoțit de planșe fotografice, declarațiile martorilor, mențiunile dovezilor de predare bunuri, precum și parțial cu declarațiile inculpatului.

Astfel, potrivit mențiunilor procesului verbal de constatare a infracțiunii flagrante, însoțit de planșe fotografice,  la data de 02 iulie 2016, ora 0447, organele de poliție au fost sesizate cu privire la spargerea unui magazin situat pe strada P din municipiul Reghin, iar cu ocazia deplasării la fața locului au constatat faptul că magazinul alimentar aparținând SC MARPETRU SRL aflat pe strada P din municipiul Reghin, avea ușa de acces forțată și larg deschisă, iar sistemul de alarmare era declanșat, iar pe strada Gheorghe Doja, la aproximativ 50 metri de magazin au fost găsite abandonate mai multe pachete cu țigări de diferite sortimente.

Cu ocazia verificărilor efectuate în zonă, în jurul orelor 0510, organele de poliție au observat autoturismul marca Honda Civic de culoare albă, la volanul căreia se afla inculpatul P F L, iar în urma controlului autovehiculului a fost identificată o geantă sport de culoare roșie în interiorul căreia se aflau: una bucată levier metalic de culoare neagră, patru bucăți mănuși din cauciuc de culoare verzuie, o bluză de trening de culoare albastră prevăzută cu dungi albe și roșii, o mânecă de bluză de culoare neagră care la un capăt avea decupate două găuri tip cagulă, o bucată de material textil de culoare neagră, 7 pachete de țigări Marlboro albastru, 5 pachete de țigări Kent scurt alb, 1 pachet de țigări Kent lung alb, 7 pachete de țigări Marlboro lung alb, 6 pachete de țigări Marlboro lung albastru, 8 pachete de țigări Virginia, 36 pachete de țigări Marlboro scurt roșu (filele 14-16, 42-55).

 Reprezentantul legal al părții civile  a declarat faptul că la data de 02 iulie  2016, în jurul orelor 0445, a fost anunțată telefonic de către dispeceratul SC LEX GUARD despre faptul că la magazinul alimentar a fost declanșată alarma, astfel că s-a deplasat la fața locului unde a constatat faptul că ușa de acces a magazinului alimentar era forțată iar din interiorul magazinului au fost sustrase aproximativ 130 de pachete de țigări de diferite sortimente (filele 21-23).

Reprezentantul legal al părții civile a arătat faptul că la data de 05 iulie 2016 a fost contactat de către o persoană de sex feminin care i-a comunicat că este prietena inculpatului P F L, i-a oferit suma de 4000 de lei pentru a se împăca cu inculpatul, iar întrucât a refuzat acest lucru, persoana respectivă i-a spus că „prietenul său a fost disperat când a comis fapta” (filele 17-19).

Potrivit mențiunilor procesului verbal de cercetare la fața locului, însoțit de planșe fotografice, ușa de acces a magazinului aparținând părții civile SC MARPETRU SRL  prezenta urme de forțare și rama ușii ruptă în zona încuietorilor, iar la distanță de 6 metri de ușă, de pe standul pe care sunt expuse țigările se constată dispariția mai multor pachete de țigări de diferite sortimente,  pe jos în apropierea standului se aflau câteva pachete de țigări abandonate,  la fața locului fiind descoperite două urme de mănușă, iar în fața magazinului lângă ușă au fost găsite 18 pachete de țigări de diferite sortimente (filele 25-26, 27-41).

Martorul  B F S a declarat faptul că lucrează ca și agent de poliție în cadrul Poliției Municipiului Reghin, Biroul de Ordine Publică,  la data de 01 iulie 2016, ora 2200,  a intrat în serviciul de patrulare, iar în jurul orelor 0020, în timp ce patrula în zona centrală a  municipiului Reghin, a observat autoturismul marca Honda Civic, cu număr de înmatriculare de Italia, autoturism condus de inculpatul P F L. Martorul a mai arătat faptul că în jurul orelor 0447, a fost anunțat de ofițerul de serviciu despre faptul că a fost spart un magazin de pe strada P din municipiul Reghin, s-a deplasat la fața locului unde a fost anunțat de agenții de pază de la SC LEX GUARD SECURITY SRL despre faptul că un martor a văzut o persoană suspectă care s-a urcat într-un autoturism de culoare albă astfel că împreună cu jandarmul s-au urcat în autospeciala de serviciu și au verificat toate străzile din apropiere, iar în jurul orelor 0510, la intersecția străzilor Mihai Viteazu cu Terasei au observat autoturismul marca Honda Civic de culoare albă aparținând inculpatului, parcat în fața casei unde acesta locuiește, s-au apropiat de autoturism, l-au văzut pe inculpat la volan, i-au cerut acestuia să se legitimeze după care i-au solicitat să deschidă autoturismul și portbagajul la control, ocazie cu care în interiorul autoturismului au găsit o geantă tip sport de culoare roșie în interiorul căruia se aflau mai multe pachete de țigări, un levier metalic, mănuși de cauciuc, o bluză de trening în care se afla o pereche de mănuși, o cagulă (filele 56-57, 170-171).

Martora C M a declarat faptul că este angajata părții civile în calitate de vânzătoare, iar în dimineața zilei de 02 iulie 2016, în jurul orelor 0445, a fost sunată de administratoarea magazinului care i-a spus că magazinul la care lucrează a fost spart, astfel că s-a deplasat la magazin unde a observat că ușa de acces a magazinului era forțată în zona încuietorilor iar de pe standul de țigări, de pe penultimul raft și de pe un raft din mijloc au fost sustrase mai multe pachete de țigări de diferite sortimente, respectiv Marlboro albastru, Marlboro roșu și alb, Virginia verde și mov și Kent alb, cunoscând mărcile țigărilor care au fost sustrase după rafturile standului de pe care au fost sustrase, fiecare sortiment de țigări fiind pus pe un alt raft (filele 58-59, 202).

Martora C  F L a declarat faptul că în dimineața zilei de 02 iulie 2016, în jurul orelor 0445, în timp ce se afla la domiciliul său situat pe strada Gheorghe Doja din municipiul Reghin, a auzit că s-a declanșat un sistem de alarmă în apropiere astfel că s-a ridicat din pat și s-a deplasat spre geamul care dă spre stradă, a observat în dreptul Scolii de Muzică spatele unei mașini de culoare albă, iar la un moment dat a văzut cum mașina respectivă pornește încet pe pantă în jos, ulterior văzând și un bărbat care fugea, ducând ceva în brațe, dar nu a remarcat ca  acesta să aibă ceva pe cap. Martora a mai arătat faptul că ulterior a ieșit la poartă unde a văzut agenții de la o firmă de pază cărora le-a relatat ceea ce a văzut (filele 60-61, 185-186).

Potrivit mențiunilor dovezii de restituire obiecte, la data de 06 iulie 2016 au fost restituite părții civile următoarele bunuri: 7 pachete de țigări Marlboro albastru, 5 pachete de țigări Kent scurt alb, 1 pachet de țigări Kent lung alb, 7 pachete de țigări Marlboro lung alb, 6 pachete de țigări Marlboro lung albastru, 8 pachete de țigări Virginia, 36 pachete de țigări Marlboro scurt roșu (fila 62).

Cu ocazia audierilor, atât în timpul urmăririi penale cât și pe parcursul cercetării judecătorești, inculpatul P F L nu a recunoscut săvârșirea faptei de care este acuzat, susțineri pe care instanța le va înlătura ca nesincere având în vedere următoarele considerente:

Astfel, în cursul urmăririi penale, inițial, cu ocazia audierii în calitate de suspect, inculpatul P F L a declarat doar faptul că nu este vinovat de săvârșirea faptei, iar cu ocazia audierii în calitate de inculpat (filele 69-72) a arătat faptul că a cumpărat țigările găsite în posesia sa în data de 01 iulie 2016, în jurul orelor 1700-1800, din municipiul Târgu Mureș, din Piața Mare, situată aproape de strada Libertății de la o persoană  necunoscută, iar în municipiul Reghin s-a întors  noaptea pentru că a stat la o femeie.

Deși în timpul cercetării judecătorești inculpatul a arătat faptul că în fața organelor de urmărire penală a declarat „aiureli” întrucât a simțit că organele de urmărire penală fac presiuni asupra sa, instanța reține faptul că inculpatul a avut  aceeași atitudine și în fața judecătorului de drepturi și libertăți, cu ocazia soluționării propunerii de arestare preventivă (dosar nr. 2117/289/2016 al Judecătoriei  Reghin), inculpatul P F L declarând faptul că în data de 01 iulie 2016 a fost plecat în municipiul Târgu Mureș de unde s-a întors în dimineața zilei de 02 iulie 2016, în jurul orelor 0525-0530, a parcat în fața blocului unde locuiește pentru a fuma o țigară, moment în care în apropiere a oprit o mașină de poliție, polițiștii s-au apropiat de mașină, l-au legitimat, i-au cerut să le arate ce are în mașină și au descoperit 70 de pachete de țigări. Inculpatul a mai arătat faptul că țigările găsite în mașina sa au fost cumpărate din piața de ruși din municipiul Târgu Mureș, iar mănușile și levierul găsite în mașina sa, le deține pentru a le folosi la mașină, iar cagulele găsite sunt de fapt niște cârpe pe care le folosește la mașină.

În cursul cercetării judecătorești, inculpatul P F L a revenit asupra tuturor declarațiilor date anterior, declarând faptul că în data de 01 iulie 2016 s-a aflat pe raza municipiului Târgu Mureș, la cazinoul Astoria, până în jurul orelor 0300, moment în care a fost sunat de către numitul M O N care i-a cerut să se deplaseze în Reghin pentru că vrea să îi ofere ceva, inculpatul comunicându-i faptul că se va deplasa doar după o oră întrucât este cu o fată, numitul M O N spunându-i să meargă în fața magazinului de muzică din Reghin.

Inculpatul a arătat faptul că după ce a intrat în municipiul Reghin, a parcat mașina în apropierea școlii de muzică, loc în care a venit numitul M O N care avea asupra sa o geantă roșie, a rupt mânecile de la bluză și și-a confecționat o cagulă, i-a spus să îl aștepte că are să vină imediat, iar după aproximativ un minut a auzit sunând o alarmă, l-a văzut pe numitul M care se apropia în fugă, moment în care dat fiind faptul că nu îi funcționa bateria, a lăsat-o la vale, a reușit să pornească motorul,  l-a luat în mașină și pe M care i-a dat geanta cu țigări contra sumei de 700 lei.

 Inculpatul a mai arătat faptul că ulterior l-a dus cu mașina pe numitul M O N în localitatea Dedrad, iar ulterior când s-a întors și a parcat mașina în fața blocului unde locuiește și-a aprins o țigară, moment în care lângă mașina lui a oprit o mașină de poliție. Inculpatul a mai precizat faptul că levierul găsit în geanta cu țigări îi aparține tot numitului M O N (filele 153-154).

În ceea ce privește declarațiile inculpatului din cursul urmăririi penale potrivit cărora s-a întors pe raza municipiului Reghin în jurul orelor 0500-0530, instanța constată că acestea sunt contrazise de declarațiile date de inculpat în cursul cercetării judecătorești, când a precizat că s-a întors pe raza municipiului Reghin în jurul orelor 0400-0430,și mai ales de declarațiile martorului  B F S care a declarat faptul că la data de 01 iulie 2016,  în jurul orelor 0020, în timp ce patrula în zona centrală a  municipiului Reghin, a observat autoturismul marca Honda Civic, cu număr de înmatriculare de Italia, autoturism condus de inculpatul P F L (filele 56-57, 170-171).

În ceea ce privește susținerile inculpatului potrivit căruia infracțiunea de care este acuzat a fost săvârșită de o altă persoană, respectiv de numitul M O N, instanța le va înlătura ca neadevărate având în vedere următoarele argumente:

Astfel, deși în cursul urmăririi penale inculpatul P F L a declarat faptul că țigările găsite în mașina sa în dimineața zilei de 02 iulie 2016 le-a cumpărat dintr-o piață din municipiul Târgu Mureș, în cursul cercetării judecătorești inculpatul a recunoscut faptul că țigările provin din infracțiunea de furt săvârșită în dauna părții civile SC MARPETRU SRL.

