Constatare nulitate act juridic cvc şi decizie prefect

Sentinţă civilă 717 din 23.05.2012


Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă sub nr. dosar 3481/289/2011 la data de 20.09.2011, reclamanta B I F a solicitat în contradictoriu cu pârâţii SC R.A.G.C.L S.A REGHIN, STATUL ROMÂN REPREZENTAT LEGAL PRIN MUNICIPIUL REGHIN, O.J.C.V.L MUREŞ, COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGII FONDULUI FUNCIAR REGHIN, COMISIA JUDEŢEANĂ DE APLICARE A LEGII FONDULUI FUNCIAR MUREŞ, S E şi R O pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate următoarele:

- constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare nr. 254/20.09.1974, încheiat de pârâta de rând III O.J.C.V.L. Mureş cu antecesorii pârâţilor de rând VI S M şi soţia S E, având ca obiect apartamentul nr. 1, situat la parterul imobilului situat administrat în mun. Reghin, str. V, nr., jud. Mureş, compus din 3 camere de locuit, cu o suprafaţă utilă de 98,37 mp. şi dependinţe, bucătărie, cămară, WC, antreu, şopron, în suprafaţă de 16,64 mp., împrejmuire 7,90 ml, la preţul de 99.711 lei.

- constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare nr. 255/20.09.1975, încheiat de pârâta de rând III O.J.C.V.L. Mureş cu S E jn., având ca obiect apartamentul nr. 2, situat la etajul I al imobilului situat administrat în mun. Reghin, str. V, nr., jud. Mureş, compus din 3 camere, cu o suprafaţă utilă de 93,92 mp. şi dependinţe, bucătărie, cămară, hol, WC, magazie, în suprafaţă de 28,89 mp., împrejmuire 8,45 ml, la preţul de 96.657 lei.

- constatarea nulităţii absolute a Deciziei nr. 291/24.07.1992 emisă de Prefectul Judeţului Mureş, prin care a fost atribuit în favoarea antecesorilor pârâţilor de rând VI, terenul aferent casei de locuit a imobilului situat administrativ în mun. Reghin, str. V, nr., jud. Mureş, în suprafaţă de 1.043 mp. înscris în C.F. nr. 3459 Reghin, nr. top. 673.

- repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractelor de vânzare cumpărare şi emiterea deciziei atacate.

- radierea din cartea funciară nr. 3459 Reghin, nr. top. 673, a dreptului de proprietate înscris în favoarea pârâţilor de rând VI, cu privire la construcţii şi teren evidenţiate în cartea funciară.

- obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată, în temeiul art. 274 al. 1 Cod procedură civilă.

În motivare, reclamanta a arătat că este moştenitoarea legală, respectiv fiica foţilor proprietari tabulari ai imobilului situat în Reghin, str. V, nr., jud. Mureş.

Prin Decizia nr. 130/1975 a fostului Comitet executiv al Consiliului Popular al Judeţului Mureş, emisă în temeiul Decretului nr. 223/1974, s-a dispus preluarea contra plată a construcţiei şi fără plată a terenului aferent imobilului în suprafaţă de 1043 mp., pe motiv că antecesorii reclamantei au părăsit legal teritoriul ţării, dispunându-se preluarea abuzivă a imobilului, precum şi fără plată a terenului.

Potrivit Legii 10/2001, reclamanta a solicitat restituirea în natură a imobilului preluat abuziv de la antecesorii săi, în temeiul Decretului nr. 223/1974, solicitare soluţionată prin Decizia nr. 83/13/11 emisă de pârâta de rând I prin care s-a dispus acordarea titlurilor de despăgubire pentru imobilul preluat abuziv, cu respingerea cererii de retrocedare în natură a imobilului.

Astfel, împotriva deciziei sus amintite, reclamanta a formulat, în termen legal, contestaţie adresată Tribunalului Mureş.

Imobilul în discuţie a fost înstrăinat, în mod ilegal, prin două contracte de vânzare cumpărare antecesorilor pârâţilor de rând VI, iar celălalt apartament soţiei ori fiicei predecedate, S E jn. Terenul aferent casei de locuit a fost atribuit în mod nelegal dobânditorilor construcţiei, prin Decizia nr. 291/1992.

Actele juridice prin care antecesorii pârâţilor de rând VI au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului sunt nelegale, fiind încălcate prevederile art. 42 din Legea 4/1973, astfel că au la bază o cauză ilicită, fiind lovite de nulitate absolută, potrivit disp. art. 966 Cod civil.

De asemenea, contractele sunt nule şi pentru lipsa obiectului, acesta pentru a produce efecte juridice trebuie să îndeplinească anumite condiţii, respectiv capacitatea de a contracta, consimţământul valabil al părţii ce se obligă, obiectul determinat şi cauza licită.

În speţă, cele două contracte, ca urmare a lipsei capacităţii de a contracta a vânătorului, a obiectului determinat şi a cauzei nelicitate lipseşte de efecte juridice cele două acte juridice încheiate în frauda legii.

Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate cu titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolută, conform art. 46 al. 2 din Legea 10/2001 în acord cu prevederile art. 1 din Primul Protocol Adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale.

Precizează că,  decizia nr. 291/1992 este anulabilă şi ca urmare a aplicării principiului de drept resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, potrivit căruia în cazul în care se constată nulitatea absolută a contractelor de vânzare cumpărare urmează să fie desfiinţată şi decizia emisă.

În drept, s-au invocat disp. art. 112 Cod procedură civilă, art. 45, al. 2, teza I şi alin. 3 din Legea 10/2001 rep., art. 5, art. 41 şi art. 41 din Legea nr. 4/1973, art. 12, art. 17 al. 1, art. 36 din Constituţia din anul 1965, art. 481 Cod civil, art. 6 al. 1 din Legea 213/1998, art. 948, 949, 950 pct. 4, art. 962, art. 966, 969 Cod civil, art. 23 şi art. 36 şi urm., art. III din Legea 18/1991, art. 274 al. 1 Cod procedură civilă.

În probaţiune s-au anexat, în copie contracte de vânzare cumpărare (f. 11, 12), certificat de grefă (f. 13), decizia nr. 130/1975 (f. 14), acte de stare civilă (f. 15, 16), extras C.F. (f. 17), cerere de restituire în natură a imobilului (f. 18), adresa emisă de INGE Biernatek (f. 19), decizia nr. 86/13/11 (f. 20-22), dovada de comunicare (f. 23) şi planşă foto (f. 24).

Pârâta SC RAGCL SA Reghin a depus la dosar întâmpinare (f. 45, 46) prin care a invocat lipsa calităţii procesuale pasive, respingerea acţiunii ca inadmisibilă, ca urmare a prescripţiei dreptului la acţiune al reclamantei, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, pârâta arată că nu a încheiat contractele de vânzare-cumpărare a imobilului în cauză în baza Legii 4/1973 şi a HGR 880/1973 şi nici antecesoarea sa I.G.C.L. Tg. Mureş, vânzarea făcându-se în baza legii de către O.J.C.V.L. Tg. Mureş iar până la data vânzării I.G.C.L. Tg. Mureş a fost dosar administratoarea imobilului în cauză, astfel că SC RAGCL SA Reghin nu are calitate procesuală pasivă în cauză.

De asemenea, susţine că în temeiul prevederilor imperative ale art. 45 al. 5 din Legea 10/2001, dreptul subiectiv a reclamantei la acţiune pentru constatarea nulităţii absolute este prescris, reclamanta fiind obligată să urmeze procedura prevăzută de Legea 10/2001 rep. în calitate de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii.

În drept, s-au invocat prevederile art. 45 al. 5 din Legea 10/2001 rep., pct. 45.1 din Normele Metodologice de Aplicare a Legii aprobate prin HGR 250/2007, pct. 13 din Legea nr. 1/2009, art. 115 şi urm., art. 274 Cod procedură civilă.

Pârâtul R O a depus la dosar cerere reconvenţională şi  întâmpinare (f. 49-54).

 Referitor la cererea reconvenţională solicită a se constata dreptul de proprietate prin uzucapiune de lungă durată asupra imobilului situat în Reghin, str. V, nr., jud. Mure, deoarece a avut posesia continuă, neîntreruptă, publică şi sub nume de proprietate.

În drept, s-au invocat disp. art. 1846 raportat la art. 1842 Cod civil. 

Cu privire la acţiune, pe cale de excepţie solicită:

- constatarea lipsei calităţii procesuale active a reclamantei întrucât nu face dovada calităţii sale de moştenitoare a proprietarilor de la care a fost luat imobilul în baza Decretului 223/1974.

Reclamanta încearcă să inducă în eroare instanţa de judecată, deoarece situaţia care rezultă din extrasul de carte funciară nu este cea reală la data eliberării, respectiv 27.05.1997, după cum se poate observa şi din copia fidelă a cărţii funciare nr. 3459 Reghin.

-constatarea prescripţiei dreptului material la acţiune de a cere anularea actelor de vânzare cumpărare şi a deciziei prefectului, întrucât cererea reclamantei, în realitate, este una cu caracter personal ce trebuia formulată în temeiul impus de art. 45 al. 5 din Legea 10/2001, respectiv până la 14.08.2002. Deoarece reclamanta a înregistrat prezenta acţiune la data de 20.09.2001 a încălcat dispoziţiile imperative şi restrictive ale legii, astfel încât dreptul la acţiune al reclamantei s-a prescris.

- excepţia inadmisibilităţii acţiunii, având în vedere că prezenta acţiune tinde spre o acţiune în revendicare, cu atât mai mult cu cât sunt invocate dispoziţiile art. 481 Cod civil.

Inadmisibilitatea acţiunii reclamantei decurge din interdicţia impusă de legiuitor în materia imobilelor a căror situaţie este reglementată prin legi speciale.

