Fond funciar. Nulitate titlu proprietate

Hotărâre 840/2017 din 21.09.2017


Pe rol soluţiarea cauzei civile având ca obiect partaj forţat de bunuri comune, privind pe reclamanta ANAF – A.J.F.P. O – Serviciul Fiscal Orăşenesc B, în contradictoriu cu pârâţii R C şi R V.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 09.01.2017, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, instanţa a amânat pronunţarea la 12.01.2017, când, în aceeaşi constituire, a hotărât următoarele:

I N S T A N Ţ A

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei B la data de 07.04.2016 sub nr.689/184/2016, reclamanta ANAF – A.J.F.P. O – Serviciul Fiscal Orăşenesc B, în contradictoriu cu pârâţii R C şi R V a solicitat instanţei ca prin hotararea ce se va pronunţa să se constate că bunurile imobile, situate pe raza Comunei V, sat M, jud. O, constând într-o casă de locuit compusă din 3 camere, bucătărie şi sală, în suprafaţă utilă de 61,93 m.p., construită din cărămidă în anul 1960, o anexă gospodărească cu 3 încăperi în suprafaţă de 24,60 m.p., construită din cărămidă în anul 1960, pivniţă în suprafaţă de 9,30 m.p., polată (aplecătoare) cu structură din ţeavă şi învelitoare cu ţiglă în suprafaţă de 16,40 m.p. din anul 1960, precum şi suprafaţa de teren intravilan de 1600 mp, aparţin în codevălmăşie pârâţilor, sa se dispuna ieşirea din indiviziune a paraţilor cu privire la aceste bunuri, prin atribuirea lor in totalitate către paratul R C, cu obligarea acestuia la plata unei sulte corespunzătoare cotei de 50% către parată, cu cheltuieli de judecata in sarcina pârâţilor.

În fapt, reclamanta a arătat că are calitatea de creditor al debitorului parat, R C cu o creanţa in valoare de 49.273 lei, cu care acesta figurează faţă de bugetul general consolidat al statului.

Prin adresele primite de la Primăria Com. V, jud. O, emise sub nr. 493 din data de 11.02.2016 şi nr. 4273/02.11.2015, reclamantei i s-a comunicat faptul ca debitorul R C figurează înregistrat ca proprietar cu bunurile imobile de mai sus împreună cu soţia sa, R V.

Având in vedere dispoziţiile art. 818 C.Pr.Civ., conform cărora "creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaş nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate, ci vor trebui să ceară mai întâi împărţeala acestora", a procedat la formularea prezentei cereri, prin care solicita instanţei de judecata sa dispună partajarea bunurilor, prin atribuirea acestora in integralitate paratului-debitor, in vederea recuperarii sumelor pe care acesta i le datorează, conform titlului executoriu.

Arata ca sunt indeplinite condiţiile de adminisbiiitate ale cererii de ieşire din indiviziune, debitorul refuza sa plătească creanţa, niciunul dintre coproprietarii devalmasi nu a solicitat partajul, interesul fiind unul serios si legitim, aceasta fiind singura posibilitate de recuperare a creantei.

In drept, invoca dispoz art. 818 C.proc.civ., art. 979 si urm. C.proc.civ

In dovedire a depus inscrisuri (f.3-17).

Pârâţii au depus intampinare, prin care au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a acestora, excepţie la care ulterior au renunţat.

Instanta a incuviintat administrarea probei cu inscrisurile depuse la dosar şi proba cu expertiza tehnica de specialitate construcţii civile.

 Se vor avea in vedere, prevederile Noului Cod de procedură civilă, raportat la faptul că  executarea silită este începută  ulterior intrării in vigoare a Noului Cod de procedură.

Raportat la actele cauzei, instanţa reţine:

Reclamanta are calitatea de creditor personal al debitorului parat R C, pentru o creanţa in valoare de 49.273 lei - aferentă dosarului execuţial nr. 5120/2015, in temeiul deciziei de impunere nr.632509/23.11.2015 – creanţe stabilite în Austria. Întrucât debitorul nu si-a executat de buna-voie obligaţiile stabilite prin titlul executoriu menţiat anterior, autoritatea solicitantă din Austria s-a adresat ANAF din România in vederea executării silite, prin poprire si/sau executare mobiliara si/sau imobiliara a obligaţiilor acestuia, dosar înregistrat cu nr. 5120/23.11.2015.