Inculpatul a precizat faptul că infracțiunea de furt a fost săvârșită de numitul M O N,  declarând faptul că după ce a plecat din fața școlii de muzică din municipiul Reghin, a numărat țigările, le-a cumpărat de la presupusul autor al infracțiunii cu suma de 700 lei, iar ulterior l-a transportat pe acesta în localitatea Dedrad, după care s-a întors în municipiul Reghin, a parcat mașina și-a aprins o țigară, moment în care au sosit organele de poliție. Instanța va înlătura aceste declarații având în vedere faptul că săvârșirea infracțiunii a avut loc la data de 02 iulie 2016, în jurul orelor 0445-0447, inculpatul fiind depistat în parcarea din fața blocului unde locuiește, potrivit declarațiilor martorului  B F S și a mențiunilor procesului verbal de constatare a infracțiunii flagrante la ora 0510, la aproximativ 20 de minute de la săvârșirea faptei, perioadă de timp în care inculpatul nu avea timp să se deplaseze în localitatea Dedrad și înapoi în municipiul Reghin.

Pe de altă parte, deși inculpatul a arătat faptul că descrierea realizată de către martora C  F L a persoanei pe care a văzut-o fugind în apropierea magazinului aparținând părții civile, nu corespunde cu semnalmentele sale și nici măcar cu îmbrăcămintea pe care o avea în dimineața zilei de 02 iulie 2016, instanța reține faptul că martora C F L a declarat faptul că în momentul când s-a uitat pe geam deoarece auzise că se declanșase un sistem de alarmă,  în apropierea  școlii de muzică  a văzut pornind un autoturism de culoare albă, iar ulterior, la puțin timp a observat o persoană mică de statură care fugea pe stradă, dar nu poate să precizeze dacă între autoturismul alb pe care l-a văzut pornind și persoana care fugea pe stradă exista vreo legătură (filele 60-61, 185-186).

În ceea ce privește susținerile inculpatului care, deși pe parcursul cercetării judecătorești a arătat faptul că probabil că țigările găsite de organele de poliție asupra sa, provin din săvârșirea faptei de furt în dauna părții civile, ulterior a revenit și a arătat faptul că nu se poate dovedi faptul că țigările găsite asupra sa aparțin părții civile întrucât martora C M a declarat faptul că au fost sustrase numai două sortimente de țigări, respectiv Marlboro și Kent, instanța le apreciază neîntemeiate.

Astfel, instanța reține faptul că imediat după săvârșirea faptei, martora, cu ocazia verificării bunurilor sustrase din magazinul aparținând părții civile a arătat exact sortimentele de țigări sustrase, respectiv de pe penultimul raft și de pe un raft din mijloc al standului de țigări au fost sustrase mai multe pachete de țigări de diferite sortimente și anume: Marlboro albastru, Marlboro roșu și alb, Virginia verde și mov și Kent alb, cunoscând mărcile țigărilor care au fost sustrase după rafturile standului de pe care au fost sustrase, fiecare sortiment de țigări fiind pus pe un alt raft (filele 58-59, 202).

Mai mult, instanța reține faptul că inculpatul a declarat faptul că partea civilă ar trebui să facă dovada numărului exact de pachete de țigări sustrase având în vedere faptul că aceasta a precizat inițial că au fost sustrase 150 de pachete de țigări, ulterior a precizat că au fost sustrase 130 de pachete, în condițiile în care știe cu siguranță că numărul de pachete sustrase a fost de fix 73 pachete, plus pachetele care au fost găsite în apropierea magazinului (filele 153-154).

În consecință, analizând ansamblul materialului probator administrat în faza de urmărire penală și în cursul cercetării judecătorești,  respectiv din coroborarea declarațiilor parțiale ale inculpatului, declarațiile părții civile, mențiunile procesului-verbal de constatare a infracțiunii flagrante, mențiunile procesului verbal de cercetare la fața locului însoțit de planșe fotografice, declarațiile martorilor, mențiunile dovezilor de predare bunuri, instanța apreciază că în cauză săvârşirea faptei  în sarcina inculpatului P F L a fost dovedită  în afara oricărui dubiu.

În concluzie, analiza ansamblului probator face dovada deplină a faptei reţinute în sarcina inculpatului, fiind aptă să răstoarne prezumţia de nevinovăţie, acuzaţiile în materie penală formulate prin actul de sesizare al instanţei fiind astfel dovedite.