Pe fondu cauzei, solicită respingerea acţiunii ca nefondată, deoarece imobilul a trecut în proprietatea Statului Român prin Decizia nr. 130/1975, în baza Decretului nr. 223/1974, care reprezintă titlul statului în baza căruia s-a întabulat.

La data trecerii în proprietatea statului, actul normativ era constituţional faţă de Constituţia României din 1965, iar ulterior imobilul s-a preluat în administrarea I.G.C.L. 3 Reghin constituind fond locativ de stat şi a fost închiriat unor locatari persoane fizice. Casa de locuit a fost vândută chiriaşilor în baza Legii 4/1973, respectiv pârâţilor S M şi S E şi S E jun.

Cumpărătorii, la data încheierii contractelor de vânzare cumpărare, au fost de bună credinţă care este prezumată, iar răsturnarea prezumţiei este posibilă prin restabilirea relei credinţe care ar rezulta din probele administrate.

Reclamanta nu a făcut nicio dovadă din care să reiasă reaua credinţă a cumpărătorilor la momentul perfectării contractului de vânzare cumpărare.

De asemenea, susţine că actul juridic a fost încheiat cu respectarea condiţiilor de fond prevăzute de art. 948 Cod civil şi art. 1294 şi urm. Cod civil iar preţul vânzării, calculat cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 4/1973 şi art. 56 (2), nu poate fi considerat neserios, în temeiul art. 1303 Cod civil.

Referitor la Decizia nr. 291/1992, se precizează că a fost emisă cu respectarea dispoziţiilor art. 35 al. 1 din Legea nr./1991.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 119, art. 115 Cod procedură civilă, art. 45 al. 5 şi art. 46 alin. 4 din Legea 10/2001, art. 948, art. 1169, 1294, 1842, 1846, 1898 al. 1, art. 1988 Cod civil, art. 17 şi 18 din Decretul nr. 115/1938, art. 6 al. 2 din Legea 213/1998, art. 34, art. 35 şi art. 96 din Legea nr./1991, art. 274 al. 1 Cod civil.

În probaţiune, s-a anexat copia fidelă a cărţii funciare (f. 55-59).

Reclamanta a depus la dosar, la data de 16.11.2001 (f. 63), precizare a cadrului procesual cu privire la pârâtul O.J.V.C.L. Mureş a cărui succesoare juridică este SC Locativ SA Tg. Mureş, prin care solicită introducerea în cauză a pârâţilor Romanţi Mihai şi Romaţi Tiberiu, în calitate de moştenitori ai defuncţilor Szabo Mihaly, S E sen. şi S E jn.

În drept s-au invocat disp. art. 132 şi 242 al. 2 Cod procedură civilă.

În probaţiune s-au anexat adresele emise către Primăria mun. Reghin (f. 64, 67, 68) şi răspunsul primăriei (f. 66).

Reclamanta a depus la dosar (f. 70) motivarea precizării de acţiune, prin care arată că pârâta SC Locativ SA este succesoarea juridică a pârâtului de rând III, O.J.V.C.L. Mureş, parte contractantă, în calitate de vânzător, în cele două contracte atacate, motiv pentru care solicită introducerea în cauză a acestei pârâte.

De asemenea, pârâţii Romanţi Mihai şi Romanţi Tiberiu sunt moştenitorii legali ai defuncţilor S M şi S E sen., în calitate de descendenţi în linie directă, nepoţi de fiică şi în reprezentarea acesteia defuncta S E jun., şi în calitate de fii ai acesteia şi ai pârâtului Romanţi Octavina, astfel că aceşti au calitate procesuală pasivă în prezenta cauză.

Pârâta Comisia Judeţeană De Aplicare A Legii Fondului Funciar Mureş a depus la dosar întâmpinare (f. 71-74), prin care a solicitat constatarea lipsei calităţii procesuale active a Comisiei Judeţeane De Aplicare A Legii Fondului Funciar Mureş, respingerea cererii de chemare în judecată ca fiind neîntemeiată şi respingerea petitului cu privire la cheltuielile de judecată.

În motivare arată că reclamantei nu i se poate restitui nici imobilul şi nici terenul, deoarece preluarea nu a fost abuzivă, părinţii reclamantei primind un preţ corect, mai mult, statul a preluat şi suprafaţa de teren în cauză, preluare care s-a făcut ca urmare a solicitării acestora de părăsire definitivă a ţării.

De asemenea, apreciază că, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, repunerea în situaţia anterioară nu poate opera decât ca o consecinţă a nulităţii absolute, însă condiţiile ce trebuie întrunite pentru aceasta, nu se regăsesc în prezenta speţă, faţă de Decizia nr. 291/1992.

Mai mult, Comisia judeţeană emite titluri de proprietate pe baza documentaţiei înaintate de comisiile locale, respectiv a proceselor verbale de punere în posesie, cu amplasamentele stabilite de aceasta, situaţie faţă de care aceasta nu are calitate procesuală activă în cauză.

Cu privire la petitele 4 şi 5 din precizarea de acţiune, pârâta solicită a se constata lipsa calităţii procesuale active a Prefectului judeţului Mureş.

