- Se admite exceptia prematuritatii si se respinge cererera principala, ca inadmisibila.

Sentinţă civilă 10548 din 13.06.2014


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de …… sub nr. de dosar……, reclamanta a solicitat instanţei să fie obligată pârâta la plata sumei de …….. lei, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă pentru spaţiul din ……..

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că pârâta ocupă spaţiul menţionat mai sus în baza convenţiei nr. ….., modificată şi completată prin acte adiţionale. S-a mai arătat şi faptul că pârâta nu a mai achitat chiria aferentă acestui spaţiu pentru perioada martie 2009-februarie 2005, acumulând un debit de ……., pentru care a fost chemată în judecată. Prin sentinţa civilă nr. ……, definitivă şi irevocabilă, pârâta a fost obligată la ……..lei. Nici această sumă nu a fost achitată de bună-voie, ci prin intermediul executării silite. De asemenea, s-a menţionat că nici prin executarea bunurilor mobile reclamanta nu şi-a recuperat integral suma din titlu, şi chiar la data formulării acţiunii, pârâta ocupa spaţiul respectiv cu mai multe bunuri.

Reclamanta a calculat lipsa de folosinţă a spaţiului pentru perioada decembrie 2005-21 noiembrie 2008 la suma pretinsă prin acţiune. La data de 21.11 pârâta a fost notificată în scris să ridice bunurile, dar nu s-a prezentat, fiind încheiat procesul-verbal nr. 2338/2008.

În drept, au fost invocate prevederile art. 998 C.civ.

La data de 09.12.2008,  a fost depus la dosar un înscris intitulat „întâmpinare”, însă în şedinţa din 23.01.2009, pârâta a arătat că nu îl recunoaşte şi a depus cerere reconvenţională şi întâmpinare.

Pe cale de întâmpinare, pârâta a invocat excepţia prematurităţii, faţă de nerespectarea procedurii instituite de art. 7201 C.proc.civ., iar pe fond a solicitat respingerea acţiunii introductive.

Pe cale de cerere reconvenţională, pârâta a solicitat suma de ….. lei de la reclamantă, în temeiul îmbogăţirii fără justă cauză. Astfel, a arătat pârâta că sunt întrunite condiţiile acţiunii de in rem verso, întemeiată în fapt pe edificarea de către pârâtă pe spaţiul reclamantei a unei construcţii cu destinaţie de spaţiu comercial, construcţie care a intrat în patrimoniul reclamantei.

La data de 06.03.2009, pârâta-reclamantă şi-a micşorat cuantumul pretenţiilor la suma de …. lei, sumă ce urmează a fi actualizată faţă de dobânda de referinţă comunicată de BNR. De asemenea, a enumerat lucrările efectuate şi  a ataşat înscrisuri.

Tot la 06.03.2009, reclamanta-pârâtă a depus o precizare, prin care a arătat că perioada pentru care s-a calculat suma pretinsă cu titlu de contravaloare a lipsei de folosinţă este decembrie 2005 -21.11.2008 şi a arătat că a evaluat lipsa de folosinţă la suma de 4 euro/m2/lună.

Prin încheierea de şedinţă din , instanţa a respins excepţia prematurităţii acţiunii.

În faţa primei instanţe a fost administrată proba cu înscrisuri, proba cu expertiză contabilă şi proba testimonială.

Prin sentinţa civilă nr. ….. Judecătoria sectorului 1 Bucureşti a admis cererea precizată formulată de reclamantă, respectiv a obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de ….. lei contravaloare lipsă de folosinţă. De asemenea, a fost respinsă ca neîntemeiată cererea reconvenţională şi a fost obligată pârâta la plata către reclamantă a sumei de … lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că între reclamantă şi …….., a fost încheiată convenţia nr. …, având ca obiect ocuparea de către pârâtă din ….. a terenului şi chioşcului în suprafaţă de ….. din …...

S-a mai reţinut că prin actul adiţional nr. …, pârâta-reclamantă a preluat prin novaţie cu schimbare de debitor spaţiul în cauză, iar prin actul adiţional nr. …. a fost mărită suprafaţa dată spre folosinţă la …. Contractul prevedea  o durată de o lună, cu posibilitatea prelungirii tacite, ceea ce s-a şi întâmplat în cauză.

