Contestație la executare

Hotărâre 811/11.03.2019 din 09.07.2020


..Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDLUG:

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA LUGOJ

Dosar nr. ..../252/2018Cod operator 2926

ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR. ..../2019

Şedinţa publică de la 11 martie 2019

Instanța constituită din:

PREŞEDINTE: C. R. C.

Grefier: I. P.

Pe rol se află judecarea cauzei Civile privind pe contestatoarea S.C. M. 22 SA LUGOJ şi pe intimata: A.B. DE A.B.(ABAB), având ca obiect contestaţie la executare DOS.EXECUTARE...... /2018.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă cons. jr. F. I. pentru contestatoare (care depune delegaţie de reprezentare) şi conj. jr. S. V. pentru intimată.

 Procedura legal îndeplinită.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

La interpelarea instanţei, ambii participanţi declară că nu mai au cereri de formulat şi probe de administrat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat instanţa constată încheiată cercetarea judecătorească şi conform prev. art. 392 C.proc.civ., deschide dezbaterile asupra fondului cauzei şi acordă cuvântul.

Reprezentantul contestatoarei solicită admiterea contestaţiei la executare, anularea tuturor actelor şi formelor de executare, întoarcerea executării silite  şi repunerea părţilor în situaţia anterioară. Cu cheltuieli de judecată.

La interpelarea instanţei, arată că poprirea respectivă este o măsură executorie. Totodată arată că suma pentru care solicită întoarcerea executării silite este 19.849,21 lei.  Arată că procesul-verbal contestat este un act administrativ. Înţelege să ridice, pe cale de excepţie, necompetenţa executorului judecătoresc, cu menţiunea că acesta este competent doar în cazul actelor civile şi nu în cazul actelor administrative; prematuritatea executării silite, cu menţiunea că executorul trebuia să verifice dacă sunt asigurate salariile, pentru 3 luni viitoare, pentru angajaţii societăţii; nulitatea absolută a procesului –verbal, reiterând disp. art. 679 coroborate cu art. 174 C. proc civ.

Reprezentantul intimatei solicită respingerea contestaţiei la executare şi menţinerea tuturor formelor de executare. Fără cheltuieli de judecată.

Instanța constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei și declară închise dezbaterile şi reține cauza pentru deliberare și pronunțare

INSTANŢA

Deliberând, asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, la data de  24.07.2018, sub nr.  .../252/2018, contestatoarea S.C. M. 22 SA LUGOJ, a formulat în contradictoriu cu intimata A.B. DE A.B.(ABAB) contestaţie la executare, în varianta contestaţie la poprire şi împotriva actelor şi măsurilor de executare dispuse în dosarul execuţional nr. ..../2018 al B.E.J. N. N.. 

În motivarea cererii, în fapt, contestatoarea a învederat următoarele:

Contestaţia este îndreptată si împotriva actelor şi măsurilor de executare ce urmează sa fie comunicate, tardiv.

Executorul judecătoresc a dispus poprirea asupra conturilor societăţii, la B.C.R, R. şi B. privind suma de 19.8494,21 lei.

Problemele care se ridică în acest dosar execuţional vizează în primul rând competenta executorului judecătoresc şi dacă procedura fiscală poate fi realizată de executorul judecătoresc, întrucât hotărârea a fost pronunţată de secţiunea de contencios administrativ fiindcă actul „proces-verbal " este un act administrativ, iar art. 7 alin. 1 din Legea nr. 188/2000, prevede atribuţiile executorului judecătoresc.

În procedura fiscală nu ar fi obligatoriu sa fie îndeplinite cele 3 condiţii: lipsa semnăturii petentei, cu dovedirea refuzului; formula executorie; încuviinţarea executării silite.

A mai arătat că, deşi executorul nu a solicitat societăţii să facă dovada că nu exista fonduri de salarii pentru 3 luni viitoare, totuşi societatea în baza dreptului la apărare, reglementat de art. 13 C.proc.civ, a depus înscrisuri pentru a dovedi insuficienţa fondurilor respective pentru plata salariilor viitoare pentru 3 luni.

