Acordarea despăgubirii pentru încetarea anticipată a contractului

Decizie 140/AC din 08.05.2017


Se examinează apelul declarat de reclamanta XX, cu sediul ales în mun. XX, XX, CUI XX, împotriva sentinţei civile nr. XX din 09.12.2016 pronunţată de Judecătoria  XX, în contradictoriu cu intimatul-pârât XX domiciliat în sat şi com. XX,  CNP XX.

 La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

  S-a făcut referatul oral asupra cauzei civile de faţă, grefierul de şedinţă învederând  următoarele: - obiectul cauzei este cerere de valoare redusă;

- stadiu procesual este apel;

- cauza se află la primul termen de judecată, termen la care dl. judecător XX a fost înlocuit conform Hotărârii Colegiului de Conducere al Tribunalului XX  nr. XX din 2.05.2017;

- procedura de citare este legal îndeplinită;

- prin cererea de apel s-a solicitat  judecata şi  în lipsă.

Nemaifiind cereri, instanţa constată apelul în stare de judecată şi îl reţine în pronunţare.

TRIBUNALUL,

Asupra apelului civil de faţă,

Prin sentinţa civilă nr. XX/09.12.2016 pronunţată de Judecătoria XX s-a admis, în parte, acţiunea civilă formulată de reclamanta XX împotriva debitorului XX, a fost obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de 1363,88 lei reprezentând despăgubiri civile contractuale, la care se adaugă penalităţi de întârziere de 0,5 % calculată de la data scadenţei facturii seria XX nr. XX din data de 11.04.2014 ( scadentă la data de 25.04.2014) până la stingerea debitului şi 200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în cauză. A fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea reclamantei de obligare a pârâtului la plata sumei de 400 lei, reprezentând contravaloarea justei despăgubiri.

În motivare, prima instanţă a reţinut că între părţi s-au derulat relaţii comerciale în temeiul Contractului nr. XX pentru serviciile XX ( fosta XX, având ca obiect furnizarea de către creditoare a serviciilor de comunicaţii electronice (art. 1.1). Conform art. 4.1 din contract clientul s-a obligat să plătească preţul serviciilor XX furnizate, incluzând tariful lunar, taxa de abonament pentru luna în curs, precum şi orice alte taxe necesare accesului la serviciile solicitate sau la schimbarea opţiunii iniţiale. De asemenea, potrivit art. 10 plata pentru serviciile prestate se face pe baza facturii emise la termenul de plată stabilit în cuprinsul acesteia, respectiv o perioadă maximă de 14 zile de la data emiterii  ). S-a convenit ca pentru facturile neplătite la termen clientul să plătească penalităţi de întârziere în decontare de 0,5% pe zi cu titlu de daune moratorii până la plata întregii sume (art. 9.5). Contractul a fost încheiat pe o durată de 24 luni  (art. 12), începând cu data acceptării cererii de XX. În executarea contractului creditoarea a emis facturi fiscale reprezentând sumele stabilite prin contract, la tarifele convenite. În cuprinsul cererii introductive creditoarea face referire la debitul pretins ca rezultând din facturile fiscale anexate. Având în vedere că la dosar a  fost depusă factura fiscală, instanţa a reţinut că suma în litigiu este cea menţionată în factura respectivă.

  În ceea ce priveşte solicitarea reclamantei de obligare a pârâtului la plata sumei de  400 RON, reprezentând contravaloarea taxei pentru rezilierea contractului înainte de termen, instanţa constată caracterul său neîntemeiat. Nu există echivoc asupra incidenţei pactului comisoriu de gradul IV şi nici asupra împrejurării că rezilierea contractului a intervenit de drept în momentul când creditoarea a constatat neplata la scadenţă a contravalorii serviciilor prestate. Taxa de reziliere a contractului înainte de termen se va achita numai în condiţiile în care clientul solicită încetarea contractului şi doar dacă a beneficiat de o promoţie. Este necesar, aşadar, să existe o manifestare de voinţă expresă din partea debitorului în sensul încetării contractului, şi nu simpla neexecutare a obligaţiei de plată a contravalorii serviciului (fără măcar a se stabili dacă neexecutarea este culpabilă sau fortuită). Drept urmare, suma pretinsă cu titlul de taxă pentru rezilierea contractului înainte de termen se vădeşte a fi neîntemeiată, urmând a fi respinsă.

Împotriva soluţiei de respingere a justei despăgubiri a formulat apel reclamanta, solicitând schimbarea, în parte, a sentinţei şi admiterea acestui capăt de cerere şi obligarea pârâtului la plata sumei de 400 de lei.

În motivarea apelului a arătat că, prin contractul încheiat de părţi, intimatului pârât i-a revenit obligaţia de a plăti contravaloarea facturilor fiscale emise în baza contractului, obligaţie pe care acesta nu a înţeles să şi-o îndeplinească, în speţă devenind incidente dispoziţiile art. 1350 alin. 2 Noul Cod civil. Astfel, din interpretarea clauzei art. 17 din contract, rezultă că părţile au procedat la o evaluare anticipată a prejudiciului ce ar putea fi înregistrat de creditor în cazul neexecutării la timp de către client a obligaţiei de plata a contravalorii serviciilor.

