Anularea executării silite. Nelegalitate acte de executare.Prescripţia dreptului creditorului de a cere executarea silită (art. 711 şi urm. Cod proc.civ. ), titlul executoriu fiind reprezentat de un contract de credit.Respinge solicitarea contestatorului

Hotărâre 923 din 12.10.2016


Titlu: Anularea executării silite. Nelegalitate acte de executare.Prescripţia dreptului creditorului de a cere executarea silită (art. 711 şi urm. Cod proc.civ. ), titlul executoriu fiind reprezentat de un contract de credit.Respinge solicitarea contestatorului de obligare a  intimatei la plata cheltuielilor de judecata reprezentate de taxa judiciara de timbru motivat de faptul ca instanta  nu poate dispune obligarea intimatei la plata taxei judiciare de timbru, contestatoarea avand posibilitatea de a solicita restituirea acesteia după rămânerea definitivă a hotărârii pronuntate în contestatia la executare în conformitate cu disp art. 45 alin. 1 lit. f din OUG 80/2013.

Tip speţă: încheiere

Număr speţă: 923

Data speţă: 12.10.2016

Domeniu asociat: contestaţie la executare

Continut speta

Instanta a retinut ca termenul de prescriptie începe sa curga de la data declararii scadentei anticipate a creditului, astfel cum reiese din adresa comunicata de R.B SA.

Ca atare  de la data declararii scadentei anticipate , s-a născut dreptul la acţiune al creditorului pentru valorificarea obligaţiilor care s-au născut şi au devenit scadente din acest moment.

De asemenea de la aceeaşi dată s-a născut dreptul de a cere executarea silită a obligaţiilor devenite scadente în baza contractului de credit.

 

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecata contestatorul C.D.F a chemat în judecata pe intimata E.F prin mandatar E.KR, cu citarea tertilor popriti solicitand pe calea contestatiei la executare anularea executarii silite ce face obiectul dosarului de executare nr. C/E/2016 al BEJ I.R.F., întoarcerea executarii silite, suspendarea executarii silite pornite in cadrul dosarului de executare silita.

În motivarea cererii s-a aratat faptul ca,contractul de credit a carui executare a fost solicitata de catre intimata nu reprezinta un titlu executoriu.

S-a mai invocat pe cale de exceptie prescriptia dreptului de a cere executarea silita avand in vedere ca ultima plata a fost efectuata in anul 2005, termenul de prescriptie de 3 ani fiind implinit.S-a mai aratat faptul ca suma de 2715,12 lei încuviintata spre executare nu este o creanta certa, lichida si exigibila in sensul dispozitiilor art.662 cpc.

S-a mai precizat de catre contestator faptul ca a achitat mai bine de 5 luni contravaloarea ratelor stabilite si nu este posibil ca dupa atata timp valoarea rămasa de achitat sa fie mai mare decat cea contractata.

A mai mentionat contestatorul faptul ca executarea silita nu a fost ceruta de catre creditor avand in vedere ca E.KR nu a facut dovada calitatii sale de creditor.

În ceea ce priveste cererea de suspendare executare silita solicita admiterea acesteia avand în vedere aparenta vădita de nelegalitate a titlului executoriu.

Pentru motivele mai sus mentionate contestatorul a solicitat instantei sa se dispuna admiterea contestatiei la executare, anularea tuturor formelor de executare silita întocmite în cadrul dosarului de executare nr. C/E/2016 al BEJ I.., si întoarcerea executarii silite prin restabilirea situatiei anterioare.

În drept îşi întemeiaza cererea de chemare în judecata pe dispozitiile art. 711 şi urm din noul cpc.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanţa reţine următoarele:

Contestatia la executare este mijlocul procedural prin care părtile sau tertele persoane vatamate prin executare, se pot plange instantei competente în scopul de a obtine desfiintarea actelor ilegale de executare.

Potrivit art.712 C.proc.civ., impotriva executarii silite, a incheierilor date de executorul judecatoresc, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare (alin.1).

Conform art. 713 alin. 2 C.p.civ. "In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu deca o hotarare judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, numai daca legea nu prevede in legatura cu acel titlu executoriu o cale procesuala specifica pentru desfiintare lui."

Potrivit art. 706 alin. 1 C.p.c. dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel, termenul incepand sa curga, potrivit alin. 2 de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita.

Instanta reţine ca între R.B. si C.D.F s-a încheiat contractul XXXX/20.05.2005 .

La data de 20.12.2008  s-a încheiat contractul de cesiune de creanta între R.B. si I.N.C.F SA.

 La data de 20.01.2009 s-a incheiat un nou contract de cesiune de creante intre IFN I.N.C.F SA. si E.F.G.

Din raspunsul la adresa emisa catre R.B a rezultat faptul ca ultima plata efectuata pentru contractul de credit nr. XXXXX/20.05.2005 s-a efectuat la data de 04.07.2006 iar scadenta anticipata a fost declarata la data de 26.10.2006.

Instanta constata faptul ca la data de 03.02.2016 creditoarea E.F prin mandatar E.KR  a formulat cerere de încuviintare executare silita a titlului executoriu reprezentantat de contractul de credit nr. XXXXX/20.05.2005.

Prin încheierea emisa la data de 03.02.2016 a fost încuviintata executarea silita  a contractului de credit nr. XXXXX/20.05.2005.

Instanta va înlatura sustinerile contestatoarei cu privire la calitatea de creditor a intimatei avand în vedere contractul de cesiune depus la dosarul cauzei prin care a fost cesionata creanta din cadrul titlulu executoriu reprezentat de nr. XXXXX/20.05.2005.

