Rectificare cf

Sentinţă civilă 8020/2014 din 21.07.2014


ROMANIA

JUDECATORIA CLUJ NAPOCA

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 3185

SECTIA CIVILA

DOSAR NR. .../.../2010

SENTINTA CIVILA NR. 8020/2014

Sedinta publica din 21 iulie 2014

Instanta constituita din:

JUDECATOR: S. C.

GREFIER: T. P.

Pe rol se afla judecarea cauzei civile privind pe reclamantii P. A. si P. I. in contradictoriu cu paratii I. A. s.a., avand ca obiect rectificare carte funciara.

La apelul nominal al cauzei se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Mersul dezbaterilor şi cuvântul pe fond sunt consemnate în încheierea de sedinţă din data de 26.06.2014 care face parte integrantă din prezenta când, instanţa pentru a acorda posibilitatea parţilor să depună concluzii scrise si avand nevoie de timp pentru a delibera, instanta a amanat succesiv pronunţarea asupra cauzei pentru data de 03.07.2014, pentru data de 10.07.2014, pentru data de 17.07.2014, apoi pentru astazi, 21.07.2014.

INSTANŢA

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Cluj-Napoca  la data de 06.01.2010 sub nr. ... , reclamantii P. A. si P. I., au chemat in judecata pe paratii I. A., C. E., G. A., E. A. M., C. M., C. V., G. T. M. si O. D. C. S. P. I. C.- B. D. C. S. P. I. C.-N., solicitand sa se constate ca inscrierea din cartea funciara nu este in concordanta cu situatia reala a imobilului, sa dispuna rectificarea  numerelor cadastrale din C.F. nr.  … si din C.F. nr. … prin obligarea … la alocarea unui nou numar cadastral terenurilor paratilor, ca urmare a repozitionarii imobilului din tarlaua ... parcela  ... , conform amplasamentului stabilit cu coordonate prin raportul de expertiza ce se va efectua in cauza, cu cheltuieli de judecata.

 In motivare, reclamantii au aratat in esenta ca, in baza incheierii de carte funciara nr. ... , s-a intabulat dreptul de proprietate al numitilor T. I., S. E., l. A. si G. A. asupra imobilului din Titlul de proprietate nr. …, tarla …, parcela …, in CF …, primind numarul cadastral ...

 Se arata in continuare ca,  prin transmiteri succesive a dreptului de proprietate si partaj, imobilul a fost dezmembrat, astfel ca terenul cu nr. cadastral …, in suprafata de 2150 mp, a fost  inscris in CF nr. …, iar cel cu nr. cadastral …, in suprafata de 2150 mp, in CF nr. …; ulterior imobilele au trecut in CF nr.  … si …,  proprietari fiind E. A. M., asupra parcelei cu nr. cadastral… si C. V., asupra terenului cu nr. cad ….

Reclamantii mentioneaza ca  documentatia cadastrala de intabulare a dreptului lor de proprietate, consfintit prin T.P. nr. …, a fost respinsa datorita suprapunerii cu numerele cadastrale … si …

Apreciaza ca, datorita unei erori tehnice, terenul din Titlul de proprietate nr. … are un alt  amplasament decat acela care figureaza in documentatia tehnica in temeiul careia s-a atribuit nr.  cadastral …, amplasamentul fiind astfel gresit identificat, fapt care a condus la imposibilitatea intabularii terenului reclamantilor,  aflat intr-o tarla diferita, si anume tarlaua …, parcela ...

 In probatiune, au depus inscrisuri.

 In drept, s-au invocat prevederile art. 34 alin. 4 din Legea nr. 7/1996.

 Prin intampiarea formulata (f. 27-29 vol. 1), paratul  Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara …a solicitat respingerea cererii introductive, invocand  exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, iar pe fond netemeinicia acesteia.

 In sustinerea exceptiei, a aratat ca actiunea in rectificare de carte funciara nu se judeca in contradictoriu cu organul competent de a efectua operatiunea de rectificare, ci  in contradictoriu cu proprietarul tabular.

 In drept, s-a prevalat de dispozitiile art. 33, 34 din legea nr. 7/1996, art. 89 din Ordinul nr. 633/2006 al Directorului General al A.N.C.P.I., pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, pe cele ale Deciziei nr. 5728, pronuntata in sedinta publica din data

 Parata E. A. M. a formulat la randul sau intampinare (f. 35-36 vol. 1), aratand ca, in principiu nu se opune admiterii actiunii reclamantilor, cu conditia constatarii, printr-o expertiza ca terenul acesteia a fost gresit intabulat.

