Comercial: Contestaţie la executarea silită a titlului fiscal. Anularea în contencios administrativ a raportului de inspecţie fiscală şi a deciziei de impunere ce au făcut obiectul executării silite

Decizie 57 din 30.05.2012


Deliberând asupra recursului de faţă, constată:

1.) – Obiectul acţiunii

Prin contestaţia înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 4644/200/2010 din 13.04.2010, petenta SC A.S. I. SRL a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea în parte a titlului executoriu nr. 1 din 30.03.2010 şi a somaţiei nr. 1 din 30.03.2010, ambele emise de intimata Agenţia Naţională de Administrate Fiscală - Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Buzău în dosarul execuţional nr. 895/10/35/1 2010/509, pentru sumele de 1780 lei şi respectiv 4668 lei – tva, pretins neevidenţiată şi nedeclarată  organului fiscal , precum şi suspendarea executării silite până la soluţionarea irevocabilă a cauzei.

2) – Motivarea acţiunii

2.1) – În fapt, petenta a susţinut că în mod injust s-a reţinut prin decizia de impunere nr. Y/2010 emisă în baza raportului de inspecţie fiscală nr. X/2010 că ar datora suma de 1780 lei – tva aferent pretinse lipse în gestiune în sumă de 11.148, 09 lei ( contrar expertizei contabile întocmite de SC E. SRL Buzău) şi suma de 4668 lei – tva aferent cheltuielilor efectuate pentru dotarea unei ambarcaţiuni ( deşi aceasta a fost folosită în baza unui contract  de comodat, exclusiv în scopul obţinerii de venituri, iar cheltuielile efectuate au fost recuperate prin  vânzare conform facturii nr. 20/18.01.2010 ).

2.2) – Contestatoarea nu şi-a motivat cererea în drept.

3) – Întâmpinare

Citată legal, intimata a formulat întâmpinare conform art. 115-118 Cod procedură civilă, solicitând respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, sub motivaţia în esenţă că atât titlul executoriu cât şi somaţia au fost emise cu respectarea prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare ( filele 68-71).

4) – Probe

În sprijinul susţinerilor formulate prin contestaţie şi întâmpinare, părţile în proces au depus la dosar înscrisuri ( filele 11-65, 72-77, 99-116).

5) – Soluţia instanţei fondului

5.1) - Prin sentinţa nr. 5811 din 22.09.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a respins ca neîntemeiată contestaţia la executare, luându-se act de declaraţia de renunţare la judecarea capătului de cerere privind suspendarea executării silite.

5.2) - Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că obligaţiile fiscale stabilite în sarcina societăţii prin decizia de impunere nr. 201/29.01.2010 emisă în baza raportului de inspecţie fiscală nr. 219/28.01.2010, inclusiv cele contestate, nu au fost achitate până la termenul stabilit din 05.03.2010 şi nici nu s-a făcut dovada stingerii acestora, astfel că organul de executare teritorial fiscal a procedat în mod legal la emiterea actelor de executare: titlul executoriu nr. 1/30.03.2010 şi somaţia nr. 10/30.03.2010.

6) – Recursul

6.1) – Împotriva sentinţei a declarat recurs petenta în termen legal conform art. 301 Cod procedură civilă, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art. 303 Cod procedură civilă.

6.2 ) – În expunerea motivelor de recurs, petenta a invocat aceleaşi motive de critică expuse prin contestaţia introductivă, susţinând în esenţă că nu datorează nici o sumă autorităţii fiscale, context în care a atacat în contencios administrativ şi fiscal atât raportul de inspecţie fiscală cât şi decizia de impunere.

6.3) – Intimata a formulat întâmpinare, solicitând motivat respingerea recursului ca neîntemeiat ( filele 14-16).

6.4) – Prin încheierea din 28.01.2011 s-a dispus suspendarea judecării recursului în temeiul art. 244 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă, până la soluţionarea irevocabilă a  acţiunii în contencios administrativ şi fiscal ce face obiectul dosarului nr. 4986/114/2010 privind anularea raportului de inspecţie nr. 219/28.01.2010 şi a deciziei de impunere nr. 201/29.01.2010 ( fila 22).

6.5) – Cauza a fost repusă pe rol la data de 24.02.2012, fixându-se termen la 22.03.2012, urmare referatului întocmit de Serviciul de Arhivă al Tribunalului Buzău, la dosar depunându-se sentinţa nr. 2266/19.05.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 4986/114/2010 rămasă irevocabilă în baza deciziei nr. 2207/05.10.2011 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti ( filele 28-30, 31-37).

7.) – Analiză. Constatătări

Examinând sentinţa atacată în raport de actele şi lucrările dosarului, de prevederile legale incidente cauzei, de criticile formulate precum şi din oficiu conform  art. 304 ind.1 Cod procedură civilă, tribunalul constată că recursul declarat este întemeiat.

În acest sens se are în vedere:

7.1) – Prin decizia de impunere nr. 201 din 29.01.2010 emisă în baza raportului de inspecţie fiscală nr. 219/28.01.2010 întocmit de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Buzău s-au stabilit în sarcina petentei alături de alte obligaţii fiscale şi sumele de 1780 lei ,  şi de 4.668 lei reprezentând tva  pretins neevidenţiată şi nedeclarată organului fiscal.

7.2) – În condiţiile în care petenta nu a achitat creanţa la termenul stabilit: 05.03.2010, intimata a pornit executarea silită, sens în care s-a emis titlul executoriu nr. 1 din 30.03.2010 şi somaţia nr. 1 din 30.03.2010, formându-se dosarul execuţional nr. 895/10/35/1/2010/509.

7.3) – Pe parcursul judecării contestaţiei formulată de petentă la executarea silită pornită de intimată, prin sentinţa nr. 2266/19.05.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul de contencios administrativ şi fiscal nr. 4986/114/2010, rămasă irevocabilă în baza deciziei  nr. 2207 din 05.10.2011 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti s-au anulat în parte raportul de inspecţie fiscală nr. X/2010 referitor la cap. III pct. 3.1.2 şi respectiv decizia de impunere nr. Y/2010 privind sumele de 4668 lei şi 1780 lei ce au făcut obiectul executării silite şi respectiv a contestaţiei pendinte astăzi judecăţii.

7.4) – În contextul expus, constatându-se că prin sentinţa nr. 2266/2011 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 4986/114/2010, rămasă irevocabilă, s-a statuat în sensul că societatea petentă nu datorează  suma de 6448 lei ( compusă din 1780 lei şi 4668 lei), tribunalul reţine că recursul declarat este întemeiat.

8.) – Soluţia tribunalului

8.1.) - Pentru considerentele ce preced, în baza art. 312 alin.2 prin raportare la art. 304 pct.9 Cod procedură civilă, s-a  admis recursul ca întemeiat şi s-a modificaz sentinţa atacată în sensul admiterii contestaţiei, dispunându-se anularea formelor de executare silită emise de intimată în baza titlului executoriu nr. 1/895/10/35/2010/509 din 30.03.21010 pentru debitul în sumă de 1780 lei şi respectiv de 4668 lei ( soluţie neimputabilă judecătorului fondului ).

8.2.) – Avându-se în vedere faptul că modificarea soluţiei fondului se datorează exclusiv înscrisurilor noi depuse la dosar în recurs, tribunalul va respinge cererea formulată de petentă în sensul acordării cheltuielilor de judecată .