Acţiune în constatare

Sentinţă civilă 309 din 14.03.2016


Prin cererea înregistrată sub nr. 3600/110/2015 reclamantul U.V. a chemat în judecată pârâtul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău pentru ca instanţa:

1.să constate ca, in cazul său, prin sintagma "ultima luna de activitate înainte de data pensionarii", din cuprinsul art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare, se înţelege luna septembrie 2009 ca si luna calendaristica.

2.să oblige paratul sa ii elibereze adeverinţa in scopul revizuirii pensiei de serviciu, din care sa rezulte ca venitul brut la data pensionarii raportat exclusiv la luna septembrie 2009 ca si luna calendaristica, calculat in funcţie de indexările salariale acordate prin Sentinţa civila nr. 147/10.11.2008, pronunţata de Curtea de Apel Bacău - Secţia civila, minori si familie, conflicte de munca si asigurări sociale in dosarul nr. 5627.1/110/2007, este de 14.677 lei.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că a activat ca procuror in cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Onesti, fiind eliberat din funcţie ca urmare a pensionarii, conform Decretului pentru eliberarea din funcţie a unui procuror nr. 1417/02.10.2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 674/08.10.2009.

Prin Sentinţa civila nr. 147/10.11.2008, pronunţata de Curtea de Apel Bacău - Secţia civila, minori si familie, conflicte de munca si asigurări sociale in dosarul nr. 5627.1/110/2007, paratul a fost obligat sa îi plătească despăgubiri echivalente cu sumele reprezentând indexări salariale, astfel: 5% începând cu data de 01.01.2007 fata de nivelul salariului brut din decembrie 2006, 2% începând cu data de 01.04.2007 fata de nivelul salariului brut din martie 2007 si 11% începând cu 01.10.2007 fata de nivelul salariului brut din septembrie 2007, actualizate cu indicele de inflaţie la data plaţii efective.

Întrucât, la data pensionarii, in adeverinţa eliberata si comunicata către C.L.P. Oneşti pentru stabilirea pensiei de serviciu, paratul nu a inclus indexările acordate prin Sentinţa civila nr. 147/10.11.2008, in venitul brut al lunii anterioare pensionarii, a solicitat eliberarea unei noi adeverinţe care sa cuprindă venitul brut ca urmare a aplicării acestor indexări salariale, in vederea recalculării pensiei.

Urmare a refuzului paratului, a introdus pe rolul Tribunalului Bacău - Secţia I civila cerere de chemare in judecata, iar prin Decizia nr. 1175/22.07.2013 pronunţata de Curtea de Apel Bacău - Secţia I civila in dosarul nr. 5357/110/2012, a fost admis recursul formulat împotriva Sentinţei civile nr. 436/05.03.2013 pronunţate de Tribunalul Bacău - Secţia I civila, a fost modificata in tot sentinţa recurata in sensul ca a fost admisa acţiunea si a fost obligat paratul sa elibereze adeverinţa din care sa rezulte venitul brut la data pensionarii cu luarea in considerare inclusiv a indexărilor salariale acordate prin Sentinţa civila nr. 147/10.11.2008 pronunţata de Curtea de Apel Bacău in dosarul nr. 5627.1/110/2007.

Asa cum s-a reţinut si in considerentele Deciziei nr. 1175/22.07.2013, solicitarea de obligare a paratului de eliberare a adeverinţei s-a realizat cu scopul revizuirii pensiei de serviciu.

Cu adresa înregistrată la parat sub nr. 1320/VI/14/2013 din 30.10.2013, a solicitat acestuia punerea in executare a titlului executoriu - Decizia nr. 1175/22.07.2013, paratul eliberându-i adeverinţa nr. 1320/VI/14/07.11.2013, stabilind un venit brut total la data pensionarii in cuantum de 12.896 lei, fara a se comunica si modalitatea de calcul.

