Contestaţie decizie de pensionare.Anularea deciziei de pensie în urma constatarii mentinerii calitatii de beneficiar al prevederilor Legii nr. 8/2006

Sentinţă civilă 475 din 15.02.2017


Dosar nr...R O M Â N I A TRIBUNALUL DOLJ SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE SENTINŢA Nr...Şedinţa publică de la...Completul compus din...Asupra cauzei de faţă: Prin contestatia depusă la data de 10.02.2016, la Tribunalul Bucuresti- Sectia a II-a Contencios Admnistrativ şi Fiscal, contestatorul a chemat în judecată intimatii Casa de Pensii Sectorială din cadrul ... şi CNPP, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta, instanţa să dispună anularea deciziei de pensie nr. 123332/05.01.2016 emisă de Casa de Pensii Sectorială din cadrul ... si să constate că acesta are calitatea /îşi mentine calitatea de beneficiar al prevederilor Legii nr. 8/2006, cu consecinta acordării drepturilor cuvenite începând cu data de 01.01.2016.În fapt, contestatorul arată că este membru al Uniunii de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) din anul 2012, motiv pentru care s-a emis decizia nr. 123332 de către Casa de pensii Sectorială prin care i s-a acordat indemnizatia lunara prevăzută de Legea 8/2006. Însă din data de 01.01.2016, prin decizia nr. 123332/05.01.2016 emisă de Casa de Pensii Sectorială din cadrul..., a încetat în mod nelegal plata indemnizatiei odată cu intrarea în vigoare a Legii 223/ 2015 privind pensiile militare de stat.În opinia contestatorului dispoziţiile Legii nr. 8/2006 prevăd drepturi pentru toti pensionarii sistemului public de pensii, incluzând categoriile de pensii speciale care fac parte din sistemul public e pensii şi nu limitează aplicabilitatea sa. Prin decizia contestată s-a invocat art.71 pct.1 lit b din Legea 223/2015 care se referă la  situaţiile în care pensionarul nu mai îndeplineste condiţiile legale în temeiul cărora i-au fost acordate.Prin interpretarea data de Casa Sectorială de Pensii a ..., se încalcă principiul egalităţii, astfel că indemnizatia se acorda discriminatoriu doar unor categorii de pensionari din sistemul public. Contestatorul are în continuare calitatea de pensionar dar si de membru al UCIMR, astfel că prin tratamentul diferentit aplicabil, consideră că se încalcă art 14 din Conventia Euroepeană a Drepturilor Omului.Art 12 lit b din Legea 223/2015 se arata că pensionarilor militari le sunt recunoscute alte drepturi de asigurări sociale, mai ales că plata tuturor acestor drepturi se plătesc din fondurile de la bugetul de stat.Astfel ambele sisteme de asigură pensii de stat, iar rolul instantelor este de a da eficienţă unor dispoziţii legale şi să interpreteze legea în sensul producerii de efecte juridice. În conditiile în care membrii UCIMR sunt pensionari în sistemul public, trebuie sa primească acesta indemnizatie prevăzută de Legea 8/2006 indiferent că sunt pensionari militari sau nu; contestatorul a invocat si principiul dreptului câştigat. Acesta a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri si orice altă probă ce se dovedeste necesara, concludenta şi pertinenta pentru solutionarea cauzei. În scop probator a depus in copie decizia nr. 123332/05.01.2016, legitimatia nr. 8803 UCIMR, taloane pensie noiembrie 2015-ianuarie 2016.În drept, contestatia a fost întemeiată pe dispoziţiile art 1, art 7, art 10 si art 11 si următoarele din Legea 554/2004, legea 8/2006 si art 2,5,6,8,12,122 din legea 223/2015.

