Contestație la executare

Sentinţă civilă 578/A/2015 din 04.06.2015


Document finalizat

R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. .../.../2015

Cod operator de date cu caracter personal 3184

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 578/A/2015

Şedinţa publică de la 04 Iunie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE C.-V. B.

JUDECĂTOR C.-A. C.

GREFIER L. C.

Pe rol se află judecarea contestaţiei contestaţia în anulare declarată de contestatoarea I. I. împotriva Deciziei civile nr. ... din 10.03.2015 pronunţată în dosarul nr. ... al Tribunalului Cluj, privind şi pe intimat P. E., având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă contestatoarea

Incze Ileana, personal şi reprezentantul intimatei P. E., avocat  G. N., lipsă fiind restul părţilor.

Procedura  de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care, tribunalul constată că la data de 07 Mai 2015 s-a depus la dosar prin registratură din partea intimatei P. E. (filele 10-12).

Se constată că la data de 15.05.2015 s-a depus la dosar prin registratură din partea contestatoarei dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei, contestaţia fiind legal timbrată.

Contestatoarea I. I. depune la dosar un înscris intitulat Precizare, prin care indică mersul dezbaterilor în prezenta cauză; un exemplar se comunică cu reprezentantul intimatei P. E.

Contestatoarea I. I. şi reprezentantul intimatei arată că nu au alte cereri de formulat.

Contestatoarea solicită respingerea excepţiei inadmisibilităţii.

Intimata solicită admiterea excepţiei şi respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei în anulare.

După deliberare, Tribunalul va respinge excepţia inadmisibilităţii şi nemaifiind alte cereri de formulat şi excepţii de invocat, tribunalul în conformitate cu dispoziţiile art.394 C.pr.civ. declară încheiată faza probatorie şi acordă cuvântul asupra contestaţiei în anulare.

Contestatoarea solicită instanţei admiterea contestaţiei, respingerea întâmpinării formulate.

Reprezentantul intimatei solicită respingerea contestaţiei în anulare întrucât nu sunt întrucât nu se încadrează în limitele  prevăzute de lege. Solicită respingerea ca  nefondată, cu obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu de  avocat potrivit chitanţei depuse la dosar odată cu  întâmpinarea.

Tribunalul reţine cauza în pronunţare.

INSTANŢA

Prin Decizia civilă nr. ... pronunţată la data de 10.03.2015 în dosarul civil nr. ... al Tribunalului Cluj a fost respins, ca nefondat apelul declarat de I. I. împotriva Sentinţei civile nr. ..., pronunţată în dosar nr. ... al Judecătoriei Turda, pe care o menţine în totul.

Pentru a  pronunţa această decizie, instanţa de control judiciar a reţinut, în esenţă, următoarele: 

Prin Sentinţa civilă nr. ... pronunţată în dosar nr. ... al Judecătoriei Turda, s-a respins ca fiind neîntemeiată contestaţia la executare formulată de către contestatoarea I. I., în contradictoriu cu intimata P. E.

Împotriva Sentinţei civile nr. ... pronunţată de Judecătoria Turda  a declarat apel contestatoarea I. I.

Arată apelanta contestatoare faptul că pentru terenul ce face obiectul executării silite nu are nimeni nici un act şi acesta este rămas de la mama ei decedată în anul 1984.

Apelanta solicită anularea celor două decizii ale Tribunalului Cluj şi ale Curţii de Apel Cluj, fiind eroare jurdiciară, prejudiciu, înşelătorie, fals şi uz de fals, faţă de drepturile ce i se cuvin, după cum prevede legea, astfel rămânând pe folosinţa faptică după cum au folosit timp de 30 de ani de când a decedat mama sa şi corespunde cu varianta 2 din expetiză.

Arată că nu a fost de acord cu suplimentul raportului de expertiză, însă apărătorul acesteia nu numai că acceptat dar a şi plătit din banii lui pe numele ei, iar apărătorul sorei acesteia a susţinut contractul lovit de nulitate.

Varianta 2 din expertiză arată că, adunând suprafaţa terenului vândut de sora sa rezultă că sora ei are mai mult teren decât ea, fapt eronat.