Referitor la ultimul petit al recursului, solicită a se constata că, nu se poate reţine nicio culpă în sarcina Instituţiei Prefectului judeţului Mureş şi cu atât mai mult aceasta nu poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată, având în vedere că decizia prefectului a fost emisă cu respectarea prev. art. 35 al. ultim din Legea 18/1991, adică la propunerea Primăriei mun. Reghin.

În drept, s-au invocat disp. art. 115, 308 şi urm. din Codul de procedură civilă, Legea 10/2001, HG 890/2005, Legea 18/1991, Legea 169/1997 rep., modificate şi completate prin Legea 247/2005 şi Decretul 31/1954.

Municipiul Reghin – Comisia locală de fond funciar a depus la dosar întâmpinare (f. 76, 77), prin care a invocat excepţia lipsei procesuale pasive Municipiul Reghin – Comisia locală de fond funciar.

În motivare se arată că, reclamanta s-a adresat cu notificare şi Primăriei mun. Reghin, care a transmis dosarul spre competentă soluţionare către RAGCL Reghin-administratorul imobilului iar dosarul notificării şi decizia conducătorului regiei au fost înaintate către Instituţia Prefectului Judeţului Mureş, şi către notificatoare, care a contestat decizia SC RAGCL SA în contencios administrativ.

În drept, s-au invocat dispoziţiile legale la care s-a făcut referire în text.

Reclamanta a depus la dosar (f. 86-88) întâmpinare la cererea reconvenţională, prin care a solicitat, în principal, anularea cererii reconvenţionale, ca netimbrată, în subsidiar, disjungerea şi judecarea separată a cererii reconvenţionale cu respingerea cererii reconvenţionale, ca neîntemeiată şi nefondată şi obligarea pârâtului reclamant reconvenţional la plata cheltuielilor de judecată. Pe cale de excepţie a invocat excepţia nulităţii, tardivităţii şi neregularităţii cererii reconvenţionale.

În motivare, arată că cererea reconvenţională este nulă ca urmare a neîndepliniri de către pârâtul reclamant reconvenţional a obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru, datorată conform art. 2 al. 1 ind. 1 şi al. 3 din Legea 146/1997.

Pe de altă parte, cererea reconvenţională este tardiv şi neregulat formulată, fiind încălcate prevederile art. 119 al. 2 şi 3 Cod procedură civilă, neîndeplinind exigenţele procesual civile reglementate de disp. art. 112 pct. 3, 4 şi 5 Cod procedură civilă.

Pe fondul cauzei, se arată că, în speţă, nu sunt aplicabile temeiurile legale invocate, reglementate de Codul civile, ci prevederile legii speciale reglementate de Decretul nr. 115/1938.

În drept, s-au invocat disp. art. 115, 120 al. 2 Cod procedură civilă, art. 2 al. 1 ind. 1 şi al. 3, art. 20, al. 3 din Legea nr. 146/1997 rep., art. 119 al. 3 şi 2 Cod pr. civilă, art. 114 ind. 1, al. 2 Cod pr. civ., art. 112 pct. 3, 4 şi 5 Cod pr. civilă.

Pârâta S E a depus la dosar întâmpinare (f. 89, 90) la acţiunea în constatarea nulităţii absolute, prin care a invocat, pe cale de excepţie, constatarea lipsei calităţii procesuale a sa, iar pe fondul cauzei, respingerea acţiunii ca urmare a prescripţiei dreptului la acţiune cu privire la imobilul în litigiu, cu cheltuieli de judecată.

În motivare pârâta arată că, părinţii şi sora sa au cumpărat în mod legal în baza Legii 4/1973 şi HGR 880/1973 apartamentul nr. 1 şi 2 din imobilul în cauză, însă ea nu a fost niciodată proprietara edificatelor şi nici a terenului, nici anterior şi nici după decesul părinţilor ţi surorii sale.

Pe fondul cauzei, susţine că dreptul de proprietate dobândit prin cele două contracte de vânzare cumpărare a fost întabulat în C.F. ulterior fiind întabulat şi dreptul de proprietate cu privire la terenul aferent în baza deciziei prefectului.

În speţă, nu sunt îndeplinite pe deplin prevederile art. 45 din Legea 10/2001 rep.

în drept, s-au invocat disp. art. 45 şi art. 46 al. 4 din Legea 10/2001 rep., Legea 1/2009, art. 115 şi urm. Cod procedură civilă.

Pârâta S.C.Locativ SA a depus la dosar întâmpinare (f. 99, 100) prin care a invocat lipsa calităţii procesuale pasive a sa şi respingerea acţiunii formulată de reclamantă ca inadmisibilă, ca urmare a prescripţiei dreptului material la acţiune.

Cu privire la lipsa calităţii procesuale pasive, se susţine că O.J.C.V.L. Tg. Mureş a încheiat cele două contracte în baza Legii 4/1973 şi HGR 880/1973, iar societatea pârâtă a preluat dosar administrarea locuinţelor din fondul de stat din mun. Tg. Mureş, astfel că nu are calitate procesuală pasivă în cauză.

