Recalculare pensie asigurări sociale, declinare art.101 din Legea nr.223/2015

Sentinţă civilă 2017 din 06.10.2017


Prin întâmpinare, pârâta Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale a invocat excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Tecuci, întrucât, potrivit art. 101 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, „Litigiile privind stabilirea şi plata drepturilor de pensie se soluţionează în primă instanţă de tribunale", iar potrivit art. 102 din acelaşi act normativ, „Cererile îndreptate împotriva caselor de pensii sectoriale se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul ori sediul reclamantul", cuantumul pensiilor din sistemul pensiilor militare de stat se stabilesc prin decizie de casele de pensii sectoriale, iar potrivit art. 85 din acelaşi act normativ, acestea au personalitate juridică.

Analizând cu prioritate excepţia invocată, instanţa a reţinut următoarele:

Potrivit art. 99 din Legea nr.223/2015:

(1) Hotărârile comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii se comunică persoanelor în cauză şi caselor de pensii sectoriale interesate, în termen de 5 zile de la adoptare.

(2) Hotărârile comisiilor de contestaţii pot fi atacate la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul reclamantul, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Potrivit art.101 din Legea nr.223/2015, litigiile privind stabilirea şi plata drepturilor de pensii se soluţionează în primă instanţă de către tribunale.

Din coroborarea textelor legale de mai sus rezultă caracterul imperativ al acestor dispoziţii legale, a căror încălcare este sancţionată cu nulitate absolută, astfel că instanţa va admite excepţia invocată şi va dispune declinarea de competenţă materială în favoarea Tribunalului Galaţi, instanţă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul.