Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 406 din 02.10.2014


Pe rol  fiind judecarea cauzei civile privind pe contestatorul S.M în contradictoriu cu intimatul S.F.O.S, având ca obiect contestaţie  la  executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică lipsind: intimat SF.O.S, contestator S.M.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează următoarele:

-cauza are ca obiect contestaţie la executare;

-cauza se află la al 3-lea termen de judecată;

-procedura de citare este legal îndeplinită.

Instanţa consideră că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei, motiv pentru care închide dezbaterile, în baza art.394 NCPCiv. şi reţine cauza spre soluţionare.

 

INSTANŢA

 Constată că la data de 13.03.2014 s-a înregistrat la această instanţă sub număr dosar xxxx contestaţia la executare formulată de contestatorul S.M domiciliat în loc. XXXX în contradictoriu cu M.F.P, A.J.F.P.S,  solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea  formelor de executare silită efectuate în dosar execuţional nr XXXX al A.J.F.P.S, S.F.O.S.

În motivarea cererii, s-a arătat că, contestatorului i-a fost comunicată adresa de înfiinţare a popririi nr.XXXX însoţită de o comunicare purtând numărul XXXXXXXX, punându-i-se în vedere că s-a înfiinţat poprirea asupra conturilor acestuia deschise la C.B S şi la BRD SA, pentru sumele datorate contestatorului de către SC T. SRL şi de către S.M  Întreprindere Individuală, pentru suma de  xxxx lei compusă din „Diferenţa de impozit anual de regularizat în cuantum de XXXXX lei” şi „impozit pe venituri din activităţi independente în cuantum de XXXX lei”. Cele două documente trimise privesc nişte sume, care din punctul său de vedere nu reprezintă realitatea faptică şi fiscală în ceea ce îl privesc pe contestator.

Astfel, comunicarea face trimitere la Titlul Executoriu nr. XXXXX şi Titlul Executoriu XXXXXXXXXXXX însă nu se arată în vreun fel presupusul debit care să dea naştere acestor eventuale dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente respectivului debit ci ele fac doar trimitere la documentul prin care s-a evidenţiat suma de plată respectivă, respectiv titlurile executorii.

Se arată că un astfel de document nu i s-a comunicat ,apreciază că în lipsa unui titlu executoriu care să îi fie comunicat şi care să aibă drept justificare documente în care să i se explice pretinsele debite  care dau naştere unor penalităţi  şi accesorii ,se impune anularea formelor de executare silită.Se mai arată că potrivit art 141Cpr fiscală nici un titlu executoriu nu se poate  emite în absenţa unui titlu de creanţă,iar organul fiscal nu poate pretinde executarea obligaţiei stabilită în sarcina contribuabilului prin actul administrativ ,dacă acest act nu a fost comunicat contribuabilului potrivit legii .

În drept s-au invocat disp. art.141, 172 şi 173 Cod procedură fiscală.

Cererea este legal timbrată cu 266.45 lei.

În probaţiune s-au depus la dosar înscrisuri, respectiv adresa de înfiinţare a popririi.

Intimata a formulat întâmpinare (f.47-48), solicitând respingerea contestaţiei la executare întrucât a emis Decizia de Impunere nr.XXXXXXXX privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit pentru anul 2013, aferentă veniturilor comerciale, decizia transmisă contribuabilului prin poştă şi primită de acesta în data de 10.04.2013.

La data de 06.11.2013 prin poştă s-a comunicat petentului Raportul de inspecţie Fiscală nr.XXXXXX şi Decizia de Impunere nr.XXXXXX privind impozitul pe venit, stabilit de Inspecţia Fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale, pentru anul 2009.

Petentul a fost înştiinţat de către S.F.O.S despre obligaţiile stabilite suplimentar de plată către Inspecţia Fiscală, în sumă de XXXX lei (XXXXXX lei-accesorii de plată) prin poştă, cu confirmare de primire, în data de XXXXX.