Având serioase semne de indoiala cu privire la corectitudinea modului de calcul al venitului brut total la data pensionarii menţionat in adeverinţa nr. 1320/VI/14/07.11.2013, cu adresa inregistrata la parat sub nr. 1392/VI/ 14/2013 a solicitat, din nou, punerea in executare a titlului executoriu, respectiv eliberarea unei noi adeverinţe care sa fie insotita si de modalitatea efectiva de calcul care sta la baza stabilirii corecte a venitului brut la data pensionarii.

Cu aceasta ocazie, paratul a eliberat adeverinţa nr. 1320/VI/14/17.12.2013 stabilind un venit brut total la data pensionarii in cuantum de 13.341 lei, reclamantul intrând si in posesia modalităţii de calcul.

Pornind de la modul de calcul comunicat de către parat, a constatat ca nici adeverinţa nr. 1320/VI/14/17.12.2013 nu constituia o punere in executare corecta a titlului executoriu, motiv pentru care, cu adresa inregistrata la parat sub nr. 80/VI/14/2014, a revenit si a solicitat acestuia eliberarea unei noi adeverinţe.

Urmare a acestei cereri, paratul a eliberat adeverinţa nr. 80/VI/14/ 25.02.2014 stabilind un venit brut total la data pensionarii in cuantum de 14.112 lei, fiindu-i comunicata si modalitatea de calcul.

Verificând modalitatea de calcul comunicata, reclamantul a considerat ca nici aceasta ultima adeverinţa nu constituia o punere in executare corecta a titlului executoriu, venitul brut la data pensionarii fiind calculat fara respectarea prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, respectiv a perioadei la care trebuie sa se raporteze calculul acestui venit, si anume ultima luna de activitate înainte de data pensionarii.

Astfel, pentru stabilirea venitului brut total la data pensionarii, paratul a luat in calcul, fara niciun fundament legal, perioada 08.09.2009 - 07.10.2009 si nu luna septembrie 2009, reprezentând luna calendaristica anterioara datei pensionarii, cum ar fi trebuit, netinand cont de prevederile art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004.

Acest fapt l-a adus la cunoştinţa paratului cu adresa inregistrata la acesta sub nr. 572/VI/14/26.03.2014, solicitandu-i eliberarea unei noi adeverinţe din care sa rezulte venitul brut total la data pensionarii, calculat conform prevederile legale enunţate mai sus.

Urmare a cererii, paratul, cu adresa nr. 574/VI/14/26.03.2014, i-a comunicat ca in venitul brut total din adeverinţa nr. 80/VI/14/2014 din data de 25.02.2014 au fost avute in vedere la stabilirea si recalcularea pensiei de serviciu toate veniturile si sporurile de care a beneficiat conform legii si hotărârilor judecătoreşti prezentate, nemaiexistand alta posibilitate legala de a interveni asupra cuantumului drepturilor de pensie, dând de inteles ca a pus in executare titlul executoriu si ca nu mai eliberează o alta adeverinţa.

Reclamantul, fata de răspunsul transmis de parat si considerând ca prin eliberarea adeverinţei nr. 80/VI/14/25.02.2014 acesta nu a pus in executare, in mod corect si integral, titlul executoriu, a formulat cerere de lămurire a dispozitivului titlului executoriu, in sensul ca, raportat la data ieşirii mele la pensie, respectiv 08.10.2009, venitul brut la data pensionarii are intelesul venitului brut avut in luna septembrie 2009.

Cererea a fost respinsa de către Curtea de Apel Bacău prin încheierea de şedinţa din data de 10.09.2014, pe motiv ca modul de interpretare si/sau aplicare a art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 in ceea ce priveşte sintagma "ultima luna de activitate înainte de data pensionarii" nu a făcut obiectul cererii de chemare in judecata, neputându-se pronunţa in dispozitiv pe o problema de drept care nu a fost dezbătută in contradictoriu nici la prima instanţa de judecata, nici in recurs.