 In motivare, parata precizeaza ca, impreuna cu paratul G. T. M., sunt coproprietari  tabulari, in cota de ½-a parte fiecare, asupra  imobilului inscris  in CF nr. …, sub A+1, nr. cad. ; prin contractul de partaj voluntar autentificat sub nr.  ... s-a partajat imobilul, iar lotul paratei a fost inscris in CF …, nr. cad. ...

 In probatiune, a depus inscrisuri (f. 38-47 vol. 1).

 Prin intampinare  (f. 48-49 vol. 1), paratii  C. V. si C. M. au invocat inadmisibilitatea cererii introductive  in privinta lor, precum si netemeinica acesteia.

 In argumentarea pozitiei adoptate, acestia au aratat ca au dobandit, cu buna-credinta, prin cumparare de la numitul G. T. M.,  terenul in suprafata de 2150 mp identificat in CF nr. .., cu nr. …, prin act autentic.

Arata ca  amplasamentului terenului, predat in fapt de catre vanzator si determinat prin documentatia tehnica care sta la baza inscrierii in CF nr. … cu nr. cadastral …, a reprezentat elementul determinant pentru care ei au cumparat imobilul.

Subliniaza ca actiunea introductiva este neintemeiata intrucat motivele invocate nu se regasesc in cuprinsul art. 34 din Legea nr. 7/1996, invocat in sustinerea acesteia.

In drept, au invocat prevederile art. 1898-1899 Cod Civil, art. 30-31 din Legea nr. 7/1996.

In probatiune, au depus inscrisuri.

Reclamantii au depus note de sedinta (f. 60-64 vol. 1), prin care au reiterat, in extenso, motivele de fapt si de drept prin prisma carora isi sustin actiunea, solicitand suspendarea cauzei in baza dispozitiilor art. 244 pct. 1 C.proc.civ.,  pana la solutionarea dosarului nr. …, prin care au solicitat eliberarea unui nou titlu cu nr. de tarla corect, respectiv 87 in loc de ...

Au mentionat ca, ulterior inregistrarii prezentei actiuni, au aflat ca in realitate amplasamentul terenului lor face parte din tarlaua nr. 87, iar nu …. Prin urmare, amplasamentul terenului lor este corect, doar ca s-a gresit scriptic.

Reclamantii au formulat cerere de renuntare la judecata in ceea ce priveste petitul actiunii introductive care vizeaza constatarea ca inscrierea de C.F. nu corespunde situatiei reale a imobilului (f. 70).

Parata E. A. M. a formulat note de sedinta (f. 100-103 vol. 1), prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii.

 Mentioneaza ca potrivit art.33 alin.l din Legea nr.7/1996 „in cazul in care cuprinsul cartii funciare nu corespunde, in privinta inscrierii, cu situatia reala, se poate cere rectificarea sau, dupa caz, modificarea acesteia".

Prin modificare se intelege orice schimbare privitoare la aspectele tehnice ale imobilului, schimbare care nu afecteaza esenta dreptului ce poarta asupra acelui imobil.

Prin rectificare se intelege radierea, indreptarea sau mentionarea inscrierii oricarei operatiuni, eptibila a face obiectul unei inscrieri in cartea funciara. Rectificarea cartii funciare poate fi solicitata in situatia incidentei unuia dintre cazurile expres si limitativ prevazute de art.34 din Lege.

In raport cu cele de mai sus, parata apreciaza ca actiunea promovata de catre reclamanti nu se incadreaza in cuprinsul nici uneia dintre cele ia institutii aratate.

Arata ca cererea introductiva  nu indeplineste nici celelalte conditii expres prevazute de  dispozitiile art.33 alin.3 din Legea nr. 7/1996 pentru a fi admisibila, respectiv cea  legata de calitatea celui care formuleaza actiunea ( care trebuie sa fie titularul dreptului de proprietate ) si cea care vizeaza consecintele pe care aceasta actiune le poate produce.

Prin incheierea de sedinta din data de 04.04.2011 (f. 108 vol. 1), instanta a dispus unirea exceptiei indadmisibilitatii actiunii si pe cea a lipsei calitatii procesuale pasive a paratului O.C.P.I. cu fondul cauzei.

 In cauza, parata E. A. M., a formulat cerere de chemare in garantie (f. 120-123 vol.1) impotriva  numitilor I. A., C. E., si G. A.

 Prin aceasta cerere a aratat ca, in situatia in care va cadea in pretentii, fiind evinsa de catre reclamanti asupra dreptului sau de proprietate privind imobilul inscris in CF nr. …, cu nr.cad. …, solicita obligarea chematilor in garantie sa-i achite contravaloarea pretului imobilului cumparat de la acestia, aferent suprafetei de teren evinsa de catre reclamanti,  actualizata cu indicele de inflatie.