În speţă sunt incidente dispoziţiile art. 1352 alin. 2 Cod civil, conform cărora intimatul-pârât este de drept în întârziere întrucât a contractat expres ca în caz de neplată a facturii până la expirarea termenului stabilit pentru plata facturii, clientul este de drept în întârziere, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi şi va datora penalităţi de întârziere,calculate asupra valorii totale a facturii, până la achitarea integrală a sumelor restante.

Intimatul-pârât şi-a exprimat consimţământul cu privire la dispoziţiile clauzelor prevăzute în contract şi s-a obligat la respectarea acestora, prin acceptarea în mod expres a faptului că se obligă să plătească datoriile scadente şi despăgubiri în cazul încetării contractului înainte de expirarea duratei minime contractuale de 24 de luni, în condiţiile în care, la încheierea acestuia a fost acordată o subvenţie pentru achiziţionarea terminalului arătat şi serviciu la oferte promoţionale, cu condiţia respectării acestei perioade.

  Conform art. 16.1 coroborat cu 16.3, 16.4, 17.1 şi 17.2 din contract, au fost prevăzute situaţiile în care intimatul va datora costuri pentru încetarea prematură a contractului, clauze în temeiul cărora s-a solicitat suma de 400 de lei cu titlu de despăgubire.

Intimatul-pârât nu a formulat întâmpinare.

Apelul este fondat.

Critica adusă hotărârii primei instanţe priveşte respingerea, în mod neîntemeiat, a capătului de cerere privind obligarea pârâtului la plata sumei de 400 de lei reprezentând despăgubiri, calculate conform art. 17 din contractul părţilor. Prima instanţă a reţinut, în mod corect că, nu există echivoc asupra incidenţei pactului comisoriu de gradul IV şi nici asupra împrejurării că rezilierea contractului a intervenit de drept în momentul când creditoarea a constatat neplata la scadenţă a contravalorii serviciilor prestate. Însă, raţionamentul primei instanţe conform căruia taxa de reziliere a contractului înainte de termen se va achita numai în condiţiile în care clientul solicită încetarea contractului, nu este însuşit de tribunal.

Astfel, în speţă, contractul dintre părţi a fost încheiat la data de 16.10.2012, cu o perioadă contractuală stabilită de părţi de 24 de luni, perioadă ce a început să curgă la data de 16.10.2012 şi urma să se împlinească la data de 16.10.2014; contractul a fost reziliat la data de 20.03.2014, rămânând astfel mai mult de 6 luni până la sfârşitul perioadei contractuale, devenind incidente dispoziţiile art. 17 alin. 2 lit. iii (referitor la cazul în care abonatul nu a beneficiat de subvenţii/discounturi la achiziţionarea unui terminal Iphone), potrivit căruia în cazul în care se dezactivează una sau mai multe cartele SIM înainte de expirarea perioadei iniţiale stabilite pentru fiecare cartelă SIM, din orice motiv …menţionat la 16.1 ( între care şi abonatul nu îşi respectă obligaţiile de plată chiar şi în urma suspendării sau deconectării serviciilor de către XX), XX poate percepe abonatului costuri de încetare a contractului înainte de expirarea perioadei iniţiale, pentru fiecare cartelă SIM dezactivată astfel : dacă încetarea contractului de intervenit la mai mult de 6 luni dar mai puţin de 12 luni faţă de sfârşitul perioadei iniţiale, costurile de încetare sunt echivalente a 400 lei/cartelă SIM dezactivată. Aşadar, contractul părţilor nu prevede, pentru naşterea obligaţiei de plată a despăgubirii la încetarea contractului înainte de expirarea perioadei contractuale, a condiţiei ca încetarea să fi intervenit la solicitarea clientului, astfel cum a reţinut prima instanţă.

Pentru motivele arătate, va admite apelul şi va schimba în parte sentinţa apelată, în sensul obligării pârâtului la plata către reclamantă şi a sumei de 400 de lei, reprezentând contravaloarea justei despăgubiri, calculată conform art. 17 din contract.

Faţă de dispoziţiile art. 453 Cod procedură civilă, va obliga intimatul la plata către apelant a sumei de 100 de lei, cheltuieli de judecată, reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru, în apel.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul formulat de apelant XX, XX, CUI XX, cu sediul ales în mun. XX, împotriva sentinţei civile nr. XX din 09.12.2016 pronunţată de Judecătoria XX, în contradictoriu cu intimatul XX domiciliat în sat şi com. XX, CNP XX.

Schimbă, în parte, sentinţa civilă nr. XX/09.12.2016 pronunţată de Judecătoria XX, în sensul că:

Obligă pârâtul la plata către reclamantă şi a sumei de 400 de lei, reprezentând contravaloarea justei despăgubiri.

Obligă intimatul la plata către apelant a sumei de 100 de lei, cheltuieli de judecată.

Definitivă.