Revizuire decizie de pensionare pentru limită de vârstă. Luarea în consideratie a punctajelor medii anuale stabilite prin raportul de expertiză contabilă.

Decizie 327/AS din 27.06.2017


Scopul revizuirii este aşadar corectarea erorilor, fie ele de fapt sau de drept, săvârşite de casele de pensii prin decizii rămase definitive. Este opţiunea legiuitorului, expres reglementată prin art. 107 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, să permită pensionarului să ceară revizuirea pensiei ulterior stabilirii acesteia. Această opţiune se explică nu numai prin considerente de echitate, statul neputându-se prevala pe termen nelimitat de beneficiul propriilor erori, cu efectul diminuării propriilor obligaţii succesive, dar şi prin necesitatea respectării principiului contributivităţii, potrivit căruia cuantumul pensiei are la bază contribuţiile de asigurări sociale.

Art. 107 alin. 1 din Legea nr.263/2010

I. Sentinţa apelată:

Prin sentinţa civilă nr. 2505/13.10.2016, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă a admis în parte cererea formulată la 05.10.2015 de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, a obligat pârâta să emită reclamantului o decizie de revizuire, începând cu data de 13.10.2015, cu luarea în considerare a punctajului mediu anual de 2,48701, şi să plătească reclamantului suma netă rezultată din aplicarea sarcinilor fiscale asupra diferenţei de drepturi de pensie dintre pensia cuvenită si cea încasată, de la data de 13.10.2015 până la emiterea deciziei de revizuire a pensiei. Totodată, tribunalul a respins capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiat.

În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele:

Drepturile de pensie ale reclamantului au fost stabilite iniţial prin decizia nr. …/07.11.2006, începând cu data de 29.08.2006. Ulterior, drepturile de pensie au fost recalculate succesiv prin deciziile nr. …/21.11.2011, nr…./07.03.2016 şi nr. …/05.11.2013.

Prin cererea înregistrată sub nr. …/27.08.2015, nesoluţionată, reclamantul a solicitat revizuirea pensiei deoarece drepturile sale de pensie au fost calculate cu erori.

Adeverinţa nr. [...]/23.03.2006 emisă de [...], cuprinde veniturile brute obţinute de reclamant în perioada 01.02.1975 - 22.06.1992.

Potrivit art.107 alin.1 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele cuvenite legal, casa teritorială de pensii operează din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prind decizie de revizuire. Conform art.96 alin.2 din Legea nr.263/2010, punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

În conformitate cu prevederile art.2 lit.c) din Legea nr.263/2010 sistemul public de pensii se organizează şi funcţionează având ca principiu de bază principiul contributivităţii conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor sociale plătite. Potrivit art.19, constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează şi/sau plătesc contribuţii de asigurări sociale în sistemul public de pensii.

Se reţine de asemenea şi Decizia nr. 19/2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin care s-a stabilit că principalul element obiectiv apt să conducă la o justă şi legală stabilire şi reactualizare a pensiilor provenind din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat îl reprezintă contribuţiile de asigurări sociale plătite, astfel că la stabilirea şi reactualizarea drepturilor de pensie trebuie luate în calcul toate sporurile şi alte venituri de natură salarială pentru care angajatorul/angajatul a plătit contribuţia pentru asigurările sociale de stat. Astfel, condiţia esenţială pentru luarea în calcul a unor venituri la stabilirea punctajului lunar este plata contribuţiei de asigurări sociale.

Însă, în cauză, în ceea ce priveşte valorificarea sumelor reprezentând venituri brute, potrivit menţiunilor din cuprinsul adeverinţelor, unitatea a virat CAS, fără a rezulta în mod cert că întreaga valoare a acestora a constituit baza de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale pentru a fi avută în vedere la calcularea pensiei. Ca urmare, în condiţiile în care nu există o atestare cu caracter expres a plăţii contribuţiilor de asigurări sociale în mod concret pentru veniturile brute indicate în adeverinţe, acestea nu pot fi avute în vedere.

Critica reclamantului privind stagiul complet de cotizare prevăzut la data pensionării este întemeiată. În acest sens, instanţa a reţinut decizia nr. 4/2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul competent sa judece recursul în interesul legii, potrivit căreia modalitatea de stabilire a vârstei standard de pensionare şi a stagiului complet de cotizare utilizate pentru determinarea punctajului mediu anual în operaţiunile de calculare a pensiilor din sistemul public, pentru persoane ale căror drepturi s-au deschis începând cu data de 1 aprilie 2001 şi care beneficiază de reducerea vârstei de pensionare potrivit legii, se realizează prin raportare la dispoziţiile anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în sensul că beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare care se determină în funcţie de data formulării cererii de pensionare.