In motivare a aratat, in esenta, ca in situatia in care se va  constata existenta unei suprapuneri a amplasamentelor imobilelor si se va admite cererea introductiva, va fi afectata insasi esenta dreptului de proprietate al paratei. In acest context, datorita conduitei culpabile a paratilor chemati in garantie, parata, cumparator de buna credinta, va fi lipsita partial de dreptul de proprietate asupra unei suprafetei din terenul dobandit cu titlu oneros, prin contractul de vanzare cumparare incheiat cu paratii chemati in garantie.

In drept, a invocat prevederile art. 60-63, art.82, art.112, art.274 Cod proc civ., art.1337 si urm. Cod civil.

Prin cererea in probatiune formulata (f. 124), parata E. A. M. a solicitat incuviintarea dovezii cu raportul de expertiza extrajudiciara ce a stat la baza cererii de intabulare a reclamantilor, precum si dosarul de fond funciar aferent TP nr. … al reclamatilor.

In data de 13.02.2012, reclamantii au formulat o completare de actiune (f. 309), prin care au solicitat sa se dispuna si rectificarea numarului cadastral ...  prin obligarea OCPI  la alocarea unui nou numar cadastral terenului noilor parati introdusi in cauza, ca urmare a repozitionarii imobilului tarla … parcela … conform amplasamentului corect stabilit cu coordonate prin raportul de expertiza efctuat in cauza, cu  cheltuieli de judecata.

Tot in data de 13.02.2012, reclamantii si-au extins cererea asupra paratilor R. V. si R. Z.-C., S. E.si S. M., P. S.-C.,  in calitate de proprietari ai terenului cu nr. cad. …, in suprafata de 2100 mp, inscris in CF nr. …; T.  P., A. A.-B., A. A.- S., pentru opozabilitate -  datorita calitatii lor de fosti proprietari ai aceluiasi teren, care figureaza in cartea funciara in extenso.

 Ulterior intocmirii raportului de expertiza, reclamantii au formulat o noua completare de actiune (f. 1-2 vol. 2) prin care au solicitat sa se dispuna si obligarea paratilor sa le lase in deplina proprietate si linistita posesie terenul situat in com. …, tarla …, parcela …, in suprafata 2.9 ha,  cu amplasamentul identificat prin raprul de expertiza efectuat in cauza.

In drept, au invocat dispozitiile art. 563 C.civil.

Prin notele de sedinta formulate (f. 31 vol. 2), parata E. A. M. a aratat ca  recunoaste pretentiile reclamantilor, fiind de acord cu admiterea actiunii acestora.

La data de 06.09.2012, reclamantii au formulat extindere de actiune fata de paratii S. A. E. si T.  R.  M..

Paratul  P.  S. a depus intampinare (f. 49 vol. 2), prin carea solicitat respingerea actiunii fata de acesta, pentru lipsa calitatii procesuale pasive, cu  cheltuieli de judecata.

In motivare, a aratat ca nu detine si nu a detinut niciun teren in comuna …, iar din cuprinsul  CF …(f. 312 vol. 1), rezulta calitatea de  coproprietar al acestui imobil in cota de 1/3 a numitului P. S. C., iar nu a paratului P. S.

In data de 31.10.2012, reclamantii au depus la dosarul cauzei cererea introductiva actualizata (f. 51-52 vol. 2), in cuprinsul careia au centralizat toate pretentiile formulate.

Prin intampinarea formulata (f. 55-57 vol. 2), paratii din extinderea de actiune, respectiv R. V., R. Z. C. T. R. M., S. A. E. si P. S. au solicitat respingerea actiunii extinsa si precizata fata acestia, cu  cheltuieli de judecata.

In esenta, au invederat ca sunt coproprietari, cu titlu de cumparare in cota de 1/3 parte fiecare, asupra terenului de 2100 mp, inscris in CF nr. … cu nr. cadastral…, acesta fiind inscris ca atare, la momentul cumpararii, in registrele de publicitate imobiliara, pe numele vanzatorilor si delimitat in teren conform documentatiei cadastrale intocmite de PFA D. M. avizata de OCPI .

Prin urmare, mentioneaza ca au calitatea de dobanditori de buna-credinta ai terenului, motiv pentru care nu li se poate restrange derptul de proprietate legal  dobandit, in sensul restrangerii suprafetei de teren care face obiectul acestuia.

In drept, s-au prevalat de dispozitiile  art.115, art. 247 Cod procedura civila.

In probatiune,  au solicitat incuviintarea dovezii cu  interogatoriul reclamantilor, inscrisuri, cercetarea la fata locului, expertiza tehnica topografica si proba testimoniala.

