Acţiune în constatare-obligaţia de a face

Decizie **** din 27.06.2016


ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A III- A CIVILĂ

Dosar nr. ..............

Decizia Civilă nr. ........... /A

Ședința publica din: .........

Tribunalul constituit din:

Preşedinte: ..................

Judecător: ..................

Grefier: ....................

Pe rol soluţionarea apelului de faţă formulat de apelantul-pârât ................... , împotriva sentinţei civile nr. ...................... , pronunţată în dosarul nr.  ................. , de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în contradictoriu cu intimatul-reclamant ................. , cauza având ca obiect  acţiune în constatare-obligaţia de a face.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, intimatul-reclamant, prin avocat, lipsind apelantul-pârât.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: 

Tribunalul ia act de cele indicate de avocatul intimatului-reclamant, în sensul că nu mai susţine excepţia lipsei dovezii de reprezentant, invocată  prin întâmpinare.

Tribunalul acordă cuvântul asupra probatoriului.

Apărătorul intimatului-reclamant solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse în apel, aflate la dosar.

Tribunalul încuviinţează proba cu înscrisuri şi constată proba administrată.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, tribunalul constată cauza în stare de judecată şi acordă părţii prezente cuvântul pe apel.

Apărătorul intimatului-reclamant, având cuvântul, solicită tribunalului respingerea apelului ca nefondat. Cu privire la primul motiv de apel, se poate observa că Sindicatul a fost reprezentat prin consilierul juridic al acestuia, ce avea calitate de Preşedinte  de Sindicat, fiind reprezentantul legal, acesta formulând întâmpinare, precum şi toate apărările pe parcursul judecăţii în prima instanţă. 

Sub aspectul reprezentativităţii la nivel de unitate ............... , se arată că în mod corect instanţa de fond a reţinut că Sindicatul nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor privind reprezentativitatea acestuia la nivel de unitate ............. , strict pe numărul de membri ai sindicatului de cel puţin jumătate plus unul din numărul angajaţilor societăţii.

Tribunalul reţine cauza în pronunţare. 

T R I B U N A L U L

Asupra cererii de apel, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti la data de .............. sub nr. ................. , reclamanta ............  a chemat în judecată –pârâtul .......... , solicitând să se constate că pârâtul nu mai are reprezentativitate la nivel de unitate ............. şi să se dispună radierea din registrul special al sindicatelor ţinut de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a menţiunilor privind reprezentativitatea sindicatului la nivelul unităţii.

Prin Sentinţa Civilă ..............  pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, instanţa a admis cererea formulată de reclamanta .................. , a constatat că ................ nu îndeplineşte condiţiile legale de reprezentativitate la nivel de unitate, a dispus efectuarea menţiunilor în registrul special ţinut la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, la rămânerea definitivă a hotărârii şi a obligat pârâtul la plata cheltuielilor de judecată de .......... lei, reprezentând taxa de timbru şi onorariu avocat.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că:

Potrivit art. 51 alin. 1 lit. c din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social sunt reprezentative la nivel…de unitate organizaţiile sindicale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii 1. au statut legal de sindicat, 2. au independenţă organizatorică şi patrimonială, 3.numărul de membrii ai sindicatului reprezintă cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor societăţii.

Prin Sentinţa civilă nr. ............ , Judecătoria Sector 2 București a admis cererea formulată de petenta ...............  si a constatat că sindicatul este reprezentativ la nivel de unitate.  Aşa cum rezultă din relaţiile furnizate de Inspectoratul teritorial de muncă,  reclamanta figurează cu un număr de ..........  contracte de muncă active. Cu privire la numărul de membrii de sindicat, acesta era de ......... la nivelul anului .......... (fila ........ ).

Potrivit adresei nr. ..............  şi  adresei nr. .................  emise de parat, sindicatul are un număr de ............. membrii.