Or, în cauză, potrivit anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000 în vigoare la data pensionării, raportat la data formulării cererii de pensionare - 28.03.2006, stagiul complet de cotizare este de 30 de ani şi 6 luni, şi nu 32 de ani şi 4 luni astfel cum a fost reţinut de către pârâtă la stabilirea drepturilor de pensie ale reclamantului.

Întrucât reclamantul a criticat atât durata stagiului complet de cotizare, cât şi modul de valorificare a veniturilor brute atestate de adeverinţa nr. [...]/23.03.2006, raportul de expertiză contabilă a prezentat două variante de calcul, cu şi fără luarea în calcul a acestor venituri, raportat la un stagiu complet de cotizare de 30 de ani 9 luni, respectiv de 32 de ani şi 4 luni.

Având în vedere considerentele anterior expuse, instanţa a reţinut în cauză varianta de calcul efectuată de către expert, fără luarea în considerare a diferenţelor de sume care alcătuiesc totalul veniturilor realizate, respectiv diferenţele dintre total venit realizat şi salariul de bază şi sporuri, menţionate în adeverinţa nr. …/2006, în lipsa menţiunii exprese a achitării CAS-ului raportat la aceste venituri, şi având în vedere un stagiu complet de cotizare de 30 de ani 9 luni, cu consecinţa reţinerii punctajului mediu anual de 2,48701.

Mai mult decât atât, această variantă de calcul a avut în vedere şi perioadele contributive aferente perioadei iunie-iulie 2008, conform adeverinţei nr. 23292/23.01.2013.

Instanţa nu poate reţine adeverinţa nr. …/23.02.2016, în completarea adeverinţei nr. …/2006, depusă de către reclamant după administrarea probei cu expertiză contabilă, având în vedere faptul că aceasta nu a fost comunicată pârâtei odată cu formularea cererii de revizuire, adresată administrativ acesteia. Or, cererea pendinte trebuie analizată şi raportată la înscrisurile existente în dosarul administrativ la momentul depunerii cererii de revizuire.

Ca urmare, constatând că există diferenţe între pensia cuvenită şi cea încasată, implicit între punctajul anual cuvenit şi cel recunoscut, instanţa a admis în parte cererea de chemare în judecată şi a obligat pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa să emită reclamantului o decizie de revizuire, începând cu data de 13.10.2015 (data la care expiră cele 45 de zile de la depunerea cererii de revizuire), cu luarea în considerare a punctajului mediu anual de 2,48701.

Totodată, în baza art. 107 alin.2 din Legea nr. 263/2010, instanţa a obligat pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa să plătească reclamantului suma netă rezultată din aplicarea sarcinilor fiscale asupra diferenţei de drepturi de pensie dintre pensia cuvenită si cea încasată, de la data de 13.10.2015 până la emiterea deciziei de revizuire a pensiei.

Solicitarea reclamantului privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, formulată oral cu ocazia dezbaterilor asupra fondului cauzei, a fost respinsă ca neîntemeiată în condiţiile în care instanţa nu a fost învestită cu o astfel de solicitare prin cererea introductivă de instanţă ori printr-o cerere adiţională formulată în scris, în baza art. 204 alin.1 CPC şi art. 148 CPC.

II. Apelurile:

1. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamantul [...], solicitând schimbarea acesteia în sensul admiterii cererii, respectiv al stabilirii punctajului mediu anual de 2,70513 de la 01.07.2012 şi 2,73194 de la 01.08.2013, pentru a se valorifica şi adeverinţa nr. [...]/23.03.2006.

În motivarea cererii de apel, reclamantul a arătat că este îndreptăţit să fie luată în calcul şi adeverinţa menţionată, în baza principiului contributivităţii, pentru acele venituri plătindu-se lunar cotele de contribuţie pentru asigurări sociale, astfel cum rezultă din adresa angajatorului nr. 138/23.02.2016.

2. Intimata pârâtă nu a formulat apărări faţă de cererea de apel.

3. Împotriva acestei sentinţe a declarat apel şi pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, solicitând schimbarea ei în sensul respingerii acţiunii.