Paratii R. V., R. Z. C. T. R. M., S. A. E. si P. S. au formulat si o cerere de chemare in garantie (f. 58-59 vol. 2) impotriva numitilor T.  P., T. M. M., A.  A. B. si  A. A. S., prin care au solicitat obligarea in solidar a acestora la plata fata de ei a sumei de 21.000 lei, reprezentand pretul achitat pentru terenul in suprafata de 2100 mp teren, inscris in CF nr. …, cu nr. cad. …, cu cheltuieli de judecata.

In sustinerea cererii, au mentionat ca, intrucat in anul 2008, cand au cumparat de la chematii in garantie terenul mai sus evocat, acestia din urma i-au garantat pentru evictiune, in situatia evingerii lor, sunt indreptatiti la restituirea pretului achitat.

In drept, si-au intemeiat cererea pe dispozitiile art.60-63 C.proc.civ, art. 247 Cod procedura civila, art.1337 Cod civil.

In probatiune, au anexat inscrisuri.

Reclamantii au formulat note de sedinta (82-86 vol. 2), prin care si-au reiterat pozitia procesuala, iar in ceea ce priveste pozitia subdobanditorilor terenului, apreciaza ca actul de vanzare-cumparare a fost afectat de dol sau eroare, intrucat au cumparat terenul din TP nr. …, dar cu reprezentarea gresita asupra amplasamentului acestuia.

Prin acelasi inscris, reclamantii au aratat ca inteleg sa renunte la judecata in ceea ce priveste primul petit al actiunii introductive.

La data de 19.12.2012, reclamantii si-au precizat cererea (f. 116-117 vol. 2), in sensul ca au solicitat sa se dispuna rectificarea numerelor cadastrale din C.F. nr.  … si prin urmare si din cartile funciare nr. … prin obligarea OCPI  la alocarea unui nou numar cadastral terenurilor paratilor, ca urmare a repozitionarii imobilului din tarlaua … parcela 22, conform amplasamentului stabilit cu coordonate prin raportul de expertiza ce se va efectua in cauza; rectificarea nr.cad. … din C.F. nr. …, provenita din conversia de pe hartie a CF nr. …, prin obligarea OCPI  la alocarea unui nou numar cadastral terenului noilor paratilor introdusi in cauza, dupa efectuarea raportului de expertiza ca urmare a repozitionarii imobilului tarla …, parcela 26, conform amplasamentului corect stabilit cu coordonate prin raportul de expertiza efectuat in cauza; obligarea paratilor sa le lase in deplina proprietate si linistita posesie terenul situat in …, tarla … , parcela 21, in suprafata 2,9 ha cu amplasamentul identificat de raportul de expertiza efectuat in cauza, cu cheltuieli de judecata.

Paratii C. V.si C. M. au formulat la randul lor cerere de chemare in garantie impotriva paratului G. T. M. (f.130-131 vol. 2),  prin care au aratat ca, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.  … de BNP S. T. D. din ... , au dobandit de la vanzatorul G. T. M. dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 2150 mp, inscris in C.F. nr. …, nr. cad. ...

In contextul in care exista posibilitatea de a fi evinsi, au formulat cererea de chemare in garantie.

In drept, au invocat art. 71 si urm. C.proc.civ.

Chematul in garantie  G. T. M. a formulat intampinare  (f. 149-150), prin care a invocat exceptia tardivitatii formularii cererii de chemare in garantie, sustinuta de argumentul ca  la momentul promovarii acesteia,  cauza nu se afla la primul termen de judecata.

A mai invocat exceptia inadmisibilitatii cererii de chemare in garantie, motivata de faptul ca nu indeplineste  conditiile de forma prevazute pentru cererea de chemare in judecata, in sensul ca  lipseste obiectul cererii de chemare in garantie.

Pe fond, a solicitat respingerea  cererii de chemare in garantie ca nefondata.

In motivare pozitiei sale procesuale a invederat, in esenta,  ca la randul sau a  dobandit terenul in cauza, cu buna-credinta, prin cumparare, impreuna cu parata E. A. M., in suprafata initiala de 4.300 mp, pe care apoi l-au partajat conform contractului de partaj voluntar autentificat sub nr. …, iar lotul care i-a revenit, cu nr. cad. …, in suprafata de 2150 mp, l-a instrainat numitilor C. V. si sotia M.

In drept, a invocat art. 115, art. 112, art. 274, art. 61 C. proc. civ., art. 969, 970 VCC, art. 935, 936, 938 din NCC.

Parata E. A. M. a formulat note de sedinta (f. 73 vol. 3), prin care a invederat ca se opune admiterii actiunii, avand in vedere ca este  subdobanditor de buna-credinta, intrucat la  incheierea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. … de catre BNP O. M. , imobilul era inscris in CF nr. …, sub Al, cu nr. cadastral ...