Pe de altă parte, dreptul material la acţiune al reclamantei este prescris, având în vedere prevederile imperative ale art. 45 al. 5 din Legea 10/2001 rep.

În drept, s-au invocat disp. art. 45 al. 5 din Legea 10/2001 rep., art. 45.1 din Normele Metodologice de Aplicare a Legii aprobate prin HGR 250/2007.

Pârâţii R O, R T şi R M au depus la dosar întâmpinare (f. 111, 112), prin care au solicitat respingerea acţiunii în şi obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

Pârâţii au invocat excepţia prescripţiei dreptului la acţiune al reclamantei privind constatarea oricărei nulităţi a contractelor de vânzare cumpărare, dreptul reclamantei fiind prescris datorită neexercitării acestui drept în termenul stabilit de art. 45 al. 5 din Legea 10/2001.

De asemenea, arată că acţiunea reclamantei este şi nefondată, deoarece motivele invocate de aceasta în cerere nu atrag nulitatea absolută a contractelor de vânzare cumpărare.

În drept, s-au invocat disp. art. 115-118 şi 274 Cod procedură civilă

În probaţiune, s-au anexat în copie titlurile de proprietate (f. 113, 114).

Reclamanta a depus la dosar precizare a cererii de chemare în judecată (f. 117, 118), prin care a înţeles să înlocuiască cererea în constatarea nulităţii absolute printr-o cerere în realizarea dreptului, respectiv o cerere în revendicare imobiliară, şi prin care solicită obligarea pârâţilor la lăsarea în deplină proprietate şi posesie a reclamantei a imobilului situat administrativ în Reghin, st. V, nr., jud. Mureş, compus din 2 apartamente şi terenul în suprafaţă de 1.043 mp. înscris în C.F. nr. 3459 Reghin, nr. top. 673; radierea din cartea funciară nr. 3459 Reghin, nr. top. 673 a dreptului de proprietate înscris în favoarea pârâtului Statul Român şi a pârâţilor de rând VI, cu privire la construcţii şi teren evidenţiate în cartea funciară; obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată, în temeiul art. 274 al. 1 Cod procedură civilă.

În motivare, reclamanta arată că nici titlul subdobânditorilor nu are valenţele unui act juridic valid, de natură să producă efecte juridice, astfel încât procedând la compararea titlurilor, instanţa să constate că titlul reclamantei este preferabil titlurilor pârâţilor.

În drept, s-au invocat disp. art. 132 pct. 4 Cod procedură civilă şi art. 480 Cod civil.

Pârâta SC RAGCL SA Reghin a depus la dosar întâmpinare la precizarea cererii de chemare în judecată (f. 127-130).

În ceea ce priveşte înlocuirea cererii în constatarea nulităţii absolute printr-o cerere în realizarea dreptului, respectiv o cerere în revendicare imobiliară, pârâta consideră că aceasta este inadmisibilă, întrucât nu sunt îndeplinite cerinţele pct. 4 al. 2 din art. 132 Cod pr. civilă iar în condiţiile în care se va constata inadmisibilitatea cererii, solicită respingerea acţiunii ca inadmisibilă ca urmare a prescripţiei dreptului la acţiune a reclamantei, cu cheltuieli de judecată.

Referitor la disjungerea acţiunii în constatare de acţiunea în revendicare, pârâta solicită, pe fondul cererii, respingerea petitelor din precizarea de acţiune ca fiind inadmisibile, cu cheltuieli de judecată.

De asemenea, petitele formulate prin precizarea de acţiune sunt nefondate întrucât  precizarea cererii de înlocuire a constatarea nulităţii absolute printr-o cerere în revendicare imobiliară nu se încadrează în cerinţele art. 132 al. 2 pct. 4 Cod procedură civilă deoarece se referă la alte petite.

Pârâta susţine că, acţiunea în revendicare întemeiată pe disp. art. 480 Cod civil este inadmisibilă în condiţiile în care Legea 10/2001 prevede obligativitatea parcurgerii procedurii administrative prealabile.

Pârâta a invocat în acest sens Decizia nr. 33/2008.

De altfel, prin respingerea ca inadmisibilă a acţiunii în revendicare de drept comun formulată după data intrării în vigoare a Legii 10/2001 nu se aduce atingere nici art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie în condiţiile în care norma convenţională garantează protecţia unui bun actual aflat în patrimoniul persoanei interesate. 

În drept, s-au invocat disp. art. 45 al. 5 din Legea 10/2001 rep., pct. 45 al. 1 din Normle Metodologice de aplicare a Legii aprobate prin HGR 250/2007, pct. 13 din Legea nr. 1/2009, art. 115 şi urm., 274 Cod pr. civilă, art. 480 481 Cod civil, art. 1 din decizia nr. 33/2008 a Secţiilor Unite a ICCJ.

În probaţiune, s-au anexat în copie decizia nr. 33/2008 (f. 131-138) şi alte înscrisuri (f. 139-143).