Prin procesul – verbal de sechestru nr.634617/18.12.2015, reclamanta a pus sechestru pe bunurile imobile aparţinând debitorului – f.4-7.

Din actele dosarului execuţial, din inscrisurile anexate de reclamantă,  rezultă ca pârâţii R C şi R V au dobândit in coproprietate, ca soţ şi soţie bunurile imobile comune, situate pe raza Comunei V, sat M, jud. O, constând într-o casă de locuit compusă din 3 camere, bucătărie şi sală, în suprafaţă utilă de 61,93 m.p., construită din cărămidă în anul 1960, o anexă gospodărească cu 3 încăperi în suprafaţă de 24,60 m.p., construită din cărămidă în anul 1960, pivniţă în suprafaţă de 9,30 m.p., polată (aplecătoare) cu structură din ţeavă şi învelitoare cu ţiglă în suprafaţă de 16,40 m.p. din anul 1960, precum şi suprafaţa de teren intravilan de 1600 mp.

In consecinţă, instanţa apreciază că pârâtul debitor nu are o cota ideală determinată din bunurile comune, nefiind deci proprietar exclusiv, cota ideală a soţilor putând să fie stabilită in cadrul unui partaj de creditor.

Potrivit art. 339 N.c.c. bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţilor.

Potrivit art. 357 din N.c.c.  În cadrul lichidării comunităţii, fiecare dintre soţi preia bunurile sale proprii, după care se va proceda la partajul bunurilor comune şi la regularizarea datoriilor.(2) În acest scop, se determină mai întâi cota-parte ce revine fiecărui soţ, pe baza contribuţiei sale atât la dobândirea bunurilor comune, cât şi la îndeplinirea obligaţiilor comune. Până la proba contrară, se prezumă că soţii au avut o contribuţie egală.

Instanţa a încuviinţat pentru reclamantă proba cu expertiză specialitatea construcţii civile, reţinând ca obiectiv identificarea şi evaluarea imobilelor. A desemnat expert tehnic imobiliar specialitatea construcţii civile, prin tragere la sorţi, pe d-l expert MI.

Din cuprinsul raportului de expertiză refăcut conform obiecţiunilor f.83 -90, cu planul de situaţie de la fila 55 din dosar rezultă că la adresa respectivă au fost identificate următoarele bunuri imobile, pe care instanţa le va reţine ca fiind bunuri care compun masa bunurilor dobandite de pârâţi in timpul casatoriei, supuse, asadar, partajarii: bunurile imobile comune, situate pe raza Comunei V, sat M, jud. O, constând într-o casă de locuit compusă din 3 camere, bucătărie şi sală, în suprafaţă utilă de 61,93 m.p., construită din cărămidă în anul 1960, o anexă gospodărească cu 3 încăperi în suprafaţă de 24,60 m.p., construită din cărămidă în anul 1960, pivniţă în suprafaţă de 9,30 m.p., polată (aplecătoare) cu structură din ţeavă şi învelitoare cu ţiglă în suprafaţă de 16,40 m.p. din anul 1960, precum şi suprafaţa de teren intravilan de 1.600 mp, cu vecinătăţile la N-proprietatea I C, la S – proprietatea I I, la E – rest proprietate şi la V – drum judeţean, modernizat.

Creditorii pot exercita toate drepturile şi acţiunile debitorului lor, în afară de acelea care îi sunt exclusiv personale. Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaş nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să ceară mai întâi împărţeala acestora. Creditorii personali pot urmări însă cota – parte determinată a debitorului lor din imobilul aflat în coproprietate, fără a mai fi necesar să ceară împărţeala.

Cum dreptul de a introduce acţiunea de partaj nu este unul strict personal, provocarea împărţelii le incumbă şi creditorilor. Pasivitatea debitorilor în realizarea drepturilor lor de proprietate obţinute în timpul căsătoriei şi chiar încercarea de a frauda interesele legitime ale creditorilor, sunt cauze care l-au determinat pe legiuitor să prevadă, în favoarea creditorilor, această prerogativă de provocare a împărţelii.