Intimata Casa de Pensii Sectorială a ... a formulat, la data de 11.02.2016, întâmpinare, prin care solicită respingerea actiunii ca neîntemeiată, învederând faptul că la data de 01.01.2016 a intrat în vigoare.Legea nr. 223/ 2015 care reglementează la art 109 alin că pensiile militarilor, poliţistilor şi functionarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr.119/ 2010 revizuite în baza OUG nr.1 aprobata de Legea nr. 165/2011, stabilite în baza Legii 263/2010, cele plătite în baza Legii 241/1995 şi pensiile stabilite în baza Legii 80/1995, de pensii militare de stat şi se recalculează potrivit legii.Conform art 5 alin 2 din Legea 223/2015 fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat şi a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite pensionarilor militari se asigură de la bugetul de stat. Având în vedere că indemnizatia prevăzută de Legea 8/2006 este un drept conditionat de calitatea de pensionar al sistemului public de pensii, începând cu data de 01.01.2016 acest drept nu se mai poate acorda pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat. Întrucât la 01.01.2016, conform art 109 din legea 223/2015, pensia reclamantului a devenit pensie militară de stat, sistemul pensiilor militare de stat nemaifiind parte integranta din sistemul public de pensii, Casa de pensii Sectorială a ... nu mai detine competenta legală de plată a acestei indemnizatii către beneficiarii legii nr. 8/2006, considerând că plata acestor indemnizatii intră exclusiv în sfera de activitate a caselor teritoriale de pensii.Referitor la jurisprudenta invocată de contestator, intimata arată că în sistemul juridic românesc, jurisprudenţa nu este izvor de drept.Intimata a cerut judecata în lipsă conform art 223 din CPC.

Contestatorul a formulat o cerere precizatoare, prin care învederează că întelege să conteste si Hotărârea nr. 13691/05.01.2016 emisă de Comisia de Contestatii Pensii din cadrul ... si a cerut astfel introducerea în cauză în calitate de intimat si Ministerul ...-Comisia de Constestatii Pensii.Prin cererea din 11.05.2016, contestatorul mai precizează urmare a intrării în vigoare a legii 83/2016 pentru completarea legii 8/2016 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, se recunoaste, chiar în lipsa unor prevederi exprese referitoare la pensionarii sistemului militar sau MAI, că fondurile pentru plata indemnizatiei proveneau de la bugetul de stat, iar pensionarii din alte sisteme de pensii de stat nu puteau fi exclusi de la acest beneficiu (art 9 indice 1, pct 4).

Interpretarea data de intimate este eronată, căci legea 223/2015 se referă la acordarea  pensiilor militare de stat care sunt pensii asigurate de la bugetul de stat, iar legea 83/2016 nu exclude dreptul la indemnizatia prevăzută de legea 8/2006. Potrivit art 9, indice 1, alin 5 din legea 83/2016, competenta de acordare a acestei indemnizatii rămâne un atribut al Caselor Sectoriale de Pensii din cadrul MAI; MApN sau SRI. Ministerul ... a formulat întâmpinare (filele 47-48 din dosarul 5420/3/2016) la cererea contestatorului, solicitând sa se respingă actiunea ca neîntemeiată. Acesta a învederat că odată cu intrare în vigoare a legii 223/2015, la data de 01.01.2016, pensia contestatorului a devenit pensie militară de stat, iar fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat şi a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite pensionarilor militari se asigură de la bugetul de stat. Potrivit legii 8/2006, plata indemnizatiilor prevăzute de aceasta era asigurată din bugetul asigurărilor sociale, astfel că indemnizatia este conditionata de calitatea de pensionar al sistemului public de pensii.La data de 07.05.2016, a intrat în vigoare Legea 83/2016 de completare a Legii nr. 8/ 2006, care la art 9 indice 1 prevede ca dispoziţiile acestei legi se aplică în mod corespunzător şi pensionarilor sistemului pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării nationale, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. Potrivit acestei legi, în termen de 30 de zile de la intrarea sa în vigoare trebuia sa fie elaborate si supuse Guvernului spre aprobarea, modificarea şi completarea HG 1650/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 8/ 2006. Or un principiu de drept civil este cel al neretroactivităţii legii civile noi, lege care se aplică doar situaţiilor ivite după intrarea sa în vigoare.Si intimata Casa de Pensii Sectorială a ... a formulat întâmpinare la cererea precizatoare a contestatorului, prin care solicită respingerea actiunii ca neîntemeiată. Intimata a reiterat motivele aratate, mentionand ca dispoziţiile Legii 82/2016 nu se pot aplica retroactiv pe perioada 01.01.2016-07.05.2016. Astfel, intimata a arătat că după aparitia normelor metodologice va achita indemnizatiile prevăzute de legea 83/2016, începând cu data de 07.05.2016.Intimata a solicitat si judecata în lipsă, conform art 223 C.pr.civ.