Analizând exceptiile invocate prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele:

Retine instanta ca prin actiunea introductiva reclamanta a solicitat constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare nr. 254/20.09.1974, încheiat de pârâta de rând III O.J.C.V.L. Mureş cu antecesorii pârâţilor de rând VI S M şi soţia S E; constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare nr. 255/20.09.1975, încheiat de pârâta de rând III O.J.C.V.L. Mureş cu S E jn.; constatarea nulităţii absolute a Deciziei nr. 291/24.07.1992 emisă de Prefectul Judeţului Mureş, prin care a fost atribuit în favoarea antecesorilor pârâţilor de rând VI, terenul aferent casei de locuit a imobilului situat administrativ în mun. Reghin, str. V, nr., jud. Mureş, în suprafaţă de 1.043 mp; repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractelor de vânzare cumpărare şi emiterea deciziei atacate; radierea din cartea funciară nr. 3459 Reghin, nr. top. 673, a dreptului de proprietate înscris în favoarea pârâţilor de rând VI, cu privire la construcţii şi teren evidenţiate în cartea funciară si obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

Prin precizarea de actiune din 08.02.2012 reclamanta a înţeles să înlocuiască cererea în constatarea nulităţii absolute printr-o cerere în realizarea dreptului, respectiv o cerere în revendicare imobiliară, şi prin care solicită obligarea pârâţilor la lăsarea în deplină proprietate şi posesie a reclamantei a imobilului situat administrativ în Reghin, st. V, nr., jud. Mureş, compus din 2 apartamente şi terenul în suprafaţă de 1.043 mp. înscris în C.F. nr. 3459 Reghin, nr. top. 673; radierea din cartea funciară nr. 3459 Reghin, nr. top. 673 a dreptului de proprietate înscris în favoarea pârâtului Statul Român şi a pârâţilor de rând VI, cu privire la construcţii şi teren evidenţiate în cartea funciară; obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată, în temeiul art. 274 al. 1 Cod procedură civilă.

Avand in vedere ca toate exceptiile invocate de parati prin intampinarile depuse vizau actiunea introductiva avand ca obiect constatare nulitate absoluta contracte, fata de precizarea depusa instanta a solicitat lamuriri reprezentantului reclamantei care a arata ca desi initial a dorit sa transforme actiunea introductiva in constatare intr-o actiune in realizare intelege sa sustina in continuare atat actiunea introductiva de cat si completarea de actiune avand ca obiect in revendicare.

In aceste conditii instanta a pus in vedere partilor necesitatea disjungerii completarii de actiune (respectiv a actiunii in revendicare), iar in ceea ce priveste actiunea introductiva, avand in vedere prevederile art.137 Cod de procedura civila, a pus in discutia partilor exceptiile invocate de parati prin intampinare, care vor fi analizate in continuare. 

Retine instanta ca reclamanta din prezenta cauza a solicitat in temeiul Legii 10/2001 restituirea in natura a imobilului preluat abuziv de la antecesorii sai in baza Decretului nr.223/1974.

Prin cererea inregistrata la Primaria mun. Reghin sub nr. 16586/30.11.2005 C B I –F a solicitat restituirea in natura, in temeiul Legii nr.247/2005 a imobilului compus din casa cu pivnita si etaj situat in mun.Reghin, str.V nr.18, inscris in CF.3459 proprietatea parintilor sai E si F G pana in anul 1975 cand imobilul a fost nationalizat in baza Decretului nr.223/1974.

Prin Decizia nr.13/11/17.11.2005 emisa de RAGCL Reghin in baza Legii nr.247/2005 s-a propus acordarea catre petenta de titluri de despagubire, in conditiile in care restituirea in natura a imobilului nu mai era posibila, ca urmare a instrainarii legale a acestora in baza Legii nr.4/1973, nefiind posibila nici restituirea in natura a terenului aferent  de 1044 mp ca urmare a atribuirii acestuia in proprietate fostilor chiriasi prin Ordinul Prefectului jud. Mures  anterior adoptarii Legii nr.10/2001.

Dosarul cu propunerea de acordare a despagubirilor a fost inaintat catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor care a restituit intreaga documentatie in vederea clarificarii unor aspecte privind compunerea casei de locuit, a situatiei juridice a terenului si a calitatii petentei de mostenitoare a proprietarului G Erwin.

Prin Decizia nr.86/13/11/06.01.2011 a RAGCL Reghin s-a propus din nou acordarea de titluri de despagubire pentru constructie si terenul de 1044 mp, decizia fiind atacata de reclamanta, dosarul fiind inregistrat la Tribunalul Mures sub nr.1012/102/2011, cauza fiind in prezent suspendata in temeiul art.244 al.1 Cod de procedura civila pana la solutionarea irevocabila a prezentei.

Retine instanta ca prin Decizia nr.130/02.04.1975 in baza Decretului nr.223/1974 a fost nationalizat imobilul inscris in CF 3459 Reghin, top 673, casa de locuit si teren aferent proprietatea tabulara a numitilor G E si sotia F.

