Contestație la executare

Sentinţă civilă 5184/2016 din 27.05.2016


Cod ECLI ECLI:RO:JDCLJ:2016:001.005184

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

Operator de date cu caracter personal nr. 3185

prezentul document conţine date cu caracter personal  aflate  sub incidenţa  Legii nr. 677/2001

Dosar nr. .../.../2015

SENTINŢA CIVILĂ NR. 5184/2016

Şedinţa publică de la 27.05.2016

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: R. –M.  P.

GREFIER: I. M. S.

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe contestator C. L. A. M. C.-N., PRIN P., E. B., contestator M. C.-N., PRIN P., E. B. şi pe intimat G. P. D., având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprezentanta intimatei, av. R. M., prin împuternicire avocaţială depusă la dosar, fila 90, lipsă fiind restul părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

La interpelarea instanţei dacă există cereri prealabile din partea intimatei, reprezentanta acesteia arată că nu are cereri de formulat.

Verificându-şi din oficiu competenţa în baza art. 131 alin. (1) din NCPC, instanţa apreciază că este competentă să soluţioneze prezenta cauză în temeiul art. 714 alin. (1) coroborat cu art. 651 alin. (1) NCPC.

Instanţa acordă cuvântul în probaţiune.

Reprezentanta intimatei solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri şi depune la dosar dovada formulării unei cereri pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, dosar nr. .../... /2015, pentru acordarea de penalităţi, acţiune ce a fost admisă prin Hotărârea nr. 4207/28.04.2016.

La interpelarea instanţei dacă i-au fost comunicate înscrisurile depuse la dosar, reprezentanta intimatei precizează că i-au fost comunicate toate înscrisurile.

În temeiul art. 255 şi art. 260 NCPC, apreciind ca fiind legală, pertinentă şi concludentă în vederea justei soluţionări a prezentei cauze, instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile de la dosar.

Nemaifiind alte probe de administrat, în temeiul art. 244 alin. (1) NCPC, instanţa declară închisă cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fondul cauzei, în temeiul art. 392 NCPC.

Pe fondul cauzei, reprezentanta intimatei solicită respingerea cererii, cu cheltuieli de judecată, pentru motivele de fapt şi de drept arătate prin întâmpinare. În ceea ce priveşte executarea titlului executoriu Sentinţa Civilă nr. ... contestatorii susţin în cuprinsul contestaţiei că aceasta a fost executată potrivit unor adrese ce au fost comunicate intimatei. Arată că potrivit dispoziţiilor Legii nr. 15/2003, titlul executoriu ar fi trebuit executat printr-o Hotărâre de Consiliu Local şi nu printr-o adresă a unei comisii care nu se poate substitui unei hotărâri. De asemenea, din conţinutul Sentinţei civile nr. ... rezultă că nici până acum titlul executoriu nu a fost executat şi contestatorii sunt obligaţi la plata unor penalităţi de întârziere din 22.12.2015, anterior promovării prezentei contestaţii la executare. În ceea ce priveşte suma de 400 lei cu titlu de cheltuieli de executare stabilită în sarcina contestatorilor în concordanţă cu art. 39 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti şi Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 2550/C/2006, a fost stabilită în limitele minime, astfel că neexecutarea titlului executoriu în termenul legal de 60 zile a fost o încercare de tergiversare din partea contestatorilor.

Instanţa, în temeiul art. 394 NCPC, declară dezbaterile în fond închise şi reţine cauza în pronunţare.

INSTANŢA:

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. …/…/2015 la data de 14.12.2015 (filele 1-3), contestatorii C. L. A. M. C. N. şi M. C.-N., ambii prin P., au solicitat în contradictoriu cu intimata G. P. D. anularea executării silite efectuată în dosarul execuţional nr. 666/2015 al S. S. R. M. ŞI S. O. şi anularea procesului verbal privind cheltuielile de executare, în subsidiar cenzurarea cheltuielilor de executare.

În motivarea cererii, contestatorii arată, în esenţă, că s-a început executarea silită împotriva lor în dosarul execuţional nr. ... al S. S. R. M. ŞI S. O., că şi-au îndeplinit obligaţia stabilită în sarcina lor prin titlul executoriu. S-a învederat că nu sunt de acord cu plata cheltuielilor de executare cuantificate la suma de 448 lei şi care nu a fost stabilite raportat la complexitatea şi cantitatea muncii depuse.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 204, art. 711-719 C.proc.civ.

În dovedire, s-au depus înscrisuri (filele 4-12, 61-82).

Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru în temeiul art. 7 din OG nr. 22/2002.

Intimata G. P. D., prin avocat R. M., cu împuternicire avocaţială la fila 90, a depus întâmpinare (filele 85-89) la dosarul cauzei la data de 26.04.2016, prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, se arată, în esenţă, că contestatorii nu au înţeles să îşi îndeplinească obligaţia stabilită prin titlul executoriu.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 205 alin. (2) C.proc.civ.

La data de 08.02.2016, s-a depus de către S. S. R. M. ŞI S. O. dosarul execuţional nr. ... (filele 29-52), conform adresei emisă de către instanţă (fila 22).

În cauză, instanţa a încuviinţat şi a administrat proba cu înscrisurile de la dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

În fapt, prin sentinţa civilă nr. ... pronunţată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. ... (filele 9-12):

s-au respins excepţiile necompetenţei materiale a Judecătoriei Cluj-Napoca, inadmisibilităţii cererii şi lipsei calităţii procesuale pasive a Municipiului ... , invocate de pârâţi prin întâmpinare.

s-a admis, în parte, cererea precizată formulată de reclamanta  G. P. D. în contradictoriu cu pârâţii M. C., PRIN P. şi C. L. A. M. C.-N.,

au fost obligaţi pârâţii să atribuie efectiv reclamantei suprafaţa de 300 mp teren, stabilită prin contractul de atribuire nr. ... în vederea construirii unei locuinţe, într-un termen de 60 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

s-a respins cererea de atribuire a terenului situat în ..., str. ..., nr. ..., identificat în CF ... nr. ..., nr. topo ...