Reclamantul a demarat procedura executării silite si, ulterior, a introdus, pe rolul Judecătoriei Bacău ca si instanţa de executare, o cerere intemeiata pe prevederile art. 905 din Codul de procedura civila.

Prin încheierea de şedinţa din data de 02.03.2015 pronunţata de Judecătoria Bacău - Secţia civila in dosarul nr. 487/180/2015, cererea a fost respinsa pe motiv ca instanţa de executare nu poate proceda la lămurirea titlului executoriu.

Prin Decizia nr. 592/13.10.2015 pronunţata de Tribunalul Bacău - Secţia I civila in dosarul nr. 487/180/2015, a fost respins apelul pe care l-a declarat împotriva încheierii de şedinţa din data de 02.03.2015.

Venitul brut realizat, pe baza căruia se stabileşte pensia de serviciu, este definit de legiuitor in cuprinsul art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 (text de lege in vigoare atat la data ieşirii mele la pensie, cat si in prezent), ca fiind reprezentat de indemnizaţia de încadrare bruta lunara sau de salariul de baza brut lunar, dupa caz, si sporurile avute in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii.

Potrivit prevederilor art. 85 alin. (3) teza a Il-a din Legea nr. 303/2004, data pensionarii o constituie data prevăzuta in decretul Preşedintelui României sau, in lipsa unei astfel de date, data publicării in Monitorul Oficial al României, Partea I, a decretului Preşedintelui României.

Mai mult decât atat, in considerentele încheierii de şedinţa din data de 10.09.2014 pronunţata in dosarul nr. 5357/110/2012, prin care a fost respinsa cererea de lămurire a dispozitivului Deciziei nr. 1175/22.07.2013, Curtea de Apel Bacău a reţinut:

"Obiter dictum, Curtea constata ca problema ridicata de recurentul-reclamant prin cererea de lămurire a dispozitivului deciziei pronunţate de instanţa de recurs ar putea fi rezolvata cu facilitate de persoanele interesate daca acestea ar tine seama de faptul ca nicicând legea nu a prevăzut ca indemnizaţia magistraţilor s-ar putea calcula si altfel decât prin raportare la luna calendaristica care poate varia ca număr de zile lucrătoare. Astfel, in luna februarie sunt de exemplu mai puţine zile lucrătoare decât in luna septembrie sau octombrie.

Alt mod de calcul al indemnizaţiei ar putea da naştere la practici administrative neunitare sau arbitrare. De exemplu, un ordonator de credite ar putea stabili ca ultima luna de activitate înainte de data pensionarii este formata din ultimele 20 de zile lucrătoare de dinaintea încetării activităţii, iar un altul ar putea retine un număr de 21 sau 22 ori 23 de zile lucrătoare pentru aceeaşi perioada de timp. "

În Carnetul de munca la poziţia 106 este evidenţiat venitul brut lunar avut pe perioada delegării in funcţia de prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului, inclusiv in luna septembrie 2009 (11.444 lei), reprezentând ultima luna de activitate înainte de data pensionarii.

In ceea ce priveşte calculul efectiv al venitului brut la data pensionarii, reclamantul a arătat că în lunile iulie - septembrie 2009 a fost delegat in funcţia de prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecătoria Podu Turcului, perioada in care a beneficiat de o indemnizaţie de încadrare bruta lunara corespunzătoare, printre altele, coeficientului de multiplicare 15,000 si majorării de 10% pentru parchet situat in mediul rural Ca urmare a aplicării indexărilor salariale, indemnizaţia bruta lunara pentru fiecare dintre lunile iulie, august si septembrie 2009 este de 7.159 lei, cuantum recunoscut si de către pârât.

In condiţiile in care, ca efect al includerii tuturor drepturilor salariale mai sus menţionate, indemnizaţia de încadrare bruta lunara avuta in ultima luna de activitate înainte de data pensionarii, respectiv luna septembrie 2009, este de 7.159 lei, la aceasta se adaugă sporurile avute in ultima luna de activitate, respectiv sporul de vechime de 1.790 lei (25% din indemnizaţie), sporul pentru condiţii deosebite de munca de 1.074 lei (15% din indemnizaţie), sporul de risc de 3.580 lei (50% din indemnizaţie) si sporul de confidenţialitate de 1.074 lei (15% din indemnizaţie).