Având în vedere că sumele de plată au ajuns la scadenţă, s-a dispus începerea procedurii de executare silită împotriva petentului, prin emiterea somaţiei nr.xxxx/10.12.2013, în baza titlului executoriu nr.xxxx/10.12.2013, pentru suma de XXX lei (debit). Somaţia şi titlul executoriu au fost comunicate prin poştă şi confirmare de primire la data de 08.01.2014.

Deoarece debitorul nu a înţeles să achite debitele restante, în data de XXXX instituţia intimatei a înfiinţat poprirea nr. XXX, la C.B, BRD, şi S.M Întreprindere Individuală, debitorul fiind înştiinţat despre aceasta prin poştă cu confirmare de primire.

 În drept au fost invocate dispoziţiile art. 205,411 al.1 pct. 2 N.C.p.c., Codul de Procedură fiscală.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Contestatorului i-a fost comunicată adresa de înfiinţare a popririi nr. XXXXX însoţită de o comunicare purtând numărul XXXXX, punându-i-se în vedere că s-a înfiinţat poprirea asupra conturilor acestuia deschise la C.B.K SA şi la BRD SA, pentru sumele datorate contestatorului de către S.C.T. SA şi de către S.M Întreprindere Individuală, pentru suma de 3735,00 lei compusă din „Diferenţa de impozit anual de regularizat în cuantum de  XXXX lei” şi „impozit pe venituri din activităţi independente în cuantum de 120 lei”.

Potrivit actelor din dosarul de executare comunicat de către intimată , aceasta  a emis Decizia de Impunere nr. XXXX din XXXX privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit pentru anul 2013, aferentă veniturilor comerciale, decizia transmisă contribuabilului prin poştă şi primită de acesta în data de XXXX.

La data de XXXXX prin poştă s-a comunicat petentului Raportul de inspecţie Fiscală nr. XXXXX şi Decizia de Impunere nr. XXXXX privind impozitul pe venit, stabilit de Inspecţia Fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale, pentru anul 2009.

Petentul a fost înştiinţat de către S.F.O.S despre obligaţiile stabilite suplimentar de plată către Inspecţia Fiscală, în sumă de XXX lei (3615 lei-impozit pe venit anual şi XXXX lei-accesorii de plată) prin poştă, cu confirmare de primire, în data de XXXXX.

Având în vedere că sumele de plată au ajuns la scadenţă, s-a dispus începerea procedurii de executare silită împotriva petentului, prin emiterea somaţiei nr. XXXXX, în baza titlului executoriu nr. XXXXXX, pentru suma de XXXX lei (debit). Somaţia şi titlul executoriu au fost comunicate prin poştă şi confirmare de primire la data de  XXXX.

Deoarece debitorul nu a înţeles să achite debitele restante, în data de XXX instituţia intimatei a înfiinţat poprirea nr. XXXX, la C.E.B şi S. M Întreprindere Individuală, debitorul fiind înştiinţat despre aceasta prin poştă cu confirmare de primire,contestatorul semnând de primire la data de XXXXX.

Astfel în aprecierea instanţei nu putem reţine apărarea contestatoarei cu privire la faptul că nu i s-a comunicat titlul executoriu împreună cu titlul de creanţă ,întrucât aşa cum am arătat i s-a comunicat ,potrivit confirmărilor d e primire atât deciziile d e impunere cât şi raportul de inspecţie fiscală cât şi ulterior titlurile executorii şi somaţiile în care se arată cu exactitate suma datorată şi ce reprezintă această sumă.

Potrivit art. 172 c.p.fiscal - Contestaţia la executare silită - (1) Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii.

 Potrivit art. 129 c.p.fiscal - Poprirea şi sechestrul asiguratoriu - (1) Măsurile asigurătorii prevăzute în prezentul capitol se dispun şi se duc la îndeplinire, prin procedura administrativă, de organele fiscale competente.

(2) Se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii şi sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea.