În drept, fapta inculpatului P F L care la data de 02 iulie 2016, în jurul orelor 0445, a pătruns prin efracție în magazinul aparținând părții civile SC MARPETRU SRL situat în municipiul Reghin, strada P,  , jud. Mureș, de unde a sustras aproximativ 91 de pachete cu țigări de diferite sortimente, în valoare de 2.100,  în scopul însușirii pe nedrept, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de furt calificat, faptă prevăzută de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b) și d), alin. (2) lit. b) Cod penal.

În ceea ce privește latura obiectivă a infracțiunii de furt calificat,  instanța reține că elementul material al faptei reținute în sarcina inculpatului conține o acțiune infracțională constând în luarea unor bunuri mobile din posesia părții civile, fără consimțământul acesteia, în scopul de a le însuși pe nedrept. 

Urmarea imediată a infracțiunii constă în atingerea adusă patrimoniului persoanei vătămate prin luarea unor bunuri mobile persoanei vătămate, cauzându-se un prejudiciu în cuantum de 2100 de  lei.

Legătura de cauzalitate între acțiunea ce alcătuiește elementul material al laturii obiective si urmările produse rezultă din materialitatea faptei. 

Sub aspectul laturii subiective, instanța reține că atitudinea subiectivă a inculpatului  față de fapta săvârșită și de urmările acesteia se caracterizează prin intenție directă, formă de vinovăție prevăzută de art. 16 alin. (3) lit. a) Cod penal,  inculpatul având atât reprezentarea caracterului ilicit al faptei cât și al urmărilor produse de acesta.

Având în vedere considerentele anterioare, instanţa apreciază că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute  de art. 396 alin. (2) Cod procedură penală, în sensul că fapta săvârşită de inculpat există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, motiv pentru care va dispune condamnarea acestuia.

Individualizarea judiciară a pedepselor și a modalității de executare

La stabilirea pedepsei, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare  prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv gravitatea infracţiunii săvârșite şi periculozitatea infractorului, care se evaluează în funcţie de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi de mijloacele folosite, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, raportat la modul concret de operare: intrarea prin efracție, pe timp de noapte, în urma unui plan de acțiune, fapta săvârșită de inculpat denotă o dezinvoltură infracțională și o lipsă de respect față de ordinea socială normală într-o societate. De asemenea, atât cantitatea mare și diversitatea  bunurilor sustrase cât și valoarea relativ ridicată a acestora, de aproximativ 2000 lei, reprezintă dovezi suplimentare ale gradului ridicat de pericol social al  faptelor comise de inculpat.

Pe de altă parte, instanța urmează să aibă în vedere și  persoana inculpatului care anterior a  săvârșit în nenumărate rânduri infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului. Astfel, din studiul fișei de cazier judiciar (filele 125-127) se poate observa că inculpatul P F L a suferit anterior numeroase condamnări, majoritatea pentru fapte de aceeași natură, îndreptate împotriva patrimoniului.

Mai mult, instanţa va avea în vedere şi faptul că inculpatul a nesocotit  gravele implicaţii ale inculpării într-o cauză penală, acesta a săvârşit infracţiunile reţinute în sarcina sa în  stare de recidivă postcondamnatorie, fiind eliberat condiționat la data de 08 decembrie 2015, având un rest rămas neexecutat de 381 de zile de închisoare, aspect care dovedește cu prisosință disprețul pe care acesta îl manifestă față de normele legale.

Având în vedere aceste aspecte, instanţa apreciază că în cauză aplicarea unor pedepse îndreptate spre minimul special prevăzut de lege nu ar fi proporțională cu gravitatea faptei săvârșite și în raport de toate aceste criterii, se impune stabilirea unor pedepse cu închisoarea în regim privativ de libertate pentru inculpat, care poate fi reintegrat social şi reeducat numai cu izolare în regim de detenţie.

În considerarea celor expuse mai sus, instanța,  în temeiul art. 396 alin. (1) și (2) Cod procedură penală, Cod procedură penală, va condamna inculpatul P F L, la pedeapsa 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat,  faptă prevăzută de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b) și d), alin. (2) lit. b) Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. (1) Cod penal.