În motivarea cererii de apel, pârâta a arătat că a luat în considerare stagiul complet de cotizare de 32 de ani şi 4 luni, potrivit Anexei nr. 9 a Ordinului nr. 340/2001, respectând întocmai prevederile Legii nr. 19/2000. Pe calea revizuirii reclamantul tinde indirect la punerea în discuţie a elementelor salariale avute în vedere la stabilirea punctajului mediu anual, or acesta nu poate solicita pe calea revizuirii reformarea unei decizii definitive. Lunile iunie şi iulie 2008 nu au fost valorificate întrucât, conform, adeverinţei nr. 16/12.05.2010 eliberate de SC [...], contractul de muncă al reclamantului a fost încheiat începând de la 15.08.2008 şi a durat până la 27.04.2010.

4. Prin întâmpinare, intimatul reclamant a solicitat respingerea ca nefondat a apelului formulat de pârâtă, invocând în ceea ce priveşte stagiul complet de cotizare decizia în interesul legii nr. 4/2011 şi reluând susţinerile din propriul apel.

5. În cadrul judecăţii în apel a fost ataşat dosarul de fond şi a fost depusă la dosar adresa nr. 349/26.05.2016 a [...], prin lichidator [...] şi adresa nr. 379/17.05.2017 a [...], prin lichidator [...].

III. Analiza apelurilor:

1. În ceea ce priveşte apelul formulat de reclamant, curtea reţine că, potrivit adeverinţei nr. [...]/23.03.2006 eliberată de [...], apelantul a beneficiat de veniturile acolo menţionate în perioada 01.02.1975 – 22.06.1992, cu menţiunea că „s-au reţinut şi virat următoarele contribuţii: pensie suplimentară şi CAS”.

Potrivit art. 165 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, la determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. 1, se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare.

Prin decizia ÎCCJ în interesul legii nr. 19/2012, obligatorie pentru instanţe, s-a stabilit că principalul element obiectiv apt să conducă la o justă şi legală stabilire şi reactualizare a pensiilor provenind din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat îl reprezintă contribuţiile de asigurări sociale plătite, astfel că la stabilirea şi reactualizarea drepturilor de pensie trebuie luate în calcul toate sporurile şi alte venituri de natură salarială pentru care angajatorul/angajatul a plătit contribuţia pentru asigurările sociale de stat.

Câtă vreme la stabilirea şi reactualizarea drepturilor de pensie trebuie luate în calcul toate sporurile şi alte venituri de natură salarială pentru care angajatorul/angajatul a plătit contribuţia pentru asigurările sociale de stat, este nejustificat să se refuze valorificarea unor adeverinţe în care sporurile nu sunt menţionate defalcat şi devine irelevant caracterul permanent sau nepermanent al sporurilor, singura condiţie determinantă pentru valorificarea veniturilor salariale la stabilirea pensiei fiind aceea a virării contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat.

2. Prima instanţă a reţinut corect caracterul esenţial al menţiunii făcute de angajator privind calcularea asupra acestora şi virarea contribuţiei de asigurări sociale. De asemenea, instanţa a apreciat corect că o menţiune în sensul că unitatea a achitat contribuţia de asigurări sociale nu ar constitui o afirmaţie clară în sensul că această contribuţie s-ar fi plătit asupra sumelor respective. Într-adevăr, o asemenea exprimare ar fi echivocă prin aceea că este ruptă sub aspect logic şi gramatical de menţiunea referitoare la venituri, astfel că cele două chestiuni apar ca fiind distincte: salariatul a obţinut venituri, iar angajatorul a plătit contribuţia de asigurări sociale conform legii, deci nu se arată clar dacă ea a fost calculată şi plătită pentru acele sume, care pot cuprinde şi componente care, în contextul interpretării legii într-un anumit mod de către angajator la vremea respectivă, nu au intrat în baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.

Cu toate acestea, trebuie deosebită situaţia în care din cuprinsul unei adeverinţe lipseşte cu desăvârşire o menţiune privind plata contribuţiei de asigurări sociale şi cea în care o asemenea menţiune există, în acest caz rolul activ al instanţei în vederea aflării adevărului presupunând şi ordonarea şi luarea în considerare a probelor apte să aducă clarificări respectivei menţiuni. În condiţiile în care menţiunea privind plata contribuţiei de asigurări sociale există, instanţa nu o poate ignora şi, pentru interpretarea ei, este datoare să ţină cont de întregul probatoriu administrat.