Reclamanta din prezenta cauza este, potrivit actelor de stare civila depuse la dosarul cauzei fiica proprietarilor tabulari si persoana indreptatita la masuri reparatorii conform prevederilor Legii nr.10/2001 si a celorlalte legi reparatorii in materie, calitate recunoscuta acesteia si prin Decizia nr.86/13/11/06.01.2011.

Avand in vedere ca actiunea introductiva are ca temei de drept prevederile art.45 al.2 din Legea nr.10/2001, reclamanta justifica in cauza calitatea procesuala activa, motiv pentru care exceptia lipsei calitatii procesuale active a acesteia invocata prin intampinare de paratul Romanti Octavian urmeaza sa fie respinsa.

 Retine instanta in continuare faptul ca ulterior nationalizarii, apartamentele din imobilul situat in str.V nr.18 au fost vandute de O.J.C.V.L. Mures catre numitii S M si Etelka (ap.1) si S E (ap.2).

Avand in vedere obiectul prezentei actiuni, fata de faptul ca reclamanta nu a facut dovada faptului ca RAGCL Reghin a fost parte in contractele a caror nulitate se invoca si nici nu a facut dovada faptului ca RAGCL Reghin este continuatoare OJCVL Mures, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a RACGL Reghin, in conditiile in care reclamanta nu a justificat in cauza calitatea procesuala a acestei parate.

 Pentru aceleasi considerente va fi admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratelor Comisa locala de stabilire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Reghin si Comisia judeteana de stabilire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Mures ( si in considerarea atributiilor ce le revin acestora in baza H.G.890/2005).

In ceea ce priveste parata S.C. Locativ S.A., aceasta a fost introdusa in cauza ca urmare a precizarii de actiune formulata de reclamanta in data de 16.11.2011 („precizare a cadrului procesual”), prin care aceasta a arata ca intelege sa solicite introducerea in cauza in calitate de parata a S.C. Locativ S.A. care este succesoarea in drept a O.J.C.V.L. Mures.

Prin intampinarea inregistrata la dosarul cauzei in data de 11.01.2012 S.C. Locativ S.A. a invocat lipsa calitatii sale procesuale pasive, aratand ca cele doua contracte a caror nulitate se invoca au fost incheiate in anul 1973 de O.J.C.V.L. Mures iar de la acesta parata a preluat doar administrarea locuintelor din fondul de stat situate in  mun.Tg. Mures.

Contrar sustinerilor reclamantei care a arata in notele de sedinta din data de 21.03.2012 ca parata a dat dovada de rea credinta sustinand ca nu este continuatoarea O.J.C.V.L. fara insa a dovedi acest aspect, apreciem ca parata nu avea obligatia de a face dovada unui fapt negativ (dovada imposibil de facut de altfel), obligatia de a justifica in cauza calitatea procesuala pasiva revenind reclamantei.

In conditiile in care reclamanta nu a facut dovada faptului ca S.C. Locativ S.A. este succesoarea O.J.C.V.L. Mures, urmeaza sa constatam ca aceasta parata nu justifica in cauza calitate procesuala pasiva, astfel incat exceptia invocata urmeaza a fi admisa.

In ceea ce o priveste pe parata S E, aceasta a arata prin intampinarea inregistrata la dosarul cauzei in data de 06.01.2012 ca este fiica defunctilor S M si Etelca si sora defunctei S E  casatorită  R, (cumparatorii din contractele a caror nulitate se invoca) insa arata ca nu a fost proprietara acestor imobile nici anterior nici ulterior decesului parintilor si a surorii sale, a caror mostenitoare nu este.

In aceste conditii, fata de faptul ca nici calitatea procesuala pasiva a acestei parate nu a fost justificata, exceptia invocata urmeaza a fi admisa.

Cu privire la exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocata de toti paratii din cauza prin intampinarile formulate, retinem urmatoarele:

Temeiul de drept al nulitatii invocate de catre reclamanta este art.45 din Legea nr.10/2001.

Faţă de dispoziţiile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, care reglementează termenul în care poate fi exercitat dreptul la acţiunea în constatarea nulităţii absolute a contractelor de vânzare-cumpărare cu privire la imobilele ce fac obiectul acestei legi, în raport de data introducerii acţiunii de faţă de către reclamanta, respectiv 20 septembrie 2011, dreptul la acţiunea în constatarea nulităţii contractelor de vanzare cumparare încheiate in anul 1973 este prescris.

Reclamanta invoca in cuprinsul notelor de sedinta din data de 21.03.2012 caracterul de ordine privata a institutiei prescriptiei dreptului la actiune (prin prisma noilor reglementari din Noul Cod Civil- Legea 287/2009), apreciind fata de tardivitatea formularii intampinarilor, ca aceasta exceptie nu poate fi primita.

Aceasta aparare nu poate fi primita deoarece normele tranzitorii de aplicare a legii noi cuprinse in Legea nr.287/2009 se refera in mod expres la institutia prescriptiei dreptului la actiune.