Rezulta astfel ca baza de calcul pentru stabilirea pensiei de serviciu este reprezentata de indemnizaţia de încadrare bruta lunara de 7.159 lei si de sporurile de 7.518 lei, însumând un venit brut la data pensionarii, sinonim cu venitul brut aferent ultimei luni de activitate înainte de data pensionarii, de 14.677 lei.

In drept, reclamantul a invocat art. 192 si următoarele din Codul de procedura civila, art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

În susţinerea acţiunii, reclamantul a depus înscrisuri, respectiv: Decret pentru eliberarea din funcţie a unui procuror nr. 1417/02.10.2009 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674/08.10.2009; Sentinţa civila nr. 147/10.11.2008 pronunţata de Curtea de Apel Bacău in dosarul nr. 5627.1/110/2007; Decizia nr. 1175/22.07.2013 pronunţata de către Curtea de Apel Bacău in dosarul nr. 5357/110/2012; Adresa formulata de reclamant inregistrata la parat sub nr. 1320/VI/14/2013 din 30.10.2013; Adeverinţa nr. 1320/VI/l 4/07.11.2013;Adresa înregistrata la parat sub nr. 1392/VI/14/2013; Adeverinţa nr. 1320/VI/14/17.12.2013; Bază calcul venit brut conform SC 147/10.11.2008 a Curţii de Apel Bacău Dosar 5627/1/110/2007 si Decizia nr.l 175/22.07.2013 a Curţii de Apel Bacău; Adresa inregistrata la parat sub nr. 80/VI/14/2014; Adeverinţa nr. 80/VI/14/25.02.2014; Bază calcul venit brut conform SC 147/10.11.2008 a Curţii de Apel Bacău Dosar 5627/1/110/2007 si Decizia nr.l 175/22.07.2013 a Curţii de Apel Bacău pt. perioada 08.09.2009-07.10.2009; Adresa înregistrata la parat sub nr. 572/VI/14/26.03.2014; Adresa nr. 574/VL14/26.03.2014 emisa de parat; încheierea de şedinţa din data de 10.09.2014, pronunţata de către Curtea de Apel Bacău in dosarul nr. 5357/110/2012; încheierea de şedinţa din data de 02.03.3015, pronunţata de către Judecătoria Bacău in dosarul nr. 487/180/2015 si fisa dosarului nr. 487/180/2015 printata de pe portalul Tribunalului Bacău, privind soluţia de respingere a apelului impotriva încheierii de şedinţa din data de 02.03.2015; Adeverinţa nr. 1092/VI/9/12.10.2009; Adeverinţa nr. 1688/ VI/9/24.10.2012; Extras (3 file) din Carnetul de munca; Ordinul Procurorului General al Parchetului de pe langa înalta Curte de Casaţie si Justiţie nr. 1370/25.06.2009; Extras din Dicţionarul Explicativ al Limbii Romane Ediţia a Il-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti 1998, fila 586 - Academia Romana - Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan".

Prin întâmpinare, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, având în vedere următoarele aspecte: Situaţia de fapt:

Prin decizia nr. 1175/22.07.2013 (titlul executoriu) pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 5357,110/2012 s-a admis recursul civil formulat de U.V. ş.a. împotriva sentinţei civile nr. 436/05.03.2013 pronunţată de Tribunalul Bacău, prin care modifică în tot sentinţa recurată. în sensul că a obligat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău să elibereze o adeverinţă din care să rezulte venitul brut la data pensionării, cu luarea în considerare inclusiv a indexărilor salariale acordate prin sentinţa civilă nr. 147/10.11.2008 a Curţii de Apel Bacău.