Solicită restituirea tuturor cheltuielilor de judecată pe cei 12 ani de când este hărţuită, terorizată, faptă egală cu crima organizată. Solicită de asemenea daune morale.

La data de 29.01.2015 s-a depus la dosar întâmpinare din partea intimatei P. E., solicitând instanţei respingerea apelului ca nefondat şi inadmisibil, cu obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor sale de judecată.

Prin cererea de apel Se poate observa că prin apel se devoluează întreaga cauză, atât sub aspectul netemeiniciei, cât şi nelegalităţii executării silite. Un prim motiv care a fost invocat în nelegalitatea executării silite  a fost cele legal de excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită. Sub acest aspect, pornind de la faptul că cererea de executare silită a fost formulată la data de 27.05.2014 îi sunt aplicabile dispoziţiile Noului Cod de procedură civilă, potrivit art.3 din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134//2010 privind Codul de procedură civilă.

Pentru a analiza excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, excepţie care se soluţionează cu prioritate potrivit dispoziţiilor art.248 alin.1 Cod de procedură civilă. Prin titlul executoriu reprezentat de Decizia civilă nr. ... în dosar nr. ... s-a dispus partajarea unor imobile între părţi, astfel că obiectul executării silite îl vizează un drept real asupra unui imobil.

În aceste condiţii, aşa cum corect a reţinut prima instanţă sunt incidente dispoziţiile art.705 alin.1 teza a doua potrivit cărora, în cazul titlurilor emise  în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10. Ca urmare, întrucât nu au trecut 10 ani de la data obţinerii titlului executoriu, până la solicitarea de executare silită, aceasta nu este prescrisă.

Alte motive de nelegalitate în ceea ce priveşte actele de executare nu au fost invocate, susţinându-se doar în mod generic că executarea silită este nelegală. Însă în urma verificărilor efectuate, tribunalul constată că executorul judecătoresc a emis actele de executare cu respectarea dispoziţiilor legale şi în termenele prevăzute pentru fiecare etapă de executare.

Restul aspectelor invocate, ţin de fondul cauzei. Apelanta reclamantă a invocat aspecte legate de o eventuală nelegalitate a partajului dintre ea şi intimată, existenţa unui contract de vânzare-cumpărare nelegal sau a unui drept de proprietate asupra unei parcele în cote egale între cele două moştenitoare. În realitate aceste aspecte au fost analizate şi antamate prin Decizia civilă nr. ... pronunţată de Tribunalul Cluj, menţinută prin respingerea recursului prin Decizia civilă nr. ... pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosar nr. ...

Or, aşa cum corect a reţinut prima instanţă, dispoziţiile art.712 alin.2 Cod de procedură civilă sunt clare în sensul că în cadrul contestaţiei la executare silită pot i invocate aspecte de fond doar pentru titlurile executorii ce nu sunt hotărâri judecătoreşti şi pentru care legea nu prevede o procedură separată de atacare. O soluţie contrară ar avea ca rezultat înlăturarea efectelor autorităţii de lucru judecat care împiedică ca o judecată între aceleaşi părţi, întemeiată pe aceeaşi cauză şi având acelaşi obiect să fie reluată.

Împotriva Deciziei civile nr. ... pronunţată la data de 10.03.2015 în dosarul civil nr. ... al Tribunalului Cluj a promovat contestaţie în anulare I. I., invocând următoarele motive:

Contestatoarea arată că a depus la dosarul de fond al Judecătoriei Turda actele necesare prin care şi-a dovedit drepturile sale de moştenire, iar intimata  P. E.  nu a  depus nici un act şi nici nu a  depus dovada privind drepturile sale.

Intimata P. E.  a susţinut faptul că drepturile sale sunt mai mari ca cele ale contestatoarei, însă nu a depus actele necesare pentru dovedirea acestor drepturi, tot contestatoarea fiind cea căreia i s-a respins acţiunea ca nefondată şi neîntemeiată.

Nici în faţa instanţei de control judiciar, Tribunalul Cluj, intimata P. E. nu a  depus acte în probaţiune şi nu a  făcut dovada prejudiciului adus contestatoarei, iar tribunalul a respins ca nefondat apelul contestatoarei, deşi apărările intimatei trebuiau respinse ca nefondate, conform legii şi conform principiilor drepturilor omului. Intimata nu a  dovedit contrariul celor arătate de contestatoare şi totuşi s-a respins apelul şi totodată i s-a luat dreptul contestatoarei la calea de atac a recursului. 

