Lipsa semnăturii de pe cererea de chemare în judecată.

Hotărâre - din 14.12.2016


Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Condiții de exercitare a acțiunii civile.

Index alfabetic:

Lipsa semnăturii de pe cererea de chemare în judecată.

Nulitatea cererii de chemare în judecată.

Codul de procedură civilă: art. 194 lit. f şi art. 196 alin. 2 Cod de procedură civilă.

Conform prevederilor art. 196 Cod de procedură civilă, cererea de chemare în judecată care nu poartă semnătura părţii sau a reprezentantului acesteia este nulă. Lipsa semnăturii se poate acoperi în tot cursul judecăţii în faţa primei instanţe. Dacă se invocă lipsa de semnătură, reclamantul va trebui să semneze cererea cel mai târziu la primul termen următor, fiind înştiinţat în acest sens prin citaţie.

Judecătoria Liești, secția civilă, încheierea civilă din data de  14.12.2016

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Lieşti la data de 27.07.2016 sub nr. 1179/838/2016 contestatorul C.G. în contradictoriu cu intimatul U.A.T. INDEPENDENȚA a solicitat admiterea contestaţiei şi suspendarea executării silite până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la executare iar pe fond anularea tuturor formelor de executare din dosarul de executare nr. 13/2016 al Primăriei comunei Independenţa precum şi a tuturor actelor de executare efectuate în dosarul de executare nr. 13/2016.

În motivare, s-a arătat că somaţia de plată şi implicit titlul executoriu sunt emise de creditoarea Primăria comunei Independenţa împotriva unei persoane lipsită d calitatea de debitor deoarece între el şi instituţia creditoare nu au existat nici un fel de relaţii contractuale de nici o natură.

Mai mult decât atât niciodată nu a deţinut proprietăţi, d nici o natură pe teritoriul comunei Independenţa astfel că orice obligaţie de plată cu titlu de impozit pe teren nu îi poate fi imputată nici în trecut şi nici în prezent.

Menţionează că instituţia creditoare este în eroare totală cu privire la titlul executoriu emis deoarece acesta deţine m multitudine de date greşite şi este lapidar cu privire la conţinut motivul fiind unul singur respectiv această instituţie nu deţine un înscris sau contract care poate constitui titlu executoriu, nu deţine acte sau înscrisuri don care să rezulte cine este persoana debitoare şi dacă el deţine proprietăţi în acea comună.

Precizează că datele sale de identificare sunt greşite, se face referire la anumite documente prin care s-a stabilit suma de plată, se invocă nişte termen de plată a obligaţiilor fiscale care au fost depăşite, se menţionează un debit şi nişte sume accesorii calculate până la data emiterii somaţiei de plată dar nicăieri nu sunt menţionate date concrete ale acestor înscrisuri şi nici nu sunt ataşate documente justificative în acest sens.

Consideră că motivul acestor erori este unul singur respectiv instituţia creditoare nu deţine nici un înscris privitor la persoana sa din care să poată rezulta obligarea sa la plata unei datorii scadente.

Menţionează că doveditoare în acest sens este şi menţiunea trecută la „alte menţiuni” unde se face vorbire de neplata impozitului unui teren moştenit de la C.I. dar el nu deţine calitatea de moştenitor al numitului C.I.

De asemenea consideră că se impune nulitatea executării în baza titlului executoriu nr. 13/2016 datorită încălcării dispoziţiilor art. 226 din Legea nr. 207/2015 care conferă caracter executoriu de drept numai anumitor titluri de creanţă şi numai anumitor instituţii care se bucură de beneficiul recunoscut de lege.

Mai precizează că cu privire la legalitatea titlului executoriu şi condiţiile pentru începerea executării silite s-au încălcat dispoziţiile alin. 2 privind creanţele fiscale principale şi accesorii neachitate la scadenţă stabilite şi individualizate în titluri de creanţă fiscală care, potrivit legii, constituie titluri executorii, eventual alin. 3 dacă executarea silită a creanţelor bugetare rezultă din aporturi juridice contractuale astfel cum este justificat printr-un anume contract de arendă generator de impozit pe teren.

De asemenea nu au fost respectate dispoziţiile obligatorii prevăzute la alin. 5.

În concluzie, executarea silită demarată de lipsa unui titlu executoriu valabil este nulă absolut potrivit Codului de procedură civilă, în consecinţă, actele de executare sunt nule implicit cheltuielile de executare şi actele subsecvente acesteia sunt lovite de nulitate absolută.

Cererea nu a fost motivată în drept.

Contestatorul a fost citat de către instanţă cu menţiunea de a semna cererea de chemare în judecată, sub sancţiunea anulării cererii, citaţia fiind primită la cutia poştală la data de  28.10.2016.

Analizând şi coroborând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

În fapt, prin prezenta cerere de chemare în judecată, contestatorul  C.G. în contradictoriu cu intimatul UAT INDEPENDENȚA a solicitat admiterea contestaţiei şi suspendarea executării silite până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la executare iar pe fond anularea tuturor formelor de executare din dosarul de executare nr. 13/2016 al Primăriei comunei Independenţa precum şi a tuturor actelor de executare efectuate în dosarul de executare nr. 13/2016.

Cererea a fost formulată în nume propriu de către contestator.

 Întrucât cererea nu este semnată de către contestator, instanţa, prin citaţie, a înştiinţat contestatorul despre necesitatea complinirii lipsei semnăturii în baza art. 194 lit. f şi art. 196 alin. 2 Cod de procedură civilă.

Citaţia a fost depuse la cutia contestatorului la data de 28.10.2016, dar aceasta nu s-a conformat dispoziţiilor instanţei până la termenul de judecată din data de 07.12.2016.

În drept, conform prevederilor art. 196 Cod de procedură civilă, cererea de chemare în judecată care nu poartă semnătura părţii sau a reprezentantului acesteia este nulă. Lipsa semnăturii se poate acoperi în tot cursul judecăţii în faţa primei instanţe. Dacă se invocă lipsa de semnătură, reclamantul va trebui să semneze cererea cel mai târziu la primul termen următor, fiind înştiinţat în acest sens prin citaţie.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept expuse, constatând că contestatorul nu s-a conformat dispoziţiilor instanţei şi nu a semnat cererea de chemare în judecată, instanţa va dispune anularea cererii de chemare în judecată având ca obiect contestație la executare”.