Pretenţii - pentru a fi incidentă răspunderea civilă delictuală a comitentului pentru fapta prepusului este necesar a fi îndeplinite o serie de condiţii generale, dar şi un set de condiţii speciale. Astfel, în persoana pârâtului, trebuie întrunite cumula

Hotărâre 5397 din 03.07.2017


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 30.03.2017, sub nr. ….., reclamanta D.E.O. a chemat în judecată pe pârâta S.C. E.C.S.A., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea pârâtului la  plata sumei de 2.028,06 lei reprezentând costuri lucrări de reparaţie, precum şi la plata dobânzii legale  calculată de la data împlinirii termenului de 30 de zile prevăzut în notificare,cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, reclamanta a arătat că în data de 20.08.2014 ca urmare a evenimentelor produse de angajatul pârâtei a fost creat un prejudiciu societăţii reclamante, respectiv costul lucrărilor de reoparaţie LES 20KV ptcz BLOCURI ….. rupt de un utilaj al firmei ce efectua canalizarea în localitatea Segargea.

A mai arătat că fapta ilicită săvârşită de prepus  a avut legătură cu atribuţiile funcţiilor încredinţate, respectiv echipa de muncitori a pârâtei efectua lucrări la reţeaua de canalizare în baza atribuţiilor de serviciu.

A mai subliniat că fapta exoneratoare, respectiv  nerespectarea de către reclamantă a tuturor exigenţelor de avertizare cu privire la semnalizarea reţelei de distribuţie energie electrică în zonele în care au fost efectuate lucrări nu poate îmbrăca forma forţei majore sau a cazului fortuit în sensul definit de art 1351 c civ., respectiv un eveniment ce nu poate fi prevăzut de către cel chemat să răspundă.

De asemenea, pârâta nu a solicitat un aviz de amplasament , nefind incidente cauze exoneratoare de răspundere.

A mai învederat reclamanta că în speţă sunt îndeplinite condiţiile cumulative a răspunderii civile delictuale.

În drept, reclamanta a invocat disp. art. 1349 c civ., art 1373 c civ, art. 92 alin 1 din legea nr. 123/16.07.2012, art. 1522 C civ. Corob cu art. 1535 c civ.

În dovedire, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în valoare de 160 lei (f. 1,2).

La data de 10.05.2017, pârâta a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active, pe fondul cauzei solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să respingă acţiunea, ca neîntemeiată.

În motivarea excepţiei lipsei calităţii procesuale active, pârâta a arătat că reclamanta şi-a recuperat prejudiciul legat de avarierea cablurilor, beneficiind de o poliţă de asigurare a reţelei pentru astfel de cauze

Pe fondul cauzei, pârâtul a arătat că în speţă nu se face dovada achitării contravalorii facturii nr. 146103039/30.08.2014 emise de E S.A. de către reclamantă.

A mai subliniat pârâta că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile cumulative ale răspunderii civile delictuale.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 1349, art. 1357 şi urm. NCCiv., art 205 şi urm. C proc civ.

În dovedire, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului, prin prisma excepției lipsei calității procesuale active, conform art 248 alin 1 C proc civ, instanța reține următoarele:

Excepţia lipsei calităţii procesuale active este o excepţie de fond, care pune în discuţie existenţa unei identităţi între reclamant şi cel care este titularul dreptului afirmat.

În speţă, reclamanta şi-a întemeiat pretenţiile pe dipoziţiile legale ce reglementează răspunderea civilă delictuală, or, în această materie titularul dreptului afirmat este cel ce pretinde că a suferit un prejudiciu ca urmare a unei fapte ilicite a persoanei chemate în judecată.

Mai mult decât atât, deşi pârâta a susţinut că suma pretinsă de reclamantă ar fi fost deja achitată de un asigurator, aceste susţineri nu se întemeiază pr probe, deşi sarcina probării acestor afirmaţii îi revenea pârâtei, conform art 249 C proc civ..

Pentru aceste considerente, instanţava respinge excepţia lipsei caltăţii procesuale active, invocată prin întâmpinare, ca neîntemeiată.

Pe fondul cauzei, în fapt, angajaţii pârâtei au realizat în perioada lunii august 2014 lucrări la reţeaua de canalizare/apă a localităţii Segarcea. În aceste împrejurări a fost avariat un cablu de energie electrică aparţinând reclamantei, pentru repararea avariilor fiind achitată suma de 2.028,0 lei, conform facturii nr. 146103039 din data de 30.08.2014, aflată la dosar (f. 19).