Chiar si in cazul in care actiunea s-ar admite, subsemnata nu pot fi obligata la cheltuieli de judecata, avand in vedere aceasta dobandire de buna-credinta a imobilului inscris in CF.

In subsidiar, in cazul admiterii cererii introductive, a  solicitat admiterea cererii de chemare in garantie pe care a formulat-o impotriva vanzatorilor I. A., C. E. si G. A., in baza garantiei pentru evictiune reglementata de art. 1337 din Vechiul Cod Civil.

Reclamantii au formulat raspuns la notele de sedinta ale paratei E. A.-M. (f. 79-80 vol. 3).

Paratul C. V., a depus la dosar, după inchiderea dezbaterilor cerere de suspendare a cauzei.

In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri si a fost efectuata  expertiza tehnica de specialitate de  d-na expert G.T. (f.289-308 vol.II).

Analizand cererea prin prisma dispozitiilor legale incidente in cauza, instanta retine urmatoarele:

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului OCPI , instanţa apreciază că aceasta este întemeiată cu privire la cererea având ca obiect revendicare, urmând a fi admisă, cu consecinţa respingerii faţă de acest pârât a cererii in revendicare,ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă, întrucât nu există identitate între acest pârât şi cel care ar putea fi obligat în cadrul raportului juridic dedus judecăţii. Reclamanţii  nu au invocat faptul că acest parat ar avea in posesie vreo suprafaţă de teren care le aparţine in proprietate.

Chiar dacă biroul teritorial efectuează operaţiuni în cartea funciară, pe baza hotărârii instanţei, nu înseamnă că are calitate procesuală pasivă întrucât această obligaţie este prevăzută de lege.

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului G. T. M., instanţa arata ca acesta este neîntemeiată, astfel că va fi respinsa,in conditiile in care acesta a fost parte in contractul de vanzare-cumpărare nr. ... cu privire la terenul pe care,la randul sau  l-a achiziţionat de la paratii I. A., C. E. şi G. A., beneficiarii titlului de proprietate nr. ...

Sub aspectul excepţiei inadmisibilităţii acţiunii în rectificare a cărţii funciare, invocate de pârâtă, instanţa o apreciază neîntemeiată, atâta timp cât, prin precizarea de acţiune reclamanţii au înţeles să formuleze o acţiune în revendicare, aceasta fiind tocmai acţiunea de fond pe care se grefează acţiunea în rectificare, şi care, după cum se va arăta în continuare, reprezintă şi unica acţiune necesară pentru fundamentarea demersului judiciar al reclamanţilor, iar în consecinţă excepţia va fi respinsă.

Prin Titlul de proprietate nr. ... eliberat de C. J. la data de 08.08.2002 (f.39), reclamanţilor P. A. şi P. I., alături de P. A., le-a fost reconstituit dreptul de proprietate cu privire la suprafaţa de 4 ha 3400 m.p. teren situat în ..., fiind cuprinsă şi tarla ... parcela 21 în suprafaţă de 2 ha 9000 m.p.,

Prin Încheierea  nr. ... emisă de OCPI C. în data de 23.04.2009 s-a respins cererea de înscriere în cadastru a TP nr. ..., „pentru motivul suprapunerii cu numărul cadastral  ... şi ...”

Prin Sentinţa Civilă nr.  ... pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. ..., s-a constatat nulitatea absolută parţială a TP nr. ..., în ceea ce priveşte tarlaua ..., parcele ... în suprafaţă de 2,9 ha, teren situat în extravilan, având vecinătăţile: la N:G. A., la E: drum, la S: T. F., la V: drum şi obligată C. L. B. să îndeplinească formalităţile premergătoare, respectiv C.J.C. să elibereze un nou titlu de proprietate în favoarea numiţilor P. A., P. I. şi P. A. pentru suprafaţa de 4,34 ha teren în extravilan, cu indicarea corectă a numărului cadastral în ceea ce priveşte suprafaţa de 2,9 ha teren  având ca vecinătăţi: la N:G. A., la E: drum, la S: T.  F., la V: drum, respectiv tarla ... parcela 21, toate celelalte suprafeţe înscrise în titlu rămânând neschimbate.

În temeiul acestei hotărâri judecătoreşti, în favoarea reclamanţilor şi a numitei P. A. s-a emis titlul de proprietate nr. ... (f.75) pentru suprafaţa de 4 ha 3400 m.p.,cu includerea suprafeţei de  2,9 ha identificat în tarla 87 parcela 21.

Prin Titlul de proprietate nr. ... (f.181) s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 8600 m.p. în favoarea numiţilor T. I.,S. E.,I. A. şi G. A.