În temeiul legii drepturilor omului, contestatoarea solicită constatarea nulităţii absolute a actului intitulat contract de vânzare-cumpărare din data de 20 septembrie 1974, încheiat între vânzătoarea V. E.,  mama părţilor, şi intimata  P. E.,  sora contestatoarei, în calitate de cumpărătoare, având în vedere că o astfel de acţiune este imprescriptibilă, fiind încheiată cu privire la casă şi terenul pe care intimata cumpărătoare era proprietară deplină încă din anul 1967, pe baza unei partajări numită tranzacţie între ele, în calitate de moştenitoare. Acest act nu a  fost încheiat la notar, nu a fost achitată nici o rată lunară, aşa cum s-a convenit. Acest act este contrazis  de vânzătoare într-un act din anul 1981, care se regăseşte la dosar şi prin care vânzătoarea nu mai recunoaşte nici o vânzare cu privire la teren ci numai cu privire la clădire.

În concluzie, mama contestatoarei şi a  intimatei  nu a  vândut terenul pe care şi l-a ales să fie al ei în anul 1967 în partajul numit tranzacţie. Este 1/3 din total a rămas un drept de moştenire în părţi egale între moştenitoare, intimata  P. E. şi contestatoarea I. I., conform legilor şi a principiilor drepturilor omului.

Prin urmare, contestatoarea apreciază că nu poate fi executată silit pe partea de teren ce i se cuvine din partea mamei sale I. E.,  teren care nu are nici un act . aceasta ar reprezenta un prejudiciu, un abuz judiciar, ca toată suprafaţa de teren să revină numai intimatei  P. E.

Contestatoarea I. I. a mai  formulat la data de 15 mai 2015 în scris şi unele precizări cu referire la contestaţia în anulare formulată, solicitând desfiinţarea executării silite, arătând că este o nelegalitate şi contestaţia împotriva deciziei civile nr. ... care fiind definitivă i s-a luat  dreptul la  recurs, așa încât nu mai po fi declarate decât căi extraordinare de atac.

În caz de o noua umilinţa şi nedreptate solicită trimiterea cauzei spre soluţionare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cum a cerut  şi la Curtea de Apel Cluj.

Contestatoarea a cerut în apel reexaminarea cauzei, cerere care nu s-a luat în considerare, neglijenţă , umilinţa, încălcare a drepturilor omului, precum şi în cei 13 ani de hărţuire neacordarea dreptului la liberă exprimare, etc.…

Solicită desfiinţarea executării silite pe terenul care este pus în discuţie pentru executare nu este nici un act, era în proprietatea deplina al mamei noastre, decedata în 1984,nu poate fi atribui în întregime, intimatei, jumătate i se cuvine ei, ca drept de moştenitor.

În concluzie, contestatoarea se consideră parte vătămată de 13 ani hărţuita, umilita, obligata la taxe de judecata şi alte cheltuieli, executată pe pensie, în loc să i se facă dreptate cere ca intimata să fie obligata la prezenta, să depună acte dovedite C.T.

La termenul de judecată din data de 4 iunie 2015 contestatoarea a formulat noi precizări la motivele contestaţiei în anulare, reiterând următoarele:

Cele două moştenitoare de pe urma numitei I. E., contestatoarea I. I. şi intimata P. E., au împărţit partea tatălui decedat în 1945 I. G., în trei parţi egale, partaj numit  "Tranzacţie " şi cu schiţa, care nu a fost contestat niciodată.

În anul 1974, I. E. mama, împreună cu intimata P. E., sora, au încheiat un act numit  contract de vânzare-cumpărare, cu pitita în rate lunare, sub semnătura privata, de care eu a luat la cunoştinţa numai în anul 2002, data când a fost chemata în judecata de intimata mama noastră fiind decedata în 1984 pentru partaj. Intimata nu a dovedit nici cu martori, nici cu acte, chitanţe, ca îi revine mai mult,etc.