Contestatorul a răspuns la întâmpinările intimatelor, învederând că legea 223/ 2015 privind pensiile militare de stat reglementează explicit la art 2 principiul unicitătii si principiul egalităţii fata de persoanele beneficiare ale pensiilor de stat. La rt 5 din lege se prevede si că fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat si a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite pensionarilor militari se asigură de la bugetul de stat. Astfel, conform HG 144/10.03.2016, dreptul la pensie este garantat de stat, iar Casa de Pensii Sectorială din ... asigură plata lunara a pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor, potrivit legii.Legea 83/ 2016 statuează expres la art 9 indice 1, alin 4 că beneficiază de aceasta indemnizatie şi pensionarii din sistemul pensiilor militare de stat, iar fondurile necesare se asigură din bugetul de stat. Interpretarea data de intimate dispoziţiilor legii 223/2015 este eronată, căci legea se referă la acordarea pensiilor militare de stat, care sunt asigurate de la bugetul de stat, astfel că acordarea indemnizatiei rămâne de competenta Caselor Sectoriale de Pensii din cadrul MAI, MAPN sau SRI. Tratamentul diferentiat prin aceasta interpretare contravine art 14 din Conventia Europeană pentru Drepturile Omului. Legea 83/2016 clarifică aceste situatii, în sensul că ambele sisteme asigura pensii de stat si nu private.Instanţa a invocat din oficiu exceptia necompetentei teritoriale a Tribunalului Bucuresti, iar prin sentinta civilă nr. 5663/13.10.2016, instanţa a respins excepţia necompetentei materiale invocate de reclamant, a admis excepţia necomptemtei teritoriale invocate de instanţă si a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Dolj, în temeiul art 102 din legea 223/2015.Cauza a intrat pe rolul Tribunalului Dolj, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, care însă prin încheierea din 13.12.2016, a constatat necompetenta funcţională a completului si a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Sectiei Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale din cadrul Tribunalului Dolj.

