Validare poprire

Sentinţă civilă 1747 din 07.12.2017


Prin cererea  înregistrată  la  data de 21.11.2016,  sub număr unic de înregistrare …./215/2016, pe rolul Judecătoriei Craiova, creditoarea S.C. C... A... S.A., în temeiul art.790 C.pr.civ., a  formulat cerere de validare a popririi, în  contradictoriu cu  debitorul S. M.  şi terţul poprit S.C. F... S.R.L. Caracal, prin care a solicitat admiterea cererii astfel cum a fost formulată, validarea adresei de poprire înfiinţată de executorul judecătoresc P.A. la data de 14.10.2016, în dosarul de executare nr. 145/E/2015 şi obligarea terţului poprit S.C. F... S.R.L. la plata sumei de 25.643,88 lei, reprezentând debit şi cheltuieli de executare.

În motivare cererii în fapt, creditoarea S.C. C... A... S.A. a arătat că prin adresa de poprire din data de 14.10.2016, executorul judecătoresc P.A. a dispus înfiinţarea unei popriri în cota de 1/3 din venitul net lunar realizat de debitorul S. M.  şi în sarcina terţului poprit S.C. F... S.R.L. până la concurenţa sumei de 25.643,88 lei

S-a menţionat de creditoare că terţul poprit, SC P.... SRL, nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de dispoziţiile art.787 NCPC, astfel încât a eliberat lunar întreaga sumă poprită debitorului.

Având în vedere aceste considerente, creditoarea a solicitat validarea popririi înfiinţată de către executorul judecătoresc P.A., în dosarul de executare nr. 145/E/2015 şi obligarea terţului poprit S.C. F... S.R.L. să vireze în contul executorului întreaga sumă poprită, respectiv 25.643,88 lei.

De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art.790 alin.9 NCPC, creditoarea a solicitat amendarea SC F... SRL, în calitate de terţ poprit, cu suma minimă prevăzută de lege, respectiv cu suma de 2000 lei, întrucât, cu rea credinţă, a refuzat să-şi îndeplinească obligaţiile stabilite de lege.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.790 NCPC şi în dovedirea cererii, a înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri, respectiv adresa de poprire emisă de executorul judecătoresc P.A. a cărei validare se solicită şi dovada înmânării către SC P.... SRL a actului de executare.

Creditoarea a solicitat, de asemenea, judecarea cauzei şi în lipsa reprezentanţilor societăţii creditoare, în temeiul art.411 alin.1 pct.2 C.pr.civ..

Prin cererea înaintată la dosar în data de 23.12.2016, creditoarea C... A... S.A. Sibiu-Sucursala Craiova a ataşat dovada achitării taxei judiciare de timbru şi înscrisurile solicitate, iar la data de 20.01.2017 s-a anexat cererii depusă la dosar extras ORC privind reprezentanţii legali ai societăţii (4 file) şi împuternicire pentru consilierul juridic

La  data de 10.03.2017, debitorul S. M.  a depus  la dosar întâmpinare prin care  a menţionat că nu cunoaşte cine este terţul poprit SC P.... SRL şi S.C. F... S.R.L. J28/30/1994 CUI:5102079  se află în procedura de faliment din data de 19.01.2015, iar lichidatorul este P... S.R.L. Slatina, str. M......, bl. 1C, sc. A, ap. 1, jud. Olt, CF 14404378.

S-a arătat de către debitor că a rămas angajat cu timp parţial cu un venit brut lunar de 250 lei  şi venit net lunar de 209 lei şi alte venituri nu mai are.

Referitor la PV de înmânare a solicitat debitorul a se observa că sunt bifate căsuţele: sunt absenţi şi au fost depuse la căsuţa poştală, iar la sediul societăţii nu există căsuţa poştală, probabil a fost lăsată în uşă dar clădirea fiind scoasă la vânzare nu mai are pază şi plicul a dispărut, totodată datorită situaţiei financiare solicită judecarea cauzei în lipsă.

Prin cererile depuse la dosar în data de 03.05.2017 şi 13.06.2017, Biroul Executorului Judecătoresc P.A. referitor la adresele dispuse de instanţă a solicitat conform art.699 alin.1NCPC să se pună în vedere creditoarei să se prezinte la sediul BEJ P.A. pentru a achita contravaloarea cheltuielilor cu ocazia copiilor xerox efectuate din dosarul de executare nr.145/E/2015.

La dosar s-au mai depus sentinţa nr.212 din 30.03.2015 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr.234/104/2014 şi extras ORC de pe lângă Tribunalul Olt privind societatea F... SRL.

Terţul poprit S.C. F... S.R.L. nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă.

La termenul de  judecată din data de 28.06.2017,  instanţa a pus în discuţie excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Craiova.