În concluzie, a  reiterat  că titlul „proces-verbal” prevede un singur tabel si acela cu penalităţi nedovedite; vinovăţia nu aparţine societăţii; executorul nu a respectat obligaţia de comunicare a actelor de procedură; nulitatea procesului-verbal.

Cererea a fost motivată în drept, pe dispoziţiile art. 713 alin.(2) C. proc. civ.

 Contestatoarea a depus taxă judiciară de timbru, în sumă de 1.000 lei (f. 225, 226).

În susţinerea cererii a depus înscrisuri (f. 8-35, 134-176).

La data de 09.08.2018, fila 38 dosar, contestatoarea a depus precizare la contestaţia la executare, prin intermediul căreia, în baza art. 11, art.37 si art.59 C.proc.civ. a chemat  în judecată şi pe următoarele entităţi: M. J., cu sediul in.....; T.  T., Ministru Justiţiei, cu citare la sediul M.J. din ..... şi B.E.J. N. Ni., cu sediul în ......şi a solicitat anularea tuturor actelor si formelor de executare, produse de executorul judecătoresc; întoarcerea executării prin restabilirea situaţiei anterioare, începerii executării, în baza art. 723 si art.720 C.proc.civ. şi anularea procesului-verbal seria TM nr. ...., emis de către A.B. DE A.B..

 În motivare a arătat că în data de 27.07.2016, prin ing L. l., responsabil cu calculul penalităţilor la societatea intimată, a întocmit procesul-verbal seria TM nr. .....

Acest document de constatare şi nu de aplicare penalităţi nu a respectat formularul tip prevăzut de anexa 5 B din Ordinul 798/2005, iar din cuprinsul acestuia nu rezulta vinovăţia societăţii şi că ar fi existat o situaţie de fapt, nu rezultă data când s-a efectuat controlul pentru constatarea unei situaţii de fapt, nu este semnat de ambele părţi, nu s-a dovedit un eventual refuz, nu s-a dovedit algoritmul de calcul, iar tabelul cuprinde 8 coloane, deşi legea prevede 14 coloane (0-13), potrivit anexei 4 B din Ordinul nr. 798/2005.

A invocat excepţia de necompetenţă a executorului judecătoresc, excepţia de prematuritate a începerii executării şi inadmisibilitatea efectuării unor lucrări cu caracter administrativ.

În drept a invocat: art. 174 , art. 178, art. 179(1) (3) C.proc.civ., art. 7 (1) din Legea 188/2000, art. 781, art. 783 (1) teza finala, art. 781 (5) litera „c" C. proc.civ, art. 712 (1), art. 713 (2), art. 720 (1) C.proc.civ,  art. 7 (1) din Lega 188/2000, art. 2 (2) litera „f" , art. 25, din Legea contenciosului administrativ;  art. 1351 (3) Cod civil, art. 1353 Cod civil, art. 1350 (3) Cod civil.

La data de 06.09.2018, intimata a depus întâmpinare prin intermediul căreia a solicitat respingerea contestaţiei la executare, în principal, ca fiind tardiv formulată, iar în subsidiar, ca neîntemeiată; respingerea capătului de cerere privind anularea titlului executoriu, în principal, ca inadmisibil, iar in subsidiar, pentru autoritate de lucru judecat; respingerea, ca neîntemeiate, a excepţiilor invocate de contestatoare în cuprinsul contestaţiei la executare, astfel cum a fost formulată si precizată.

În motivarea întâmpinării, a învederat următoarele:

Excepţia tardivităţii a invocat-o deoarece contestaţia la executare a fost introdusă pe rolul Judecătoriei Lugoj, în data de 24.07.2018, cu depăşirea termenului de 15 zile pentru formularea contestaţiei privitoare la executarea silita propriu-zisa (termen care se calculează conform dispoziţiilor art. 715 alin. (1) din Codul de procedura civila.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (7) din Anexa nr. 3 a O.U.G. nr. 107/05.09.2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Romane", cu modificările si completările ulterioare (aceasta anexa conţine Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi durabile a resurselor de apa), „împotriva procesului-verbal de constatare si de stabilire a penalităţilor unitatea în cauză poate face plângere, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea comunicării, la judecătoria în a cărei raza teritorială a fost săvârşita abaterea. Hotărârea prin care se rezolva plângerea este definitiva. Procesul-verbal de stabilire a penalităţilor, neatacat in justiţie în termenul stabilit, constituie titlu executoriu".

Astfel, în vederea anularii Procesului-verbal de constatare a depăşirii concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate seria TM nr. ...din data de 27.07.2016 emis de A. B. de A. B. si înregistrat la S.C. M. 22 S.A. cu nr. .../10.08.2016, contestatoarea a formulat plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Lugoj în data de 24.08.2016 sub nr. de dosar .../252/2016, aceasta acţiune fiind respinsa prin Sentinţa civila nr. ... din data de 21.12.2016 pronunţata de Judecătoria Lugoj, în şnur cu Decizia civila nr. .. din data de 26.07.2017 pronunţata de Tribunalul Timiş, Secţia de contencios administrativ si fiscal, în dosarul nr. ../252/2016 si Decizia civila nr. .. din data de 26.01.2018 pronunţata de Curtea de Apel Timişoara, Secţia de contencios administrativ si fiscal, in dosarul nr. .../252/2016, definitive.

Fata de considerentele de fapt si de drept expuse mai sus, susţine excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind anularea titlului executoriu reprezentat de Procesul-verbal de constatare a depăşirii concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate seria TM nr. ... din data de 27.07.2016 emis de A.B. de A.B.si înregistrat la S.C. M. 22 S.A. cu nr. ../10.08.2016.

In subsidiar, a  arătat că Sentinţa civila nr. .. din data de 21.12.2016 pronunţata de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. ../252/2016, Decizia civila nr. .. din data de 26.07.2017 pronunţata de Tribunalul Timiş, Secţia de contencios administrativ si fiscal, in dosarul nr. ../252/2016 si Decizia civila nr... din data de 26.01.2018 pronunţata de Curtea de Apel Timişoara, Secţia de contencios administrativ si fiscal, in dosarul nr. ../252/2016, au autoritate de lucru judecat si beneficiază de o prezumţie legala absolută si irefragabilă care exprima adevărul si care nu trebuie contrazise de o alta hotărâre, iar o acţiune nu poate fi judecata in mod definitiv decât o singura data, fiind interzisa reluarea aceleiaşi judecaţi, in condiţiile identităţii de părti, obiect si cauza.

Pe cale de consecinţa, în temeiul prevederilor art. 430, art. 431, art. 432 si art. 245 - art. 248 C.proc.civ, susţine excepţia autorităţii de lucru judecat, o excepţie procesuala de fond, absoluta, de ordine publica, peremptorie, reglementata prin dispoziţii cu caracter imperativ si menita sa asigure stabilitate raporturilor juridice si eficienta întregii activităţi judiciare.

Astfel, A. B. de A. B. nu poate fi chemată în judecată de doua ori în aceeaşi calitate, în temeiul aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect.

Conform prevederilor art. 623 C.proc. civ, „executarea silita a oricărui titlu executoriu, cu excepţia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene si bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice, se realizează numai de către executorul judecătoresc, chiar daca prin legi speciale se dispune altfel".

Ţinând cont de faptul că titlul executoriu contestat nu are ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene si bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice, arată că numai executorul judecătoresc este competent sa realizeze executarea silita a titlului executoriu reprezentat de Procesul-verbal de constatare a depăşirii concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate seria TM nr. .. din data de 27.07.2016 emis de A. B. de A. B. si înregistrat la S.C. M. 22 S.A. cu nr. ...../10.08.2016.

Pentru aceste motive, a solicitat respingerea  ca neîntemeiate a asa-zisei „excepţie de necompetenta a executorului judecătoresc" şi asa-zisei „excepţie de inadmisibilitate a efectuării unor lucrări cu control administrativ" invocate de contestatoare.

Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată arătând că, desi art. 249 C.proc.civ statuează că „cel care face o susţinere în cursul procesului trebuie sa o dovedească", contestatorul, cu rea-credinţă, face susţineri pe care nu le dovedeşte.

Cu titlu de exemplu, arată că  nu s-a făcut dovada faptului că suma de bani care a fost urmărita silit prin poprire era aferentă plaţii drepturilor salariale viitoare, pe o perioada de 3 luni de la data înfiinţării popririi prin raportare la prevederile art. 781 alin. (5) lit. c) C.proc.civ.

Consideră, aşa cum rezulta din actele dosarului de executare silita, că B.E.J. N. N. a respectat întru totul dispoziţiile legale privitoare la executarea silita însăsi si la efectuarea actelor de executare, considerent pentru care solicită respingerea ca neintemeiate a „excepţiei de nulitate absolută a actelor şi formelor de executare" si a „excepţiei prematurităţii executării silite" invocate de contestatoare.

In drept, şi-a întemeiat prezenta întâmpinare pe dispoziţiile art. 205 si art. 206 C.proc.civ, art. 245 - art. 248 C.proc.civ, art. 430 - art. 432 C.proc.civ, art. 623 C.proc.civ, art. 713 alin. (2), art. 715 alin. (1) si art. 717 alin. (2) C.proc.civ, art. 6 alin. (7) din Anexa nr. 3 a O.U.G. nr. 107/05.09.2002 privind înfiintarea Administraţiei Naţionale „Apele Romane", cu modificările si completările ulterioare.

În susţinerea apărării a depus înscrisuri (f. 59-105).

Prin răspunsul la întâmpinare, depus la fila 116, contestatoarea a solicitat respingerea apărării formulată de intimată.

Prin încheierea pronunţată la data de 13.12.2018, instanţa a dispus respingerea excepţiei tardivităţii; admiterea excepţiei inadmisibilităţii petitului constând în anularea procesului-verbal seria TM nr. ...., admiterea excepţiei lipsei calităţii  procesuale pasive a intimaţilor M. J., T. T. şi B.E.J. N. N., care au fost chemaţi în judecată, prin intermediul contestaţiei la executare.

Prin precizarea de acţiune depusă la data de 26.11.2018, fila 186, contestatoarea a înţeles să cheme în judecată, entităţile sus menţionate, în calitate de intimaţi- reclamanţi.

Prin încheierea pronunţată la data de 11.02.2019, instanţa a dispus respingerea, ca inadmisibilă, a cererii de intervenţie forţată- chemare în judecată  a altor persoane.

La solicitarea instanţei, B.E.J. N. N. a depus dosarul execuţional nr. ../2018.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti s-a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele şi lucrările de la dosar, instanţa reţine următoarele:

Împotriva debitoarei contestator s-a declanşat faza execuţională ce a format obiectul dosarului execuţional nr. ../2018.

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Lugoj contestatoarea a solicitat anularea tuturor formelor de executare efectuate de intimată precum şi întoarcerea executării silite.

Verificând dosarul execuţional instanţa constată că executarea silită s-a declanşat pentru o creanţă constatată prin procesul verbal seria TM nr. ......

Potrivit prevederilor art. 82 alin. 2 şi 3 din Legea apelor nr. 107/1996: „Penalităţile se aplică acelor utilizatori de apă la care se constată abateri de la prevederile reglementate atât pentru depăşirea cantităţilor de apă utilizate, cât şi a concentraţiilor şi cantităţilor de substanţe impurificatoare evacuate în resursele de apă. Administraţia Naţională Apele Române este singura în drept să constate cazurile în care se acordă bonificaţii sau se aplică penalităţi. Bonificaţiile se acordă cu aprobarea autorităţii publice centrale din domeniul apelor".

Aşadar, este indubitabil că, procesul-verbal de constatare a abaterilor întocmit de intimată este un act administrativ, această concluzie rezultând şi din dispoziţiile art. 81 alin. 3 din Legea apelor nr. 107/1996, care prevede că, „Administraţia Naţională «Apele Române», în calitate de operator unic atât al resurselor de apă de suprafaţă, naturale sau amenajate, indiferent de deţinătorul cu orice titlu al amenajării, cât şi al resurselor de apă subterane, indiferent de natura lor şi a instalaţiilor, îşi constituie veniturile proprii dintr-o contribuţie specifică de gospodărire a apelor plătită lunar de către toţi utilizatorii resurselor de apă pe baza facturii fiscale emise, conform abonamentului de utilizare/exploatare încheiat în acest sens, care constituie titlu executoriu, din plăţile pentru serviciile comune de gospodărire a apelor, din penalităţi specifice activităţii de gospodărire a apelor, din tarife pentru avizele, autorizaţiile, notificările pe care le poate emite sau pe care este împuternicită să le emită, precum şi din majorările de întârziere aplicate în conformitate cu prevederile legale în materie".

Mai mult, potrivit dispoziţiilor art. 81 alin. (32) din acelaşi act normativ: „Creanţele reprezentând venituri proprii ale Administraţiei Naţionale «Apele Române», potrivit prevederilor art. 81 din prezenta lege şi ale anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale «Apele Române», aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se execută prin organe de executare proprii, abilitate în conformitate cu Codul de procedură fiscală. Administraţia Naţională «Apele Române» elaborează metodologia privind executarea creanţelor reprezentând venituri proprii ale Administraţiei Naţionale «Apele Române», care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale în domeniul apelor."

Apreciind că actele şi formele de executare silită au fost derulate cu încălcarea dispoziţiilor legale enunţate, instanţa urmează a admite contestaţia la executare formulată şi a dispune anularea actelor şi formelor de executare întocmite în dosarul de executare nr. ... al B.E.J. N. N..

Asupra capătului de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite, instanţa reţine următoarele. Prin precizarea de acţiune depusă la data de 09.08.2018 contestatoarea a solicitat întoarcerea executării silite prin restabilirea situaţiei anterioare începerii executării fără a indica modalitatea de restabilire a acesteia respectiv restituirea sumei de 198489,21 lei astfel cum a susţinut în concluziile asupra fondului.

Întrucât acest capăt de cerere nu poate fi soluţionat la acest termen de judecată iar potrivit art. 723 C.proc.civ. întoarcerea executării silite poate face obiectul unei cereri separate, instanţa urmează a disjunge capătul de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite, cauza fiind repartizată completului C1.

Referitor la cheltuielile de judecată constând în contravaloare costuri xerocopiere dosar execuţional, având în vedere soluţia dispusă în cauză, în temeiul art. 453 coroborat cu art. 451 C.proc.civ. urmează a obliga intimata la plata către B.E.J. N. N. a sumei de 13,02 lei.

Asupra petitului privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată reprezentate de taxă judiciară de timbru, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 45 alin. 1 lit. f şi alin. 2 din OUG 80/2013, sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, proporţional cu admiterea contestaţiei, la cererea petiţionarului, când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă.

În conformitate cu alin. 3 al aceluiaşi articol, dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data naşterii sale.

Având în vedere dispoziţiile legale mai sus enunţate, instanţa apreciază că cererea de restituire a taxei judiciare de timbru poate fi formulată numai după rămânerea definitivă a soluţiei de admitere a contestaţiei la executare considerent pentru care urmează a respinge acest capăt de cerere.

Pentru toate aceste considerente, instanţa urmează a admite în parte contestaţia la executare formulată şi a anula actele şi formele de executare silită efectuate în dosarul execuţional nr. ..../2018 al B.E.J. N. N. şi a respinge în rest.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatoarea S.C. M. 22 S.A., CUI ...., cu sediul în ..., jud. Timiş în contradictoriu cu intimata A.N. A.R. – A.B. DE A.B., CIF RO ..., cu sediul în ...., jud. Timiş.

Anulează actele şi formele de executare silită efectuate în dosarul execuţional nr. ../2018 al B.E.J. N. N.

Obligă intimata la plata către B.E.J. NEBUNU NICOLAE a sumei de 13,02 lei.

Disjunge capătul de cerere formulat de contestatoarea S.C. M. 22 S.A., CUI ...., cu sediul în ....., jud. Timiş în contradictoriu cu intimata A.N. A. R. – A.B. DE A.B., CIF ...., cu sediul în ....., jud. Timiş, având ca obiect întoarcerea executării silite, cauza fiind repartizată completului C1.

Respinge în rest.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Lugoj.

Pronunţată în şedinţa publică de azi,  11 martie 2019.

Preşedinte,

C.R.C.

Grefier,

I.P.

EX.5

RED. C.R.C. 12 martie 2019

TEHNORED. I.P. 18 martie 2019

COM- 2  EX.