Instanţa de fond a reţinut că, la data de….., prin procesul-verbal nr. …., …. a predat reclamantei-pârâte chioşcul situat în …, „fosta terasă restaurant”.

De asemenea, s-a consemnat şi că între părţi au existat mai multe litigii de diferite naturi, unul dintre ele finalizându-se cu pronunţarea sentinţei irevocabile prin care pârâta-reclamantă a fost obligată la plata unor sume de bani cu titlul de chirie, respectiv… lei pentru perioada martie 2002 – februarie 2005, fiind deschis şi dosarul de executare silită nr. …. la BEJ …..

Reclamanta-pârâtă a sigilat spaţiul urmare a ridicării mai multor bunuri mobile şi a notificat pârâta să se prezinte pentru a ridica celelalte bunuri mobile rămase în spaţiu. Cu toate acestea, pârâta nu  procedat în acest sens, dar nici nu a făcut dovada că ar fi efectuat demersuri pentru a negocia un nou contract pentru acest spaţiu.

Instanţa de fond a interpretat această situaţie în sensul unei rezilieri a contractului, constatând că pârâta nu a contestat acest lucru şi nici nu a cerut pe cale reconvenţională continuarea contractului.

De altfel, s-a arătat că pârâta nu a negat că a ocupat spaţiul fără acordul reclamantei, ci a menţionat doar că a considerat că îl poate ocupa deoarece a făcut îmbunătăţiri care îi profitau reclamantei.

Prima instanţă a constatat întemeiată cererea reclamantei, iar faţă de concluziile raportului de expertiză o admis-o, obligând-o pe pârâtă la plata sumei de …lei calculată de expert.

Referitor la cererea reconvenţională, s-a menţionat în considerentele hotărârii că s-a dispus disjungerea acesteia şi formarea unui nou dosar.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din 18.03.2011, instanţa de fond a dispus din oficiu îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul sentinţei civile nr. …. în sensul că s-a eliminat din dispozitiv fraza „respinge cererea reconvenţională ca neîntemeiată”.

Împotriva sentinţei civile nr. …., dar şi a încheierii de şedinţă din …, a formulat recurs la data de ….. pârâta-reclamantă ……criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. S-a solicitat astfel casarea sentinţei recurate precum şi a încheierii menţionate şi trimiterea cauzei spre rejudecare către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

În  motivarea cererii de recurs recurenta a arătat că instanţa de fond în mod greşit a respins excepţia de inadmisibilitate a acţiunii invocată de pârâtă în raport de dispoziţiile art. 7201 C.proc.civ., apreciindu-se că este vorba de o cauză civilă, în condiţiile în care în speţă devin incidente prevederile art. 4 C.comercial.

De asemenea, recurenta a soluţionat litigiul fără a intra în cercetarea fondului, în ceea ce priveşte cererea reconvenţională, respectiv a învederat grava omisiune a instanţei de fond, care a încălcat principiul contradictorialităţii, pronunţându-se pe fondul cererii reconvenţionale fără a acorda cuvântul părţilor pe acest aspect, şi de asemenea a fost încălcat şi principiul oralităţii dezbaterilor, în condiţiile în care ambele părţi erau reprezentate. Acest aspect nu poate fi corectat decât prin casarea sentinţei recurate şi prin trimiterea cauzei spre rejudecare la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pe fondul cauzei, recurenta a menţionat că este imposibil ca ea să fi ocupat în mod abuziv spaţiul comercial şi să fi refuzat să-l părăsească, în condiţiile în care nu avea acces la spaţiul respectiv, accesul fiind blocat chiar de către intimată. Aceasta din urmă a chemat pârâta să-şi ridice unele bunuri din incinta spaţiului abia în anul 2008, întrucât …… nu putea să intre în acel spaţiu.

A mai subliniat  recurenta că în mod greşit instanţa de fond a obligat persoana fizică la plata sumei de …lei către …

În drept, au fost invocate dispoziţiile  art.299 C.p.c. şi urm., art. 304 pct. 5, pct. 7,8 şi 9 C.proc.civ., art. 3041 C.proc.civ., art. 312 şi art. 274 C.proc.civ., precum şi art. 969 şi 998 C.civil.

La data de …., aceeaşi recurentă a formulat recurs, în termenul legal, şi împotriva încheierii din data de ……, prin care s-a dispus îndreptarea din oficiu a erorii materiale, iar motivele de recurs au fost ataşate la dosar printr-o cerere separată, la data de …..

În motivarea acestui din urmă recurs, întemeiat în drept pe dispoziţiile art. 281, art. 2813, art. 302 alin. 2 şi art. 304 pct. 9 C.proc.civ., s-a arătat că sintagma „eroare materială” este folosită de legiuitor pentru a exprima acele erori care s-au strecurat în hotărâre cu prilejul redactării şi care nu afectează legalitatea şi temeinicia acesteia, respectiv prin intermediul procedurii reglementate de art. 281 C.proc.civ. nu pot fi remediate erorile de fond.

La data de …., intimata ……, a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea ca nefondat a recursului declarat de partea adversă şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei atacate.

La termenul de judecată din …… instanţa a respins excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune ca neîntemeiată.

Prin decizia civila nr……. Tribunalul Bucuresti a admis recursul  declarat de recurenta parata si casat sentinta civila recurata, trimitand cauza spre rejudecare instantei initial investite.

Pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti cauza a fost inregistrata la …….

Instanta a incuviintat la termenul de la …… proba cu expertiza tehnica evaluatorie bunuri mobile pentru parata, raportul de expertiza intocmit de ing……. fiind depus la dosarul cauzei.

Instanta a luat act ca parata a renuntat la proba cu martori la termenul de judecata de la ……..

Analizand cererea principala in lumina recomandarilor instantei de recurs, instanta apreciaza la rejudecarea cererii, ca procedura de conciliere obligatorie potrivit art.720 ind.1 c.pr.civila in materie comerciala nu a fost respectata. Intr-adevar intr-o alta componenta, prin incheierea din …. instanta intr-o alta compunere a considerat ca exceptia prematuritatii este neintemeiata, motivarea acelei respingeri a avut in vedere faptul ca „ rezulta fara putinta de tagada faptul ca raporturile dintre parti , in cursul carora instantele judecatoresti au fost sesizate de mai multe ori, exclud o intelegere amiabila”. Din redactarea riguroasa a art.720 ind.1 c.pr civila rezulta in mod imperativ „necesitatea unei convocari, care sa se faca prin scrisoare recomandata cu dovada de primire, prin telegrama, telex, fax sau orice mijloc de comunicare ce asigura trimiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia”.

In aceste conditii instanta apreciaza ca aceasta procedura nu a fost indeplinita, urmand sa admita exceptia prematuritatii si sa respinga cererera principala, ca inadmisibila.

In ce priveste cererea reconventionala, instanta apreciaza ca este intemeiata, deoarece intre parti a existat o conventie contractuala initiala, completata prin acte aditionale, in temeiul carora parata a fost chiriasa reclamantei prin ocuparea unui platou de piata in …... Aceasta conventie a fost prelungita prin rezolutiune tacita, fara ca reclamanta sa faca dovada rezilierii acesteia.

Din iunie 2005 parata a suspendat activitatea in chioscul ridicat (constructie provizorie), investitia paratei, lipsa de folosinta a acestui spatiu nedatorandu-se in nici un mod paratei, ci reclamantei, care nu a notificat-o pe parata, privind incetarea inchirierii pe domeniul public si nici nu a facut dovada convocarii paratei la predarea bunurilor din chioşc. Practic parata a demonstrat temeinicia cererii, in cauza fiind incidenta imbogatirea fara just temei.

Fata de  concluziile raportului de expertiza tehnica, ce urmeaza a fi omologat, instanta va obliga reclamanta parata la…  lei, reprezentand contravaloare lipsa  de folosinta.

In temeiul art.274 C.pr.civila va obliga reclamanta parata la cheltuieli de judecata catre parata reclamanta.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite  exceptia prematuritatii.

Respinge cererea principala, ca inadmisibila, privind pe reclamanta şi pe pârâta

Admite cererea reconventionala formulata de parata reclamanta in contradictoriu cu reclamanta parata.

Omologheaza raportul de expertiza tehnica intocmit de ing….

Obliga reclamanta parata la …. lei, ..leii onorariu expert, … lei taxa judiciara de timbru,  ….. lei taxa judiciara de timbru.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare

Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Iunie 2014.