De asemenea cesiunea creantei a fost înscrisa in arhiva electronica de garantii reale mobiliare aşa cum rezulta din înscrisul depus la fila nr. …. din dosar.

Consacrarea, prin art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, a caracterului executoriu al contractelor de credit, încheiate de o instituţie de credit, este impusă pentru a permite executarea silită a unei obligaţii (creanţe), iar nu a unui înscris, acesta fiind doar materializarea izvorului obligaţiei respective. În consecinţă, caracterul executoriu este asociat cu creanţa, iar nu cu înscrisul ca atare şi, atât timp cât legiuitorul a acordat contractelor de credit caracterul de titluri executorii, creanţa însăşi a devenit una executorie, astfel încât atributul executorialităţii nu se constituie într-un aspect de drept procesual, aşa cum a susţinut titularul sesizării, ci a devenit o calitate a creanţei, care se transmite prin cesiune. Totodată, trebuie subliniat că art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, nu a conferit contractelor de credit trăsătura de titlu executoriu în considerarea persoanelor semnatare ale unor asemenea contracte, ci a naturii respectivelor convenţii. Modificarea părţilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afectează substanţa titlului executoriu, poziţia cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular, care preia, astfel, toate drepturile pe care cedentul le avea în legătură cu creanţa.

In ceea ce priveste prescriptia executării invocata de contestatorul din prezenta cauza instanta apreciaza ca in speta supusa dezbaterii termenul de prescriptie începe sa curga de la data declararii scadentei anticipate a creditului, respectiv 26.10.2006, astfel cum reiese din adresa comunicata de R.B SA.

Din cuprinsul contractului reiese că potrivit dispozitiilor art. 8 " la aparitia oricarui caz de culpa precum si pentru încalcarea oricoror alte obligatii contractuale, banca este îndreptatita sa declare scadenta anticipata a creditului, notificand aceasta împrumutatului în prealabil în scris.De la data scadentei anticipate se pierde beneficiul rambursarii creditului în rate, soldul creditului, dobânzile şi comisioanele calculate şi neachitate devenind "suma restanta" pentru care împrumutatul datoreaza dobanda majorata prevazuta de art. 3.4 in caz de neplata, banca putand initia procedurile legale pentru recuperarea sumelor datorate pe cale amiabila sau prin executare silita."

Ca atare  de la data declararii scadentei anticipate , respectiv 26.10.2006 s-a născut dreptul la acţiune al creditorului pentru valorificarea obligaţiilor care s-au născut şi au devenit scadente din acest moment.

De asemenea de la aceeaşi dată s-a născut dreptul de a cere executarea silită a obligaţiilor devenite scadente în baza contractului de credit.

Instanta reţine ca prescripţia începe să curgă de la data la care s-a născut dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silită.

In consecinta, vazand cele expuse mai sus, instanta  constata ca cererea de încuviintare executare silita a fost formulata de creditoarea E.F prin mandatar E.KR la data de 03.02.2016, iar  data declararii scadentei anticipate este de 26.10.2006, astfel încat termenul de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita s-a implinit la data de 26.10.2009.

In considerarea motivelor de fapt si de drept expuse anterior, instanta va admite contestaţia la executare formulată de contestatorul C.D.F.

În ceea ce priveste cheltuielile de judecata instanta va admite în parte acest capat de cerere pentru urmatoarele considerente

Potrivit art. 453 cpc "Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.

(2) Când cererea a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre părţi poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată. Dacă este cazul, judecătorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de judecată."

 Pentru motivele mai sus mentionate instanta va admite în parte capatul de cerere privind cheltuielile de judecata si în consecinta dispune obligarea intimatei E.F prin mandatar E.KR la plata sumei de 571 lei reprezentand cheltuieli pentru fotocopierea dosarului de executare si onorariu avocat.

În ceea ce priveste cheltuielile de judecata privind taxa judiciara de timbru instanta reţine urmatoarele.

În ceea ce priveste solicitarea contestatorului de obligare a  intimatei la plata cheltuielilor de judecata reprezentate de taxa judiciara de timbru instanta va respinge aceasta solicitare pentru urmatoarele considerente.

Instanta constata ca potrivit art. 45 din OUG 80/2013 " sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie dupa caz integral , partial sau proportional la cererea petionarului : cand contestatia la executare a fost admisa, iar hotararea a ramas definitiva".

Astfel existand aceste dispozitii legale insanta nu poate dispune obligarea intimatei la plata taxei judiciare de timbru, contestatoarea avand posibilitatea de a solicita restituirea acesteia după rămânerea definitivă a hotărârii pronuntate în contestatia la executare în conformitate cu disp art. 45 alin. 1 lit. f din OUG 80/2013.

Instanţa reţine că contestatorul a formulat cerere de ajutor public judiciar, sub forma scutirii de la plata taxei de timbru, cerere admisă prin încheierea din data de 08.06.2016. Ca urmare, având în vedere dispoziţiile art. 18 din O.U.G. nr. 51/2008, potrivit cu care cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin încuviinţarea ajutorului public judiciar vor fi puse în sarcina celeilalte părţi dacă aceasta a căzut în pretenţiile sale. Partea căzută în pretenţii va fi obligată la plata către stat a acestor sume, sens în care, în temeiul art. 18 din O.U.G. nr. 51/2008, instanţa va obliga intimata la plata către stat a sumei de 70,95 lei, reprezentând taxa de timbru de care contestatorul a fost scutit prin încheierea din data de 08.06.2016.