În drept, conform art 1349 alin 1 şi 2 C civ, Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.  Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

Potrviti art 1373 alin 1 c proc civ., comitentul este obligat să repare prejudiciul cauzat de prepuşii săi ori de câte ori fapta săvârşită de aceştia are legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate.

Prin urmare, pentru a fi incidentă răspunderea civilă delictuală a comitentului pentru fapta prepusului este necesar a fi îndeplinite o serie de condiţii generale, dar şi un set de condiţii speciale.

Astfel, în persoana pârâtului, trebuie întrunite cumulativ următoarele condiţii generale: existenţa unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, vinovăţia acestora şi existenţa unei legături de cauzalitate între fapta săvârşită şi prejudiciul cauzat.

De asemenea, următoarele condiţii speciale ce privesc raportul dintre comitent şi prepus se impune a fi îndeplinite: existenţa raportului de prepuşenie; fapta ilicită săvârşită de prepus trebuie să aibă legătură cu atribuţiile sau scopul funcţiilor încredinţate.

Instanţa retine ca se impune analizarea intrunirii conditiilor raspunderii civile delictuale a pârâtului. In privinţa primei condiţii – prejudiciul- din analiza înscrisurilor de la dosar, apreciază instanţa că reclamanta a suferit un prejudiciu, cuantificat la suma de 2.028,06 lei constând în contravaloarea lucrărilor de reparaţiea cablurilor avariate.

În privinţa celei de-a doua condiţii, impusă cumulativ de disp.  art. 1349 C Civ,. – fapta ilicită - a fost definită de literatura juridică de specialitate ca fiind orice faptă a omului prin care, încălcându-se normele dreptului obiectiv, sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv  aparţinând  altei persoane, faptă ilicită ce poate îmbrăcă atât forma unei  acţiuni cât şi a unei  inacţiuni.

În litigiul dedus judecăţii, instanţa constată că reclamanta nu făcut dovada unei fapte ilicite ce poate fi reţinută în sarcina angajaţilor pârâtei.

Astfel, toate înscrisurile în care se face vorbire despre o faptă ilicită săvârşită de prepuşii pârâtei emană chiar de la reclamantă.  De asemenea, prin înscrisurile depuse la dosar s-a dovedit faptul că un cablu electric aparţinând reclamantei a fost într-adevăr avariat, dar nu s-a stabilit cu precizie care ar fi fost în concret cauza acestei avarii.

Mai mult, în opinia instanţei, legătura de cauzalitate trebuie să se fundamenteze pe stabilirea tuturor faptelor şi evenimentelor care au precedat prejudiciul ceea ce în prezenta cauza nu se verifică.

Din materialul probator nu rezultă cu certitudine împrejurările în care s-au produs pagubele asiguratului reclamantei şi nici nu s-a probat că aceste pagube sunt rezultatul omisiunilor pârâtei în executarea obligaţiilor care îi reveneau.

Nu s-a adus nicio probă obiectivă care să delimiteze răspunderea pârâtei, deşi sarcina probei îi incumba reclamantei.

Instanţa consideră că nu poate fi admisă o acţiune în răspundere civilă delictuală cât timp reclamanta nu a adus nicio probă pentru a dovedi culpa prepuşilor pârâtei şi nici legătura de cauzalitate dintre pretinsa faptă ilicită şi prejudiciu, neexistând certitudine cu privire la momentul producerii faptei ilicite, al prejudiciului produs şi al persoanei vinovate.

Faţă de toate considerentele mai sus arătate, constatând că nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege pentru angajarea răspunderii delictuale a pârâtei, instanţa apreciază neîntemeiată cererea reclamantei, urmând a o respinge, ca neîntemeiată, atât în ceea ce priveşte debitul principal, cât şi în ceea ce priveşte dobânda legală, acest capăt de cerere având un caracter accesoriu.

În aplicarea principiului disponibilităţii acţiunii civile, instanţa va lua act de faptul că pârâta nu a solicită cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active, ca neîntemeiată.

Respinge cererea formulata de reclamanta  D.E.O. SA cu sediul ales in  …..  în contradictoriu cu pârâta S.C. EC S.A. cu sediul in  ……, ca neîntemeiată.

Ia act de faptul că pârâta nu solicită cheltuieli de judecată.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 03.07.2017.

PREŞEDINTE  GREFIER