Din momentul ieşirii la pensie - 08.10.2009 reclamantului i s-au eliberat diverse adeverinţe. în considerarea hotărârilor judecătoreşti prin care acesta a obţinut sporul de confidenţialitate de 15%. sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică de 50% şi indexările salariale. Cu privire la indexări, s-au eliberat 3 adeverinţe, dintre care pârâtul apreciază că adeverinţa cu nr. 80/VI/14/  25.02.2014 a luat în calcul toate veniturile şi sporurile acordate conform legii şi hotărârilor judecătoreşti prezentate, nemaiputându-se interveni din punct de vedere legal în nici un mod asupra cuantumului.

Nemulţumirea reclamantului raportat la acest cuantum de 14.112 lei ca venit brut la data pensionării, faţă de valoarea de 14.677 lei ce se doreşte a fi avută în vedere prin acţiunea pendente nu este fondată, toate demersurile sale făcute în ultimii 2 ani, după data eliberării adeverinţei nr. 80/V1/14/25.02.2014, în sensul majorării acestei baze de calcul, nu au putut fi soluţionate favorabil.

Susţinerea reclamantului că s-ar fi greşit perioada la care trebuia să se raporteze calculul acestui venit, respectiv luna calendaristică septembrie 2009, şi nu perioada 08.09.2009-07.10.2009. nu poate fi primită.

In acest sens. reclamantul a efectuat următoarele demersuri judiciare în instanţă :

Prin cererea de lămurire a dispozitivului titlului executoriu - decizia nr. 1175/22.07.2013 care a avut în vedere tocmai acest aspect - stabilirea perioadei pentru calculul venitului brut necesar stabilirii/recalculării pensiei de serviciu, reclamantul nu a reuşit să convingă instanţa asupra temeiniciei susţinerilor sale, prin încheierea pronunţată în data 10.09.2014 de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 5357/110/2012 cererea de lămurire dispozitiv fiind respinsă ca nefondată.

Prin cererea ce a făcut obiectul dosarului nr. 487/180/2015 de pe rolul Judecătoriei Bacău, reclamantul a solicitat obligarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău la "plata de penalităţi de 500 de lei pe zi întârziere până la executarea obligaţiei prevăzute in titlul executoriu - Decizia nr. 1H 5; 22.07.2013 pronunţată de către Curtea de Apel Bacău - Secţia I civila. în dosarul nr. 5357/1J0/2012 - ce face obiectul dosarului de executare nr. 1060 2014 aflat pe rolul Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti P.S. prin executor judecătoresc P.C.S. etc. motivat de reaua credinţă a unităţii de parchet care refuză să pună în mod corect în executare dispozitivul titlului executoriu.

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 02.03.2015 depusă de reclamant la acţiunea de faţă. Judecătoria Bacău respinge cererea, reţinând în considerente că nemulţumirea reclamantului-creditor ... că această adeverinţă nu respectă dispoziţiile legale, astfel încât nefiind eliberată prin calcularea venitului brut la data pensionării prin raportare exclusiv la luna septembrie 2009, debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţia stabilită prin titlul executoriu vizează în fapt o lămurire a dispozitivului titlului executor - "problemă de drept cu privire la care s-a pronunţat irevocabil Curtea de Apel Bacău" (pct. 1 de mai sus); soluţia este menţinută prin respingerea apelului promovat de reclamantul U.V. în şedinţa publică din data de 13.10.2015.

Prin contestaţia la executare promovată de reclamantul U.V. contestaţie ce tace obiectul dosarului nr. 834/180/2015 acesta a solicitat în esenţă "anularea actului de executare reprezentat de adeverinţa nr. 80/VI/14/ 25.02.2014"'. tot prin prisma nemulţumirii modului în care s-a calculat venitul brut la data ieşirii la pensie al acestuia, prin raportare la indexările salariale. Prin sentinţa civilă nr. 2220/2015 pronunţată în şedinţa publică din data de 08.04.2015 Judecătoria Bacău a respins contestaţia la executare, soluţia rămânând definitivă prin neapelare.