Din probatoriul administrat în cauză rezultă că bunurile anterior identificate şi reţinute au fost dobândite de soţii  R în timpul căsătoriei. Nu există dovezi din care să rezulte că unul dintre soţi a avut o contribuţie materială mai mare la achiziţiarea imobilelor reţinute a fi partajate în masa bunurilor comune.

 În această situaţie, având în vedere şi dispozițiile legale invocate, instanţa consideră că cererea este întemeiată, urmând să o admită, stabilind atribuirea bunurilor comune şi achitarea sultei, pentru echilibrarea valorică a loturilor.

In concluzie, pentru cele in drept si in fapt, reţinute in cauza, instanţa:

Va constata că pârâţii au dobândit, în timpul căsătoriei bunurile imobile comune, situate pe raza Comunei V, sat M, jud. O, constând într-o casă de locuit compusă din 3 camere, bucătărie şi sală, în suprafaţă utilă de 61,93 m.p., construită din cărămidă în anul 1960, o anexă gospodărească cu 3 încăperi în suprafaţă de 24,60 m.p., construită din cărămidă în anul 1960, pivniţă în suprafaţă de 9,30 m.p., polată (aplecătoare) cu structură din ţeavă şi învelitoare cu ţiglă în suprafaţă de 16,40 m.p. din anul 1960, precum şi suprafaţa de teren intravilan de 1600 mp, cu vecinătăţile la N-proprietatea I C, la S – proprietatea I I, la E – rest proprietate şi la V – drum judeţean, modernizat.

Va stabili cotele de contribuţie la dobândirea bunurilor comune sus-menţiate, astfel: cota de 50% în favoarea pârâtului R C şi cota de 50% în favoarea pârâtei R V.

Va omologa raportul de expertiză specialitatea construcţii civile, întocmit de domnul expert MI, refăcut la data de 30.12.2016, aflat la f. 83 - 91, cu planul de situaţie de la fila 55 din dosar – faţă – verso, ca urmare a admiterii obiecţiunilor formulate de către pârâţi.

Pentru ca reclamanta să poată urmări bunurile dobândite în timpul convieţuirii şi să recupereze parte din datorie de la debitor, dar având în vedere şi faptul că pârâta R V nu are o altă locuinţă, fiind agreată varianta IV a raportului de expertiză refăcut, bunurile fiind partajabile comod în natură – f.89, precum şi acordul pârâţilor în acest sens, în temeiul art. 988 C.pr.civ., instanţa va dispune ieşirea din indiviziune a pârâţilor asupra bunurilor imobile comune sus-menţiate şi va repartiza astfel loturile :

LOTUL NR. 1 - în valoare totală de 31.133 lei se va atribui pârâtului R C, care va primi în proprietate următoarele bunuri imobile situate pe raza Comunei V, sat M, judeţul O : o cameră, bucătărie şi parţial sală (11,56 +10,15+8,51) mp = 30,21 m.p. dintr-o casă de locuit compusă din 3 camere, bucătărie şi sală, în suprafaţă utilă de 61,93 m.p., construită din cărămidă în anul 1960, o anexă gospodărească cu 3 încăperi în suprafaţă de 24,60 m.p., construită din cărămidă în anul 1960, pivniţă în suprafaţă de 9,30 m.p., polată (aplecătoare) cu structură din ţeavă şi învelitoare cu ţiglă în suprafaţă de 16,40 m.p. din anul 1960, precum şi suprafaţa de teren intravilan aferentă de 1447 mp, cu vecinătăţile la N-proprietatea I C, la S – proprietatea I I, la E – rest proprietate şi la V – drum judeţean, modernizat.

Total valoare bunuri care se vor atribui pârâtului R C = 36.880 lei.

Va plăti sultă lotului nr. 2 suma de 5.747 lei.

LOTUL NR. 2 - în valoare de 31.133 lei se va atribui pârâtei R V, care primeşte în proprietate următoarele bunuri imobile situate pe raza Comunei V, sat M, jud. O : două camere şi parţial sală (13,82 +11,20+6,70) mp = 31,72 m.p. dintr-o casă de locuit compusă din 3 camere, bucătărie şi sală, în suprafaţă utilă de 61,93 m.p., construită din cărămidă în anul 1960 şi suprafaţa de teren intravilan de 153 mp, cu vecinătăţile la N-proprietatea I C, la S – proprietatea I I, la E – rest proprietate şi la V – drum judeţean, modernizat.