Astfel, art.6 al.4 din Legea nr.287/2009 prevede ca  „prescripţiile, decăderile şi uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit.” In mod logic, aceeasi este solutia si in cazul prescriptiilor implinite la data intrarii in vigoare a legii noi, astfel incat prescriptia invocata nu poate fi analizata altfel decat prin analiza coroborata a prevederilor art.45 al.5 coroborat cu prevederile generale cuprinse in Decretul nr.167/1958.

In subsidiar, invoca reclamanta prevederile art.13-16 din Decretul nr.167/1958 privind intreruperea si suspendarea termenului prescriptiei si arata ca in cauza prescriptia a fost intrerupta potrivit dispozitiilor art.16 lit.a din decret, ca urmarea a recunoasterii de catre parata a obligatiilor ce ii incumba ca urmarea a inregistrarii notificarii formulate de reclaamnat in baza Legii nr.10/2001.

Potrivit art.16 al.1 lit. a  prescripţia se întrerupe prin recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie, făcută de cel în folosul căruia curge prescripţia.

In cauza prescriptia curge in folosul ambelor parti din contractele de vanzare cumparare atacate, nu doar in folosul statului roman, asa incat este necesar ca recunoasterea dreptului sa provina de la ambele parti, ceea ce nu e cazul in speta, deoarece cumparatorii, respectiv, succesorii acestora nu au recunoscut niciodata dreptul pretins de reclamanta, acela de  beneficia de masuri reparatorii in natura, prin desfiintarea contractelor in care acestia sunt parte.

Reclamanta avea cunostinta la data de 23.07.2001 de existenta contractelor de vanzare cumparare, la care se refera chiar in cuprinsul primei notificari formulate (f.18) astfel incat nu a existat nici un impediment in formularea unei actiuni de constatare a nulitatii acestor contracte in cadrul termenului special de prescriptie care s-a implinit la data de 14.08.2002.

Notificarea respectiva nu are efect intrerupator de prescriptie, deoarece reclamanta avea posibilitatea ca, fără să îi fie soluţionată notificarea, să promoveze în temeiul art.45 din Legea nr.10/2001, o acţiune în justiţie, prin care să solicite anularea înstrăinării, de care avea cunostinta, promovarea actiunii in anulare nefiind conditionata de solutionarea procedurii administrative.

In ceea ce priveste decizia nr.291/24.07.1992 de atribuire a suprafetei de 1044 mp de teren catre S M si S E (decizie la care s eface referire in cuprinsul decizie nr.86/13/11/06.01.2011 si care nu a fost depusa de reclamanta la dosarul cauzei) retine instanta ca a fost emisa in condittile art.22 si 35 din Legea nr.18/2001.

Potrivit art.35 al.2 al Legii nr.18/1991 (forma in vigoare la data emiterii deciziei) terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităţilor, atribuite, potrivit legii, în folosinţă veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei construcţiei în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuinţe trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuinţelor în proprietatea acestora, integral sau, după caz, proporţional cu cota deţinută din construcţie.”

Avand in vedere faptul ca imobilul constructie a fost cumparat de S M si S E de la stat, in mod legal acestora le-a fost atribuit si terenul aferent, in considerarea situatiei juridice a constructiei edificate pe terenul respectiv.

In considerarea modului de solutionare a exceptiilor invocate atat cu privire la cadrul procesual cat si cu privire la prescriptia dreptului la actiune, instanta va respinge in intregime actiunea formulata.

In ceea ce priveste actiunea reconventionala formulata de paratul R Octavian, prin care acesta solicita sa se constate dobandirea prin uzucapiune a dreptului de prorpietate asupra imobiluli situat in Reghin, str. V nr.18, instanta a apreciat aceasta cerere ca evaluabila in bani, urmand a se stabili taxa judicara de timbru dupa indicarea valorii imobilului.

Fata de faptul ca la termenul de judecata din data de 08.02.2012 paratul, prin reprezentant a aratat ca nu isi mai sustine cererea formulata pe care nu intelelge sa o timbreze instanta apreciaza ca exceptia de netimbrare invocata este intemeiata astfel incat in considerarea prevederilor art.20 al.3 din Legea nr.146/1997 si art.36 al.2 din Ordinul MJ nr.760/C/22.04/1999 cererea reconventionala va fi anulata ca netimbrata.

Vazand culpa procesuala a reclamantei in promovarea prezentei actiuni, in temeiul art.274 al.1 Cod de procedura civila o va obliga la plata sumei de 2.500 de lei catre parata SC RAGCL SA, suma reprezentand onorariu avocat.

Va respinge cererile paratilor S E, R Octavian, R M, R T de obligare a reclaamntei la plata cheltuielilor de judecata, avand in vedere ca paratii nu au facut dovada avansarii cheltuielilor solicitate.

In vederea unei bune administrari a justitiei si fata de faptul ca completarea de actiune inregsitrata de reclamanta in data de 08.02.2012 nu este in stare de judecata  instanta va dispune disjungerea acesteia si formarea unui nou dosar cu termen de judecata in data de 26.09.2012, termen pentru care vor fi citate toate partile din prezenta cauza.