Prin sentinţa civilă nr.8180/2017 din 28 iunie 2017 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. 33781/215/2016, s-a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Craiova, invocată din oficiu şi s-a declinat competenţa de soluţionare a cererii privind pe creditoarea S.C. C... A... S.A., cu sediul în Sibiu, strada N......, Turnul A, …, nr.5, et.3-6, judeţul Sibiu, J 32/1053/96 şi CUI 8990884, în contradictoriu cu debitorul S. M. , domiciliat în Caracal, strada 1 Decembrie 1918, nr….., judeţul Olt şi terţul poprit S.C. F... S.R.L., cu sediul în Caracal, strada 1 Decembrie 1918, nr…., judeţul Olt, prin lichidator judiciar P….. S.P.R.L., cu sediul în Slatina, str. M......, bl. 1C, sc. A, ap. 1, jud. Dolj, în favoarea Judecătoriei Caracal.

La  Judecătoria Caracal, dosarul a fost înregistrat sub nr. ……/215/2016.

Prin cererea depusă la dosar în data de 28.09.2017 Biroul Executorului Judecătoresc P.A. a precizat că a înaintat factura creditoarei SC C... A... SA privind contravaloarea cheltuielilor ocazionate cu efectuarea copiilor xerox din dosarul nr.145/E/2015, urmând a fi achitată şi înaintat dosarul, în copie certificate, pentru termenul următor, iar alăturat s-a anexat în copie factura fiscală nr.215 din 25.09.2017.

Creditoarea C... A... S.A., reprezentată în mod legal de către CITR-Filiala Cluj, în calitate de lichidator judiciar, prin cererea depusă în dosar la termenul din data de 28.09.2017, a solicitat acordarea unui termen în vederea achitării facturii nr.215 din 25.09.2017, transmisă către societate de BEJ P.A., solicitând judecarea cererii şi în lipsa creditoarei de la dezbateri.

Biroul Executorului Judecătoresc P.A. la data de 17.10.2017 a înaintat în copie conformă cu originalul, dosarul de executare 145/E/2015, privind creditoarea SC C... A... SA, debitorul S. M.  şi terţul poprit S.C. F... S.R.L. Caracal prin lichidator judiciar P... SPRL.

La data de 26.10.2017 s-a înaintat la dosar dovada achitării contravalorii copiilor actelor din dosarul de executare nr.145/E/2015 din cadrul  BEJ P.A..

Urmare a adresei dispusă de instanţă, la data de 01.11.2017 s-a înaintat la dosar cererea prin care lichidatorul judiciar SOR I……. IPURL Slatina pentru SC F... SRL, desemnat prin sentinţa nr.212 din 30.03.2015 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr……./104/2014, a comunicat că S. M.  a fost salariatul SC F... SRL, cu timp parţial de lucru, până la data de 29.10.2017, dată la care i-a încetat contractul individual de muncă.

Examinând actele și lucrările dosarului, instanța a constatat că este neîntemeiată cererea formulată de creditoarea de S.C. C... A... S.A. Sibiu, urmând să o respingă ca atare în baza următoarelor considerente:

În conformitate cu dispozițiile art.782 alin.1 C.pr.civ., ,,Poprirea se înființează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripția curții de apel unde își are domiciliul sau sediul debitorul ori terțul poprit”, și nu de către instanța de judecată.

 Așa cum stipulează chiar norma legală, dreptul de  a porni executarea silită prin poprire aparține creditorului și în virtutea principiului disponibilității, acesta va formula cererea de poprire atunci când debitorul nu execută benevol obligația sa stabilită prin titlul executoriu, indiferent că a recurs sau nu și la alte forme de executare silită împotriva aceluiași debitor.

Regula generală este cea înscrisă în primul aliniat al art.782, care stabilește competența în favoarea executorului judecătoresc din raza curții de apel unde își are domiciliul sau sediul debitorul ori terțul poprit, cu excepția cazurilor expres reglementate de Codul fiscal.

Potrivit art. 782 alin. (2) C.pr.civ., „în cazul popririi pe conturile unei persoane fizice sau juridice, competenţa aparţine executorului judecătoresc al cărui birou se află în circumscripţia curţii de apel de la domiciliul sau sediul debitorului ori, după caz, de la sediul principal sau, după caz, de la sediile secundare ale instituţiei de credit unde debitorul şi-a deschis contul. Dacă debitorul are mai multe conturi deschise, competenţa pentru înfiinţarea popririi asupra tuturor conturilor aparţine executorului judecătoresc de la oricare dintre locurile unde acestea au fost deschise", iar potrivit alin. (3) al aceluiaşi text de lege în materia competenţei executorului judecătoresc în privinţa popririi se vor aplica dispoziţiile art. 651 alin. (4) C. pr. civ..

Dispozițiile art.782 alin.2 stabilesc, de asemenea, o competență teritorială alternativă, dispunând că, în ipoteza în care poprirea vizează conturile unei persoane fizice sau juridice, va fi competent oricare dintre executorii judecătorești al căror birou se află în circumscripția curții de apel de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la sediul principal sau, după caz, de la sediile secundare ale instituției de credit unde debitorul și-a deschis contul.

Competența teritorială alternativă dă posibilitatea sesizării atât a executorului judecătoresc de la domiciliul sau sediul terțului poprit, cât și pe cel de la domiciliul sau sediul debitorului, iar în cazul unui concurs de creditori, există posibilitatea sesizării, pentru urmărirea creanței comune, a mai multor executori judecătorești.

Creditorul are posibilitatea să aleagă executorul  judecătoresc căruia i se va adresa cu cerere de înființare a popririi, competența teritorială a acestuia fiind delimitată de circumscripția teritorială a curții de apel pe lângă care funcționează, iar procedura execuțională se desfășoară sub controlul instanței de executare, reținându-se totodată că poprirea nu se înființează în mod direct, ci în prealabil este necesară încuviințarea executării de către executorul judecătoresc conform dispoziţiilor art.666 NCPC, iar potrivit alin.4, încuviinţarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc competent să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalitățile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare.

Conform art. 783 alin. (1) teza I C.pr.civ. „poprirea se înfiinţează fără somaţie, în baza încheierii de încuviinţare a executării, prin adresă în care se va preciza şi titlul executoriu în temeiul căruia s-a înfiinţat poprirea, ce va fi comunicată celei de-a treia persoane arătate la art.781 alin.(1), împreună cu încheierea de  încuviinţare a executării".

Potrivit art. 666 alin. (3) C.pr.civ., în forma în vigoare la data introducerii cererii, „încheierea va cuprinde (...), modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta".

Conform art. 790 alin. (1) C. pr. civ., dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin potrivit art. 650 alin. (1) C.pr.civ., astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 21 din Legea nr. 138/2014, „instanţa de executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului (...).".

În conformitate cu dispozițiile art.790 alin. (9) C.pr.civ., „terţul poprit care, cu rea-credinţă, a refuzat să îşi îndeplinească obligaţiile privind efectuarea popririi va putea fi amendat, prin aceeaşi hotărâre de validare, cu o sumă cuprinsă între 2.000 lei şi 10.000 lei."

Astfel cum rezultă din prevederile art. 790 alin. (9) C.pr.civ., simplul fapt că terţul poprit nu a dat curs adresei de înfiinţare a popririi nu poate determina aplicarea sancţiunii amenzii, ci reclamanta-creditoare va trebui să facă dovada faptului că terţul poprit a acţionat cu rea-credinţă. Astfel, sancţiunea de a nu da curs adresei de înfiinţare a popririi o reprezintă chiar validarea acesteia, căci, terţul poprit devine, prin efectul validării, debitor al creditorului popritor, în limita sumei datorate debitorului. Or, potrivit art. 14 alin. (2) C. civ., „buna-credinţă se prezumă până la proba contrară", iar reau-credinţă a terţului poprit nu poate fi dedusă din simplul fapt că nu a dat curs adresei de înfiinţare a popririi.

În speță, începând cu data de 29.10.2017, contractul individual de muncă, cu timp parţial de lucru, al debitorului S. M.  a încetat.

 Într-adevăr, executorul judecătoresc a emis  adresa de înfiinţare a popririi în data de 14.10.2016, însă prin sentinţa nr.212 din 30.03.2015 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr……/104/2014 s-a aprobat raportul administratorului judiciar P... SPRL Slatina şi s-a dispus trecerea în procedura falimentului a debitorului SC F... SRL Caracal, s-a dispus dizolvarea societăţii debitoare, s-a desemnat lichidator judiciar P... SPRL, cu atribuţiile prevăzute de art.25 din Legea nr.85/2006, de asemenea s-a ridicat dreptul de administrare al debitoarei şi a fost obligată la predarea gestiunii şi a actelor în termen de 10 zile de la notificare.

Pentru validarea popririi este necesară dovedirea condiției existenței unei creanțe certe și lichide, nefiind suficient ca debitorul să fi fost angajat al terțului poprit la data încheierii contractelor de împrumut, ci este necesar să aibă această calitate și la data înființării popririi și pe durata termenului prevăzut de art.456 C.pr.civ. 1865 (art.787 NCPC).

Având în vedere considerentele expuse, urmează a se respinge ca neîntemeiată cererea pentru validarea popririi formulată de creditoarea S.C. C... A... S.A. Sibiu prin Sucursala Craiova, în contradictoriu cu terțul poprit S.C. F... S.R.L. Caracal prin lichidator judiciar P... SPRL Slatina (SOR I….. IPURL Slatina) și debitorul S. M. .

Postat 31.01.2018