La termenul din 15.02.2017, contestatorul, prin apărător, a precizat acţiunea cu privire la acordarea indeminizaţiei, în sensul că solicită acordarea drepturilor pentru perioada 01.01.2016-01.06.2016 şi a mai precizat că înţelege să renunţe la judecata în contradictoriu cu intimata Casa Naţională de Pensii Publice, faţă de care nu a formulat nici o cerere.Analizând actele dosarului şi probatoriul administrat, instanţa constată şi reţine următoarele:Prin actiunea precizată, contestatorul a solicitat instanţei să dispună anularea deciziei  de pensie nr. 123332/05.01.2016 emisă de casa de Pensii Sectorială din cadrul...si a Hotărârii nr. 13691/17.02.2016 emisă de Comisia de Contestatii Pensii din cadrul Ministerului ... si să constate că acesta are calitatea/îşi mentine calitatea de beneficiar al prevederilor Legii nr. 8/2006, cu consecinta acordării drepturilor cuvenite pe perioada 01.01.2015-01.06.2016.Se reţine că, la data de 01.01.2016, contestatorul era beneficiarul unor drepturi de pensie platite de Casa de Pensii Sectorială a ... si a unei indemnizatii acordate în temeiul Legii 8/2006. Fiind membru al Uniunii de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR), din anul 2012 i s-a emis decizia nr. 123332 de către Casa de Pensii Sectorială, prin care i s-a acordat indemnizatia lunara prevăzută de Legea 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.La data de 01.01.2016, a intrat în vigoare Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, potrivit căreia pensiile politistilor devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit legii.Intimata Casa de Pensii Sectorială a ..., interpretând dispoziţiile art 5 din legea 223/2015 si ale legii 8/2006, a apreciat că plata acestei indemnizatii este conditionată de calitatea de pensionar al sistemului public de pensii,astfel încât, din aceasta dată, contestatorul nu mai îndeplineste această condiţie, nemaiputându-i se acorda.Astfel, în temeiul art 109 alin 1 din legea 223/2015, începând cu data de 01.01.2016, Casa de Pensii Sectorială a MAI nu mai deţine competenta legală de plată a acestei indemnizatii pevăzută de legea 8/2006. În acest sens, Casa de Pensii Sectorială a emis decizia nr. 123332/05.01.2016 privind încetarea plăţii drepturilor prevăzute din legile cu caracter special, motivat de faptul că legea nr. 8/2006 reglementează dreptul la o indemnizatie lunară în beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, iar de la data de 01.01.2016, sistemul pensiilor militare de stat nu mai este parte din sistemul public de pensii. Decizia nr. 123332/05.01.2016 a fost contestată în termenul legal, contestatia fiind solutionată de Comisia de Contestatii Pensii din cadrul ... prin hotărârea nr. 13691/17.02. 2016 (fila 63 din dosarul nr.5240/3/2016), în sensul respingerii contestatiei. Comisia de contestatii a avut în vedere faptul că prin intrarea în vigoare a legii 223/2015, la data de 01.01.2016, sistemul pensiilor militare nu mai este parte integrantă a sistemului public de pensii, iar la emiterea deciziei  contestate s-a avut în vedere şi corespondenta Casei Naţionale de Pensii Publice nr. A/57263/B/2406/ I2407/123 din 12.11.2015, prin care au fost acordate Casei Sectoriale a ... îndrumări metodologice.Contestatorul era beneficiarul unei indemnizatii acordate conform legii 8/2006, care la art.8 si 9 stabilea că prevederile referitoare la stabilirea, suspendarea, încetarea, plata pensiilor, răspunderea juridică şi jurisdicţia din domeniul pensiilor din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se aplică în mod corespunzător şi indemnizaţiei stabilite în condiţiile prezentei legi, iar fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de prezenta lege, cheltuielile administrative, precum şi cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.La data de 01.01.2016, a intrat în vigoare legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, care prevede la art 5 că Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii asigură aplicarea reglementărilor referitoare la pensiile militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special şi exercită controlul aplicării acestora, iar fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat şi a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite pensionarilor militari se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor prevăzute la alin. (1).Astfel, instanta apreciază că si după aceasta data reclamantul era îndreptăţit la plata indemnizatiei prevăzute de art 1 din Legea 8/2006, pensia militară de stat făcând parte din sistemul public de pensii, esentială nefiind problema contributivităţii, ci faptul că aceste pensii sunt suportate din bugetul de stat. Jurisprudenta a stabilit, de altfel, că opozabilă notiunii de sistem public de pensii este doar pensia privată facultativă.Ulterior, a fost adoptată legea 83/2016, care a intrat în vigoare la data de 07.05.2016, lege care la art 9 indice 1 alin 5 prevede că, în continuare, competenta de acordare a acestei indemnizatii date în baza legii 8/2006 rămâne un atribut al caselor sectoriale de pensii din cadrul MAI, MApN sau SRI. Acesta a fost si motivul pentru care Casa de Pensii Sectorială a reluat plata acestei indemnizatii începând cu data de 01.06.2016, refuzând însa plata pentru perioada 01.01.2016-01.06.2016, pe motiv că norma juridică civilă nu retroactivează. Potrivit articolului art. 91 din legea 83/2016, dispoziţiile legii 8/2006 se aplică în mod corespunzător şi pensionarilor sistemului pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege.În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), cuantumul indemnizaţiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a indexării/actualizării. Prevederile referitoare la stabilirea, suspendarea, încetarea, plata pensiilor, răspunderea juridică şi jurisdicţia din domeniul pensiilor din sistemul pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale se aplică în mod corespunzător şi indemnizaţiei stabilite potrivit alin. (1).În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de prezenta lege, cheltuielile administrative, precum şi cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau al Serviciului Român de Informaţii, după caz.În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), atribuţiile Casei Naţionale de Pensii Publice şi ale caselor teritoriale de pensii, stabilite prin prezenta lege, sunt îndeplinite sau exercitate, după caz, de către casele de pensii sectoriale care funcţionează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii. Ori, legea nr 83/2016 nu a modificat situatia juridică existenta la data de 07.05.2016,ci doar a clarificat modul de aplicare a dispozitiilor legii 8/2006, pe fondul aparitiei legii nr. 223/2015. Astfel că acordarea indemnizatiei în temeiul legii 8/2006 si după 01.01.2016, nu este efectul unei retroactivităti a legii 83/2016, care a intrat în vigoare la 07.05.2016, ci a  faptului că în aceasta perioada contestatorul a îndeplinit ambele conditii prevăzute de legea 8/2006 si anume acelea de a fi beneficiarul unei pensii platite din bugetul de stat si de a fi membru al unei uniuni de creatori în sensul prevăzut de legea nr. 8/2006.

Pentru considerentele expuse, instanţa urmează să admită acţiunea precizată, să anuleze hotărârea nr.13691/17.02.2016 emisă de Comisia de Contestaţii Pensii din cadrul MAI şi decizia de pensie nr.123332/05.01.2016 emisa de intimata Casa de Pensii Sectorială din cadrul ..., şi să oblige intimata Casa de Pensii Sectorială din cadrul ... să acorde contestatorului indemnizaţia lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006, pentru perioada 01.01.2016-31.05.2016.În temeiul art 453 C.pr.civ., obligă intimatele la plata către reclamant a sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (dovedite cu chitanta nr.522/15.02. 2017 eliberata de cabinet Individual de Avocat C-S D-S).

 Opinia asistentilor judiciari este conformă cu prezenta hotărâre.