Redeschiderea procesului penal

Sentinţă penală 246 din 02.11.2017


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal la data de  04.10.2017 sub numărul ..../207/2017, petentul condamnat  C.R.M. a solicitat instanţei în temeiul art.466 şi următoarele Cpp, redeschiderea procesului penal ce a  constituit obiectul dosarului penal nr...../207/2015 al Judecătoriei Caracal, arătând faptul că a fost judecat şi condamnat în lipsă, la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violente prev. de art.193 al.2 N. c. p,

Se precizează că, judecata cauzei a avut loc în lipsa petentului condamnat, aflat în imposibilitatea de a se înfăţişa,  întrucât în acea perioadă a fost plecat în Anglia, astfel că nu a avut cunoştinţă de soluţia finală de condamnare, nefiind  reprezentat de un apărător ales, aflând de sentinţa de condamnare în momentul formulării prezentei cereri.

Se solicită rejudecarea cauzei în contradictoriu cu persoana vătămată S.C.D..

S-au anexat sentinţa penală nr…./7.04.2016 pronunţată de Judecătoria Caracal .

În drept, se invocă disp. art. 466 şi urm. cpp.

Din oficiu, instanţa a dispus ataşarea dosarului  de fond nr...../207/2015 în care s-a pronunţat sentinţa penală nr.71/7.04.2016, modificată prin decizia nr…../19.10.2016 a Curţii de Apel Craiova.

La primirea cererii de redeschidere a procesului penal în conf. cu disp.art.466 al.1 cpp, se fixează termen pentru examinarea admisibilităţii în principiu pentru când se dispune citarea părţilor şi a subiecţilor procesuali principali interesaţi.

Analizând admisibilitatea în principiu a cererii petentului condamnat  C.R.M. de redeschidere a procesului penal, instanţa constată că:

Prin  sentinţa penală nr.71/7.04.2016 a Judecătoriei Caracal, s-a dispus:

" În baza art. 396 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură penală raportat la art. 83 din Codul penal, stabileşte pedeapsa de 1 şi 6 luni închisoare în sarcina inculpatului C.R.M., fiul lui D.A. şi C.M., născut la data de 27.02.1993 în municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara, domiciliat în comuna Deveselu, sat Deveselu, str.O…, nr…., județul Olt, fără ocupaţie, fără loc de muncă, fără antecedente penale, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută şi pedepsită de art.193 alin.2 C.p..

În baza art. 83 alin. 1 din Codul penal amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 din Codul penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. 1 din Codul penal pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. 1 din Codul penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c - e se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt.

În baza art. 404 alin. 3 din Codul de procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza dispoziţiilor art.19, art.20 și art.397 C. pr. p. raportat la art.1357 C. civ. , admite în parte acţiunea civilă şi obligă pe inculpat la plata despăgubirilor civile în sumă totală de 10000 lei, din care suma de câte 3000 lei cu titlu de daune materiale şi suma de 7000 lei cu titlu de daune morale către persoana vătămată S.C.D., domiciliat în comuna Dăneasa, sat Berindei, str. O…., nr…., judeţul Olt.

În baza dispoziţiilor art.397 alin.1 C. pr. p. şi art.313 din Legea nr.95/2006, modificată şi completată, privind reforma în domeniul sănătăţii, admite cererea părţii civile Spitalul Clinic de Urgență Craiova, cu sediul în municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.1, judeţul Dolj şi obligă inculpatul la plata despăgubirilor civile, reprezentând cheltuielile de spitalizare efectuate cu partea vătămată S.C.D., în sumă de 1453,37 lei, către partea civilă Spitalul Clinic de Urgență Craiova, judeţul Dolj, precum şi la dobânzile legale aferente, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la achitarea integrală a debitului către partea civilă.

În baza art. 274 alin. 1 din Codul de procedură penală obligă inculpatul C.R.M. la plata sumei de 650 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 276 alin. 1 din Codul de procedură penală obligă pe inculpatul C.R.M. la plata sumei de 600 lei cheltuieli judiciare în favoarea părţii civile S.C.D..

Împotriva acestei sentinţe penale au declarat apel inculpatul C.R.M. şi partea civilă S.C.D..

A considerat partea civilă că, pedeapsa aplicată inculpatului este netemeinică având în vedere condiţiile amânării aplicării pedepsei, respectiv art.83 al.2 cp, care prevăd că nu se poate dispune amânarea aplicării pedepsei, dacă infractorul s-a sustras de la urmărea penală ori judecată, sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului.

Mai mult, cuantumul pedepsei aplicată inculpatului de 1 an şi 6 luni, este mult prea mic, raportat atât la conduita inculpatului , imediat după săvârşirea faptei, modalitatea în care a fost săvârşită, numărul mare de îngrijiri medicale, solicitând majorarea pedepsei până la maximul special prevăzute de lege, iar ca modalitate de executare, s-a solicitat aplicarea art.60 cp.

S-a contestat de asemenea, cuantumul daunelor morale acordat de instanţa de fond ,în sumă de 7000 lei.