Or întregul probatoriu administrat în cauză a înlăturat orice dubiu în legătură cu plata contribuţiei de asigurări sociale, din adresa nr. 379/17.05.2017 a [...], prin lichidator [...], rezultând cu claritate că „salariul tarifar şi toate sporurile procentuale menţionate în adeverinţa eliberată de societate au reprezentat venitul brut pentru care au fost calculate, reţinute şi virate către bugetul de stat contribuţiile datorate de societate în acord cu legislaţia în vigoare”.

Referirea angajatorului la „contribuţiile datorate de societate în acord cu legislaţia în vigoare” nu conduce la altă concluzie, fraza analizată exprimând ideea că, pentru veniturile brute respective, a fost plătită contribuţia de asigurări sociale, precum şi că prin aceasta a fost respectată legea. O interpretare contrară nu ar putea fi primită, întrucât referirea la venitul brut pentru care au fost calculate, reţinute şi virate către bugetul de stat contribuţiile, dar de fapt nu s-au calculat, reţinut şi virat, nu ar avea sens.

Prin urmare, apelantul este îndreptăţit la valorificarea adeverinţei mai sus menţionate, aplicându-se principiul contributivităţii prevăzut de art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010, sentinţa apelată urmând să fie reformată sub acest aspect, prin valorificarea punctajelor medii anuale calculate de către expertul contabil prin raportul depus la dosarul primei instanţe, cu luarea în calcul a adeverinţei nr. [...]/23.03.2006.

3. În ceea ce priveşte apelul formulat de pârâtă, Curtea reţine că prima instanţă a reţinut corect inaplicabilitatea Anexei nr. 9 a Ordinului nr. 340/2001 şi a aplicat pe cale de consecinţă stagiul complet de cotizare care rezultă din Anexa nr. 3 a Legii nr. 19/2000, act normativ cu forţă juridică superioară, aşa cum s-a stabilit cu titlu obligatoriu şi prin decizia în interesul legii nr. 4/2011.

Cu privire la veniturile aferente lunilor iunie şi iulie 2008 luate în calcul de către expert, curtea constată că acestea figurează în adeverinţa centralizatoare a declaraţiilor nominale de asigurare întocmită de pârâtă (429 lei şi 626 lei), astfel că în mod corect au fost luate în considerare la stabilirea pensiei, potrivit principiului contributivităţii.

4. Cu privire la incidenţa instituţiei revizuirii, prevăzută de art. 107 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 263/2010, Curtea reţine că aceasta nu se suprapune cu contestarea deciziilor de pensie, ci constituie un remediu distinct pentru ipoteza tipică a neutilizării procedurii de contestare, legiuitorul înţelegând să sancţioneze într-o oarecare măsură, într-o asemenea situaţie, şi comportamentul nediligent al pensionarului, prin instituirea unui efect retroactiv limitat, iar nu total, al revizuirii.

Scopul revizuirii este aşadar corectarea erorilor, fie ele de fapt sau de drept, săvârşite de casele de pensii prin decizii rămase definitive. Este opţiunea legiuitorului, expres reglementată prin art. 107 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, să permită pensionarului să ceară revizuirea pensiei ulterior stabilirii acesteia. Această opţiune se explică nu numai prin considerente de echitate, statul neputându-se prevala pe termen nelimitat de beneficiul propriilor erori, cu efectul diminuării propriilor obligaţii succesive, dar şi prin necesitatea respectării principiului contributivităţii, potrivit căruia cuantumul pensiei are la bază contribuţiile de asigurări sociale.

5. Din considerentele mai sus expuse a rezultat că soluţia primei instanţe de respingere a acţiunii este nelegală şi netemeinică sub aspectul valorificării adeverinţei nr. [...]/23.03.2006, motiv pentru care Curtea, admiţând apelul şi schimbând în parte sentinţa apelată, în baza art. 480 alin. 2 C. proc. civ., va obliga pârâta să emită reclamantului o decizie de revizuire a pensiei pentru limită de vârstă cu luarea în calcul a punctajului mediu anual de 2,70513, începând de la 01.07.2012, şi de 2,73194 începând de la 01.08.2013, stabilite prin raportul de expertiză contabilă întocmit în faţa primei instanţe.

Totodată, Curtea va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate şi va respinge apelul formulat de pârâtă ca nefondat.