(3) Aceste măsuri pot fi luate şi înainte de emiterea titlului de creanţă, inclusiv în cazul efectuării de controale sau al antrenării răspunderii solidare. Măsurile asigurătorii dispuse atât de organele fiscale competente, cât şi de instanţele judecătoreşti ori de alte organe competente, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi. Odată cu individualizarea creanţei şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii.

(4) Măsurile asigurătorii se dispun prin decizie emisă de organul fiscal competent. În decizie organul fiscal va preciza debitorului că prin constituirea unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate.

Prin art 41 Cpr fiscală ,actul administrativ  fiscal este definit ca fiind actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea ,modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale .În ceea ce priveşte titlul executoriu fiscal ,prin art 137 alin 2 Cprfiscală se prevede că titlul de creanţă devine titlu executoriu la data de care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege .Potrivit art 110alin 2şi 3 din OG92/2003 privind codul de procedură fiscală ,colectarea creanţelor ficale se face în temeiul unui titlu de creanţă sau al unui titlu executoriu după cum executarea se face de bună voie sau prin executare silită ,titlu de creanţă fiind actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală ,întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăţite potrivit legii .De asemenea dispoziţiile art 44 alin 1 teza 1 din OG 92/2003 reglementează în mod neechivoc şi imperativ principiul comunicării actului administrativ fiscal contribuabilului căruia îi este destinat iar dispoziţiile art 45 din acelaşi act normativ instituie principiul opozabilităţii actului administrativ fiscal faţă de contribuabil în ceea ce priveşte efectele juridice ale acestuia ,dispunând că actul administrativ fiscal produce efecte din momentul comunicării contribuabilului sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat ,potrivit legii .Prin urmare,din analiza dispoziţiilor legal amintite ,se desprinde concluzia potrivit cu care actul administrativ fiscal îşi produce efectele proprii împotriva contribuabilului doar de la data comunicării sale sau la o dată ulterioară comunicării menţionată în actul comunicat,potrivit legii .Plecând de la aceste două principii ,instanţa reţine ,că în conformitate cu art 141 alin 2 OG92/2003,titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prev de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prev de lege .Altfel ,spus ,dispoziţiile titlului de creanţă –act administrativ fiscal adus la cunoştinţa contribuabilului potrivit principiului comunicării pentru a-şi produce efectele şi a fi opozabil acestuia ,nu sunt aduse la îndeplinire de bunăvoie de către debitorul obligaţiei de plată ,deşi acesta a ştiut de această obligaţie ,ceea ce conduce la transformarea titlului de creanţă într-un titlu executoriu la expirarea termenului de plată prev de lege sau stabilit de organul competent ,titlu ce permite organelor fiscale să procedeze la executarea sa în vederea stingerii obligaţiilor fiscale .

În speţă titlul de creanţă –act administrativ fiscal sunt reprezentate de deciziile de impunere nr XXXXX din XXXX ,decizie transmisă contestatorului prin poştă la data de XXXXX ,decizia de impunere nr XXXX privind impozitul pe venit, fiind înştiinţat de S.F.O.S la data de XXXX.

Deliberând asupra cererii formulate, prin prisma motivelor invocate, a probelor administrate şi a textelor de lege incidente instanţa constată cererea a fi neîntemeiată, urmând a fi respinsă ca atare, în condiţiile art. 172 c.p.fiscal, reţinând că titlurile executorii atacate au fost comunicate în condiţiile prevăzute d e codul de procedură fiscală ,în cuprinsul acestora s-a arătat cu exactitate în ce constă creanţa menţionată ,ce sumă reprezintă debit ,ce sumă reprezintă accesorii .

Faţă de împrejurarea că intimata nu a efectuat cheltuieli de judecată şi nici nu a pretins cheltuieli de judecată în cauza de faţă,instanţa în baza art. 451 şi urm. Cpr fiscală nu va acorda cheltuieli d e judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul S.M. domiciliat în loc. XXX împotriva formelor de executare silită efectuate în dosar execuţional nr XXX al AJVPS, S.F.O.S., în contradictoriu cu M.F.P, A. J. A .F. P. S.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 02.10.2014.