Ținând cont de faptul că inculpatul P F L a săvârșit infracțiunea după ce a fost eliberat condiționat la data de 08 decembrie 2015 conform Sentinței Penale nr. 1430 din 27 noiembrie 2015 a Judecătoriei Târgu Mureș, având un rest rămas de executat de 381  zile de închisoare din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr.1030/22.09.2011 a Judecătoriei Cluj Napoca, instanța va dispune revocarea restului de pedeapsă de 381 zile de închisoare, iar în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) Cod penal va adăuga pedepsei de 3 ani închisoare stabilite prin prezenta sentință restul rămas neexecutat de 381 zile de închisoare, urmând ca în final inculpatul  P F L să execute pedeapsa de 3 ani și 381  zile de închisoare.

În ceea ce privește măsura preventivă a controlului judiciar dispusă față de inculpat, instanța  apreciază că prin limitările impuse, este aptă a asigura atât  garanţiile desfăşurării în continuare în bune condiţii a procesului penal cât şi pe acelea ale libertăţii persoanelor supuse acestei măsuri, limitările impuse fiind unele neglijabile în raport cu perturbarea socială produsă prin fapta săvârşită de inculpatul P F L şi reverberaţiile sociale negative ale acestora, motiv pentru care instanţa opinează că la acest moment,  ridicarea măsurii preventive a controlului judiciar nu este oportună.

Cu privire la oportunitatea măsurii controlului judiciar se constată că aceasta este necesară pentru asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal, dar şi pentru evitarea reluării activităţii infracţionale de către inculpat, iar cu privire la proporţionalitatea măsurii se constată că măsura preventivă a controlului judiciar reprezintă una dintre cele mai permisive măsuri preventive, răspunzând tuturor circumstanţelor personale şi familiale ale inculpatului și se întemeiază pe o stare de fapt periculoasă pentru societate care necesită intervenția fermă a instituțiilor statului, fiind dovedită existența pericolului social pe care inculpatul îl reprezintă.

Astfel în temeiul art. 399 alin. (1) Cod procedură penală, instanța va menține măsura controlului judiciar dispusă față de inculpatul P F L, precum și a obligațiilor impuse în temeiul art. 215 alin. (1) și (2) Cod procedură penală, respectiv: să se prezinte la instanța de judecată ori de câte ori este chemat; să informeze de îndată instanța cu privire la schimbarea locuinței; să se prezinte la Poliția Municipiului Reghin, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat;  să nu depășească limita teritorială a municipiului Reghin, decât cu încuviințarea  prealabilă a instanței;  să nu se aproprie de reprezentantul persoanei vătămate SC MARPETRU  SRL și de martorul M Ovidiu și să nu comunice cu aceștia direct sau indirect pe nici o cale

Întrucât pe parcursul procesului penal au fost luate faţă de inculpat măsuri preventive privative de libertate, în temeiul art. 72 Cod penal instanţa urmează a reduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii, precum și durata arestării preventive a inculpatului de la data de 02 iulie 2016 - 19 octombrie 2016. 

În soluţionarea laturii civile din prezenta cauză, instanţa constată că în cursul urmăririi penale,  persoana  vătămată SC MARPETRU SRL s-a constituit parte civilă cu suma de 2900 de lei, solicitând ca inculpatul să fie obligat la despăgubiri civile reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat de  acesta prin săvârșirea faptei.

Potrivit dispozițiilor art. 22 alin. (1) și (2) Cod procedură penală, partea civilă poate renunța, în tot sau în parte la pretențiile civile formulate, până la terminarea dezbaterilor în apel, iar renunțarea se poate face fie prin cerere scrisă, fie oral în ședință publică.

Instanța constată că la data de 16 august 2016, partea civilă SC MARPETRU SRL  a depus la dosarul cauzei un înscris prin care arată faptul că deși prejudiciul cauzat nu a fost recuperat în totalitate, nu mai are pretenții civile de la inculpatul P F L (fila 109).  Mai mult, instanța constată că potrivit mențiunilor Acordului de mediere nr. 160 din 08 noiembrie 2016 (filele 241-243), partea civilă SC MARPETRU SRL și inculpatul P F L au stins pe cale amiabilă litigiul.

 Având în vedere aceste aspecte, instanța va lua act de renunțarea la pretențiile civile formulată de către partea civilă SC MARPETRU SRL.

