Liberarea condiţionată (art.587 ncpp)

Hotărâre 4105 din 21.11.2017


Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

La data de XX.XX.XX, a fost înregistrată pe rolul instanţei, sub nr. XXX/215/XX, cererea de liberare condiţionată formulată de petenta condamnată A.I.G.

Prin cererea formulată petenta condamnată A.I.G a arătat în esenţă că doreşte să fie liberată deoarece îndeplineşte condiţiile impuse de lege.

In vederea soluţionării cauzei, instanţa a dispus citarea condamnatului în Penitenciarul Craiova, emiterea unei adrese către Baroul Dolj în vederea desemnării unui apărător din oficiu care să asigure asistenţa judiciară obligatorie a petentului condamnat precum şi emiterea unei adrese către Penitenciarul Craiova în vederea comunicării faptului dacă petentul a fost discutat în Comisia de propuneri pentru liberarea condiţionată iar, în caz afirmativ să se înainteze în copie procesul verbal şi o caracterizare a petentului iar în cazul în care nu a fost discutat să se comunice data la care devine propozabil.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt,

In vederea soluţionării cauzei, s-a depus la dosar procesul verbal nr. xxx din xx.xxx.xxx din care rezultă că petenta condamnată A.I.G se află în executarea unei pedepse de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, aplicată prin s.p. xxx/xxx a Judecătoriei Craiova.

Executarea pedepsei a început la data de xx.xx.2015 şi urmează să expire în termen la data de xx.xx.2019.

Pentru a putea fi liberată condiţionat, condamnata trebuie sa execute 2/3 din pedeapsă, respectiv  1218  zile, şi a executat până la data analizării în cadrul comisiei un număr de 1317 zile închisoare, din care un nr. de 357 zile au fost executate în stare de arest preventiv.

Din caracterizarea aflată la dosarul cauzei, rezultă că pe durata executării pedepsei, petenta condamnată a adoptat un comportament necorespunzător, a fost sancţionată disciplinar de 15 ori şi recompensată o dată cu suplimentarea dreptului la pachet şi vizită şi o dată cu ridicarea sancţiunii disciplinare aplicate anterior. Nu a manifestat interes pentru demersurile de reintegrare socială iar în 2015 a fost exclusă de două ori din grup.

Petenta condamnată se află la prima analiză în cadrul comisiei pentru liberări condiţionate şi execută pedeapsa în regim închis.

Deşi petenta condamnată a împlinit fracţia prevăzută de lege de 2/3 din pedeapsă, comisia de individualizare a regimului de executare a pedepselor privind liberarea condiţionată nu a putut face nicio propunere deoarece nu îndeplineşte condiţiile cumulative prevăzute de art. 100 din Codul Penal, acesta executând pedeapsa în regim închis, fixându-se termen de reanalizare după data de 25.07.2018.

În drept,

Instanţa reţine că liberarea condiţionata reprezintă un mijloc de individualizare administrativă a executării pedepsei, constând în punerea în liberate a persoanei condamnate, înainte de executarea în întregime a pedepsei închisorii, dacă sunt îndeplinite condiţiile strict şi limitativ prevăzute de lege.

Potrivit normei penale în vigoare,  art.100 alin.1 și 3 din C.pen. – „Liberarea condiţionată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă:

a) cel condamnat a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;

b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis;

c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;

d) instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi poate reintegra în societate.

În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (1) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiționată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puțin jumătate din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depășește 10 ani, și a cel puțin două treimi, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.”

Cerinţe menţionate anterior pentru a opera liberarea condiţionată, trebuie îndeplinite în mod cumulativ.

Petenta condamnată A.I.G a împlinit fracţia prevăzută de lege de 2/3 din pedeapsă, dar comisia de individualizare a regimului de executare a pedepselor privind liberarea condiţionată nu a putut face nicio propunere deoarece nu îndeplineşte condiţiile cumulative prevăzute de art. 100 din Codul Penal, aceasta executând pedeapsa în regim închis, fixându-se termen de reanalizare după data de 25.07.2018, după ce va fi reanalizat regimul.

Conditia privind executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis pentru a dobandi vocatia la liberarea conditionata, reprezinta o conditie de fond, esentiala si imperativa. Neîndeplinirea acestei conditii reprezinta un impediment absolut în analiza si solutionarea cererii de liberare conditionata sub aspectul indeplinirii celorlalte conditii.

Chiar şi în ipoteza în care ar fi aplicabilă legea veche sub aspectul liberării condiţionate, iar categoria de regim nu are relvanţă, instanţa apreciază că nu se impune liberarea petentei deoarece aceasta nu a dat dovezi temeinice de îndreptare şi nu a fost stăruitoare în muncă. În acest sens, din caracterizarea aflată la dosarul cauzei, rezultă că pe durata executării pedepsei, petenta condamnată a adoptat un comportament necorespunzător, a fost sancţionată disciplinar de 15 ori şi recompensată o dată cu suplimentarea dreptului la pachet şi vizită şi o dată cu ridicarea sancţiunii disciplinare aplicate anterior. Nu a manifestat interes pentru demersurile de reintegrare socială iar în 2015 a fost exclusă de două ori din grup. Nu a obţinut nicio zi câştig din muncă.

Având în vedere cele mentionate, în temeiul art. 587 C.p.p. va respinge cererea de liberare condiţionata formulată de petenta  A.I.G,  deţinută în Penitenciarul xxx

În baza art. 587 alin. 2 C.p.p., va fixa termen de reînnoire a cererii după data de 25.07.2018.

În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., va obliga petenta la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 150 lei.

În temeiul art. 275 alin. 6 C.p.p. onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 130 lei rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art. 587 C.p.p. respinge cererea de liberare condiţionata formulată de petenta  A.I.G,  fiica lui xx şi a lui xx, născută la xxx, deţinută în Penitenciarul xx.

În baza art. 587 alin. 2 C.p.p. fixează termen de reînnoire a cererii după data de 25.07.2018.

În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă petenta la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 150 lei.

În temeiul art. 275 alin. 6 C.p.p. onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 130 lei rămâne în sarcina statului.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21.11.2017.

Preşedinte, Grefier,

Domenii speta