În baza documentaţiei cadastrale efectuată de expertul F. G., dreptul de proprietate cu privire la tarla ... parcela 21,în suprafaţă de 2,9 ha s-a înscris în CF nr. ... nr. cadastral ... în favoarea beneficiarilor din titlul de proprietate nr. ...

Ulterior,prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. ... de BNP O. M. s-a transmis dreptul de proprietate asupra imobilului de sub A+1 înscris în CF nr.  ... nr. cadastral ..., teren în suprafaţă de 4300 m.p. în favoarea pârâţilor G. T. M. şi E. A. M. în cotă de ½ parte pentru fiecare.

Prin contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. ... de BNP O. M., pârâţii G. T. M. şi E. A. M. au convenit partajarea imobilului teren descris anterior, în două loturi, conform cotelor de proprietate, respectiv Lotul nr.1 în suprafaţă de 2150 m.p. teren , care urma să fie reînscris în CF nr. ... sub nr. cadastral nou ... în favoarea copartajantei E. A. M. şi Lotul nr.2 care urma să fie reînscris în CF cu nr. nou ... cu nr. cadastral ...,în suprafaţă de 2150 m.p. teren,în favoarea copartajantului G. T.-M.

Pârâtul G. T. M. a înstrăinat dreptul său de proprietate, astfel dobândit, cu privire la terenul în suprafaţă de 2150 m.p. situat în com. ... înscris în CF nr. ... sub A+1 cu nr. cad. ... pârâţilor C. M. şi C. V.

Dreptul de proprietate al pârâtei E. A. –M. cu privire la terenul în suprafaţă de 2150 m.p. a fost înscris în CF nr. ... nr. cadastral ...

Prin T.P. nr. ... s-a reconstituit dreptul de proprietate in favoarea numitului A. G. pentru terenul in suprafaţă de 2100 m.p. situat în com. ... tarla ... parcela  ...

Prin Încheierea nr.... emisa de BCPI C. (f.63 vol.II) s-a admis cererea cu privire la imobilul teren- ... în suprafaţă de 2100 m.p. cu nr. cadastral ... tarla ... şi parcela 26,imobil care a fost înscris în CF nr. ... fiind intabulat dreptul de proprietate cu titlu de reconstituire in favoarea lui A. G. ,apoi în urma acestuia,s-a intabulat dreptul de proprietate cu titlu de moştenire în favoarea: T. P. -2/6 parte, T. M. -2/6 parte, A. A. B.  -1/6 parte şi A. A. S.-1/6 parte.

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ... de BNP D. I. (f.60 vol.II), proprietarii tabulari T. P., T. M., A. A. B. şi A. A. S. au înstrăinat dreptul lor de proprietate asupra imobilului teren- ... înscris în CF ... nr. cadastral  ... în suprafaţă de 2100 m.p.,paraţilor R. V.- casatorit cu R. Z.-C., S. E.-casatorit cu S. M. şi P. S. C.

 Conform concluziilor raportului de expertiză efectuat în cauză de d-na expert G. T. (f.289-308 vol.II) amplasamentul terenului paratilor,astfel cum a fost determinat prin coordonatele cărora li s-a atribuit nr. cadastral ... se suprapune integral cu terenul din titlul de proprietate nr. ... (fost TP ...) tarla ... parcela ... , astfel cum are aceasta amplasamentul conform planurilor de punere in posesie;parcela 21 tarla ...,conform planurilor de punere in posesie se suprapune si cu o porţiune de 1237 m.p. teren din nr. cadastral ...

Acțiunea în revendicare este acțiunea reală prin care proprietarul neposesor cere restituirea bunului, de la posesorul neproprietar.

Din aceasta perspectivă instanţa arata ca parartii C. M. şi C. V., E. A., R. V. şi R. Z. C., S. E., S. A. E., T. R. M. şi P. S. C., detin posesia asupra terenului care apartine reclamanţilor.

Aceasta concluzie se desprinde din raportul de expertiză efectuat în cauză , care releva faptul că, la poziţia imobilului cu nr. cadastral ...,asa cum a fost stabilită prin documentaţia cadastrală nu corespunde cu forma si poziţia parcelei ... tarla ...(astfel cum este stabilită pe planul de punere în posesie), respectiv poziţia imobilului cu nr. cadastral ..., asa  cum a fost stabilită prin documentaţia cadastrală nu corespunde cu forma şi poziţia parcelei 26 tarla ... (astfel cum este stabilită pe planul de punere în posesie).

Prin urmare, chiar daca paratii C.M. şi C. V., E. A., R. V. şi R. Z. C., S. E., S. A. E., T. R. M. şi P. S. C., detin titlu de proprietate, identificarea suprafetelor de teren care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumpărare de care se prevalează a fost eronată.