In consecinţă, raportat la criticile aduse de reclamant prin acţiunea de faţă - modul greşit de calcul al venitului brut al acestuia la data ieşirii la pensie, ceea ce a determinat un cuantum diferit în defavoarea sa - 14.112 lei ca venit brut la data pensionării, venit calculat prin adeverinţa nr. 80, VLT4/25.02.2014, faţă de valoarea de 14.677 lei ce se doreşte a fi avută în vedere prin acţiunea pendente şi aceleaşi critici invocate prin demersurile arătate la pct. 1-3 de mai sus. Pârâtul a invocat excepţia autorităţii de lucru judecat. în temeiul art. 430 alin. 1 şi 2 C.Proc. Civ. coroborat cu art. 431 şi art. 432 C.Proc.Civ.

De asemenea, reclamantul nu se poate folosi ca argument în susţinerea poziţiei sale de faptul că în adeverinţa nr. 1092/VI/9/12.10.2009 şi 1688/VI/9/24.10.2012 s-a luat în considerare ca perioadă pentru calculul venitului brut luna septembrie 2009 ca şi lună calendaristică, pentru că acest lucru nu rezultă din respectivele înscrisuri.

În răspunsul la întâmpinare, reclamantul a solicitat respingerea excepţiei autorităţii de lucru judecat, invocata de către parat, arătând că se observa cu uşurinţa ca asupra celor solicitate prin prezenta acţiune nu s-a pronunţat nicio instanţa dintre cele indicate de către parat. Pe fondul cauzei, paratul ramane ancorat in litigiul anterior privind punerea in executare a Deciziei nr. 1175/22.07.2013, reiterând aceleaşi apărări care sunt lipsite de fundament juridic in prezentul litigiu.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Excepţia excepţiei autorităţii de lucru judecat nu este întemeiată, neexistând identitate de obiect şi cauză între prezentul litigiu şi litigiile faţă de care s-a invocat prin întâmpinare această excepţie. În cuprinsul hotărârilor judecătoreşti prin care s-au finalizat acţiunile formulate de către reclamant în dosarele cu nr. 5357/110/2012, 487/180/2015 şi 834/180/2015 nu a fost analizată pe fond solicitarea reclamantului de a se obliga Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău la emiterea unei adeverinţe în care să se precizeze că venitul brut la data pensionarii raportat exclusiv la luna septembrie 2009 ca si luna calendaristica, calculat in funcţie de indexările salariale acordate prin Sentinţa civila nr. 147/10.11.2008, pronunţata de Curtea de Apel Bacău - Secţia civila, minori si familie, conflicte de munca si asigurări sociale in dosarul nr. 5627.1/110/2007, este de 14.677 lei.

Astfel, se reţine că prin Încheierea din data de 10.09.2014 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 5357/110/2012 s-a reţinut ca motiv al respingerii cererii de lămurire a dispozitivului deciziei civile nr. 1175/ 22.07.2013 faptul că modul de interpretare şi/sau aplicare a art. 82 al. 1 din legea nr. 303/2004 în ceea ce priveşte sintagma „ultima lună de activitate înainte de data pensionării” nu a făcut obiectul cererii de chemare în judecată, iar în cadrul unei cereri de lămurire instanţa nu se poate pronunţa asupra unei chestiuni care nu a făcut obiectul dezbaterilor.

La fel, instanţa constată că prin Încheierea din data de 02.03.2015 pronunţată în dosarul nr. 487/180/2015 Judecătoria Bacău a respins cererea de obligare a pârâtului la penalităţi pe zi de întârziere până la emiterea adeverinţei conform cu decizia civilă nr. 1175/ 22.07.2013, iar în motivarea încheierii s-a arătat că dispoziţiile art. 905 CPC nu sunt aplicabile deoarece în baza acestor dispoziţii legale nu se poate proceda la lămurirea dispozitivului unei hotărâri, iar, pe de altă parte, lămurirea deciziei civile nr. 1175/ 22.07.2013 nu se poate face în sensul solicitat întrucât chestiunile legate de noţiunea „ultima lună de activitate” nu a făcut obiectul dezbaterilor contradictorii.