Total valoare bunuri care se vor atribui pârâtei R V = 25.386 lei.

Va primi sultă de la lotul nr.1 – suma de 5.747 lei.

Va dispune comunicarea unei copii a hotărârii ramase definitivă, către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara O.

Va oblige pârâţii în solidar să plătească reclamantei suma de 800 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de expert.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea având ca obiect partaj forţat de bunuri comune, formulată de reclamanta ANAF – AJFP O – Serviciul Fiscal Orăşenesc B în contradictoriu cu pârâţii R C şi R V , domiciliaţi în comuna V, sat M, jud.O,

Constată că pârâţii au dobândit, în timpul căsătoriei bunurile imobile comune, situate pe raza Comunei V, sat M, jud. O, constând într-o casă de locuit compusă din 3 camere, bucătărie şi sală, în suprafaţă utilă de 61,93 m.p., construită din cărămidă în anul 1960, o anexă gospodărească cu 3 încăperi în suprafaţă de 24,60 m.p., construită din cărămidă în anul 1960, pivniţă în suprafaţă de 9,30 m.p., polată (aplecătoare) cu structură din ţeavă şi învelitoare cu ţiglă în suprafaţă de 16,40 m.p. din anul 1960, precum şi suprafaţa de teren intravilan de 1600 mp, cu vecinătăţile la N-proprietatea I C, la S – proprietatea I I, la E – rest proprietate şi la V – drum judeţean, modernizat.

Stabileşte cotele de contribuţie la dobândirea bunurilor comune sus-menţiate, astfel: cota de 50% în favoarea pârâtului R C şi cota de 50% în favoarea pârâtei R V.

Omologhează raportul de expertiză specialitatea construcţii civile, întocmit de domnul expert MI, refăcut la data de 30.12.2016, aflat la f. 83 – 91, cu planul de situaţie de la fila 55 din dosar – faţă – verso.

Dispune ieşirea din indiviziune a pârâţilor asupra bunurilor imobile comune sus-menţiate şi repartizează astfel loturile :

LOTUL NR. 1 - în valoare totală de 31.133 lei se atribuie pârâtului R C, care primeşte în proprietate următoarele bunuri imobile situate pe raza Comunei V, sat M, judeţul O : o cameră, bucătărie şi parţial sală (11,56 +10,15+8,51) mp = 30,21 m.p. dintr-o casă de locuit compusă din 3 camere, bucătărie şi sală, în suprafaţă utilă de 61,93 m.p., construită din cărămidă în anul 1960, o anexă gospodărească cu 3 încăperi în suprafaţă de 24,60 m.p., construită din cărămidă în anul 1960, pivniţă în suprafaţă de 9,30 m.p., polată (aplecătoare) cu structură din ţeavă şi învelitoare cu ţiglă în suprafaţă de 16,40 m.p. din anul 1960, precum şi suprafaţa de teren intravilan aferentă de 1447 mp, cu vecinătăţile la N-proprietatea I C, la S – proprietatea I I, la E – rest proprietate şi la V – drum judeţean, modernizat.

Total valoare bunuri care se atribuie pârâtului R C = 36.880 lei.

Plăteşte sultă lotului nr. 2 suma de 5.747 lei.

LOTUL NR. 2 - în valoare de 31.133 lei se atribuie pârâtei R V, care primeşte în proprietate următoarele bunuri imobile situate pe raza Comunei V, sat M, jud. O : două camere şi parţial sală (13,82 +11,20+6,70) mp = 31,72 m.p. dintr-o casă de locuit compusă din 3 camere, bucătărie şi sală, în suprafaţă utilă de 61,93 m.p., construită din cărămidă în anul 1960 şi suprafaţa de teren intravilan de 153 mp, cu vecinătăţile la N-proprietatea I C, la S – proprietatea I I, la E – rest proprietate şi la V – drum judeţean, modernizat.

Total valoare bunuri care se atribuie pârâtei R V = 25.386 lei.

Primeşte sultă de la lotul nr.1 – suma de 5.747 lei.

Dispune comunicarea unei copii a hotărârii ramase definitivă, către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara O.

Obligă pârâţii în solidar să plătească reclamantei suma de 800 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de expert.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.01.2017.

Data publicarii pe site: 21.09.2017

Domenii speta