Creanţă născută anterior deschiderii procedurii, dar scadentă la o dată ulterioară. Înscrierea în tabelul preliminar şi tabelul definitiv.

Decizie 632 din 19.09.2017


Tabelul preliminar de creanţe este definit de legiuitor în art.5 pct. 69 din Legea nr.85/2014 ca fiind tabelul care cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora.

Articolul 102 alin.4 din Legea nr.85/2014 prevede admiterea la masa credală a creanţelor nescadente sau sub condiţie şi îndreptăţirea la participarea de distribuiri de sume în măsura îngăduită de Legea nr. 85/2014.

Din coroborarea textelor de lege menţionate, precum şi a prevederilor art. 5 pct. 67 din Legea nr. 85/2014, care defineşte tabelul definitiv de creanţe, rezultă că atât creanţele scadente, cât şi cele nescadente, născute anterior deschiderii procedurii, se înscriu în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitorului.

În consecinţă creanţa născută anterior deschiderii procedurii dar scadentă la o dată ulterioară se  înscrie în tabelul preliminar/tabelul definitiv cu menţiunea scadenţei.

Prin sentinţa nr. 408 din data de 08.05.2017, Tribunalul Olt – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal a respins contestaţia formulată de contestatoarea CVSA în contradictoriu cu intimata debitoare SCTSRL prin administrator judiciar IGFECIPURL, ca neîntemeiată .

Pentru a hotărî, Tribunalul a reţinut că prin contestaţia formulată în cauza de faţă contestatoarea CVSA a contestat tabelul preliminar al creanţelor debitoarei TSRL, solicitând înscrierea în tabelul preliminar a creanţei în valoare de 9663,50 lei, aferenta facturii nr. 3504939190 din 31.01.2017.

Debitoarea SCTSRL a intrat în procedura insolvenţei conform sentinţei nr.6/2017 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 485/104/2017.

În data de 27.03.2017, administratorul  judiciar IGFECIPURL a întocmit tabelul preliminar nr.219, publicat în BPI nr.6437/30.03.2017 conform art. 110 alin. 1 din Legea 85/2014.

Cat priveşte suma de 9663,50 lei reprezentând c/valoarea facturii nr. 3504939190/31.01.2017, scadenta la data de 02.03.2017, aceasta nu reprezintă o creanţa exigibila, conform art. 662 alin 4) din CPC, deoarece SC Tehnocom SRL a intrat in procedura generala a insolventei la data de 13.02.2017, data anterioara scadentei facturii, astfel ca în mod corect nu a fost înscrisă de către administratorul judiciar în tabelul preliminar al creanţelor, sens în care a fost respinsă contestaţia creditoarei ca neîntemeiată.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel contestatoarea CVSA, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivele de apel, apelanta a criticat hotărârea instanţei de fond, arătând că în mod greşit nu s-a admis înscrierea creanţei sale în cuantum de 9663,50 lei conform facturii nr. 3504939190/31.01.2017 reprezentând consum de energie electrică al debitoarei în perioada 19.10.2016 -17.01.2017, consum estimat pentru perioada 18.01.2017-31.01.2017 şi penalităţi de întârziere pentru neachitarea la scadenţă a facturilor nr.3504775870/31.10.2016, 3604806435/30.11.2016 şi 5504517814/31.12.2016. A precizat apelanta că perioadele vizate în factură sunt anterioare datei de 13.02.2017 când s-a deschis procedura generală a insolvenţei împotriva debitoarei prin hotărârea nr.6/2017.

La data de 29.06.2017 administratorul judiciar IGFECIPURL a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului. În cuprinsul întâmpinării a arătat că suma de 9657,50 lei este scadentă la data de 02.03.2017, astfel încât nu reprezintă o creanţă exigibilă raportat la data deschiderii procedurii – 13.02.2017.

Analizând apelul prin prisma criticilor formulate şi a dispoziţiilor legale aplicabile în cauză, Curtea a constatat că apelul este fondat.

Din materialul probator administrat în cauză, Curtea a reţinut următoarele:

Prin contestaţia la tabelul preliminar de creanţe creditoarea CVSA a invocat faptul că administratorul judiciar nu a înscris-o în tabel cu suma de 9663,50 lei, rezultată din factura nr. 3504939190/31.01.2017, ce reprezintă consumul de energie electrică al debitoarei în perioada 19.10.2016 -17.01.2017, consumul estimat pentru perioada 18.01.2017-31.01.2017 şi penalităţi de întârziere pentru neachitarea la scadenţă a facturilor nr.3504775870/31.10.2016, 3604806435/30.11.2016 şi 5504517814/31.12.2016.

Potrivit menţiunilor facturii nr.3504939190/31.01.2017 scadenţa sumei de 9663,50 lei este la data de 02.03.2017.

Curtea a reţinut şi că procedura insolvenţei împotriva debitoarei TSRL a fost deschisă prin sentinţa nr.6 din 13.02.2017 a Tribunalului Dolj.

Faţă de cele reţinute, Curtea a constatat că creanţa în sumă de 9663,50 lei, reprezentând consum de energie electrică al debitoarei în perioada 19.10.2016 -17.01.2017, consum estimat pentru perioada 18.01.2017-31.01.2017 şi penalităţi de întârziere pentru neachitarea la scadenţă a facturilor nr.3504775870/31.10.2016, 3604806435/30.11.2016 şi 5504517814/31.12.2016, s-a născut anterior deschiderii procedurii insolvenţei debitoarei TEHNOCOM SRL, fiind scadentă la o dată ulterioară deschiderii procedurii – 02.03.2017.

Tabelul preliminar de creanţe este definit de legiuitor în art.5 pct. 69 din Legea nr.85/2014 ca fiind tabelul care cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora.

Articolul 102 alin.4 din Legea nr.85/2014 prevede admiterea la masa credală a creanţelor nescadente sau sub condiţie şi îndreptăţirea la participarea de distribuiri de sume în măsura îngăduită de Legea nr. 85/2014.

Din coroborarea textelor de lege menţionate, văzând şi prevederile art. 5 pct. 67 din Legea nr. 85/2014, care defineşte tabelul definitiv de creanţe, rezultă că atât creanţele scadente, cât şi cele nescadente, născute anterior deschiderii procedurii, se înscriu în tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitorului.

În consecinţă, soluţia judecătorului sindic este greşită, creanţa creditorului CVSA, născută anterior deschiderii procedurii, dar scadentă la o dată ulterioară, impunându-se a fi înscrisă în tabel cu menţiunea scadenţei la data de 02.03.2017.

Faţă de considerentele expuse, având în vedere dispoziţiile art.480 alin.2 Cod procedură civilă, Curtea a admis apelul declarat de contestatoarea CV, a schimbat sentinţa, nr.408/ 8 mai 2017 a Tribunalului Olt – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în sensul că a admis contestaţia la tabelul preliminar de creanţe şi a dispus înscrierea contestatoarei creditoare CVSA în tabelul definitiv al creanţelor împotriva averii debitoarei şi cu suma de 9663,50 lei creanţă scadentă la data de 02.03.201.