Totodată, instanța constată, în conformitate cu art. 107, art. 108, art. 112 Cod penal, că în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale.

Instanța reține, din actele dosarului de urmărire penală, faptul că inculpatul P F L a folosit la săvârșirea infracțiunii de furt calificat următoarele bunuri: o geantă sport culoare roșie, un levier metalic, patru mănuși de cauciuc verziu, o bucată material textil culoare neagră, o bucată tip cagulă culoare neagră. Aceste bunuri  au fost ridicate în vederea confiscării şi depuse la Camera de Corpuri Delicte conform dovezii seria H nr. 0192337 din data de 06 iulie 2016 (fila 83).

 Astfel, potrivit dispozițiilor art. 107 alin. (1) Cod penal, scopul măsurilor de siguranță este acela de a înlătura o stare de pericol și de a preîntâmpina săvârșirea de noi fapte penale, iar în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) lit. b) Cod penal „ sunt supuse confiscării speciale:  bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor”.

Având în vedere aceste aspecte, instanța apreciază că în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și ca urmare, în temeiul art. 112 alin. (1) lit. b) Cod penal, va dispune luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale cu privire la următoarele bunuri: o geantă sport culoare roșie, un levier metalic, patru mănuși de cauciuc verziu, o bucată material textil culoare neagră, o bucată tip cagulă culoare neagră aparținând inculpatului P F L.

În ceea ce privește bluza de trening ridicată din posesia inculpatului, instanța în temeiul art. 404 alin. (4) lit. f) Cod de procedură penală va dispune restituirea bluzei de trening, depusă în Camera de Corpuri Delicte în baza dovezii seria  H nr. 0192337 din 06 iulie 2016 inculpatului P F L.

Cu privire la moneda de bronz ridicată din posesia inculpatului și predată potrivit procesului verbal de predare primire în custodie Muzeului Județean Mureș (fila 85) , instanța reține că potrivit notei de constatare provizorie nr. 1118 din 07 iulie a Muzeului Județean Mureș, piesa este o monedă de bronz de epocă romană – susceptibilă a fi clasată în categoria Fond a Patrimoniului Cultural național (filele 79-81).

Instanța reține că potrivit dispozițiilor art. 112 alin. (1) lit. f) sunt supuse confiscării speciale, bunurile a căror deținere este interzisă de legea penală.

În conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 182/200 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, bunurile culturale mobile pot fi proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice și a persoanelor juridice de drept privat.

Astfel, instanța constată că deținerea bunurilor culturale mobile nu este interzisă de legea penală. Cu toate acestea, având în vedere faptul că potrivit dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 182/2000, procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile se realizează prin procedura de clasare a bunurilor culturale mobile,  iar conform prevederilor art. 17 din Legea nr. 182/2000, în timpul desfășurării procedurii de clasare din oficiu a unui bun cultural mobil, (incidentă în cauză potrivit dispozițiilor art. 11 pct.  lit. i) din Legea nr. 182/2000),  acesta se află sub regimul de protecție prevăzut pentru bunurile clasate în tezaur, instanța va dispune sesizarea Direcției Județene pentru Cultură Mureș (ca serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii conform anexei 2 din H.G. 90/2010), în vederea inițierii procedurii prevăzute de dispozițiile legii privind protejarea patrimoniului cultural național mobil.

În ceea ce priveşte cheltuielile ocazionate de prezentul proces instanţa, având în vedere soluţia dată cauzei şi făcând aplicarea art. 404 alin. (4) lit. e)  Cod procedură penală, cu  referire la art. 274 alin.(1) Cod procedură penală va obliga inculpatul  la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 1200 lei din care 500 lei provin din faza de urmărire penală.

În temeiul art. 274 alin. (1) teza finală Cod procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu din faza de urmărire penală, în cuantum de 520 lei (avocat Blaga Gelu), onorariul apărătorului din oficiu din faza de cameră preliminară şi judecată, în cuantum de 520 lei (avocat Bodo Jozsef) și onorariul parțial al apărătorului din oficiu din faza de cameră preliminară în cuantum de 100 lei (avocat Szasz Sandor Attila) se vor plăti din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în contul Baroului Mureş.

Domenii speta