Poziţia corectă a parcelelor carora li s-a atribuit nr. cadastral ... este prezentata in anexa 3 la raportul de expertiză.

În speţă,  reclamanţii nu contestă dreptul de proprietate al paraţilor, nefiind nicio dispută în ceea ce priveşte dreptul de proprietate al acestora,invocând doar greşita identificare din punct de vedere cadastral a poziţiei terenurilor, aspect confirmat de concluziile raportului de expertiză.

Mai trebuie precizat că, raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de d-na  expert G. T. este de natură a prezenta în mod obiectiv şi lămuritor starea de fapt, descriind elocvent problema ridicată în cauză, şi în aceeaşi măsură, cu prezentarea soluţiei clare care se impune, respectiv de repoziţionare a parcelelor deţinute de paratii C. M. şi C. V., E. A., R. V. şi R. Z. C., S. E., S. A. E., T. R. M. şi P. S. C.,conform planurilor de punere in posesie care au stat la baza emiterii titlurilor de proprietate nr. ..., nr. ... şi nr. ...

Prin urmare, reţinând în considerarea celor mai sus expuse că identificarea cadastrală a celor două parcele de teren ale pârâţilor a fost realizată în mod eronat, întrucât amplasamentele numerelor cadastrale atribuite acestora se suprapun faptic integral peste amplasamentul parcelei de teren a reclamanţilor, instanţa va admite acţiunea în revendicare formulata de reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii menţionaţi anterior.

În ceea ce priveste cererea reclamanţilor de rectificare a numerelor cadastrale din cartea funciară nr. ... şi prin urmare şi din CF nr. ... prin obligarea OCPI la alocarea unui nou numar cadastral terenului paratilor ca urmare a repoziţionării imobilului tarla  ... parcela 22,respectiv rectificarea numarului cadastral ...prin obligarea OCPI la alocarea unui nou numar cadastral terenului paratilor,aceasta va fi respinsa,in condiţiile în care, în temeiul art.33 alin.1 Legea nr.7/1996 reclamanţii aveau posibilitatea de a solicita rectificarea cartilor funciare prin radierea numerelor cadastrale inscrise in acestea.

În forma solicitată de reclamanţi, cererea privind  rectificarea numerelor cadastrale prin obligarea OCPI la alocarea unui nr. cadastral nou este neîntemeiat, având în vedere că dispoziţiile Ordinului nr.634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară nu prevăd posibilitatea rectificarii unui număr cadastral atribuit în mod greşit, procedura instituită pentru o astfel de situaţie fiind aceea a repoziţionării amplasamentului acelui număr cadastral, procedură reglementată de art.1 lit.h şi art.27 alin.1 lit.a şi b din ordinul în discuţie.

În concordanţă cu dispoziţiile legale prevăzute de Ordinul nr. 634/2006 reclamanţii se pot adresa OCPI –conform art. 28 Legea nr. 7/1996, forma republicată şi actualizată,pentru a se inscrie in cartea funciara, cu conditia realizarii unei documentaţii cadastrale avizate în condiţii legii, ca urmare a eliberării amplasamentului,conform celor dispuse anterior.

Cu privire la cererea de chemare in garanţie formulata de parata E.A.-M.,instanţa arata ca aceasta este neintemeiată,nefiind îndeplinite condiţiile art.1337 Cod civil.

Astfel, parata a fost obligata sa lase in linistita posesie terenul înscris în CF nr. ... cu nr. cadastral ..., dar aceasta nu echivaleaza cu o tulburare a posesiei in privinţa dreptului sau de proprietate. Cum s-a reţinut mai sus,aceasta situaţie a fost creată datorită unei erori de identificare a amplasamentului terenului,dar, parata nu pierde posesia asupra terenului care a facut obiectul contractului de vanzare- cumprare de care se prevalează, incheiat cu paratii-chemati in garantie.

Parata E. A. M. nu este tulburata cu privire la posesia, atribut al dreptului de proprietate dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu paratii – chemati in garantie,in condiţiile in care, amplasamentul terenului dobândit de acestia in temeiul titlului de proprietate nr. ..., este alta decât cea identificata prin expertiza cadastrala care a stat la baza insrierii lui in cartea funciară.

Dupa repoziţionarea parcelei  care in prezent are cu nr. cadastral ..., conform raportului de expertiză efectuat în cauză, parata E. A. M. se poate bucura de toate atributele dreptului de proprietate.

Eventualele nemulţumiri cu privire la situatia nou creată, pot constitui motive pentru alte demersuri judiciare,cu care instanţa nu a fost investită.

În temeiul dispoziţiilor art.274 din Codul de procedură civilă, instanţa va obliga pârâţii C. M., C. V., E. A. , R. V., R. Z.C., S. E., S. A. E., T. R. M. si P. S. C. ,la plata sumei de 4696 lei cheltuieli de judecată,reprezentând taxa de timbru si onorariu expert.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsă calitate procesual pasivă a pârâtului OCPI , cu privire la cererea în revendicare.

Respinge excepţia lipsa calitate procesual pasivă a pârâtului G. T. M.

Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată.

Admite în parte acţiunea formulată de reclamantii P. A. şi P. I., ambii cu domiciliul în satul ... com. ...nr. ... jud. ...în contradictoriu cu pârâţii I. A. cu domiciliul în mun. ... B-dul ... nr. ... ap. ... jud. ... , C. E. cu domiciliul în sat ... nr. ... com. ... jud. ..., G.  A. cu domiciliul în sat ... str.  ... nr. ... sc. ... ap. ... jud. ... E. A. M. cu domiciliul în mun. ... b-dul  ... nr. ... jud. ... şi cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la “Cabinet de avocat B. D. F.” din mun. ... P-ţa ... nr. ... ap. ... jud. ... (cu intrarea de pe str. ... nr. ...) jud. ..., C. M. şi C.  V. , ambii cu domiciliul în mun. ... str. ... nr. ... ap. ... jud. ...,  G.  T. M.  cu domiciliul în mun. ... Calea ... nr. ... jud. ..., OCPI C. cu sediul în mun. ... Aleea ... nr. ... jud. ..., R. V. şi R. Z. C. , ambii cu domiciliul în mun. ... str.  ... nr. ... jud. ..., S. E. –în nume propriu şi în calitate de soţ supravieţuitor al defunctei S. M., cu domiciliul în mun. ... str. ... nr. ... jud. ..., S. A. E.- în calitate de fiu a defunctei S.M. cu domiciliul în mun. ... str. ... nr. ... jud. ... şi T. R. M. în calitate de fiică a defunctei S. M. cu domiciliul în mun. ... str. ... nr. ... jud. ..., P. S. C. cu domiciliul în mun. ... Calea ... nr. ... jud. ..., T. P. cu domiciliul în com. ... nr. ... jud. ..., T. M. M. cu domiciliul în ... nr. ... jud. ..., A. A. B. cu domiciliul în com. ... nr. ... jud. ..., A. A. S. cu domiciliul în ... nr. ... jud. ...

Obligă pârâţii C. M. şi C. V. să lase reclamanţilor, în deplină proprietate şi liniştită posesie terenul în suprafaţă de 2150 m.p. înscris în CF nr. ... nr. cadastral ...,care face parte din tarla ... parcela 21, conform raportului de expertiză efectuat în cauză de d-na expert G. T.,parte integranta din prezenta hotărâre.

Obligă pârâta E. A. să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi liniştită posesie terenul în suprafaţă de 2150 m.p. înscris în CF nr. ... nr. cadastral ...,care  face parte din tarla ... parcela 21, conform raportului de expertiză efectuat în cauză de d-na expert G.  T. ,parte integranta din prezenta hotărâre.

 Obligă pârâţii R. V. şi R. Z. C., S. E., S. A. E., T. R. M. şi P. S. C. să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie terenul în suprafaţă de  1237 m.p. înscris în CF nr. ... nr. cadastral ... ,identificat conform raportului de expertiză efectuat în cauză de d-na expert G. T. care face parte integranta din prezenta hotărâre (anexa 3).

Respinge celelalte solicitări.

Respinge cererea in revendicare  formulată de reclamanţii P. A. şi P. I. în contradictoriu cu pârâtul OCPI C., ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă.

Respinge acţiunea formulată de reclamanţii P. A. şi P. I. în contradictoriu cu pârâtul P. S. C. cu domiciliul în mun. ... str. ... nr. ... jud. ... şi cu domiciliul procesual ales la “Cabinet de avocat M. M. A.” din mun. ... Calea ... nr. ... ap. ... jud. ..., ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă.

Obligă reclamanţii să achite pârâtului P. S. C. suma de 300 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Obligă pârâţii C. M. ,C. V., E. A., R. V., R. Z. C., S. E., S. A. E., T. R. M. si P. S. C. să achite reclamanţilor suma de 4696 lei cheltuieli de judecată.

Respinge  cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta E. A. M. în contradictoriu cu chemaţii în garanţie I. A.,C. E. şi G. A.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi,21 iulie 2014.

Preşedinte   Grefier

S.C. T.P.

S.C. 21 Iulie 2014

Red./Tehnored. S.C.-jud./29.09.2014/23 ex.