Contestatoarea a cerut şi cere în continuare, constatarea nulităţii absolute, a acestui act intitulat contract de vânzare-cumpărare, intre mama şi sora mea ca cumpărătoare, încheiat sub semnătura privata la 20 septembrie 1974, având în vedere ca, aceasta cerere, acţiune, este fără termen, dovedit ca este pe acel imobil, care nu mai era în proprietatea mamei, ca vânzătoare din 1967,iar cumpărătoarea-intimată  era în deplina proprietara încă din anul 1967, se precizează că acest act este lovit de nulitatea absolută, motiv pentru care solicită anularea acestui act.

Precizează că terenul care este pentru executare silită, nu are nici un act,este rămasa de mama noastră,decedata în 1984, legal jumătate i se cuvine ei ca drept moştenitoare, tot aşa rezulta şi din declaraţia mamei de la dosar, depus de intimata, declarata în 1931, care întăreşte partajul din 1967, numita "Tranzacţie"  şi cu  schiţa.

Deşi şi-a dovedit toate drepturile ce i se cuvin, după ambii părinţi, contestatoarea este respinsa de instanţe, în mod nefondat, neîntemeiat şi inadmisibil iar intimata pa langa faptul că nu se prezintă personal, nu depune nici dovada prin avocat, nu se desfiinţează dosarul cu executarea silita, este o nelegalitate de mai multe ori, este eroare judiciara, iar în caz de executare, este abuz judiciar, neglijenta, etc…

Tribunalul Cluj în dosarul civil nr. ... nu i-a dat contestatoarei dreptul la recurs, cale de atac, unde se rezoluţioneaza anumite erori, deşi a dovedit că este parte vătămata, prejudiciata, fapt ce nu i s-a motivat în nici o  sentinţa sau decizie.

Mama părţilor, defuncta I. E. îi recunoştea contestatoarei drepturile ce i se cuvin atât după tată şi nu o dezmoşteneşte nici la drepturile de jumătate ce i se cuvin din partea dânsei, decedata la 1984.

Fiind o  cale de  soluţionare, mai rapid, a cerut  sa fie obligata la prezenta personala şi intimata P.  E. să fie obligată să depună dovezi, acte legale pentru ca sa-şi  susţină drepturile ca are mai mult de jumătate, legea prevede ca moştenitorii sa fie împărţiţi în părţi  egale, lege care nu s-a modificat niciodată

A arătat în toate scriptele, actele doveditoare depuse la dosare pana la ora actuala, decizia care este depusa la dosar pentru executare silita, este o eroare judiciara, nu este redactata, motivată pe baza actelor depuse la dosare, fără dovezi este nelegalitate.

Faţă de cele arătate mai sus, bine motivate şi fondat întemeiate, cere anularea actului numit contract de vânzare-cumpărare, fiind lovit de nulitatea absoluta, în caz de respingere, solicită trimiterea dosarului împreună cu dosarele componente să fie trimise la înalta curte de casaţie şi justiţie cu denumirea de atac extraordinar la nelegalitate şi prejudiciu.

Intimata P. E. a formulat întâmpinare cu privire la contestaţia în anulare formulată de către I. I., solicitând respingerea acesteia ca inadmisibilă şi nefondată, cu obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată prilejuite de acest demers, pentru următoarele motive:

Chiar dacă nu există indicat nici un temei legal, având în vedere faptul că este atacată o hotărâre pronunţată în apel, consider că petenta a vrut să formuleze o contestaţie în anulare reglementată de prev.art.503 şi urm. C.p.c. Această concluzie este întărită pe lângă denumirea folosită şi de faptul că petenta  se încadrează în termenul legal, acesta fiind de 15 zile de la data comunicării hotărârii atacate.

Raportat la această calificare a cererii intimata consideră că, raportat la prevederile art.503 alin.2 C.p.c, această contestaţie este inadmisibilă deoarece nu se încadrează în prevederile legale care reglementează admisibilitatea unei astfel de cereri.

În motivarea contestaţiei petenta susţine că hotărârea atacată este nelegală deoarece nici instanţa fondului şi nici instanţa de apel nu ar luat în considerare actele depuse de contestatoare la pronunţarea hotărârilor atacate. Acest motiv nu se încadrează în cele strict şi limitativ arătate de prevederile art.503 şi 504 alin2 C.p.c.