Inculpatul C.R.M. a declarat apel criticând sentinţa penală pentru netemeinicie şi nelegalitate , fiind dată contrar probelor administrare în cauză, din care a reieşit faptul că a acţionat ca urmare a stării de provocare din partea persoanei vătămate , astfel că în atare situaţie trebuia reţinută circumstanţa atenuantă ce ar fi decurs atât din latura penală cât şi civilă.

Prin decizia nr.1483/19.10.2016, a fost respins ca tardiv formulat apelul declarat de inculpat . S-a admis apelul declarat de partea civilă S.C.D. cu consecinţa desfiinţării în parte a sentinţei penale atacate, şi rejudecând : „ În baza disp.art.193 al.2 cp, condamnă pe inculpatul C.R.M. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săv. infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit. a cp, pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.65 al.1 cp, aplică pedeapsa accesorie a drepturilor prev. de art..66 al.1 lit. a şi b cp, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare până la executarea pedepsei de condamnare.  Majorează cuantumul daunelor morale la plata cărora a fost condamnat inculpatul către partea civilă de la 7000 lei la 10.000 lei. Majorează cuantumul cheltuielilor de judecată la care a fost condamnat inculpatul către partea civilă, reprezentând onorariul avocat de la 600 lei la 1400 lei. Obligă inculpatul la 100 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului, în apel.

Conform art. 466 alin. 2 c. pr. pen "Este considerată judecată în lipsă persoana condamnată care nu a fost citată la proces şi nu a luat cunoştinţă în nici un alt mod oficial despre acesta, respectiv, deşi a avut cunoştinţă de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei şi nu a putut încunoştinţa instanţa."

Nu se consideră judecată în lipsă persoana condamnată care şi-a desemnat un apărător ales ori un mandatar dacă aceştia s-au prezentat oricând în cursul procesului şi nici persoana care , după comunicarea sentinţei de condamnare nu a declarat apel, a renunţat la declararea lui ori şi-a retras apelul.

Per a contrario, persoana care a luat cunoştinţă de proces, nu este considerată judecată în lipsă.

Constată instanţa că  petentul a avut cunoştinţă despre efectuarea cercetărilor penale împotriva sa, în dosarul penal  nr. …./P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, întrucât a fost audiat în calitate de martor (filele 36 – 37 dosar) , suspect (filele 39-40) şi inculpat (filele 49-50 dosar), fiindu-i aduse la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile procesuale printre care şi cea prev.de art.108 al.2 lit.b cpp, constând în obligaţia de a comunica în scris în termen de 3 zile orice schimbare a adresei, atrăgâdu-i-se atenţia că în cazul neîndeplinirea acestei obligaţii, citaţiile şi orice acte comunicate la prima adresă, rămân valabile şi se consideră că le-a luat la cunoştinţă.

În plus , petentul a fost asistat în cursul cercetării  peanele de apărător ales V…, conform împuternicirii avocaţiale seria OT nr.013273/16.03.2015, iar pe parcursul cercetării judecătoreşti a fost reprezentat de acelaşi apărător ales conform împuternicii avocaţiale nr.20507 seria OT (fila 37 dosar).

Mai mult , la fila nr.28 din dosar nr. ..../207/2015 , petentul condamnat a formulat o cerere de acordare a unui termen de judecată pentru a-şi angaja apărător, cerere semnată personal de petent.

Constată instanţa că , deşi petentul condamnat a lipsit la toate termenele de judecată , a fost reprezentat de apărătorul ales V…., conform împuternicirii avocaţiale seria OT nr. 20507(fila 37 dosar), astfel că nu se consideră judecată în lipsă persoana condamnată care şi-a desemnat un apărător ales.

Totodată , constată instanţa că apelul împotriva sentinţei penale nr.71/2016 este formulat în data de 25.04.2016, de inculpat, cererea fiind semnată personal  de acesta.

Art. 469 alin. 4 din c. pr. pen. prevede că "dacă instanţa constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 466, dispune prin sentinţă respingerea cererii de redeschidere a procesului penal".

Având în vedere că petentul condamnat a avut cunoştinţă de dosarul penal nr...../207/2015 , în care s-a pronunţat sentinţa penală  nr…./7.04.2016, prin care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare cu aplicarea art. 83 alin.1 Cp în baza art. 469 alin. (4) Cpp, prin amânarea executării pedepsei pe o durată de 2 ani ce reprezintă termenul de supraveghere , sentinţă modificată prin Decizia nr. …./19.10.2016 a Curţii de Apel Craiova, în baza căreia inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire şi alte violenţe , prev. de art. 193 alin. 2 Cp, cu aplicarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. la art. 66 alin. 1 şi 2 Cp , pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei cu închisoare , fiindu-i aplicată pedeapsa accesorie în baza art. 65 alin. 1 Cp, a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit a şi b Cp, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare până la executarea efectivă a pedepsei cu închisoare, se va respinge cererea de redeschidere a procesului penal formulată de petentul C.R.M..

În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va  obligă pe petentul condamnat la plata sumei de 50, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Postat 24.11.2017