Obligaţia de a face – art.264 din hg 44/2004, art.11 alin.4 din oug 195/2002, art.2 şi 6 din Ordinul mai 1501/2006

Sentinţă civilă 1330 din 22.06.2017


Cuprins pe materii: Dr. civil. Obligaţia de a face  – art.264 din HG 44/2004, art.11 alin.4 din OUG 195/2002, art.2 şi 6 din Ordinul MAI 1501/2006

Instanţa  reţine că potrivit art. 264 alin.2 din Legea nr.571/2003 modif.- privind Codul Fiscal (versiunea în vigoare la data de 27.08.2014), „... în cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de administraţie publică locală, taxa asupra mijlocului de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală.”

Conform pct. 116 alin.1 şi 4 al art. 264 din HG nr. 44/2004 modif. - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, „... 1) impozitul pe mijloacele de transport, precum şi obligaţiile de plată accesorii acestuia, datorate până la data de întâi a lunii următoare celei în care se realizează înstrăinarea între vii a mijlocului de transport, reprezintă sarcină fiscală a părţii care înstrăinează.

(4) Scăderea de la impunere, în cursul anului, pentru oricare dintre situaţiile prevăzute de lege, se face după cum urmează:

a) începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs situaţia respectivă;

b) proporţional cu perioada cuprinsă între data menţionată la lit. a) şi sfârşitul anului fiscal respectiv.

Conform pct. 1191 al art. 264 din HG nr. 44/2004 modif., ... orice persoană fizică sau persoană juridică ce a dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport are obligaţia să depună declaraţia fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale în a cărui rază de competenţă îşi are domiciliul fiscal, indiferent de durata deţinerii mijlocului de transport respectiv, chiar şi în cazul în care, în aceeaşi zi, imediat după dobândire, are loc înstrăinarea acestui obiect impozabil.

Potrivit pct.118 lit.b al art. 264 din HG nr.44/2004 modif., ... impozitul pe mijloacele de transport se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea sau radierea.

Potrivit pct.126 alin.1,2,3 al art. 264 din HG nr.44/2004 modif., ... în cazul înstrăinării mijloacelor de transport, impozitul stabilit în sarcina fostului proprietar se dă la scădere pe baza actului de înstrăinare, cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a făcut înstrăinarea sau, după caz, radierea, potrivit prevederilor pct. 118 lit.c).

Compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale va proceda la scăderea impozitului şi va comunica, în termen de 15 zile, la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială noul proprietar, în calitatea sa de dobânditor, îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, numele sau denumirea acestuia, adresa lui şi data de la care s-a acordat scăderea din sarcina vechiului proprietar.

Compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială dobânditorul îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, este obligat să confirme primirea datelor respective în termen de 30 de zile şi să ia măsuri pentru impunerea acestuia.

Conform art.11 alin. 4 din OUG nr. 195/2002 modif. …în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidenţele autorităţilor competente simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni şi emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

Conform art. 2 alin.1 din ordinul MAI nr. 1501/2006 - privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor …proprietarii de vehicule … sunt obligaţi să solicite înmatricularea ori înregistrarea, după caz, înainte de a le pune în circulaţie şi să solicite radierea lor din evidenţă…

Conform art. 6 alin.2 din ordinul MAI nr. 1501/2006 … înmatricularea permanentă este continuă, în sensul că de la admiterea în circulaţie în România şi până la scoaterea definitivă din circulaţie a unui vehicul, acesta este înscris permanent în registrul naţional al vehiculelor înmatriculate, pe numele proprietarului sau, după caz, al proprietarilor succesivi.

- instanţa reţine că din interpretarea acestor dispoziţii legale rezultă că  chestiunea scăderii sau perceperii impozitului pentru un autovehicul înstrăinat nu este la latitudinea organului fiscal de la domiciliul cumpărătorului, acesta din urmă având obligaţia de a lua măsuri pentru impunerea acestuia în sarcina noului proprietar.

- instanţa apreciază că , prin depunerea  înscrisurilor aferente înstrăinării autoturismului şi a dovezii inexistenţei debitelor fiscale generate de dreptul de proprietate asupra autovehiculului,  reclamanta a îndeplinit toate condiţiile legale sus-menţionate referitoare la radierea de pe rolul său fiscal a respectivului autovehicul. Radierea fiscală a autovehiculului de pe rolul  reclamantei şi comunicarea numelui noului proprietar, a adresei acestuia şi data de la care s-a acordat scăderea din sarcina vechiului proprietar la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială domiciliază noul proprietar, în calitatea sa de dobânditor, este în sarcina compartimentului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale al  reclamantei, conform pct.126 alin. 2 al art. 264 din HG nr.44/2004 modif.

- instanţa  reţine că  reclamantă nu poate fi prejudiciată în drepturile sale civile de conduita fiscală nelegală a  pârâtei  VMA care nu a înregistrat autovehiculul pe rolul său fiscal.

- De asemenea, înmatricularea lui pe numele cumpărătoarei în evidenţa SRPCIV reprezintă o obligaţie ce trebuia îndeplinită de  pârâta VMA, în calitate de nou proprietar al autovehiculului. Această obligaţie are ca temei juridic art. 1270 C.civil, conform cărora contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante.

- instanţa apreciază că , în cazul neprezentării sau refuzului  pârâtei  VMA de a efectua formalităţile necesare înscrierii autovehiculului pe numele său,  reclamanta este îndreptăţită să promoveze o acţiune de obligare a  pârâtei la înscrierea dreptului său de proprietate asupra autoturismului marca Mercedes model Sprinter cu nr. de identificare WDB0000, nr. de înmatriculare GL.00.yyy pentru perioada ulterioară datei de 27.08.2014. Acest fapt rezultă din obligaţia înscrierii continue a dreptului de proprietate, a titularilor succesivi, asupra autoturismului în evidenţele Instituţiei Prefectului - SRPCIV şi ale Primăriei M- Serviciul Impozite, Taxe şi Alte Venituri Locale. Această obligaţie de înscriere a dreptului de proprietate are relevanţă atât din punct de vedere al publicităţii (respectiv pentru cunoaşterea titularului dreptului de proprietate, dintr-un anumit moment în timp, asupra autoturismului), cât şi din punct de vedere fiscal (respectiv pentru plata taxelor şi impozitelor locale).