Cu privire la aceste înscrisuri, reclamanta s-a înscris in fals, parata neintelegand sa indice dacă înțelege să se folosească în apărare de cele două înscrisuri şi nici să depună originalele, aşa incat în baza art.  306 Cpc ( La acelaşi termen în care înscrisul a fost denunţat ca fals sau, în cazul prevăzut la art. 304 alin. (2), la termenul următor, judecătorul întreabă partea care a produs înscrisul, dacă înţelege să se folosească de el. Alin (2) dacă partea care a folosit înscrisul lipseşte, refuză să răspundă sau declară că nu se mai serveşte de înscris, acesta va fi înlăturat, în tot sau în parte, după caz), instanţa le-a înlăturat în tot.

Făcând aplicarea dispozițiilor legale anterior citate, a constatat astfel că ................ nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate, respectiv faptul că numărul de membri reprezintă cel puțin jumătate plus unul din numărul de angajați ai unităţii.

Fiind în culpă procesuală, pârâtul  căzând în pretenţii, fiind îndeplinite condiţiile art. 451 – art. 453 cpc., ţinând cont de dovezile depuse la dosar şi constatând caracterul real, necesar şi proporţional al cheltuielilor de judecată, a obligat  la plata sumei de ............ lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă de timbru şi onorariu avocat.

Împotriva Sentinţei a formulat apel apelantul-pârât ................ , solicitând anularea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare altei instanţe egale în grad cu aceasta; dacă instanţa nu admite capătul 1 al apelului, solicită admiterea apelului, modificarea sentinţei, în sensul respingerii cererii de chemare în judecată; dacă instanţa nu admite capetele 1 şi 2 ale apelului, solicită cenzurarea cheltuielilor de judecată; cheltuieli de judecată.

În motivare, apelantul-pârât arată că:

Motivarea în fapt şi în drept pe care se va întemeia apelul o reprezintă faptul că apelantul-pârât nu a fost reprezentat în primă instanţă, deoarece nici un membru al conducerii Sindicatului nu avea un mandat valabil.

Cât timp nici un membru al conducerii Sindicatului nu avea nici un mandat valabil, aceştia nu aveau voie să îndeplinească acte procedurale ori să mandateze alte persoane să reprezinte interesele Sindicatului, instanţa având obligaţia să aplice dispoziţiile art. 58 CPC şi să numească un curator pentru a reprezenta interesele Sindicatului.

„De asemenea, instanţa va numi un curator special…când o persoană juridică ori o entitate dintre cele prevăzute la art. 56 alin. (2), chemată să stea în judecată, nu are reprezentant.”

Asupra avocatului care a fost mandatat să apere interesele Sindicatului, persoana care a acordat mandatatul nu avea un mandat valabil, deci nu putea să ofere acest drept.

În afară de aceste aspecte, apelantul-pârât precizează faptul că mandatul a fost acordat cu o zi înainte, apărarea neavând cum să fie asigurată, din motive obiective. Pentru aceste considerente, apelantul-pârât consideră că apărarea .................. nu a fost asigurată.

Pârâta îşi asumă vina pentru lungirea prezentului dosar, deoarece nu a reuşit să îşi actualizeze statutul mai devreme, dar în baza noului statut, din verificările efectuate, rezultă că susţinerile vechii conduceri a Sindicatului nu a fost eronată, deoarece la data eliberării adeverinţelor, Sindicatul avea un număr de 680 e membrii conform cererilor de înscriere.

Reţinerea instanţei cu privire la faptul că pârâta a refuzat să depună înscrisurile solicitate, este eronată, având în vedere faptul că lipse a un mandat valabil.

Intimatul-reclamant ................ a formulat întâmpinare (f. 15) prin care a invocat excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant şi pe fond, a solicitat respingerea ca nefondat a apelului.

Intimata-reclamantă a depus la dosar înscrisuri în probațiune.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul reţine că:

Examinând actele şi lucrările dosarului, sentinţa civilă apelată, prin prisma motivelor de apel şi apărărilor formulate, a dispoziţiilor legale aplicabile, tribunalul reţine următoarele:

O primă critică formulată de apelantul-pârât .................... , împotriva sentinţei civile nr. ............... , pronunţată în dosarul nr. ..................... , de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti constă în faptul că Sindicatul nu a fost reprezentat în mod valabil în faţa primei instanţe deoarece nici un membru al conducerii sindicatului nu avea un mandat valabil, astfel încât se impunea ca instanţa să numească un curator special pentru a o reprezenta. A doua critică decurge din cea dintâi în sensul că apărătorul sindicatului nu a avut un mandat valabil deoarece aceasta a fost acordat cu o zi înainte de termen de o persoană care nu avea dreptul de a reprezenta sindicatul, astfel încât sindicatul a fost lipsit de dreptul la apărare.