Prin decizia civilă nr. ... pronunţată de către Tribunalul Cluj – Secţia civilă în dosarul nr. ..., s-a respins apelul declarat împotriva sentinţei primei instanţe, care a fost menţinută în întregime (filele 37-46).

La data de 23.11.2015, intimata a depus la  S. S. R.  M. ŞI S. O. o cerere de executare silită a sentinţei civile nr. ... pronunţată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. ... (fila 30), sens în care s-a format dosarul execuţional nr. ...

Prin încheierea ... întocmită de către executorul judecătoresc în dosarul execuţional nr. ... s-a încuviinţat executarea silită în toate modalităţile asupra bunurilor debitorilor C. L. A. M. C.-N. şi M. C.-N., în temeiul sentinţei civile nr. ... pronunţată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. ... (filele 48-49), pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzută în titlul executoriu – atribuirea în favoarea reclamantei a suprafeţei de 300 mp teren, stabilită prin contractul de atribuire nr. ... în vederea construirii unei locuinţe.

La data de 24.11.2015, s-a emis de către executorul judecătoresc încheierea de cheltuieli nr. ... în dosarul execuţional nr. ..., prin care s-a stabilit suma de 448 lei, cu titlu de cheltuieli de executare, din care suma de 200 lei, onorariu avocat şi suma de 248 lei, onorariu executor judecătoresc (fila 50).

La data de 24.11.2015, s-a întocmit somaţia de la fila 51, prin care contestatorii-debitori au fost somaţi să îndeplinească obligaţia în termen de 10 zile de la comunicarea somaţiei.

În drept, potrivit art. 712 alin. (1) C. proc.civ:, împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

Instanţa reţine că art. 622 C.proc.civ.:

(1) Obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie.

(2) În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare, potrivit dispoziţiilor prezentei cărţi, dacă prin lege specială nu se prevede altfel.

Regula în materia executării obligaţiilor stabilite prin titluri executorii este aducerea la îndeplinire de bunăvoie. Prin urmare, instanţa reţine că pentru declanşarea executării silite trebuie să fie îndeplinită condiţia ca debitorul că nu execute de bunăvoie obligaţia stabilită prin titlul executoriu.

Astfel cum reiese din starea de fapt reţinută mai sus, la data de 23.11.2015, după expirarea termenului de 60 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii primei instanţe, intimata a sesizat executorul judecătoresc în vederea punerii în executare titlului executoriu.

Demersurile întreprinse de către contestatori sunt ulterioare datei de încuviinţare a executării silite în dosarul execuţional, respectiv datei comunicării somaţiei, astfel cum reiese din coroborarea înscrisurilor de la filele 4 şi 52 de la dosar.

În aceste circumstanţe, instanţa apreciază că au fost îndeplinite condiţiile legale pentru începerea executării silite în înţelesul art. 622 alin. (2) C.proc.civ.

În privinţa cheltuielilor de executare, instanţa reţine că s-a făcut dovada achitării onorariului avocaţial datorat în faza executării silite, conform chitanţei de la fila 47, iar onorariul executorului judecătoresc în sumă de 248 lei a fost stabilit cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 188/2000 şi ale Ordinului MJ nr. 2500/C/2006.

În consecinţă, în temeiul art. 712 şi următoarele C.proc.civ., instanţa va respinge cererea având ca obiect contestaţie la executare astfel cum a fost formulată de contestatorii C. L. A. M. C. N. şi M. C. N., ambii prin Primar în contradictoriu cu intimata G. P. D., ca neîntemeiată.

În baza art. 453 alin. (1) C.proc.civ., raportat la soluţia pe care urmează a o pronunţa asupra contestaţiei la executare, instanţa va obliga contestatorii să achite în solidar în favoarea intimatei suma de 700 lei, reprezentând cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial astfel cum a fost redus şi va respinge cererea intimatei privitoare la cheltuielile de judecată pentru rest ca neîntemeiată, apreciind că din totalul sumei de 1.000 lei solicitată, numai suma de 700 lei respectă principiul proporţionalităţii – prin raportare la complexitatea relativ scăzută a cauzei şi a actelor efectuate prin mandatar convenţional (formulare întâmpinare şi reprezentare la un singur termen de judecată).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea având ca obiect contestaţie la executare astfel cum a fost formulată de contestatorii C. L. A. M. C. N. şi M. C. N., ambii prin P., cu sediul în C. N., str. ..., nr. ..., judeţul ..., în contradictoriu cu intimata G. P. D., CNP ..., cu domiciliul procesual ales la avocat M. R., în ..., str. ..., nr. ... , ap. ... , judeţul ... , ca neîntemeiată.

Obligă contestatorii să achite în solidar în favoarea intimatei suma de 700 lei, reprezentând cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial astfel cum a fost redus.

Respinge cererea intimatei privitoare la cheltuielile de judecată pentru rest ca neîntemeiată.

Cu drept de apel la tribunal în termen de 10 zile de la comunicare.

Apelul şi motivele de apel se depun la Judecătoria Cluj-Napoca.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27 mai 2016.

PREŞEDINTEGREFIER

R. M. P.  I. M. S.

Red. R.M.P./ dact. I.M.S./2 ex./22.06.2016