Pentru aceste motive solicit respingerea cererii ca inadmisibile.

În altă ordine de idei, chiar dacă s-ar trece peste inadmisibilitatea cererii, contestaţia este nefondată.

Aşa cum a arătat şi în faţa instanţei de fond şi de apel, subsemnata a solicitat prin cererea ce formează obiectul dosarului execuţional nr. ... punerea în executare a deciziei nr. ... iulie 2005 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul civil nr. ..., rămasă irevocabilă la data de 12 decembrie 2005, prin respingerea recursului formulat de către actuala contestatoare.

Potrivit titlului executoriu, subsemnatei trebuia să i se predea imobilul identificat cu nr. top. nou ... , atribuit  ca urmare a partajului.

Această obligaţie a fost stabilită prin hotărâre judecătorească, dar nu a fost adusă la îndeplinire de bună voie de către contestatoare, care împiedică şi a împiedicat în mod constant ca subsemnata să intru în posesia bunului atribuit la partaj.

Prin contestaţie, apelanta a invocat prescrierea dreptului de a pune în executare silită titlul său, iar cu privire la această excepţie, a arătat că nu a intervenit precripția deoarece potrivit prev.art.705 alini C.p.c. în cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani. Prin titlul executoriu  s-a stabilit definitiv dreptul său de proprietate asupra imobilului descris mai sus, ca urmare a partajului. Fiind vorba de dreptul de proprietate dobândit prin partaj, deci despre un drept real, rezultă că prescripţia a început să curgă la data de 22 iulie 2005 deci se va putea eventual împlini la data de 22 iulie 2015.

Susţinerea că terenul este în folosinţa sa este neadevărată, accesul fiindu-i împiedicat de contestatoare. Dacă acest aspect este adevărat , nimeni şi nimic nu o poate împiedica pe contestatoare să solicite menţionarea acestui aspect în procesul verbal întocmit de către executor cu ocazia deplasării la faţa locului.

În ceea ce priveşte celelalte susţineri din contestaţie, acestea nu pot fi admise deoarece s-ar ajunge la repunerea în discuţie a aspectelor care au intrat în puterea de lucru judecat.

Astfel, este inadmisibil ca pe calea contestaţiei la executare să se reexamineze dosarele în care s-a pronunţat titlul executoriu de care mă prevalez, este inadmisibil ca pe calea contestaţiei la executare să se repună în discuţie probele de care m-a prevalat în acele dosare şi de asemenea, este inadmisibil să se solicite anularea titlului executoriu pe motiv de eroare judiciară.

Instanţa de apel, la pronunţarea hotărârii atacate a arătat explicit faptul că excepţia prescripţiei nu se reţine raportat la prevederile art.3 din legea nr. 76/2012 şi art.705 alin. 1 C.p.c.

Nelegalitatea executării silite, la modul generic a fost analizată de instanţa de apel şi s-a constatat că nu există vicii de legalitate ale executării silite contestate motiv pentru care nici această critică nu se susţine.

Toate celelalte aspecte, reiterate şi prin această contestaţie de către contestatoare, ţin de fondul cauzei şi raportat la prev.art.712 alin.2 C.p.c. rejudecarea sub această formă a fondului cauzei, antamat deja prin deciziile puse în executare, apare ca inadmisibilă, motiv pentru care contestaţia apare ca nefondată.

Analizând contestația în anulare, formulată de contestatoarea I. I., Tribunalul reține următoarele:

Prin Sentinţa Civilă nr.  ... pronunţată de Judecătoria Turda în dosarul nr. ... a fost respinsă , ca neîntemeiată , contestaţia la executare formulată de contestatoarea I. I. în contradictoriu cu intimata P. E.

Sentinţa civilă sus-menţionată a rămas definitivă prin Decizia Civilă nr. ... prin care Tribunalul Cluj a respins apelul declarat de contestatoarea I. I.

Nemulţumită de decizia pronunţată care i-a fost comunicată la data de 26.03.2015, contestatoare a formulat prezenta contestaţie în anulare la data de 08.04.2015, în termenul legal de 15 zile de la comunicare prevăzut la art.506 cor procedură civilă.