Tribunalul apreciază criticile drept nefondate.

Astfel, tribunalul constată că ................ a fost în mod legal reprezentat în faţa primei instanţe prin preşedinte ............... . Întrucât la data respectivă acesta avea calitatea de Preşedinte al Sindicatului, avea dreptul de a reprezenta sindicatul.

Susţinerea apelantului este nedovedită, din actele dosarului reieşind că .............. avea calitatea de preşedinte al Sindicatului, fiind menţionat ca atare atât în actele sindicatului cât şi în Registrul special al sindicatelor ţinut de judecătorie. Nu există nici o dovadă la dosar că aceasta ar fi fost înlăturat din calitatea de preşedinte al sindicatului şi că o altă persoană ar fi deţinut această calitate. Conform legii şi statutului, acesta era astfel îndreptăţit să reprezinte sindicatul.

Pe cale de consecinţă, şi mandatul acordat apărătorului a fost valabil.

În faţa primei instanţe sindicatul s-a apărat prin chiar preşedintele său, dl. .................. , care are şi calitatea de consilier juridic, acesta studiind dosarul în repetate rânduri şi depunând întâmpinare.

Faptul că la aproape un an de la declanşarea litigiului, înainte de ultimul termen de judecată, Sindicatul a înţeles să îşi angajeze avocat, care a depus la dosar împuternicire avocaţială (f. ........... dos. judecătorie) semnată cu o zi înainte de termenul de judecată, solicitând amânarea judecăţii, cerere care a fost respinsă de prima instanţă, nu reprezintă o încălcare a dreptului al apărare, atât timp cât sindicatul s-a apărat în mod efectiv prin preşedinte şi consilier juridic pe parcursul litigiului, amânarea judecăţii pentru pregătirea apărării la aproape un an de la declanşarea litigiului apărând ca o încercare abuzivă de tergiversare a soluţionării cauzei.

În al treilea rând, apelantul a susţinut că adeverinţa depusă în faţă primei instanţe este corectă, la data eliberării adeverinţei sindicatul având într-adevăr un număr de ............ de membri, conform cererilor de înscriere.

Prima instanţă i-a pus în vedere pârâtului să depună la dosar originalul adeverinţelor prin care se arăta că sindicatul are un număr de .............. de membri, faţă de cererea de înscriere în fals formulată cu privire la aceste adeverinţe de către reclamanta ................... . Pârâtul nu a înţeles să răspundă acestei cerinţe. Prin urmare, în mod corect aceste înscrisuri au fost înlăturate în tot din materialul probator administrat, nefiind avut în vedere de către instanţă la soluţionarea cauzei.

Pe cale de consecinţă, întrucât pârâtul nu a înţeles să facă dovada numărului său de membri, pentru a se putea verifica dacă acesta este de cel puţin jumătate plus 1 din numărul salariaţilor ................. , în mod corect, faţă de prevederile art. 51 alin. 1 lit. c din Legea nr. 62/2011, prima instanţă a respins ca neîntemeiată cererea.

Faţă de aceste considerente, Tribunalul constată că niciuna dintre critici nu este fondată, astfel încât, în temeiul prev. art. 480 C.civ., apelul va fi respins, soluţia instanţei de fond fiind legală şi temeinică.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge apelul formulat de apelantul-pârât .................... , cu sediul procesual ales în .................. , împotriva sentinţei civile nr. ................... , pronunţată în dosarul nr. .................. , de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în contradictoriu cu intimatul-reclamant .................. , cu sediul procesual ales la ................... , ca nefondat.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ................ .

PRESEDINTE, JUDECĂTOR , GREFIER, 

...................................... ................................ .......................