De asemenea, prin sentinţa civilă nr. 2220/2015 pronunţată în dosarul nr. 834/180/2015 Judecătoria Bacău a respins contestaţia la executare formulată de contestatorul U.V. considerând că adeverinţa nr. 80/VI/14/25.02.2014 nu este un act de executare propriu-zis şi astfel, nu poate fi contestat pe calea contestaţiei la executare.

Faţă de considerentele arătate, instanţa apreciază că nu sunt întrunite în mod cumulativ condiţiile prevăzute de art. 431 CPC referitoare la autoritatea de lucru judecat.

În ceea ce priveşte fondul litigiului, instanţa constată:

Prin Sentinţa civila nr. 147/10.11.2008, pronunţata de Curtea de Apel Bacău - Secţia civila, minori si familie, conflicte de munca si asigurări sociale in dosarul nr. 5627.1/110/2007, paratul a fost obligat sa îi plătească despăgubiri echivalente cu sumele reprezentând indexări salariale, astfel: 5% începând cu data de 01.01.2007 fata de nivelul salariului brut din decembrie 2006, 2% începând cu data de 01.04.2007 fata de nivelul salariului brut din martie 2007 si 11% începând cu 01.10.2007 fata de nivelul salariului brut din septembrie 2007, actualizate cu indicele de inflaţie la data plaţii efective.

Întrucât, la data pensionarii, in adeverinţa eliberata si comunicata către C.L.P. Oneşti pentru stabilirea pensiei de serviciu, paratul nu a inclus indexările acordate prin Sentinţa civila nr. 147/10.11.2008, in venitul brut al lunii anterioare pensionarii, a solicitat eliberarea unei noi adeverinţe care sa cuprindă venitul brut ca urmare a aplicării acestor indexări salariale, in vederea recalculării pensiei.

Urmare a refuzului paratului, a introdus pe rolul Tribunalului Bacău -Secţia I civila cerere de chemare in judecata, iar prin Decizia nr. 1175/ 22.07.2013 pronunţata de Curtea de Apel Bacău - Secţia I civila in dosarul nr. 5357/110/2012, a fost admis recursul formulat impotriva Sentinţei civile nr. 436/05.03.2013 pronunţate de Tribunalul Bacău - Secţia I civila, a fost modificata in tot sentinţa recurata in sensul ca a fost admisa acţiunea si a fost obligat paratul sa elibereze adeverinţa din care sa rezulte venitul brut la data pensionarii cu luarea in considerare inclusiv a indexărilor salariale acordate prin Sentinţa civila nr. 147/10.11.2008 pronunţata de Curtea de Apel Bacău in dosarul nr. 5627.1/110/2007.

După emiterea a două adeverinţe neconforme, în 07.11.2013, respectiv, 17.12.2013, la a treia solicitare a reclamantului, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău a emis adeverinţa nr. 80/VI/14/25.02.2014, stabilind un venit brut total la data pensionarii in cuantum de 14.112 lei, fiindu-i comunicata si modalitatea de calcul.

Verificând modalitatea de calcul comunicata, instanţa constată că nici aceasta ultima adeverinţa nu constituie o punere in executare corecta a titlului executoriu, venitul brut la data pensionarii fiind calculat fara respectarea prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, respectiv a perioadei la care trebuie sa se raporteze calculul acestui venit, si anume ultima luna de activitate înainte de data pensionarii.