În contestaţia în anulare contestatoare nu a arătat motivul, respectiv obiectul  şi temeiul de drept în baza căruia înţelege să îşi susţină această cale de atac extraordinară.

Art.503 al.1 cod procedură civilă prevede că hotărârile definitive pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când contestatorul nu a fost legal citat şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata.

Art.504 al.1 cod procedură civilă prevede că contestaţia în anulare este inadmisibilă dacă motivul prevăzut la art.503 al.1 cod procedură civilă putea fi invocat pe calea apelului sau recursului.

Pe cale de excepţie  al.3 al art.503 cod procedură civilă instituie posibilitatea  uzitării căii de atac şi împotriva  instanţelor de apel care , potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs, pentru motivele prevăzute la pct.1,2 şi 4 ale art.503 al.2 cod procedură civilă.Textul arată că şi astfel de hotărâri pot fi atacate  cu contestaţie în anulare atunci când: 1-hotărârea dată în recurs a fot pronunţată de o instanţă necompetentă absolut sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei şi, deşi se invocase excepţia necorespunzătoare, instanţa de recurs a omis să se pronunţe asupra acesteia; 2-dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale; 4- instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză.

Obiectul contestaţie în anulare formulată de către contestatoare I. I., fiind o hotărâre definitivă, unicul motiv pentru exercitarea acesteia reclamând îndeplinirea cumulativă a două condiţii, respectiv:

- titularul acesteia ( contestatorul ) să nu fi fost lega citat pentru termenulla care a avut loc judecata şi

- partea nici nu a fost prezentă la respectivul termen ( pentru că altminteri s-ar fi acoperit lipsa de procedură ).

Examinând motivele expuse de către contestatoare , tribunalul constată că prezenta contestaţie în anulare este neîntemeiată.Nici unul dintre motivele invocate nu se circumscriu celor prevăzute în mod expres de dispoziţiile legale precitate. Apoi, solicitarea contestatoarei ca pe cale contestaţiei în anulare să se constate nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 20.09.l1974, să se constate că nu poate fi executată silit pe partea de teren care i se cuvine ca moştenire după mama sa şi pentru care intimata P. E. nu are nici un act de proprietate vizează aspecte de fond care au fost tranşate prin decizii definitive şi irevocabile puse deja în executare şi care nu pot fi repuse în discuţie.

Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac de retractare prin intermediul căreia se poate obţine desfiinţarea unei hotărâri judecătoreşti în cazurile limitativ prevăzute de lege. Ea poate fi exercitată în scopul retractării hotărârilor judecătoreşti pronunţate cu nesocotirea unor norme procedurale, iar nu şi pentru netemeinicie.

Nu poate fi primită nici afirmaţia contestatoarei că i s-a luat dreptul la recurs, având în vedere că împotriva decizia contestată potrivit prevederilor legale nu poate fi exercitată această cale de atac.

În speţă, obiectul cauzei a fost contestaţie la executare şi potrivit art.717 al.1 cod procedură civilă hotărârea pronunţată cu privire la contestaţie poate fi atacată numai cu apel nu şi cu recurs care este o cale de atac extraordinară şi poate fi exercitată numai în cazurile limitativ prevăzute de lege.Astfel, art.483 al.2 cod procedură civilă prevede că nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanţele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanţă sunt supuse numai apelului, ceea ce este şi situaţia de faţă.

Faţă de cele de mai sus, în tem.art.508 cod procedură civilă, instanţa va respinge ca nefondată contestaţia în anulare

În tem.art.453 al.1  cod procedură civilă  instanţa va obliga pe contestatoarea I. I. să plătească intimatei P. E. suma de 800 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorar avocaţial, achitat cu chitanţa nr.00857/06.05.2015 aflată la fila 14 dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondată contestaţia în anulare declarată de contestatoarea I. I. împotriva Deciziei civile nr. ... din 10.03.2015 pronunţată în dosarul nr. ... al Tribunalului Cluj, pe care o menţine în totul.

Obligă contestatoarea să plătească intimatei P. E. suma de 800 lei, cheltuieli de judecată.

Decizia este definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Iunie 2015.

Preşedinte Judecător

 C. V. B. C. A. C.

  Grefier

L. C.

Red.  C.C./Dact C.H.

4 ex./ 25 iunie 2015