Astfel, pentru stabilirea venitului brut total la data pensionarii, paratul a luat in calcul perioada 08.09.2009 - 07.10.2009 si nu luna septembrie 2009, reprezentând luna calendaristica anterioara datei pensionarii, cum ar fi trebuit. Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, baza de calcul la care se aplică procentul de 80%  o reprezintă indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării. Or, indemnizaţia de bază lunară este indemnizaţia primită într-o lună calendaristică, neputându-se concepe ca această indemnizaţie să se poată calcula pentru fracţiuni de lună. In materie de acordare a drepturilor salariale, in orice act normativ, unitatea de măsura a timpului este luna calendaristică. De altfel această interpretare a fost dată şi în cuprinsul Încheierii din data de 10.09.2014 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 5357/110/2012 (aceste considerente având natura unor considerente indiferente, fără autoritate de lucru judecat). În plus, instanţa reţine că însuşi pârâtul a eliberat adeverinţele nr. 1092/VI/9/12.10.2009 si 1688/V1/9/24.10.2012 (filele 51, 52), calculând venitul brut la data pensionarii prin raportare exclusiv la luna septembrie 2009 ca si luna calendaristică.

In ceea ce priveşte calculul efectiv al venitului brut la data pensionarii prin raportare exclusiv la luna septembrie 2009 ca si luna calendaristica, cu luarea in considerare a indexărilor salariale acordate prin Sentinţa civila nr. 147/10.11.2008, pronunţata de Curtea de Apel Bacău - Secţia civila, minori si familie, se reţine că în lunile iulie - septembrie 2009, prin Ordinul Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie nr. 1370/25.06.2009, a fost delegat in funcţia de prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecătoria Podu Turcului, perioada in care a beneficiat de o indemnizaţie de încadrare bruta lunara corespunzătoare, printre altele, coeficientului de multiplicare 15,000 si majorării de 10% pentru parchet situat in mediul rural, potrivit art. 3 alin. (1) coroborat cu lit. A a anexei, precum si art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justiţiei.

Ca urmare a aplicării indexărilor salariale de 5% incepand cu 01.01.2007, 2% incepand cu 01.04.2007 si 11% incepand cu data de 01.10.2007, ca efect al Sentinţei civile nr. 147/10.11.2008 si al Deciziei nr. 1175/22.07.2013, ambele Pronunţate de Curtea de Apel Bacău, si de 2% incepand cu 01.04.2008 si 2% incepand cu 01.10.2008, ca efect al O.G. nr. 13/2008 privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul Justiţiei pentru anul 2008, indemnizaţia bruta lunara pentru fiecare dintre lunile iulie, august si septembrie 2009, cat timp a ocupat funcţia de prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Podu Turcului, este de 7.159 Iei, cuantum recunoscut si de către parat.

La acest cuantum al indemnizaţiei de încadrare bruta lunara avuta in ultima luna de activitate înainte de data pensionarii, respectiv luna septembrie 2009, de 7.159 lei, se adaugă sporurile avute in ultima luna de activitate, respectiv sporul de vechime de 1.790 lei (25% din indemnizaţie), sporul pentru condiţii deosebite de munca de 1.074 lei (15% din indemnizaţie), sporul de risc de 3.580 lei (50% din indemnizaţie) si sporul de confidenţialitate de 1.074 lei (15% din indemnizaţie).

Rezulta astfel ca baza de calcul pentru stabilirea pensiei de serviciu este reprezentata de indemnizaţia de încadrare bruta lunara de 7.159 lei si de sporurile de 7.518 lei, însumând un venit brut la data pensionarii  de 14.677 lei.

In concluzie, întrucât ieşirea la pensie a survenit la data de 08.10.2009, venitul brut la data pensionarii, in funcţie de care se stabileşte pensia de serviciu, se raportează exclusiv la luna septembrie 2009 ca si luna calendaristica si, calculat in funcţie de indexările salariale acordate prin Sentinţa civila nr. 147/10.11.2008, pronunţata de Curtea de Apel Bacău -Secţia civila, minori si familie, conflicte de munca si asigurări sociale in dosarul nr. 5627.1/110/2007, este de 14.677 lei, cuantum ce trebuie sa stea la baza revizuirii pensiei de serviciu.